Čítanie evanjelia

Pri čítaní evanjelia nehľadajte potešenie, nehľadajte rozkoš, nehľadajte brilantné myšlienky: snažte sa vidieť neomylne svätú Pravdu. Neuspokojte sa len s neplodným čítaním evanjelia; pokúste sa plniť jeho prikázania a pravdu. Toto je kniha života a človek si ju musí prečítať spolu so svojim životom a nielen to, musí spojiť svoj život s týmto evanjeliom, v ktorom je večný život.

Pri otváraní knihy – Svätého evanjelia nikdy nezabudnite, že ono rozhoduje o vašom večnom osude. Podľa viery v evanjelium budeme súdení a ono celé ukazuje na Ježiša Krista.

Boh zjavil svoju vôľu bezvýznamnej kôpke prachu – človeku! Kniha, ktorá objasňuje túto veľkú a svätú vôľu, je vo vašich rukách, je to evanjelium – dobrá správa. Môžete prijať, ako aj odmietnuť vôľu svojho Stvoriteľa a Spasiteľa, podľa toho, ako sa vám páči. Váš večný život a večná smrť sú vo vašich rukách: posúďte, ako veľmi musíte byť opatrní a rozvážni. Nezahrávajte sa so svojím večným osudom!

Modlite sa v zlomenom duchu k Pánovi, aby vám otvoril oči a vy ste uvideli zázraky ukryté v Jeho zákone (Žalm 118:18), ktorým evanjelium je. Ak sa vám oči začnú otvárať, nastane viditeľné a úžasné uzdravenie duše od hriechu, zasiahnuté Božím slovom. Uzdravenie telesných ťažkostí, bolo iba dopadom uzdravenia duše.

Čítajte evanjelium s mimoriadnou úctou a pozornosťou. Nepovažujte v ňom nič za nepodstatné, za zbytočné. Každá jeho jota vydáva lúč života. Zanedbaním života je smrť.

Ak čítate o malomocných, slabých, slepých, chromých i posadnutých, ktorých Pán uzdravil, si pomyslite, že aj vaše duše, ktoré nesú mnoho rôznych vredov hriechu, sú v zajatí medzi démonmi, rovnako ako boli zajaté tieto choré duše z evanjelií. Naučte sa z evanjelia získať vieru, že Pán, ktorý uzdravil ich, uzdraví aj vás, ak sa k nemu budete usilovne modliť.

Získajte také postavenie svojej duše, aby ste boli schopní prijať liečenie. Môžu ho prijať len tí, ktorí vyznávajú svoju hriešnosť a rozhodli sa ju opustiť (Ján 9:39-41). Pyšný spravodlivý človek, to znamená hriešnik, ktorý nevidí svoju vlastnú hriešnosť, nepotrebuje Spasiteľa, ktorý je podľa neho zbytočný (Matúš 9:13).

Pohľad na vlastné hriechy, pohľad na Adamov pád, v ktorom sa nachádza celé ľudské pokolenie, je zvláštnym Božím darom. Žiadajte tento dar pre seba a kniha Nebeského lekára – evanjelium – bude pre vás ešte viac jasnejšie.

Pokúste sa prispôsobiť evanjelium svojej mysli a srdcu, aby vaša myseľ takpovediac plávala v ňom, žila v ňom: potom sa vaša činnosť prirodzene stane evanjeliom. To sa dá dosiahnuť neprestajným čítaním a štúdiom evanjelia.

Pachomius Veľký, jeden z najslávnejších starodávnych kresťanov, poznal sväté evanjelium naspamäť. Evanjelium ho tak sprevádzalo všade a neustále ho viedlo.

Prečo by teraz nemali kresťanskí učitelia zdobiť myseľ a srdce ešte malého dieťaťa evanjeliom, ako ich sýtiť štúdiom Ezopových bájok a iných nepodstatností?

Neodvažujte sa sami interpretovať evanjelium a ďalšie knihy Svätého písma. Písma vykladali výhradne svätí kresťania, proroci a apoštoli, hovorené nie k svojvoľnému duchu, ale skrze inšpiráciu Ducha Svätého (2 Pet 1,21). Je šialenstvom vziať evanjelium a svojvoľne ho interpretovať, nepozerajúc na výklad cirkvi, svätých otcov viery, apoštolov.

Duch Svätý, ktorý vyslovil Božie slovo prostredníctvom prorokov a apoštolov, ho aj ďalej vykladal prostredníctvom podobných ľudí – svätých otcov. Božie slovo a jeho interpretácia je darom Ducha Svätého. Kresťan má prijímať iba jeden výklad! Skutočné Božie deti akceptujú iba jednu interpretáciu!

Ktokoľvek svojvoľne vysvetľuje evanjelium a celé Písmo: tým odmieta jeho interpretáciu svätými otcami, skrze ktorých hovoril Duch Svätý. Kto odmieta výklad Písma Svätým Duchom; bez akýchkoľvek pochybností odmieta samotné Sväté písmo .

Veď Božie slovo, slovo spásy, sa stáva pre nadutých vykladačov istou smrťou, dvojsečným mečom, ktorým spáchajú samovraždu do večnej záhuby (2 Pt 3,16, 2 Kor 2,15-16). Navždy sa zabili Arius, Nestorius, Eutychius a ďalší kacíri, ktorí sa svojvoľným výkladom Písma dostali do rúhania.

Myslíte si, že výklad evanjelia je prístupný bezočivcom, ktorí sa topia vo svetských radovánkach, hýreniach, v ťažkých hriechoch? Veď čo Pán hovorí?

Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. Iz 66:2O

Preto ak chcete evanjeliu rozumieť, odíďte z hriešneho života, vzdajte sa pozemských závislostí a pôžitkov, zrieknite sa svojej duše, potom sa vám evanjelium odkryje Božím zásahom.

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Jn 12:25

Pre toho, kto miluje život v pôžitkoch a svoju dušu, pre toho, kto si netrúfa na sebazaprenie, je evanjelium uzavreté: číta list; ale slovo života, jeho Duch, zostáva pre neho pod nepreniknuteľným závojom.

Keď bol Pán so svojim svätým telom na zemi, mnohí ho videli a počuli, ale Mu nerozumeli. Keď sa človek pozerá telesnými očami, ale nevidí nič očami duše – mysle a srdca, evanjelium mu príde nepreniknuteľné. Aj dnes mnoho ľudí číta evanjelium každý deň, ale nikdy ho vlastne nečítali, vôbec nerozumejú čo od nich Pán chce, vidia iba literu, nie Ducha. To preto, lebo sú telesní, prikovaní o tento svet.

Evanjelium je tak bohaté a obšírne, že nie je možné získať presný a dokonalý výklad každej časti evanjelia vlastným úsilím: toto je Kristov dar, keď odhalí človeku čo sám chce. A On hľadí na srdce človeka a jeho zameranie. Ak je srdce zamerané na svet, nedostane sa mu múdrosti a preto bude vykladať evanjelium podľa svojej telesnosti.

No ak sa Duch Svätý zmocní pravého a verného služobníka, z neho vytvorí nielen dokonalého čitateľa, ale aj skutočného činiteľa evanjelia. Podľa toho poznáme, kto rozumie a kto nerozumie evanjeliu. Ten kto nerozumie, veľa hovorí, ale jeho život nie je spojený so živým evanjeliom v skutku.

Evanjelium je obrazom vlastností nového človeka, ktorý je „Pánom z neba“ (1 Kor. 15:47). Tento nový človek je Boh – Ježiš Kristus, nový Adam. On má svoj svätý ovčinec ľudí, ktorí veria v Neho, keď On sám ich transformuje podľa seba, keď z milosti z nich robí Bohov ako sa píše – bohovia ste.

Vy, ktorí sa topíte v smradľavom a špinavom močiari hriechov, nájdite v evanjeliu potešenie! Zdvihnite hlavy! Boh vám dáva dôstojnosť bohov, skrze vieru v Syna. Ak odmietnete túto dôstojnosť, vyberáte si pre seba niečo iné – dôstojnosť zvierat.

Odíďte od seba, sveta a svojho tela! Zanechajte páchnuci močiar svetskosti; očistite sa priznaním a vyznaním svojich hriechov; obmyte sa slzami ľútosti; ozdobte sa silou náklonnosti k Pánovi; vstaňte zo zeme; vystúpte do neba: bude vás tam evanjelium viesť – vyššie a vyššie.

Verte v evanjelium, v ktorom je Kristus: Verte v svetlo (v Ježiša), aby ste boli synovia svetla! Jn 12:36

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa k odberu – ODKAZ