13-násobná modlitba k Ježišovi Kristovi

Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

K Duchu Svätému

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K Trojici

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 3 razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. 3 razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď, kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha; teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Modlitba 1

Mocný vojvodca a Pane, premožiteľ pekla, zachránený od večnej smrti, spievam ti pieseň chvály ja, tvoje stvorenie a tvoj sluha. A keďže tvoje milosrdenstvo je nevýslovné: osloboď ma od všetkých bied, keď volám: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou.

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Tvorca anjelov a Pane mocností, aby sa oslávilo tvoje najsvätejšie meno, otvor môj nechápavý rozum a jazyk, ako si kedysi hluchonemému otvoril sluch i jazyk a on prehovoril.

Modlitba 2

Keď si videl, Pane, vdovu veľmi plakať, zľutoval si sa a vzkriesil si jej syna, ktorého niesli na pohreb. Ty miluješ človeka, zľutuj sa aj nado mnou a vzkries moju dušu, umŕtvenú hriechmi, ktorá volá: Pane zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Pane, Filip sa usiloval pochopiť nepochopiteľnú múdrosť, a tak povedal: Ukáž nám Otca. Ty však si mu riekol: Taký dlhý čas si so mnou, či si nespoznal, že Otec je vo mne a ja som v ňom? Pane Ježišu, Ty si Boh, ty slová večného života máš a my sme uverili, že Ty si Kristus, Syn živého Boha.

Modlitba 3

Mocou z výsosti si vystrojil apoštolov, Ježišu, keď zotrvávali v Jeruzaleme. Aj mňa, pozbaveného všetkých dobrých skutkov, zaodej horlivosťou svojho Presvätého Ducha a daj, aby som ti s láskou volal: Pane, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Pozval si mýtnikov a hriešnikov a neveriacich, veď v tebe, Ježišu, je bohatstvo milosrdenstva. Neprehliadni teraz ani mňa, ktorý som ako oni, ale prijmi ma, sťa drahocenný olej, aby som s Tebou na veky prebýval.

Modlitba 4

Peter, zachvátený búrkou pochybovačných myšlienok, začal sa topiť. A uzrúc ťa, Ježišu, ako v tele kráčaš po vodách, spoznal v tebe pravého Boha. A keď sa mu dostalo záchrannej ruky; riekol: Pane, chvála Tebe!

Pane, chvála Tebe!

Dopočul sa slepý, Pane, že ideš cestou okolo, a volal: Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! A ty si ho zavolal k sebe a otvoril si mu oči. Osvieť teda svojou milosťou aj duchovné oči môjho srdca.

Modlitba 5

Ako si nás kedysi vyliatím svojej božskej krvi, Ježišu, vykúpil spod kliatby Zákona, tak nás vytrhni aj zo siete, do ktorej nás had zamotal telesnými vášňami, klamnými zvodmi a hriešnymi pokleskami, nás, čo k Tebe voláme: Pane, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Keď hebrejské deti uvideli v ľudskej podstate toho, ktorý svojou rukou stvoril človeka, a spoznali, že je to Pán, náhlili sa uctiť si ho vetvami a pritom spievali: Hosana. Aj my ti prinášame pieseň a vďaku za Tvoje vykupiteľské dielo za nás.

Modlitba 6

Aby si vyplnil predpovede a výroky Božích prorokov, Ježišu, zjavil si sa na zemi, a hoci si neobsiahnuteľný, žil si medzi ľuďmi, vzal si na seba naše choroby, a my uzdravení tvojimi ranami, neprestávame k Tebe volať: Pane, sláva Tebe!

Pane, sláva Tebe!

Svetlo tvojej pravdy zažiarilo svetu, a démonská lesť bola zahnaná. Lebo modly nemohli zniesť tvoju moc, Spasiteľ, a tak padli. A my, ktorí sme dosiahli spásu, padáme na kolená pred Tvojim majestátom.

Modlitba 7

Chcel si vyjaviť tajomstvo skryté od vekov, preto si sa dal viesť na zabitie ako ovca, Ježišu, a ako baránok pred svojím strihačom neotvoril si ústa. Ty ako Boh vstal si z mŕtvych, slávne si vystúpil na nebesia a spolu so sebou si pozdvihol aj nás, ktorí voláme: Pane, chvála Tebe!

Pane, chvála Tebe!

Ukázal, že je prepodivným Stvorením, lebo sme v ňom spoznali Stvoriteľa: Hľa, bez muža sa stal človekom z Panny, vstal z hrobu bez toho, aby porušil pečate, a telesne vošiel k apoštolom, hoci dvere boli zatvorené. My nad tým žasneme a koríme sa pred Tebou.

Modlitba 8

Vidiac s úžasom, že Boh sa stal človekom, odvráťme sa od márneho sveta a svoje mysle zamerajme na božské veci. Lebo Boh preto prišiel na zem, aby vyviedol na nebesia nás, čo Ho vzývame: Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa!

Celý bol na zemi, ale nebesá vôbec neopustil Nesmierny, keď dobrovoľne za nás trpel, svojou smrťou našu smrť premohol a vzkriesením daroval život tým, ktorí v Neho uverili.

Modlitba 9

Všetky anjelské bytosti neprestajne oslavujú na nebesiach tvoje presväté meno, Ježišu, pričom spievajú: Svätý, Svätý, Svätý.

A my hriešni smrteľnými perami na zemi voláme: Pane, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Krasoreč mnohovravných je ako prejav nemých rýb, keď majú hovoriť o tebe, Ježišu, Spasiteľu náš, lebo nedokážu vysvetliť, ako môžeš byt nezmeniteľným Bohom a zároveň dokonalým človekom. My, hoci sa tajomstvu divíme, s vierou v pokore to prijímame.

Modlitba 10

Chcel si spasiť svet, ty Východ východov, a tak si prišiel k temnému západu nášho bytia, ponížil si sa až na smrť, preto bolo povýšené tvoje meno nad všetky iné mená, a od všetkých nebeských i pozemských pokolení počuješ: Sláva Tebe Pane!

Sláva Tebe, Pane!

Kráľu predvečný, Tešiteľ, pravý Kristus, očisť nás od každej škvrny, ako si očistil desať malomocných. Uzdrav nás, ako si uzdravil ziskuchtivú dušu mýtnika Zacheja, aby sme v pokore k Tebe volali: Ježišu Kriste Synu Boží, zmiluj sa nad nami hriešnymi.

Modlitba 11

Prinášam ti vrúcnu modlitbu, ja nehodný; a volám k tebe ako Kanaánčanka: Ježišu, zmiluj sa nado mnou, lebo nie dcéra, ale moje telo je vášňami prudko zmietané, ba aj zlosť ho spaľuje. Uzdrav ma teda, keď volám: Pane, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Ako si vyjasnil duševný zrak Pavlovi, svietniku, čo vyžaroval svetlo ľuďom v tme nevedomosti, ktorý ťa prv prenasledoval, avšak pochopil silu hlasu tvojej božskej múdrosti, tak osvieť aj moje temné duševné zreničky, lebo k Tebe volám: pomôž mojej slepote.

Modlitba 12

Obdaruj ma milosťou, veď odpúšťaš všetky dlhy, Ježišu, a prijmi mňa, kajúcnika, ako si prijal Petra, ktorý ťa zaprel. Povolaj mňa, čo klesám, ako kedysi Pavla, čo ťa prenasledoval, a čuj moje volanie: Pane, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Keď ospevujeme tvoje vtelenie, všetci ťa zvelebujeme a spolu s Tomášom veríme, že si Pán a Boh, ktorý tróni spolu s Otcom a bude súdiť živých i mŕtvych. Daj, aby som potom stál po tvojej pravici ja nehodný človek, ktorý vierou prijal Teba, keď táto viera sa mi počíta za spravodlivosť.

Modlitba 13

Ó presladký a vždy štedrý Ježišu, prijmi teraz túto našu skromnú modlitbu, ako si prijal dva haliere vdovy, chráň svoje dedičstvo od viditeľných i neviditeľných nepriateľov, od vpádu násilníkov, od chorôb a hladu, od všetkého zármutku a smrtonosných rán a vytrhni z nadchádzajúcich múk všetkých, čo k Tebe volajú: Pane, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Pane zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj!

Kristus, náš pravý Boh, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen.

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa k odberu – ODKAZ