Cesta spásy III. Ježiš na našom mieste

Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Rim 1:18

Hnev Boží stojí proti každej bezbožnosti. Existujú zbory a cirkvi, ktoré si dali tento verš ako hlavné motto. Pre nich je najdôležitejšie to, aby ich členovia nepáchali neprávosť, pretože proti nej stojí sám Boh. Je to tak. Ibaže – všetci páchame neprávosti. V tom je problém.

Tieto cirkvi a zbory nepochopili evanjelium. Máme pochopiteľne žiť podľa Božích noriem, ako najlepšie vieme. No takto spásu nikdy nedosiahneme, pretože konáme väčšinu času bezbožne! Teraz si poviete, že to tak nie je, že ste dosiahli akýsi stav svätosti. Stačí si pozrieť prvé prikázanie a sme skončili. To znie:

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Dt 6:5

Milujeme Boha celým srdcom, dušou a silou? Tak ako Ho miloval Ježiš? Pretože ak sa odvraciame od Boha, ak sa spoliehame na seba, na ľudí, na známosti a konexie, porušujeme prvé prikázanie. Ak máme záľubu v koníčkoch, v športe, v politike, v hudbe, vo filmoch, v internete, v mobiloch – nemilujeme Boha celým srdcom.

Pavol nám hovorí, čo to znamená milovať Boha naplno. Všetko – úplne všetko konať na Jeho slávu. A to nielen veľké veci okolo cirkvi, v pomoci núdznym a podobne, ale aj v malých veciach, dokonca v jedení a pití.

Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu! 1Kor 10:31

Sám Pavol zaiste veľa zápasil s tým, aby mal neprestajne Boha pred očami, napriek tomu aj on zlyhal. V histórii cirkvi bolo množstvo ľudí, ktorí sa snažili žiť s Bohom každý deň. Napriek tomu konali bezbožnosti, i keď nie viditeľné, lež v srdci.

Farizeji sa navonok snažili dodržiavať zákon koľko to len išlo. Mysleli si o sebe, že sú dokonalí v zákone. Stačí sa pozrieť na bohatého mládenca, ktorého neprekvapuje otázka od Ježiša, či dodržiava zákon. On suverénne odpovedá, že už od mladosti tak koná. Ale čo Pán hovorí o človeku, ktorý v srdci žiadostivo pozrie na ženu? Že je cudzoložník!

Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Mt 5:27-28

Ak sa na niekoho hneváme, nahneváme, máme v srdci zlosť na iného človeka, sme vrahovia! Dotyčného človeka sme zabili!

Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu… Mt 5:21-22

Pán Ježiš odkrýva hlbší zmysel zákona a to ten v srdci. Navonok môžeme vyzerať ako dobrí milí ľudia, ale v našom srdci je studnica odporných hriechov závisti, nenávisti, posudzovania, odsudzovania, ohovárania, zlosti, pomsty, neznášanlivosti a mnohých ďalších.

Takže dodržiavame prvé prikázanie? Milujeme Boha každým okamžikom svojho života? Konáme tak ako Ježiš, ktorý robil všetko, úplne všetko na Božiu slávu, na slávu svojho Otca? Pretože ak tak nekonáme a my tak NEKONÁME – stojí proti nám Boží hnev! Veď ten stojí proti každej bezbožnosti.

Tým celá váha Božieho hnevu dopadá na našu hlavu. Ak by nebol prišiel Ježiš, aby spasil ľudské pokolenie, celý hnev by sme si vytrpeli my. Takže ak niekto odmieta Krista, ktorý miesto neho znášal Boží hnev – musí si tento hnev niesť sám.

Odmietať Krista sa dá nielen tým spôsobom, že ho odmietame vedome. Rovnako tak Ho môžeme odmietať aj ako kresťania. Ak sa chceme spoliehať sami na seba, respektíve nato, že my dodržiavame zákon, v podstate tým tvrdíme, že Kristova obeta nie je dostatočná.

Ježiš sa postavil na naše miesto a miesto nás znášal hnev Boží, aby sme ho nemuseli znášať my. Podmienka zástupnosti? Iba naša viera v Neho.

Boh musel naše neprávosti potrestať. Keďže je spravodlivý, čo znamená že sa nedá podplatiť. Je preto len na nás, či si budeme hriechy niesť sami a necháme na seba dopadnúť Božiu tvrdú ruku, alebo vo viere dovolíme, aby za nás Pán Ježiš znášal Boží hnev. Potom je Ježiš náš zástupca vo veci spravodlivosti. Nielen ako advokát, ale ako Ten, kto sa nechal miesto nás odsúdiť.

Chváľme Boha za túto ponuku a túto možnosť. Odmietnutie takejto veľkej milosti je skutočne tým najhlúpejším činom, aký človek môže vykonať vo svojom živote.

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov