Nepopulárnosť evanjelia

Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom. 2Kor 11:3

Evanjelium dnes nie je populárne. To je holý fakt. Veľkú zodpovednosť nesú cirkvi, ktoré ku Kristovi pridali skutky, ba dokonca skutky sa stali dôležitejšie ako samotný Kristus. V čase rannej cirkvi bolo učenie Ježiša niečím novým.

Nikto nikdy nepočul, aby sa človek nebránil proti nespravodlivosti, ale aby súd prenechal Bohu. Nikto nikdy nepočul, že ľudia majú odpúšťať, dokonca nepriateľom, ktorých majú milovať.

Nikto nikdy nepočul, že kresťania sa skladajú finančne na pomoc iným kresťanom a nielen to, ale aj nekresťanom. Nikto nikdy nepočul, že by sa ľudia starali o cudzích ľudí nezištne. Nikto nikdy nepočul, že kresťania odmietajú tradičné svetské hriechy – klamstvo, ohováranie, cudzoložstvo, krádež.

Učenie Ježiša Krista bolo niečím novým. Pár filozofov alebo východných učiteľov, hlásali takéto učenie, ktoré sa však nepretavilo do jadra spoločnosti. Ale Kristovo učenie ovplyvnilo celé národy. Na tomto učení boli postavené zákony a zmena myslenia bola ovplyvnená skrze desatoro na celé stáročia.

Napriek tomu, nad týmito dobrými skutkami bolo evanjelium, ktoré ľudské skutky prakticky nepozná. Evanjelium Ježiša Krista, je Božou prácou na ľudskej spáse, bez ľudskej účasti. Čo musel urobiť satan, aby sfalšoval evanjelium? Zamerať sa na skutky človeka!

Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom. 2Kor 11:3

Diabol skutočne zviedol ľudstvo ku skutkárstvu, čím sa celé národy odvrátili od evanjelia. Satan vyzdvihoval celé stáročia skutky, ktoré evanjelium prekryli až úplne zastreli. Vrcholné dielo jeho falošnej propagandy bolo to, keď katolícky koncil v Tridente, preklínal každého, kto by učil že len vierou je človek spasený. Tak bolo prekliate nielen evanjelium, ale aj apoštoli, ktorí vytrvalo spasenie bez skutkov hlásali.

Dnešný svet sa posunul tam, kde bola ranná cirkev. Snaží sa žiť morálne dobre, pomáhať kde sa dá, robiť zbierky pre chorých, slabých. Evanjelium tohto veku znie: konaj dobro ako najlepšie vieš, pracuj, plať poctivo dane, staraj sa o rodinu, podporuj slabých a chorých, pomáhaj ľuďom v núdzi a tak prídeš do neba.

Pekné myšlienky, ale prázdne. Aj keby sa človek snažil akokoľvek naplniť tento odkaz, je hriešnik a každý hriešnik si zaslúži večnú smrť. Evanjelium dneška vynechalo zo svojho konceptu Krista. Skutky na ktoré sa kladú tak veľký dôraz, Ježiša odstavili nabok, ako niečo nepotrebného. Výsledkom tohto zmýšľania je scestná viera – som dosť dobrý sám zo seba, ak existuje Boh, určite ma spasí. Vykonal som toľko toho dobrého, že prejdem cez každé náboženstvo sveta, veď všetky náboženstvá vyžadujú skutky.

Ibaže skutočné evanjelium naše skutky nielenže nepotrebuje, ale ich aj odmieta. Verš z písma, ktorý teraz budeme citovať, odrovnáva naše ego, pýchu, vieru v seba:

Človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. Gal 2:16

Inak povedané – z našich životov, z našich prác, námah a skutkov, nebudeme ospravedlnený pred Bohom – nikto! Alebo – nikto nebude spasený zo svojich diel, skutkov, chodení do práce, kupovania narcisov na deň rakoviny.

Tu vidíme kontrast medzi evanjeliom a falošným evanjeliom. Satan oklamal veľkú časť sveta evanjeliom, ktoré evanjeliom nie je. Ako sme sa tu zmienili, ide o evanjelium našich prác, skutkov a zásluh. Ale Boh má iné kritérium spásy – bez našich prác, skutkov a zásluh.

Tu stoja proti sebe dve evanjeliá, z ktorých jedno je falošné, ktoré privádza ľudí do večného zatratenia. Aké smutné je počúvať pomýlených kazateľov na pohreboch, ako zomrelý človek bol milujúcim otcom, ktorý sa vzorne staral o svoju rodinu, ako je teraz v nebi, kde čaká na svojich príbuzných. Zomrelý bol síce ezoterik alebo ateista, ale jeho skutky sú meradlom spásy, v čo verí aj veľká časť kresťanstva.

Skutočné evanjelium stojí na tom, že človek je hriešny, že hriechy má u seba a denne sa mu množia. Denno-denne človek hreší v slove, v mysli, v skutkoch, čím sa mu neprestajne navyšuje dlh hriechov, ktoré si sám nijako nemôže vymazať. Ale je tu Kristus, ktorý vyniesol naše hriechy na kríž, kde boli raz a navždy odsúdené. Náš dlh voči Bohu pribil na drevo kríža, aby sme my mohli byť pred Bohom spravodliví.

Nemôžeme byť spravodliví zo skutkov? – absolútne nie! Nie z dodržiavania zákona, z dodržiavania desatora, z dodržiavania etických a morálnych zákonov – z pocitu, že som slušný morálny človek. Spravodlivými pred Bohom a teda spasenými, môžeme byť len tak, že svoje hriechy dáme Kristovi, aby ich pribil na kríž. Inak povedané, musíme uveriť v Ježiša.

Nie len že žil, že bol veľký vodca. Ale že zomrel kvôli nám a našim hriechom, bol pochovaný, vstal zmŕtvych, sedí po pravici Boha Otca, na konci sveta príde k súdu. Naše dlhy vyniesol na kríž a boli raz a navždy zmazané:

A dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Kol 2:14

Teda tu sa nejedná o to, ako a koľko sa snažíme byť dobrými ľuďmi. Akokoľvek si o sebe myslíme, že sme slušní občania – máme hriechy, dlhy, ktoré nám denno-denne narastajú a tie potrebujeme vymazať. Tu zahrešíš, tam niekoho oklameš, tam závidíš, inde nenávidíš a dlhy v tvojej knihe sa zväčšujú. Stačí jeden hriech a si skončil. Ty ich máš trilióny triliónov. Skutky nevyvážia tvoje hriechy.

Potrebuješ, aby ti niekto vzal tento dlh, aby si bol slobodný. A tým niekým je Ježiš Kristus a len On. Nevezme ti hriechy Buddha, ktorý je v zemi a sám by potreboval očistenie ktoré nemá. Podobne Mohamed a ďalší guruovia sveta. Ani jeden z nich nemôže byť spasený, ak svoju spásu nevložil do rúk Ježiša.

A tu je problém. Svet si vytvoril náboženstvo skutkov. Nie je div, že sa katolíci spásajú s inými vierami, že sa iné viery navzájom spájajú. Ide o rovnaké princípy spásy ktorá je falošná. Ide o spásu skrze skutky. Všetky náboženstvá vyžadujú od človeka skutky.

Ale Boh ponúka spásu nie skrze skutky, ale skrze vieru v Ježiša. Prečo? Pretože okrem Ježiša, nikto si nemôže sám vymazať hriechy a nikto cudzí mu ich taktiež vymazať nemôže. Preto je spása len skrze Ježiša a to bez akýchkoľvek našich skutkov.

Toto je radikálne učenie. Je to učenie, ktoré satan nenávidí. Satan dnes zviedol svet k tomu, že všetko je relatívne, že všade je cesta, zo zmýšľania čierno-bieleho (buď-alebo) sa dnes vysmieva. Práve preto je evanjelium, skutočné evanjelium dnes problémom.

Písmo hovorí, že len v mene Ježiš, je možná spása, ak veríme, že sami nič nezmôžeme, že potrebujeme Jeho zástupnosť za nás, že veríme, ako nám On sám sňal dlh našich hriechov, aby sme my boli pred Bohom čistí, pretože nič nečistého sa do neba nedostane.

A nieto spasenia v nikom inom (okrem Ježiša), lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Sk 4:12

Ak sa svet neobráti ku Kristovi, ako jedinej možnosti spásy, svet spasený nebude. Farebné učenie o spáse skrze všetky viery je rovnako falošné, ako farebná vlajka LGBT, čo je mimochodom výrobok z rovnakej dielne – od satana.

Lenže tu Pavol nenaráža len na svet a pohanov, ktorí neprijali Ježiša. On tu varuje kresťanov, aby neodišli k inému evanjeliu.

Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom. 2Kor 11:3

Tým chytráctvom sú satanove pasce, ktorými útočí na naše premýšľanie. Koľko kresťanov dnes verí vo svoje skutky, v dodržiavanie zákona, vo svoje diela a posvätenie, ako cestu ku spáse, alebo naše snahy ako dôkaz spasenia?

Evanjelium je neobľúbené nielen u nekresťanov, keď im odsudzuje ich viery a ich mizerné skutky – ale rovnako aj u tých, ktorí si hovoria kresťania, ktorí učia a trvajú na inom evanjeliu, ku ktorému pridávajú to, že dodržiavajú zákon, že dodržiavajú rituály, niektorí soboty, iní vyžadujú nejesť také alebo onaké mäso.

Evanjelium – len Ježiš plus nič, rovná sa spása – dnes vyznáva len veľmi úzka kresťanská obec. Evanjelium ako ho učil Pavol, je dnes zadupané do zeme a to nielen vo svete, ale aj v kresťanských cirkvách. Nie je div, že svet odpadol od Boha, zvlášť ten, ktorý bol celé stáročia kresťanský.

Veď humanizmus dnes plne nahrádza skutky kresťanov, prevyšuje v horlivosti cirkev. Humanistická pomoc, starostlivosť, charita, prevýšila kresťanské snahy. To, čo bolo typické pre kresťanov rannej cirkvi, je dnes prevalcované humanizmom. Keď toto vidí nekresťanský človek, aký dôvod by mal ísť do cirkvi, ktorá je na tom horšie, ako humanistický svet?

Celý problém je v tom, že svet nepozná evanjelium milosti, len skrze Krista, bez našich skutkov a zásluh. Ale odkiaľ ho má poznať, keď samotné cirkvi ho nehlásajú, dokonca sa pridávajú ku svetu a vyvyšujú ľudské snahy?

Aký dôvod by som mal ako ateista stať sa kresťanom? Keď cirkvi učia spásu zo skutkov, ako to učí aj svet, ktorý cirkvi prevalcoval čo do skutkov! Ak mám byť spasený z morálne prežitého života, k čomu by mi bol Ježiš? Mám predsa na výber! Buddha, Mohamed, Lao’C, Krišna, Osho, Srí Chinmoy a ďalších tisíce guruov.

Zbory a cirkvi hlásajú iné evanjelium – evanjelium skutkov. Buď to je potrebné k viere skutky pridať, alebo skutkami vieru dosvedčovať. To sú falošné cesty a falošné evanjeliá, ktoré nielenže nedávajú spásu tým, ktorí takto veria, oni nepriťahujú ku Kristovi nových ľudí, pretože v tomto falošnom evanjeliu nie je motív.

Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom. 2Kor 11:3

Čistota evanjelia je len v Kristovi Ježišovi. Len v Ňom je spása. Nebolo dané svetu iné meno v ktorom by človek mohol byť spasený. Evanjelium je radikálne, nie farebné v zmysle – vyber si z množstva výrobkov. Evanjelium je o nás, bez nás, o práci Krista na kríži, bez akejkoľvek našej práci.

Ak sme toto evanjelium takto neprijali, modlime sa prijmime ho. Ak sme ho prijali, bojme sa, aby sa naše myšlienky neodvrátili k chytráctvu satana…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov