Cesta spásy II. Čisté evanjelium

Slovo evanjelium znamená – dobrá správa. Povedali sme si v prvej časti, ako nás hriechy oddelili od Boha. Teraz sa pozrime, na cestu späť, k Bohu Otcu. My svojimi výkonmi nijako nemôžeme naplniť zákon, nemôžeme dodržať desatoro, sme neschopní. Z našej strany nie je žiadna nádej na spásu. Boh nemusel ľudstvu spásu darovať, ale On to zo svojej milosti a lásky urobil.

My sa nijako spasiť nemôžeme. Jeremiáš hovorí:

Či môže černoch zmeniť svoju kožu a leopard svoje škvrny? Či by ste aj vy mohli dobre robiť, keď ste sa naučili zle robiť? Jer 13:23

Jeremiáš tu píše, že je prirodzené, keď má černoch tmavú pokožku, alebo že má leopard škvrny. Tak je rovnako prirodzené, že človek hreší! Leopard si nemôže sám zmazať škvrny. Tak ani človek si nemôže sám zmazať hriechy. Nato je potrebná sil mimo nás, mimo naše skutky, práce a zásluhy. A tu prichádza evanjelium. Pavol ho krásne odhalil v tomto verši:

Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem. 1Kor 15:1-4

Túto pasáž milujem najviac z celého písma. Je to tak mocné slovo. Rozoberme si to:

 • Pavol zvestuje evanjelium ktoré hneď odhalí
 • Kresťania takto evanjelium prijmú
 • Pavol ich varuje, že ho takto musia zachovať ako ho prijali

To znamená, že nesmú k nemu nič pridať a nič z neho ubrať. Musia ho zachovať také, ako ho Pavol zvestuje po celý svoj život. Keď Pavol na konci života hovorí, že beh dobehol, vieru zachoval, znamená to, že zachoval toto evanjelium ktoré tu zvestuje. O aké evanjelium ide? Mnohí to počujú a povedia – aha, toto predsa poznám. Pozrime sa nato:

Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.

Ako ľahko ľudia týmto prechádzajú bez toho, aby to mali v žilách, v krvi, v mysli vytesané. Podrobne sa nato pozrime:

 • Kristus umrel pre naše hriechy. Aby sme mohli byť spasení, musel by nás niekto zbaviť našich hriechov. Presnejšie povedané – Boh by nás musel zbaviť hriechov. Musel by miesto nás zomrieť. Boh je Duch a nepozná smrť. Nebolo to možné. A predsa bolo. Boh sa stal jedným z nás, v Ježišovi Kristovi zostúpil do nášho hriešneho sveta ako človek a zomrel miesto nás na dreve kríža.

Tým že Ježiš zomiera za naše hriechy, my ich nemôžeme viac sebe počítať. Máme ich vyznávať preto, aby sme neupadli do akejsi pýchy že sme dobrí a bezhriešni. Máme skúmať svoje hriechy, aby sme vždy mali na pamäti, akí sme zlí pred Bohom a aby sme Mu neprestajne ďakovali, že nás hriešnych ľudí spasil.

Ježiš zomrel za naše hriechy je tak obsiahla téma, že by sa o nej dala napísať celá séria článkov. Podstatné je to, že my svojou silou sme si nijako nemohli hriechy vymazať, Boh to musel urobiť miesto nás – bez nás.

 • Bol pochovaný. Ježiš zomiera na našom mieste. My zomrieme fyzicky, ale mali sme zomrieť aj duchovne a to naveky. No Ježiš sníma toto prekliatie z nás, keď sa sám miesto nás stáva prekliatym, keď miesto nás zomiera, keď sme to my, kto mal zomrieť.
 • Na tretí deň vstal zmŕtvych. Boh potvrdil obetu Krista zmŕtvychvstaním. Písmo hovorí, že vstal zmŕtvych pre naše ospravedlnenie. Ježiš zaplatil cenu za našu večnosť svojou smrťou, prišli tri tiché dni kde sa čakalo, čo bude ďalej. Prijal Boh Ježišovu obetu za nás, alebo ju neprijal? Ak by Ježiš zostal v hrobe, obeta by nebola prijatá, viera by bola zmarená, Ježiš by bol jedným z mnoho predošlých falošných prorokov a mesiášov. Pavol k tomu poznamenáva:

Ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. 1Kor 15:14

Ale na tretí deň Ježiš vstáva zmŕtvych. Jeho obeta je prijatá a my sme ospravedlnení. Inak povedané – sme spravodliví! Nie sami zo seba, ale skrze Ježiša a Jeho dielo. A teraz sa pozrime ešte na Pavlovo varovanie, ktoré môžeme veľmi ľahko prehliadnuť.

Po prvé – toto evanjelium v sebe neobsahuje žiadnu našu prácu. Hovorí len o Kristovi a Jeho práci pre nás. Nie je tu ani len náznak skutkov.

 • Ježiš miesto našich hriechov zomiera
 • Ježiš je pochovaný.
 • Ježiš vstáva z hrobu.

Nič o nás. Nič o našich zásluhách, chodení do zboru, cirkvi, vykonávaní a dodržiavaní predpisov, ktoré si zbory a cirkvi vymysleli (ľudské učenia alebo tradícia).

Pavol ďalej píše:

A skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 1Kor 15:2

Skrze toto evanjelium, skrze toto hlásanie evanjelia, dosahuje človek spásu. Ak zvestujeme evanjelium, stačia nám tieto tri pravdy. Ježiš zomrel pre naše hriechy, bol pochovaný, na tretí deň vstal zmŕtvych.

Treba si uvedomiť jednu vec. My veríme v Ježiša a v Jeho skutky. Neveríme len v to čo pre nás vykonal, ale veríme v osobu. Ak Ježiš toto pre nás vykonal, veríme v prvom rade v osobu Ježiša Krista, v Jeho meno a potom v Jeho práce. Celé písmo hovorí o Ježišovi. Každý verš sa dá premeditovať a nájsť v ňom Ježiš. My veríme v Ježiša, v osobu, v Božieho Syna, Boha ktorý sa stal človekom – zároveň veríme v Jeho dielo čo pre nás vykonal.

Ľudia majú radi futbalistu Messiho. Veria že on sám môže otočiť výsledok, alebo premieňať zápasy v prospech mužstva. No zároveň ľudia vidia aj jeho hru, jeho cit pre futbal, jeho ťah na bránu a inštinkt dať gól.

Toto bol len nedokonalý príklad dokonalého príkladu Ježiša. Veríme v Neho, pretože On je dokonalý, je Boh, no zároveň veríme aj v Jeho dielo na Golgote za nás. Vráťme sa k Pavlovi a k jeho odhaleniu evanjelia:

Skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 1Kor 15:2

 • Skrze toto evanjelium dosahujeme spasenie. Ak – podmienka – ho zachovávame takto ako je. Ak ho zachovávame tak, ako ho Pavol tu zvestuje. Ak nie, Pavol píše, že sme nadarmo uverili.

Dnešné cirkvi učia veriť v Ježiša, ku ktorému pridávajú skutky. Toto ale nie je evanjelium. Evanjelium je v troch bodoch ako sme si tu povedali. Evanjelium nie je to, že dodržiavam pôsty, posväcujem svoj život, modlím sa, chodím do zboru, jem nejakú stravu ktorú zbor odo mňa požaduje. Toto nemá nič spoločné s evanjeliom, ak si to porovnáme s tým, čo Pavol v tejto stati píše. On píše o Kristovi a Jeho zástupnosti za nás. Evanjelium nie je o dodržiavaní desatora, o našich skutkoch a pomoci blížnym.

Skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 1Kor 15:2

Skrze takto zvestované evanjelium dosahujeme spasenie. Ale ak ho zachovávame presne na vlas tak, ako ho tu Pavol zvestuje. Pretože akonáhle z neho niečo uberieme, alebo k nemu niečo pridáme, nadarmo sme uverili.

Mnohí si povedia, že to je jedno. Veď sa modlím k Ježišovi, chodím do cirkvi, verím v Ježiša. Čo na tom že si k evanjelium pridávam nejaké cnostné skutky. Pamätajme na slová, ktoré Pán vynáša proti kresťanom, ktorí vpravde kresťania nie sú, pretože sa spoliehajú na seba a nie na Krista.

Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti! Mt 7:22-23

Vidíme to? Ide tu o kresťanov, ktorí konali veľké veci v Ježišovom mene. Prorokovali, vyháňali démonov, konali mnohé divy. Samozrejme sa modlili, chodili do cirkvi, čo sú menšie zázraky ako tie spomenuté Ježišom v tomto verši. Ale On im povie – nepoznám vás! Odíďte odo Mňa, páchatelia neprávostí.

Prečo dostali takíto verdikt? Pretože nezachovali evanjelium tak, ako ho Pavol zvestoval! Niečo ubrali, alebo čosi pridali. Akonáhle pridáme k evanjeliu skutok, sme pod zákonom, Kristus nám nič nepomôže, odpadli sme od Krista:

Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti. Gal 5:4

Preto Pavol tak dôrazne hovorí, aby sme evanjelium zachovali presne tak, ako ho on zvestoval a neuberali, ani nepridávali k nemu vôbec nič! Akonáhle povieme, že musíme ku spáse pridať pôst, miesto nedele svätiť sobotu, jesť len zeleninu, alebo nejesť bravčové mäso, dať sa obrezať, dodržiavať umývanie rúk a mnoho ďalších a ďalších starozmluvných učení a obradov – sme mimo Krista a mimo milosť.

Nepoznám vás – páchatelia neprávostí – hovorí Ježiš. Prečo páchatelia neprávostí? Ak sme uverili v Krista a len v Neho a v Jeho dielo na Golgote bez našej účasti, keď si nič nepridávame k tejto obety vôbec nič – Kristus je našou spravodlivosťou, sme spravodliví v Ňom.

Ale akonáhle si pridáme ku Kristovi čokoľvek – obriezku, predpísané modlitby, predpísané sviatky, soboty, nedele, jedlá, atď. – už neveríme len v Krista, ale uberáme z Jeho slávy a prelievame si ju na svoju stranu – to vďaka nám, vďaka mne, som spasený. Ak pridáme ku Kristovmu dielo svoje skutky, sme pod zákonom a byť pod zákonom znamená byť odlúčený od Krista, napriek našej kresťanskej horlivosti.

Teda si to zhrňme. Musíme veriť, že nie naše skutky, ani Ježiš plus naše skutky – ale len Ježiš bez našich skutkov, nám zabezpečuje spásu. Aké sú to skutky Ježiša?

 • Ježiš zomiera pre nás lebo sme hriešni, zomiera pre naše hriechy
 • Je pochovaný a tri dni leží v hrobe
 • Na tretí deň vstáva pre naše ospravedlnenie

Toto musíme zachovať a nič si nepridať ani neubrať. Pretože ak niečo pridáme alebo uberieme, kážeme iné evanjelium, odpadávame od Krista, od milosti napriek tomu, že si budeme myslieť že sme s Bohom na tom dobre.

Pavol nám takto a nijako inak zvestuje evanjelium.
My ho takto a nijako inak máme prijať.
Máme v tomto istom evanjeliu po celý život byť verný, teda ho presne takto isto musíme zachovať a v ňom zotrvať.
Ak ho takto nezachovávame, vypadli sme z milosti, sme odlúčení od Krista, sme pod prekliatím, sme pod zákonom.

Nezahrávajme sa s evanjeliom, prijmime ho tak, ako nás to Pavol naučil. Toto evanjelium búra stenu medzi Bohom a nami. Steny ktoré sa zdali byť nezdolateľné sú dolu. Len musíme prijať Božiu cestu a nie si vytvárať svoje cesty…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov