Som spasený, zachránený, čo teraz?

26. januára 2020 Administrátor 0

Spása nekončí prijatím kríža, tým sa dobrodružstvo iba začína. Druhým krokom viery je uvedomenie si, čo všetko kresťan dostal ako dar z neba. Cirkvi a zbory vo svete kríž iba letmo prejdú, minimálne sa venujú druhému kroku viery a to postaveniu kresťana v Božích očiach. No majú veľké nároky na každého veriaceho a to až také, že kríž a postavenie (čítaj ďalej)

Je viera z počutia, alebo zo zázrakov, emócií, pocitov, našich skutkov?

19. januára 2020 Administrátor 0

Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Rim 10:17 Každý kresťan si prešiel dlhou cestou, pokiaľ mu bolo dané pochopiť skutočné evanjelium bez skutkov, skrze vieru v Ježiša Krista. A je mnoho kresťanov, ktorí sa nevedia pohnúť, hľadajú vo svojom kresťanstve chyby, kde zakopli, kde urobili chybu a tak sa zháňajú za novými a novými poznatkami, hľadajú (čítaj ďalej)

Pokoj s Bohom a istota večnosti

12. januára 2020 Administrátor 0

Toto je zamyslenie o viere a Božej práci na našej spáse. Nie na našej práci, pre našu spásu. Prečo ľudia neveria Kristovi, ale si vytvárajú náboženstvo, mnohé viery ktoré nesúhlasia s bibliou? Prečo sa poddávajú zjaveniam, pocitom, svojim zásluhám a skutkom miesto toho, aby ako deti uverili v Jeho slovo. Veď Boh nevie klamať! Celá viera stojí na Ňom, ktorý (čítaj ďalej)

Existuje niečo ako rast vo viere?

5. januára 2020 Administrátor 0

Kresťanský svet zaplavuje už dlhé roky pojem – rast viery. Človek údajne uverí, potom musí jeho viera narastať. Samozrejme s rastom viery rastú aj skutky, so skutkami posvätenie. Tento rast viery, však môže začať aj stagnovať, dokonca sa zmenšovať, až sa stane, že kresťan od viery napokon odpadne. Toto učenie vychádza z reformovanej teológie a stojí na jednom verši: Podlžní (čítaj ďalej)

Bohatý mládenec – novoročné evanjelium

1. januára 2020 Administrátor 0

Príbeh o bohatom mládencovi urobil v cirkvi veľa zmätku. Ľudia tento príbeh vzali ako normu kresťanského života a spasenia. Pritom Pán Ježiš hovorí a ukazuje na niečo úplne iného, čo v tomto príbehu väčšina kresťanstva vidí. Poďme to prebrať: A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? Mt (čítaj ďalej)

Boží dar ktorý nie je výmenou za niečo

29. decembra 2019 Administrátor 0

Slovo – dar – je dnes tak zdeformované, že ľudia si pod tým predstavujú výmenu. Niekto mi dal dar, ja mu musím tento dar odplatiť. Aj samotné vianoce sú takýmto obchodom, kde si ľudia dávajú dary preto, lebo očakávajú že dary aj dostanú. Potom mnohí porovnávajú, sťažujú sa, že oni investovali do blížneho veľa peňazí a im sa dostal iba (čítaj ďalej)

Kristov pokoj a nepokoj mnohých kresťanov

26. decembra 2019 Administrátor 0

Izaiáš predpovedá Mesiáša takto: Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. Iz 9:6 Boh prináša ľuďom pokoj v spasení, ktoré sám vezme na svoje plecia a ako ho započne, tak ho i dokončí a to bez účasti človeka. (čítaj ďalej)

Pravý význam vianoc – požehnané sviatky…

24. decembra 2019 Administrátor 0

A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.  Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,  lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Lk 2:9-11 V tomto verši sa ukrýva celé čaro vianoc – narodenia (čítaj ďalej)

Nedeľné evanjelium – Spravodlivý je len ten, kto verí v Krista

22. decembra 2019 Administrátor 0

Svetské chápanie spravodlivosti je značne skreslené. Spravodlivým je podľa sveta taký človek, ktorý nikdy nesedel vo väzení, ktorý nie je zjavným hriešnikom, opilcom, ktorý platí poctivo dane, stará sa o rodinu, deti a žije morálnym životom. Ak ešte aj chodí do kostola, je svätec nad svätca. Ale Božie slovo nám osvecuje túto falošnú predstavu keď hovorí, že spravodlivý nie je (čítaj ďalej)

Poslušnosť podľa MacArthura versus biblia

20. decembra 2019 Administrátor 0

Kto chodil do reformovaných zborov vie, že sa vyžaduje od veriacich takzvaná – poslušnosť Božiemu slovu. Čo sa tým myslí? Všetky príkazy, zákazy, doporučenia, nariadenia, je potrebné zachovávať, pretože ide o nariadenia Božie. Zvlášť nariadenia novej zmluvy, ktorá je iná ako zmluva stará ohľadom príkazov. Nie sme viazaní desatorom v plnom znení, pretože nedodržiavame sobotu, ktorá je súčasťou desatora. My (čítaj ďalej)

Nespájať spásu s odmenami!

11. decembra 2019 Administrátor 0

Biblické verše musíme rozdeliť na dve sady. Na tie ktoré hovoria o spáse a na tie, ktoré hovoria o odmenách. Lebo akonáhle spojíme odmeny a spásu dohromady, vzniknú nám teologické nezmysly. V tomto článku si ukážeme biblické verše, ktoré hovoria o oboch balíkoch. Pokiaľ spása je zdarma, odmeny udeľuje Boh na základe skutkov. Za skutky spása ale nie je. V (čítaj ďalej)

Potreboval Boh tak tragicky skúšať vieru Abraháma?

5. decembra 2019 Administrátor 0

Božia zvrchovanosť je neuveriteľná. Aj zdanlivo kruté príbehy, si Pán používa na svoju slávu a predobrazy budúcich časov. Tento príbeh sa radí medzi tie krutejšie, ale nie je tomu úplne tak. Mohol by z toho vzísť nesprávny pohľad, kde by si Boh nebol istý Abrahámovou vierou a preto ho nechal podstúpiť trýznenie. Boh by sa sám seba pýtal – miluje (čítaj ďalej)

Len milosť. V hodine smrti ti budú skutky k ničomu!

4. decembra 2019 Administrátor 0

Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 1Pt 1:23 Ak kresťan uveril v Ježiša, je znovuzrodený nie z porušiteľného semena, lež z neporušeného. Nie je to naša práca a zásluha, je to zásluha Boha, ktorý je dokonalý. On keď niečo urobí, je to dobré, až veľmi dobré (Gn 1,31) Ak kresťan bol (čítaj ďalej)

Ježiš W. Busch – Načo človek žije?

29. novembra 2019 Administrátor 0

O to teda ide: Načo žijem? Alebo – načo som na svete? Alebo, aký má môj život zmysel? Jedného dňa mi v Essene zavolal istý priemyselník celý rozrušený: „Pán farár, príďte!” Ženiem sa tam. Víta ma so slovami: „Syn sa mi zastrelil!” Poznal som toho chlapca. Bol to študent. Mal všetko, čo si len zažiadal. Bol zdravý, pekný ako obrázok, (čítaj ďalej)

Ježiš W.Busch – Prečo Ježiš?

27. novembra 2019 Administrátor 0

Najznámejšia kresťanská kniha minulého storočia – Ježiš môj osud. Počas prvej svetovej vojny sa obrátil, stal sa evanjelickým farárom a bude rozprávať len to, čo s Ježišom prežil. Nepatrí k teológom, nezaujíma sa o malichernosti v cirkvi, ale hovorí v jednom kuse o Ježišovi. Willhelm Busch. Porozpráva vám v niekoľkých kapitolách, ako inak – o Ježišovi. Spomenie zážitky z vojen, (čítaj ďalej)

Ježiš chodí po mori, ktoré je predobrazom smrti, pekla a hriechu

25. novembra 2019 Administrátor 0

Mt 14:26-27: “Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prízrak! A od strachu kričali. Ježiš však hneď prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!” Tam kde prichádza Pán Ježiš, boria sa všetky fyzikálne zákony. Vtelený Boh, má moc nad svojim stvoreným svetom. Kráča po nestálom mori, ktoré je plné neznámych tvorov, rýb (čítaj ďalej)

V Adamovi alebo v Ježišovi? (Evanjelium)

23. novembra 2019 Administrátor 0

Adam a Ježiš sú dvaja zástupcovia ľudstva. V Adamovi sme všetci padli do hriechu, stali sme sa svojvoľníkmi, sebcami a samých seba sme korunovali za bohov. Z padlého človeka sme si urobili bôžika – modlu, skutočného Boha popierame, nenávidíme, odmietame, nechceme aby existoval, aby nad nami panoval. Rodíme sa v Adamovi a keď zotrváme do smrti v tomto zemskom človeku, (čítaj ďalej)

Ježiš koná úplne inak, ako ľudia predpokladajú

13. novembra 2019 Administrátor 0

Ak čítame evanjeliá, tak v nich nachádzame veci ktoré nás prekvapujú. Židia vedeli všetko o Mesiášovi, mali rozpracované do detailu svoje hlboké teológie a keď Mesiáš prišiel, sú mimo hru a nielen to. Oni dokonca Mesiáša nechajú skrze Rimanov popraviť. Koľko krát sme čítali evanjeliá a neuvedomili si zvláštne skutky a rysy týchto spisov. Boh koná, úplne inak, ako ľudia (čítaj ďalej)

Evanjelium misionára o kameňoch

10. novembra 2019 Administrátor 0

Istý misionár hovoril na svojej misii v ďalekom východe evanjelium. Boha tam nepoznali, ale dobre poznali čarovanie. On im vykladal príbeh o Lotrovi na kríži, ako uveril a bol okamžite spasený. Nato sa jeden poslucháč nahneval a povedal: ,,Chceš mi tvrdiť, že keby som žil dobre celý život, naproti tomu by bol niekto vrahom a podvodníkom, že ak by on (čítaj ďalej)