Prútik ktorý vyšiel z Izaja…

Prečo Izaiáš nehovorí, že – z Dávida – vyrastie mládnik ale tvrdí, že z Izaja – Otca Dávida – vyrastie mládnik?! Prečo výhonok? Čo sa stalo v Izraeli od dôb Dávida, po Ježišovo narodenie?

Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Iz 11:1

Izaiáš nespomína veľkého kráľa Dávida, ale jeho otca. Otec Dávida bol bezvýznamný muž. Bol jednoduchým Izraelitom, jedným z mnohých. Bol pastierom, usudzujúc podľa stád ktoré vlastnil. Izaiáš dostal veľmi dobré proroctvo od Pána, pretože tak ako Izaj bol obyčajným mužom, ktorý žil jednoducho a nenápadne pred svetom – Ježiš rovnako vstupuje do tohto sveta ako on.

Pán Ježiš nevstupuje do sveta ako kráľ Dávid. On sa rodí v maštali, na okraji spoločnosti, v chudobnej rodine. Mária a Jozef sú potomkami Dávidovho kolena v rodokmeni, ale nie sú mocní a bohatí ako Dávid, lež sú nenápadní ako Izaj. Tak aj Ježiš sa narodil do stavu, keď nebol ničím pre svet výnimočný.

Bol podobný nie dávidovi čo do postavenia pred svetom, lež Izajovi. Preto Izaiáš správne hovorí, že pochádza – nie z Dávida, ktorý mal moc, ale z jeho otca Izaja, ktorý bol – ako by sme povedali dnes – robotníkom. Pán Ježiš je podobný Izajovi, pretože bol stolárom podľa tradície a tým pádom tiež robotníkom svojej doby. Pavol píše, že Pán Ježiš prišiel v plnosti času:

Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Gal 4:4

Plnosť času. Naplnil sa čas. Aký čas?

  • V prvom rade Boží čas, keď jeho plán dostal reálnu podobu
  • Izrael totálne odpadol od Boha, zostali mu už len prázdne ceremónie a ľudské podania viery
  • Svet sa začal vzájomne spoznávať, keď spojítkom bola Rímska Ríša

V prvom rade Boh tento čas ustanovil vo svojej zvrchovanosti. Izraelu, ako jedinému národu na svete dal písaný zákon. Uzatvoril s nimi zmluvu skrze Mojžiša, že ak zachovajú zákon, budú z neho živí. Dopadlo to tak, že vyše 1500 ročné vychovávanie skrze zákon, neprinieslo nielenže žiadnu zmenu k lepšiemu, nepriviedlo na svet ani len jedného človeka ktorý by bol zákonom spasený, prišiel opačný efekt – Izrael odpadol od Boha aj od prikázaní.

Navonok Izrael zákon dodržiaval, ale v srdci, v realite, vo vzťahoch a hlavne v milovaní Boha, Izrael totálne pohorel. Preto Pavol napísal:

Takže zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. Gal 3:24

Prečo sa nám stal zákon vychovávateľom, ale zákonom ospravedlnení nemôžeme byť? Pretože zákon nás odsudzuje k večnej smrti, keďže ho nevieme naplniť a tak musí prísť iná cesta spásy ako dodržiavanie zákona.

Druhým bodom času, bolo odpadnutie Izraela od Boha. Boží trest tentokrát nebol v tom, že by boli Izraelskí odvlečení do zajatia ako v čase Babylonu. Boží trest bol v tom, že vo vlastnom území boli okupovaní a utláčaní. Rimania vládli Izraelu, ktorý nemal svoje vlastné vládnutie.

Izrael sa v tom čase nielenže nedržal zákona, ale on sa už nedržal ani Boha. Preto Izaiáš píše, že mládnik vyšiel v suchej vyprahnutej zemi, v púšti.

Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Iz 53:2

Izrael bol tou vyprahnutou zemou, v ktorej sa už nič nerodí, ktorá nie je k ničomu dobrá. A tu hľa – suchá zem bez vody a zelene, v sebe nesie zelený výhonok – Božieho Syna. On znovu obnoví kráľovstvo, mocnejšie ako mal Dávid. Ibaže nie z tohto sveta:

A Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Jn 18:36

Všetci tí, čo očakávajú že Ježiš na tejto hriechom nasiaknutej zemi opäť založí akési kráľovstvo, ktoré bude trvať rovných tisíc rokov, tento verš vylučuje. Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta, je z iného sveta, sveta nebeského, kde Boh Otec pripravil veriacim večné bývanie.

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? Jn 14:2-3

Ježiš vezme veriacich k sebe a nie že Ježiš príde k nim na zem kraľovať. V tomto chybnom zmýšľaní Ide o Židovský model materiálneho kráľovstva. Židia podnes očakávajú Mesiáša, ktorý bude kraľovať na zemi. Ježiš ale kráľovstvo na zemi nemá, ani mať nebude.

Tu sme odbočili. Ježiš vzišiel ako prútik, ako nový strom vo vyprahlej zemi. Dostávame sa tak opäť do čias Noeho, kedy iba jedna rodina mala vieru. Dostávame sa opäť do čias Sodomy, kde iba Lót veril. Na konci sveta, čo je čas ktorý žijeme od odchodu Pána, konáme dnes podobne ako ľudia v čase Noeho, v čase Sodomskom, v čase pôsobenia Ježiša. Žijeme v čase bez viery, prepojení na svet a nie na Boha.

Typickým príkladom skorumpovaného ľudstva je starosť o tento svet, zanevretie na Boha a vieru. Písmo o tom hovorí:

Podobne, ako bolo za dňov Lótových: jedli, pili, kupovali a predávali, sadali, stavali, a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých: tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka. Lk 17:28-30

Židia v čase Rímskej nadvlády sa starali rovnako o tento svet – jedli, pili, kupovali predávali. Inak tomu nie je ani dnes – v novom Izraeli – v kresťanstve.

V takomto vyprahnutom čase musí prísť Ježiš, aby vykúpil tých, ktorí by inak zahynuli.

Lebo Syn človeka prišiel, aby spasil to, čo bolo zahynulo. Mt 18:11

Izrael bol v čase Rímskej nadvlády svedkom skorumpovanosti Ríma, ktorý predstavoval vtedajší svet. Rím bol v osídlach satana, podobne ako dnešné slobodomurárske a sionistické spolky. Rím prevádzkoval všetky možné neresti, od zabíjania narodených detí, cez pedofíliu, homosexualitu, až po tajné procesy a následné vraždy. V akom prostredí sa človek nachádza, z takého prostredia si berie príklad.

Izrael bol skorumpovaný samým sebou, svojim prázdnymi rituálmi, obradmi, predvádzaním sa popredných Židov pred ostatnými. Hriechy neboli viditeľné, ale boli skryté, keď v tajnosti chodili Izraeliti k žienkam a svoje neprávosti v srdci pretavovali v intrigy. K tomu sa pridalo ešte odpozeranie Rímskeho svojvoľníctva a zvlášť sexuálnej neviazanosti. Zlé príklady ťahajú zlé nasledovania.

Iný stav nie je ani dnes, stačí si prečítať Pavla, ako napomína nás, naše generácie, ktoré budeme konať ako konali Židia a to takto:

Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami, 2Tim 3:5-6

A tu prichádza Pán Ježiš, ktorý je narodený pod zákonom, aby vykúpil tých, ktorí sú pod zákonom:

Ježiš vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. Gal 4:5

Boh mal plán, ako spasiť človeka. Nie zo zákona a jeho dodržania. Tak by nikto spasený nebol, pretože všetci zhrešili. Ale Boh dal spásu za jedinú podmienku – uveriť v Ježiša.

V čase tiež znamená, že sa to stalo vtedy, keď Rím okupoval Izrael. Boh s tým mal svoj plán. Ak by sa to bolo stalo pár storočí predtým, Rím o nejakom malom Izraeli len málo vedel. Ale takto nielen Židia mohli hovoriť o Ježišovi ako o Mesiášovi, ale aj pohania – Rimania. A Rímska ríša mala veľký dosah, keď správy o kresťanoch sa šírili do všetkých jej kútov – kútov vtedajšieho civilizovaného sveta.

Pán Ježiš pochádzal z kráľovskej rodiny podľa Dávida. Prišiel pod zákonom, aby za nás zákon dodržal. Jeho pôsobenie a vykúpenie ľudstva sa udialo pred očami celého sveta, pretože tými očami boli Rimania, ktorých ríša siahal od východu až po západ.

Izaiáš vo svojom verši dodáva:

(Ježiš) nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Iz 53:2

Biblia je skúpa čo do opisu Pána Ježiša. Cirkvi sa podnes snažia dopátrať, ako Pán vyzeral, pritom ide o nepodstatnú vec. Čo by nám to osožilo do spásy alebo pomoci? Boh úmyselne do písma nevložil podobu Syna a toho sa veľmi striktne držal. Neexistuje opis, aké mal Ježiš oči, vlasy, výšku postavy. Keby mal oči modré, modrooký ľudia by mohli byť pyšní na svoj výzor, čím by ľahko prehliadli, na čom stojí spása. Preto písmo mlčí o Ježišovi čo do výzoru. Iba tu Izaiáš odhaľuje, že na Ježišovi nebolo vôbec nič zvláštne.

Po matke Márii zdedil zaiste svoje rysy tváre a azda aj postavu. Jeho Božstvo nerušilo človečenstvo a človečenstvo Božstvo. Ježiš je pravým Bohom a pravým človekom.

Niektorí vykladači prišli s tým, že Ježiš bol chorý podľa tela. Vyčítali to práve z tohto Izaiášovho verša. Zdá sa že prestrelili. On niesol naše slabosti, ale žeby sa narodil s akousi telesnou vadou, alebo chronickou chorobou, o tom sa písmo nezmieňuje.

Ak sa nato pozrieme z iného uhla, Ježiš bol dokonalým bezchybným baránkom, pretože tak vyžadoval Mojžišov zákon, aby obetné zviera bolo vybraté ako dokonalé. Ježiš preto bol dokonalým človekom. Nie v zmysle nadľudského človečenstva, ale ako obeta Bohu. Ježiš bol skutočným človekom – človekom, akého Boh chcel vždy mať:

Vyšiel teda Ježiš s tŕňovým vencom a v šarlátovom plášti. A (Pilát) im povedal: Ajhľa, človek! Jn 19:5

Kríže v kostoloch či na ikonách sú krásne. Pán Ježiš tam dôstojne trpí, ako sa na Bohočloveka patrí. Ale to je len klam toho, ako skutočne Ježiš vyzeral, keď vzal naše hriechy na seba. Izaiáš vo svojom verši nehovorí len o všeobecnom vzhľade Ježiša, ale aj vzhľade Ježiša na kríži.

Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Iz 53:2

Ako vieme že táto časť hovorí o Ježišovom vzhľade na kríž? Pretože Izaiáš pokračuje:

Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Iz 53:3

Na Ježišovi čo do vzhľadu nie je čo obdivovať. Čo do pôsobnosti sa musí pokoriť celý svet a vyznať, že Ježiš je Pán:

Aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Flp 2:10-11

Jeho zomieranie nebolo pekné. On niesol moje aj tvoje viny k odsúdeniu miesto teba. Uver že to tak je, uver, že Ježiš zomrel pre teba, bol pochovaný a vstal zmŕtvych pre tvoje ospravedlnenie. Ak veríš, Boh ti pripravil príbytok, stávaš sa dedičom Božieho kráľovstva, stávaš sa šľachticom nebeského dvora…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov