Pre tých, ktorí miešajú do viery zákon. Verše Rimanom

Drvivá väčšina kresťanstva dnes spája zákon s vierou. Ako prvý krok katechizmov v cirkvách a zboroch, je naučenie sa desatora a jeho dodržiavanie. Nový kresťan sa nazdáva, že desatoro dokáže zvládať a preto sa s chuťou do neho pustí a snaží sa ho dodržať. No čím ďalej tým viac slabne, keď zákon ho začne drviť. Jeho viera stroskotáva. Mnoho kresťanov odpadáva od takéhoto kresťanstva. Ak by poznali skutočnú vieru, nikdy by neodpadli. Pod tiažou zlého učenia o zákone, sú pod ťažkým jarmom ktorý nedokážu niesť.

Pozrime sa teda do novej zmluvy, čo hovorí o zákone.

Zákon je neúnosné jarmo

Čo teda pokúšate teraz Boha a kladiete učeníkom na šiju jarmo, ktoré ani naši otcovia, ani my nevládali sme niesť? Sk 15:10

Zákon nám robí život neznesiteľný, plný strachu a obáv, zvlášť o spásu. Kresťan, ktorý by mal byť radujúcim sa človekom, je zákonom ubitým tvorom, ktorý nedokáže tiaž zákona uniesť. Prečo sa chce veľká časť kresťanstva ospravedlniť zákonom a skutkami zákona, keď ide o nemožnú vec?

Zákon je dobrý pre nás len v tom, že odhaľuje hriech.

Ak chceme odhaliť hriech,je namieste vytiahnuť zákon. Ale ak chceme zákonom odhalený hriech odčiniť, zákon sa stáva pre nás vrahom.

Zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním (Bohom) ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. Rim 3:19-20

Ak by fungoval zákon, nebola by potrebná viera

Boh keď videl nemohúcnosť človeka zákon naplniť, postavil ako spásu nie dodržanie desatora – ale vieru, že on (Ježiš Kristus), dokáže miesto človeka zákon naplniť. Potomstvo Abraháma nie je spasené zo zákona, ale z viery. Nie z viery – A – zákona, ale LEN z viery:

Lebo zasľúbenie, že bude dedičom sveta, sa Abrahámovi alebo jeho potomstvu nedostalo zo zákona, ale zo spravodlivosti viery. Rim 4:13

Zákon prináša hnev na tých, ktorí sa ním chcú spasiť – zachrániť

No nielen to. Hnev Boží na nich padá práve preto, lebo zákon marí vieru, čím sú Božie zasľúbenia zrušené.

Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené. Rim 4:14

Zákon ešte viac rozmnožoval hriech vo svete

Keď nebol zákon, nebolo poznanie hriechu, okrem svedomia, ktoré človeka usvedčovalo. Keď prišiel zákon, odhalil hriech, ktorý narastal priamo-úmerne s lepším a podrobnejším poznaním zákona.

Do toho popri tom prišiel zákon, aby sa poklesok rozhojnil. Rim 5:20

Kresťan nesmie stáť pod zákonom

Ak kresťan správne verí podľa písma, nemôže, ba ani nesmie sa opäť dať zatiahnuť pod tiaž zákona. Kresťan už nie je pod zákonom, ale pod milosťou:

Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Rim 6:14

Kresťan je mŕtvy voči zákonu

To, že kresťan nie je pod zákonom, Pavol podrobne vykladá v siedmej kapitole Rimanom. Hovorí o tom, že kresťan musí zákonu zomrieť, aby mohol vstať v novote Krista. Pokiaľ kresťan nezomrie zákonu, jeho viera a spása sú iným evanjeliom, žiaľ, ktorým je svet preplnený. Pavol tu ukazuje ako príklad manželský zväzok.

Či neviete, bratia – veď hovorím ľuďom, ktorí poznajú zákon – že zákon panuje nad človekom, kým (človek) žije? Lebo vydatú ženu viaže zákon k mužovi, kým je živý. Ale ak muž umrie, je oslobodená od mužovho zákona. A tak teda, ak žije s iným mužom, dokiaľ jej muž žije, bude cudzoložnica. Ale ak jej muž umrel, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. Práve tak, bratia moji, aj vy ste umreli zákonu skrze telo Kristovo, aby ste náležali inému, Tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, hriešne vášne, ktoré vyvolal zákon, pôsobili v našich údoch, aby sme prinášali ovocie smrti. Ale teraz sme oslobodení od zákona, keďže sme umreli tomu, čím sme boli viazaní, takže slúžime novým spôsobom ducha, a nie starým spôsobom litery. Rim 7:1-6

Zákon je dobrý, svätý, spravodlivý – ale my nie sme a v tom je problém

Súhlasíme s tými všetkými, ktorí tvrdia, že zákon je dobrý, svätý a spravodlivý. No ďalej súhlasiť už nemôžeme, ak kresťania tvrdia, že tento svätý zákon máme postupne napĺňať a tým sa približovať ku spáse. To je iné evanjelium.

Zákon je svätý a dobrý, ale my nie sme svätí a dobrí. Sme ako hudobníci, ktorí nemajú prsty, ktorými by mohli hrať na skvelom klavíri. Klavír je perfektný, nesie v sebe najvyššiu kvalitu zvuku. Ale je nám k ničomu, keď miesto rúk máme kypte. Tak je to aj so zákonom. Zákon je svätý a dobrý, perfektný, ale my nie sme a v tom je problém.

Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vôbec nie! Ale hriech som nepoznal; (poznal som ho) len skrze zákon, lebo ani žiadosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal: nepožiadaš! Ale hriech, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, vzbudil vo mne všelijaké žiadosti. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. Ja som však žil kedysi bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil, a ja som umrel; i ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo poslúžiť na život, bolo mi na smrť. Hriech totiž, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, oklamal ma a tým ma usmrtil. A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. Rim 7:7-12

Zákon nás robí nadmieru hriešnymi

Zákon nás robí viac a viac hriešnejšími, skrze porovnávanie sa so zákonom, sa stávame nadmieru hriešnymi!

Teda to dobré spôsobilo mi smrť? Vôbec nie! Ale hriech, aby sa ukázal ako hriech, spôsobil mi tým dobrým smrť, aby sa (tak) hriech tým prikázaním stal nadmieru hriešnym. Rim 7:13

Zákon je slabý čo do tela a spásy človeka

Zákon je slabý čo do spásy, čo do tela. Pokiaľ zákon má svoju silu v prikázaniach, má zároveň slabosť tieto prikázania naplňovať skrze padlého človeka. Preto prišiel Ježiš, aby zákon naplnil miesto nás, aby nás tým pádom od zákona oslobodil. Všimnime si, že sme boli oslobodení od zákona.

Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil, Rim 8:2-3

Pokračovanie…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov