Štúdium svätých otcov viery (Brjančaninov)

Rozhovor a spoločnosť susedov má na človeka veľký vplyv. Konverzácia a zoznámenie sa s vedcom, dáva človeku veľa informácií, s básnikom – veľa vznešených myšlienok a pocitov, s cestujúcim – veľa vedomostí o krajinách, o morálke a zvykoch miestnych ľudí. Je zrejmé, že rozhovor a zoznámenie sa so svätými udeľujú svätosť. Voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne, voči čistému sa javíš čistým. (Ž 17,26-27).

Počas tohto krátkeho pozemského života, ktorý Písmo nenazýva ani životom, ale púťou, sa stretávame so svätými. Chcete patriť v nebi do ich spoločnosti, chcete byť účastní ich blaženosti? Nadviažte s nimi komunikáciu. Keď opustíte chrám tela, prijmú vás za svojho známeho, za svojho priateľa. Aj vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov. (Lukáš 16:9).

Neexistuje užšie prepojenie, ako spojenie jednotou myšlienok, jednotou pocitov, jednotou viery a jednotou účelu. A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali. (1 Kor 1,10).

Tam, kde je jednota, tam určite je jednomyseľnosť, tam je určite jeden cieľ, ako aj rovnaký úspech pri dosahovaní cieľa.

Osvojte si myšlienky a ducha Svätých otcov čítaním ich spisov. Svätí otcovia odhaľovali úzku cestu, kresťanský boj a náš cieľ: spásu. A tento cieľ dosiahnete prirodzeným vývojom vecí. A to v jednote spoločnej mysle, jedného výkladu, jedného učenia.

Nebo prijalo svätých otcov do svojho požehnaného lona. Týmto dosvedčilo, že myšlienky, učenie, pocity, skutky svätých otcov sa mu páčili. Svätí otcovia uvádzajú v spisoch svoje myšlienky, učenie, svoje srdcia, spôsob svojho konania. To znamená: že ich spisy sú spoľahlivým sprievodcom do neba.

Písma svätých otcov sú všetky zostavené z inšpirácie alebo pod vplyvom Ducha Svätého. Úžasná harmónia je v ich slovách, úžasné pomazanie! Ten, kto je nimi vedený, má bezpochyby Ducha Svätého ako vodcu.

Písma otcov sú všetky spojené v evanjeliu; všetci majú sklon učiť nás presnému plneniu prikázaní nášho Pána Ježiša Krista.

Svätí otcovia učia, ako pristupovať k evanjeliu, ako ho čítať, ako mu správne porozumieť, čo pomáha, čo bráni v jeho porozumení. A preto najskôr čítajte Svätých otcov, až potom písmo samotné, ktoré vám oni vykladajú. Keď sa naučíte od nich, ako rozumieť evanjeliu, potom si čítajte neprestajne evanjelium sami.

Nepovažujte za dostatočné čítanie evanjelia sami bez toho, žeby ste nečítali svätých otcov! Toto je pyšná a nebezpečná myšlienka. Nech vás svätí Otcovia povedú k evanjeliu ako svoje milované deti, ktoré prostredníctvom svojich spisov jednotne vyložili, aby ste z neho získali kresťanské vzdelanie a školenie.

Všetci, ktorí bláznivo a arogantne odmietali Svätých otcov, ktorí priamo pristupovali k evanjeliu, so slepou drzosťou, s nečistou mysľou a srdcom, upadli do osudového omylu. Evanjelium ich odmietlo: pripúšťa si iba pokorných. Dôkazom odmietnutia je ich život v ťažkých a úmyselných hriechoch, ktorých sa nedokázali zbaviť.

Čítanie otcov je totiž rodičom a kráľom všetkých cností. Z čítania otcov sa učíme skutočne porozumieť Písmu svätému, žiť správne život vierou, žiť podľa prikázaní evanjelia, mať v ňom hlbokú úctu, ako aj dosahovať vysokú kresťanskú dokonalosť.

Knihy svätých otcov, slovami jedného z nich, sú ako zrkadlo: pri dôkladnom a častom pohľade na ne, môže duša vidieť všetky svoje nedostatky.

A opäť – tieto knihy sú ako bohatá zbierka liečebných prostriedkov: v nej môže duša hľadať záchranný liek na každé zo svojich ochorení.

Svätý Epifanius hovorí : „Jeden pohľad do svätých kníh, prináša človeku zbožný život”.

Čítanie Svätých Otcov by malo byť dôkladné, pozorné a neustále: náš neviditeľný nepriateľ, zvlášť nenávidí, príchodzí hlas od Svätých Otcov. Tento hlas odsudzuje intrigy nášho nepriateľa, jeho prefíkanosť, odhaľuje jeho siete, jeho spôsob konania: a preto sa nepriateľ vyzbrojuje proti čítaniu Otcov rôznymi pyšnými a rúhačskými myšlienkami, snaží sa kresťana uvrhnúť do márnych starostí, aby ho odvrátil od zachraňujúceho čítania, bojuje proti nemu skľúčenosťou, nudou, zábudlivosť.

Z tohto boja proti čítaniu Svätých Otcov musíme vyvodiť záver, ako veľmi je nepriateľmi nenávidená záchrana a zbrane pre náš kresťanský život. Nepriateľ sa veľmi usiluje vytiahnuť ho z našich rúk.

Každý by si mal sám zvoliť čítanie Otcov, zodpovedajúce jeho spôsobu života. Nechajte pustovníka čítať Otcov, ktorí písali o tichu; mníchovi žijúcemu v ústraní, otcovia písali pokyny pre kláštorný oddelený život; kresťanovi žijúcemu uprostred sveta – svätí otcovia, šírili všeobecné učenie pre celé kresťanstvo. Každý, bez ohľadu na svoju hodnosť, čerpá z bohatých pokynov z ich spisov.

Je nevyhnutné, aby ste čítali podľa svojho životného štýlu. Inak vás budú napĺňať myšlienky, hoci sväté, ale nerealizovateľné samotným skutkom, vzbudzujúce neplodnú činnosť iba vo fantázii a túžbe. Z vašich rúk sa ľahko vytratia diela zbožnosti, zodpovedajúce vášmu spôsobu života. Nielenže sa stanete sterilným snílkom – vaše myšlienky, ktoré sú v neustálom rozpore s činmi, určite spôsobia zmätok vo vašom srdci a neistotu v správaní, bolestivú, škodlivú pre vás i pre vašich susedov.

Ak čítate Sväté písmo bez Svätých otcov, môžete ľahko odbočiť z cesty spásy do nepriechodných džunglí a hlbokých priepastí, čo sa stalo mnohým. Budete vidieť veci inak, ako ich videli jednotne otcovia, čím vaše učenie bude pre vás samotných nielen odsudzujúce, ale zvediete mnohých, ako falošní proroci. Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie. (1Tim 4:1-2)

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa k odberu – ODKAZ