Jednoduchosť viery a jej prekrytie

20. marca 2020 Administrátor 0

Ježiš Kristus je Spasiteľ. Ježiš je objektom viery. Je osobou, v ktorú človek má uveriť pre svoju záchranu – spásu. Ježiš je Emmanuel – Boh s nami. Všetko toto sú pravdivé prívlastky pre nášho Boha, ale je to všetko zložité a komplikované. Boh dal ľuďom spásu skrze jednoduchú vieru. Uver v Ježiša a budeš spasený. Viera má svoj obsah. V (čítaj ďalej)

Boh nechcel pozerať na naše utrpenie, radšej sa díval na utrpenie svojho Syna.

14. marca 2020 Administrátor 0

A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení. Iz 53:5 Och Spasiteľ náš, trpel si pre nás, pre naše neprávosti a prestúpenia. Aká láska ťa priviedla na kríž, kde si za špatných ľudí trpel? Ak si pozrieme tento verš z Izaiáša, musíme sa pýtať (čítaj ďalej)

Prečo kresťania žijú v starom zákone? Ten ich robí nemožným dosiahnuť spásu

12. marca 2020 Administrátor 0

Nie je nič horšie, ako po Kristovom vykupiteľskom diele, sa vracať k zákonu, k sabatu, k prikázaniam ohľadom sviatkov či jedál. Pozrime sa na pilotný verš tohto článku: Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Jn 1:17 Sú tu dve osoby. Mojžiš a Ježiš. Obe tieto osoby prezentujú dva totálne rozdielne systémy. Kresťan (čítaj ďalej)

Trvalé odpustenie II. Neprestajné vyznávanie hriechov podľa modelu Jána?

10. marca 2020 Administrátor 0

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1Jn 1:9 V prvom rade si musíme vždy ujasniť, čo je základom nášho spasenia. Viera v Ježiša Krista, ktorý trpel pre naše hriechy, zomrel, bol pochovaný, na tretí deň vstal zmŕtvych. Ak sme v toto uverili, sme zachránení a to bez ohľadu (čítaj ďalej)

Dnes mi reformovaný priateľ dal evanjelizačný leták

9. marca 2020 Administrátor 0

Foto prednej strany letáku dolu… Tohto človeka mám rád. Kedysi dávno som chodil do toho istého zboru ako on. Ide o reformovaný zbor v Bratislave, ktorý je blízky zboru kresťanov v Prahe. Teda ide o zbor ktorý napriek veľkému úsiliu, je zároveň značne ďaleko od evanjelia. Pokecali sme. Ako inak aj o viere. Konkrétne o Trojici, pretože bývalý kazateľ tohto (čítaj ďalej)

Ateizmus je len forma náboženstva

4. marca 2020 Administrátor 0

Čo je základom náboženstva? Viera v človeka! Viera v ľudské sily a v ľudské skutky. Viera vo veľkosť človeka a jeho výkon. Ak postavíme vedľa seba katolicizmus, pravoslávie, protestantizmus, buddhizmus, hinduizmus, islam, judaizmus a ateizmus – všade nájdeme tie isté prvky. Vieru v seba, vieru v človeka. Každý katolík, buddhista, islamista, judaista, ateista bude tvrdiť, že je dobrý človek, že (čítaj ďalej)

Skutky Božie a skutky ľudské

2. februára 2020 Administrátor 0

Ak pozorne študujeme písmo, tam nám nemôže ujsť, že sa v ňom nachádzajú dva pohľady na skutky. Jeden druh skutkov sú skutky Božie. Sú to tie skutky, ktoré nám zaručujú spásu. Iné sú skutky kresťanov, ktoré majú konať ako spasené deti. Tieto skutky sú typicky ľudské a preto sú plné nedokonalosti a prešľapov. Pavol hovorí vo svojich listoch o dvoch (čítaj ďalej)

Som spasený, zachránený, čo teraz?

26. januára 2020 Administrátor 0

Spása nekončí prijatím kríža, tým sa dobrodružstvo iba začína. Druhým krokom viery je uvedomenie si, čo všetko kresťan dostal ako dar z neba. Cirkvi a zbory vo svete kríž iba letmo prejdú, minimálne sa venujú druhému kroku viery a to postaveniu kresťana v Božích očiach. No majú veľké nároky na každého veriaceho a to až také, že kríž a postavenie (čítaj ďalej)

Je viera z počutia, alebo zo zázrakov, emócií, pocitov, našich skutkov?

19. januára 2020 Administrátor 0

Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Rim 10:17 Každý kresťan si prešiel dlhou cestou, pokiaľ mu bolo dané pochopiť skutočné evanjelium bez skutkov, skrze vieru v Ježiša Krista. A je mnoho kresťanov, ktorí sa nevedia pohnúť, hľadajú vo svojom kresťanstve chyby, kde zakopli, kde urobili chybu a tak sa zháňajú za novými a novými poznatkami, hľadajú (čítaj ďalej)

Pokoj s Bohom a istota večnosti

12. januára 2020 Administrátor 0

Toto je zamyslenie o viere a Božej práci na našej spáse. Nie na našej práci, pre našu spásu. Prečo ľudia neveria Kristovi, ale si vytvárajú náboženstvo, mnohé viery ktoré nesúhlasia s bibliou? Prečo sa poddávajú zjaveniam, pocitom, svojim zásluhám a skutkom miesto toho, aby ako deti uverili v Jeho slovo. Veď Boh nevie klamať! Celá viera stojí na Ňom, ktorý (čítaj ďalej)

Existuje niečo ako rast vo viere?

5. januára 2020 Administrátor 0

Kresťanský svet zaplavuje už dlhé roky pojem – rast viery. Človek údajne uverí, potom musí jeho viera narastať. Samozrejme s rastom viery rastú aj skutky, so skutkami posvätenie. Tento rast viery, však môže začať aj stagnovať, dokonca sa zmenšovať, až sa stane, že kresťan od viery napokon odpadne. Toto učenie vychádza z reformovanej teológie a stojí na jednom verši: Podlžní (čítaj ďalej)

Bohatý mládenec – novoročné evanjelium

1. januára 2020 Administrátor 0

Príbeh o bohatom mládencovi urobil v cirkvi veľa zmätku. Ľudia tento príbeh vzali ako normu kresťanského života a spasenia. Pritom Pán Ježiš hovorí a ukazuje na niečo úplne iného, čo v tomto príbehu väčšina kresťanstva vidí. Poďme to prebrať: A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? Mt (čítaj ďalej)

Boží dar ktorý nie je výmenou za niečo

29. decembra 2019 Administrátor 0

Slovo – dar – je dnes tak zdeformované, že ľudia si pod tým predstavujú výmenu. Niekto mi dal dar, ja mu musím tento dar odplatiť. Aj samotné vianoce sú takýmto obchodom, kde si ľudia dávajú dary preto, lebo očakávajú že dary aj dostanú. Potom mnohí porovnávajú, sťažujú sa, že oni investovali do blížneho veľa peňazí a im sa dostal iba (čítaj ďalej)

Kristov pokoj a nepokoj mnohých kresťanov

26. decembra 2019 Administrátor 0

Izaiáš predpovedá Mesiáša takto: Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. Iz 9:6 Boh prináša ľuďom pokoj v spasení, ktoré sám vezme na svoje plecia a ako ho započne, tak ho i dokončí a to bez účasti človeka. (čítaj ďalej)

Pravý význam vianoc – požehnané sviatky…

24. decembra 2019 Administrátor 0

A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.  Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,  lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Lk 2:9-11 V tomto verši sa ukrýva celé čaro vianoc – narodenia (čítaj ďalej)

Nedeľné evanjelium – Spravodlivý je len ten, kto verí v Krista

22. decembra 2019 Administrátor 0

Svetské chápanie spravodlivosti je značne skreslené. Spravodlivým je podľa sveta taký človek, ktorý nikdy nesedel vo väzení, ktorý nie je zjavným hriešnikom, opilcom, ktorý platí poctivo dane, stará sa o rodinu, deti a žije morálnym životom. Ak ešte aj chodí do kostola, je svätec nad svätca. Ale Božie slovo nám osvecuje túto falošnú predstavu keď hovorí, že spravodlivý nie je (čítaj ďalej)

Poslušnosť podľa MacArthura versus biblia

20. decembra 2019 Administrátor 0

Kto chodil do reformovaných zborov vie, že sa vyžaduje od veriacich takzvaná – poslušnosť Božiemu slovu. Čo sa tým myslí? Všetky príkazy, zákazy, doporučenia, nariadenia, je potrebné zachovávať, pretože ide o nariadenia Božie. Zvlášť nariadenia novej zmluvy, ktorá je iná ako zmluva stará ohľadom príkazov. Nie sme viazaní desatorom v plnom znení, pretože nedodržiavame sobotu, ktorá je súčasťou desatora. My (čítaj ďalej)

Nespájať spásu s odmenami!

11. decembra 2019 Administrátor 0

Biblické verše musíme rozdeliť na dve sady. Na tie ktoré hovoria o spáse a na tie, ktoré hovoria o odmenách. Lebo akonáhle spojíme odmeny a spásu dohromady, vzniknú nám teologické nezmysly. V tomto článku si ukážeme biblické verše, ktoré hovoria o oboch balíkoch. Pokiaľ spása je zdarma, odmeny udeľuje Boh na základe skutkov. Za skutky spása ale nie je. V (čítaj ďalej)

Potreboval Boh tak tragicky skúšať vieru Abraháma?

5. decembra 2019 Administrátor 0

Božia zvrchovanosť je neuveriteľná. Aj zdanlivo kruté príbehy, si Pán používa na svoju slávu a predobrazy budúcich časov. Tento príbeh sa radí medzi tie krutejšie, ale nie je tomu úplne tak. Mohol by z toho vzísť nesprávny pohľad, kde by si Boh nebol istý Abrahámovou vierou a preto ho nechal podstúpiť trýznenie. Boh by sa sám seba pýtal – miluje (čítaj ďalej)