index02

Boh je moje útočisko. Nedeľné evanjelium. (5.7.2020)
Pracoval som vo firme, kde sa porušoval zákon a zákonník práce. Nevadilo mi to. Nebol som ešte kresťanom, prečo by som si mal všímať také banality. Ale potom som uveril v Ježiša a začal som vidieť veci inak. Začalo mi neprestajné prekračovanie zákona vadiť.

Učeník Ježiša. Čo to je a čo to nie je… (30.6.2020)
Spasenie teda nevyžaduje čas, učeníctvo čas vyžaduje. Každý nasledovník Krista má iné limity, výšky a dojazdy. Niekto je viac horlivý ako iný, niekto sa ľahšie zbavuje hriechov ako niekto iný. Ak je v tom čas, nejde nikdy o spásu, pretože spása je darom od Boha v momente uverenia v Ježiša, ktorý nám vzal hriechy, zomrel a vstal zmŕtvych.

O dvojakej slepote. Nedeľné evanjelium (28.6.2020)
Keď to povedal, pľuvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu na to na oči povedal: Choď, umy sa v jazere Siloe – čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý. Jn 9:6-7

Víťazstvo v Kristovi… (27.6.2020)
Ježiš je náš generál, ktorý vyhral všetky bitky, bez našej účasti. On je víťaz, On je Dávidom ktorý zdolal sám Goliáša. Toto Jeho víťazstvo je pripísané každému veriacemu. Aj Dávid zvíťazil nad Goliášom, čím nezvíťazil len nad ním, ale tým pádom zvíťazil aj celý Izrael nad Filištíncami!

Boh o sebe hovorí, že bude prebodnutý! (23.6.2020)
A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným. Zachariáš 12:10

Ak Ježiš nie je Boh, naša viera je prázdna (20.6.2020)
Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Boh a nebude ani po mne. Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa. Izaiáš 43:10 – Izaiáš 43:11

Dva domy. Pozor na klam pohanov (15.6.2020)
Ale keď príde súd, keď príde zúčtovanie, dom tohto nekresťana sa zrúti a nezostane po ňom ani len pamiatka. Nemôžeme sa dať oklamať svojimi očami. Nemôžeme sa nechať oklamať pocitmi alebo svetskou slávou. Nemôžeme hľadieť na veci viditeľné, ale na tie neviditeľné, ktoré pohanský svet nevidí.

Strata spásy a istota večnosti II. (2.6.2020)
Vezmime si príklad. Keď zavoláte do hotela, že si rezervujete izbu, je pre vás normálne, že keď tam dorazíte, izba je pripravená. Podobne kresťanova rezervácia neba je daná skrze – nie rezerváciu – ale vieru. O všetko ostatné sa stará dobrý nebeský Otec. Kresťan uveril a tým pádom mu bola rezervovaná izba v nebeskom kráľovstve.

Štvoraká pôda, význam podobenstva (31.5.2020)
Podobenstvo o štvorakej pôde bolo už toľkokrát prezentované vo svete, že ani nie je čo k nemu povedať. A predsa ma prekvapila stará kázeň o tejto veci. Všetky kázne sveta hovoria o štyroch rôznych ľuďoch. Prvý je človek tvrdého srdca, ktorý neprijíma Božie slovo. Druhý sa rýchlo zapáli pre Božie slovo, ale aj veľmi rýchlo vyhasne.

Strata spásy alebo istota večnosti I. (2.5.2020)

Platba požadovaná za všetky naše hriechy, po celú dobu čo sme neexistovali, bola zaplatená v plnej výške pred 2000 rokmi. Ak vám bude zaplatená pokuta za všetky hriechy celého vášho života a vy ste vložili svoju vieru v samotného Krista, čo by vás mohlo poslať do zatratenia? Odpoveď je – nič! Táto dokonalá jednorazová platba, ktorú náš Pán Ježiš Kristus zaplatil za každého z nás, nám kúpila večný život!

Ani Lord Salvation, ani Grace, ani reformovaní, ani zhovievaví (2.5.2020)

Naopak je opovážlivosť hlásať, že hriechy vyznávať nemusíme, veď ich Ježiš zaplatil. To je síce pravda, ale my potom berieme spásu iba ako mechanickú záležitosť – potiahnem túto páku a otvorí sa mi toto, zatlačím na toto tlačidlo a urobí to tamto.

Smerovanie spaseného kresťana (28.4.2020)

Až dnes môžem vyznať – som spasený, viem čo ďalej, pretože už rozumiem Pavlovi, čo mi v plnosti hovorí. Máme azda hrešiť, keď sme spasení? Absolútne nie! Tvrdí Pavol. Nechápal som tomuto výroku, pokiaľ som skutočne v celej svojej bytosti neuchopil spásu.

Význam skutkov kresťana (23.4.2020)

Celé tie roky som počúval stovky kázní, kde kazatelia nedokázali zlúčiť skutky a vieru. Radi sa rozohnia v tom, že človek je spasený bez skutkov, následne skutky do tejto istej viery bez skutkov zatiahnu. Nikto neoddelil postavenie kresťana v Kristovi a jeho skutky vo svete, čo sú dve odlišné veci.

Mliečny pokrm, tvrdý pokrm a skutky (22.4.2020)

Ak človek nie je utvrdený v mliečnom pokrme, potom sa skutočne môže nazdávať, že skutky ktoré koná pre Boha, sú skutkami zásluh. Naopak – kresťan ktorý je utvrdený v mliečnom pokrme, samovoľne začne túžiť – v moci Boha ktorý ho formuje, nie vo svojej moci – po reprezentácii Boha na zemi.

Znovuzrodenie – nové narodenie (21.4.2020)

Problém pre mnohých ľudí je – voda. Pod stáročným tlakom zlého učenia v cirkvi si ľudia myslia, že voda o ktorej hovorí Ježiš, je krstná voda. Ak by to tak bolo, tak viera samotná nestačí ku spáse. Je potrebný ešte aj krst! A ľudia tomu skutočne veria, že krst je pre spásu nevyhnutný.

Veľkonočná nedeľa a prázdne kostoly? No a čo?! (12.4.2020)

Dnes v čase vírusu, kedy sú pozatvárané mnohé obchody, prevádzky, kiná či divadlá, sú zatvorené aj modlitebne a kostoly. Pre mnohých ľudí je toto veľkým nešťastím, pretože tieto miesta považujú za sväté, posvätné. Je to pre nich znak, že satan vyhráva bitku na kresťanskom poli, keď sa ľudia nemôžu zhromažďovať pri Božom slove a modlitbe.

Kalvinizmus pokračuje v starom zákone (11.4.2020)

Stará zmluva bola o skutkoch človeka. Každý mohol byť spasený tak, že by dodržal do poslednej litery zákon. Ibaže to nikto nedokázal. Nenašiel sa ani jeden človek v celej histórii ľudstva, ktorý by zákon naplnil. Model spásy, ktorý bol postavený na človeku zlyhal. Spása zo svojich skutkov a svojho života je nemožná.

Kresťanova spravodlivosť je v Kristovi I. Adam a Ježiš (10.4.2020)

Boh akoby nám hovoril: Ukončil som tvoj starý život na kríži. Ježiš bol ukrižovaný, aj ty si bol s ním ukrižovaný. On zomrel, ty si v ňom zomrel tiež. On vstal zmŕtvych do nového života, aj ty si vstal spolu s Ježišom do nového života.

Dobrá správa aj uprostred koronavírusu (8.4.2020)

Môžeme dúfať, že vírus zmizne, úmrtia a šírenie sa zastavia, že sa vynájde liek a to všetko preto, aby sa svet zase dostal do normálu. O normálnom živote pred vypuknutím vírusu by sme mohli dlho rozprávať, či ide o život skutočne normálny. No koronavírus nie je najväčším problémom ľudstva. Najväčším problémom ľudstva je duchovné oddelenie sa človeka od Boha.

Koronavírus a postoj slobodného kresťana (1.4.2020)

Vznikajú mnohé pohľady a názory. Stretávame sa s týmito myšlienkami: Vírus bol vypustený úmyselne, je umelo vytvorený v laboratóriu, vymkol sa kontrole, je potrebné preriediť ľudstvo, ktoré likviduje prírodu ako kobylky. Je potrebné sa zbaviť starých ľudí, vírus útočí hlavne na nich. Ide o biologickú zbraň. Mocní sveta majú protilátky, vypustili vírus do sveta na likvidáciu ekonomík. Ide o psychologickú skúšku, ako ľudstvo zareaguje na pandémiu.

Jednoduchosť viery a jej prekrytie (30.3.2020)

Preto prosíme všetkých ľudí, aby sa nikdy nedali oklamať nadstavbou evanjelia, ako podmienkou spásy. To že je človek spravodlivý v Kristovi je pravda, ale to nie je primárne evanjelium. Primárne evanjelium znie: uver v Ježiša a budeš spasený. Uver v tri veci. Neprestajne to opakujeme na týchto stránkach. 1. Ježiš zomrel za tvoje hriechy, 2. bol pochovaný a 3. vstal zmŕtvych.

Brožúra – Pokánie v rôznych formátoch pre čítačky (19.3.2020)

Prvá brožúra ohľadom pokánia je na svete. Dielo je vytvorené na základe zamyslení, odpovedí a komentárov tých pastorov, ktorí sa zaoberajú skutočným evanjeliom milosti a nie evanjeliom skutkov. I keď nie všetko je v tejto brožúrke zaznamenané, dáva jasný návod ako porozumieť pokániu. Teraz stačí už len sťahovať a utvrdzovať sa vo viere v Ježiša Krista, ako jedinú možnosť spasenia a to bez našej práce a našich skutkov.

Pokánie II. Skutočný význam pokánia (záver) (18.3.2020)

Vždy, keď sa v Biblii slovo pokánie používa pri odkazovaní na spásu (záchranu), je to buď podstatná alebo slovesná forma tohto slova, čo znamená – zmeniť názor alebo myslenie. Sú k dispozícii ešte ďalšie dve slová, ktoré sú preložené ako pokánie, tie sa však nevzťahujú k spáse. Ale vždy, keď sa jedná o odkaz na večné spasenie, ide o metanoiu alebo metanoeo.

Pokánie I. Falošný význam pokánia ako sa bežne hlása (16.3.2020)

Ján používa formu slova viera 98-krát, ale ani raz nespomína slovo pokánie. Ak by pokánie, ako ho dnes definuje väčšina cirkví, vyžadovalo spasenie, potom by Jánov spis bol určite plný tohto slova, ktoré by bolo napísané na výslovný účel viesť ľudí ku Kristovi. Ale Ján slovo, alebo význam – pokánie – absolútne nepoužíva!

Boh nechcel pozerať na naše utrpenie, trpel za nás Jeho Syn (14.3.2020)

Kde je chvála kohokoľvek z nás? Kde je chvála Dávida, Mojžiša, Izáka, Jákoba? Kde je chvála Petra, Pavla, Jána, Matúša? Kde je chvála Abraháma? Veď Pavol čo hovorí? Lebo ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Rim 4:2

Kresťania žijú v starom zákone, cez ktorý nemožno dosiahnuť spásu (12.3.2020)

Mojžiš konal zázraky smerujúce k smrti. Urobil zázrak v Egypte, keď premenil vodu na krv, čo prinieslo smrť. Ježiš vykonal svoj prvý zázrak, keď premenil vodu na víno, čo prinieslo oslavu a život. Všetky Mojžišove zázraky v Egypte, priniesli smrť a beznádej. Naopak všetky Ježišove zázraky, priniesli uzdravenie, pokoj, radosť a šťastie.

Božia krutosť v starej zmluve a iný Boh novozákonný (11.3.2020)

Doba starej zmluvy na jednej strane má pozdvihnúť silu človeka sa spasiť, na druhej strane človek v tejto skúške totálne zlyháva. Je to doba veľkosti človeka, na druhej strane ide o čas absolútnej beznádeje. Spása je nedosiahnuteľná. Boh podľa práva a zákona, musí trestať národy, musí trestať svoj vlastný národ Izrael. Nie je nikto, kto by sa mohol postaviť a povedať – čo to robíš? Prečo nás trestáš?

Trvalé odpustenie II. Neprestajné vyznávanie hriechov podľa Jána? (10.3.2020)

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1Jn 1:9 V prvom rade si musíme vždy ujasniť, čo je základom nášho spasenia. Viera v Ježiša Krista, ktorý trpel pre naše hriechy, zomrel, bol pochovaný, na tretí deň vstal zmŕtvych.

Trvalé odpustenie – ak neodpustíte, ani vám sa neodpustí? (9.3.2020)

Je odpustenie hriechov jednorázové, trvalé, nemenné? – alebo – ide o neprestajné odpúšťanie hriechov, nepretržité, čo značí, že ide o neistú a nestálu vec. Prvý argument: Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec;  ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov. Mt 6:14-15

Dnes mi reformovaný priateľ dal evanjelizačný leták (9.3.2020)

V letáku stojí: Pokánie je odvrátenie sa od všetkých hriechov, lebo sú prestúpením Božích prikázaní. Vtedy človek dostane dar nového života – ZNOVUZRODENIE – čo je nový duchovný život v tom istom tele. Uff… Tak toto je silná káva, pretože nielenže toto nie je evanjelium, toto je falošné evanjelium.

Ateizmus je len forma náboženstva (4.3.2020)

Čo je základom náboženstva? Viera v človeka! Viera v ľudské sily a v ľudské skutky. Viera vo veľkosť človeka a jeho výkon. Ak postavíme vedľa seba katolicizmus, pravoslávie, protestantizmus, buddhizmus, hinduizmus, islam, judaizmus a ateizmus – všade nájdeme tie isté prvky. Vieru v seba, vieru v človeka.

Kresťania hľadajúci svoju slávu (28.2.2020)

Ako novo-obrátený kresťan, som sa prispôsoboval prostrediu a zborovému životu cirkvi, do ktorej som chodil. Pekné prostredie, spev, gitary, kresťanské piesne, obradný systém bohoslužieb. V tomto prostredí vyrastali aj moje deti. Bolo to pre nich povzbudenie, pretože robili to, čo od nich dospelí vyžadovali. Chodili na detské besiedky, tam si spievali, kreslili obrázky s Ježišom, učili sa naspamäť veršíky.

Čo hľadáme v písmach? (23.2.2020)

Sú kresťania, ktorí bibliu nečítajú. Nechávajú sa viesť učením svojej cirkvi bez ohľadu nato, či toto učenie je, alebo nie evanjeliom. Potom sú kresťania, ktorí bibliu čítajú. Ale zase je to podobné ako tí prví. Bibliu čítajú cez optiku systému do ktorého patria. Ak sú reformovaní, vyučujú kalvinizmus, ak adventisti, zameriavajú sa na soboty a zdravé jedlá, ak letniční, hľadajú zázraky, divy a liečenia, atď…

Urob si test. Si zákonník, alebo kresťan? (5.2.2020)

Jedným z problémov v kresťanstve je spôsob zmýšľania. Pokiaľ nás písmo vedie k milosti a len ku nej, my máme tendenciu neprestajne hľadať niečo v sebe. Hlavné body, ako zmýšľajú zákonnícki kresťania sú tieto: Kresťania sa snažia stať tým, čím už sú… Snažia sa nájsť spásu, ktorú už vlastnia… Skúšajú preskočiť priepasť, ktorá neexistuje… Žiadajú Boha aby urobil to, čo už dávno urobil…

Dobrý a zlý strom poznať po ovocí – otázky a odpovede (4.2.2020)

Čo znamenajú verše z matúša siedmej kapitoly? Hovoria tieto verše o skutkoch človeka ako o ovocí pochádzajúce z Boha? Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Mt 7:17-18

Bol by Abrahám spasený, keby nešiel obetoval Izáka? (29.1.2020)

Toto je tá správna otázka ohľadom listu Jakuba. Aby sme mohli vyložiť list Jakuba správne, musíme si uvedomiť, že Jakub vo svojom liste chybuje – totálne prestrelil. Dokážeme to biblicky. Luther si bol toho tiež vedomý, veľmi podrobne tento list v rannej reformácii vyložil, ale sa zľakol – čo povedia ľudia? Veď sám vymyslel formulku – Sola Scriptura – jedine písmo.

Osud, náhoda, alebo karma? (14.1.2020)

Tento článok vznikol na základe nie pohľadu na ateistov a nekresťanov, ale na pohľade kresťanov. Kresťania, sú dnes ovplyvnení východnou filozofiou, okultizmom, ezoterikou, zážitkami, emóciami, svojimi skutkami. Túto predstavu musíme rozbiť na márne kúsky, pretože je od spásy veľmi vzdialená…

Pokračovanie na staršie články