Nemôžeme miešať zákon s vierou

Dnešná cirkev má niekoľko záludných nástrah. Prvou vecou sú pochybnosti, či aj mimo kresťanstva nemôže byť spása. Tým sa neguje pravda – len Kristus, nie je iné meno pod nebom, v ktorom by mohli byť ľudia spasení. Druhou nemenej chybnou doktrínou je, že človek sa má obracať na zákon, zákon má miešať s vierou.

Zákon je dobrý a spravodlivý. O tom niet pochýb. Ale my nie sme spravodliví a preto je zákon našim katom čo do spásy. My nemôžeme ani nesmieme spájať zákon s vierou. Máme podľa zákona žiť čo do posvätenia, ale vpravde ho viac budeme prekračovať ako dodržiavať.

Čo do spásy je nemožné sa na zákon akokoľvek obracať. Zákon a viera sú protichodne postavené proti sebe. Kresťanstvo dnešného veku nerozlišuje medzi zákonom ktorý nás vychováva k viere a medzi vierou samotnou.

Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Jn 1:17

Obdobie zákona začalo u Mojžiša. On dostal desatoro. Okrem toho Izrael dostal ďalších 612 zákonov ohľadom viery a bohoslužieb. Neskôr sa k tomuto zákonu pridali ďalšie nariadenia, ktoré pán Ježiš nazval – tradícia. Židia sa chybne nazdávali, že už len vlastnenie zákona im dáva spásu. Pavol odhaľuje pôsobenie a zmysel zákona keď píše:

Zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. Rim 3:20

Sú tu dve veci. Zo zákona nebude nikto ospravedlnený. Môžeš konať akékoľvek diela, chodiť každý deň do kostola, môžeš dodržiavať desatoro maximálne ako vieš – nebudeš z tohto ospravedlnený! Nebudeš takto spasený! Zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto!

Druhá časť – zo zákona je poznanie hriechu!

Toto je kľúčový verš k pochopeniu zákona. Zo zákona je poznanie hriechu. Zákon bol daný ľudstvu nato, aby si uvedomilo, že zákon nikto nikdy nedodrží. Pavol útočí na Židov ktorí sa nazdávali, že zákon je potrebný ku spáse takto:

Nuž ty, ktorý učíš iného, sám seba neučíš? Ty kážeš nekradnúť, a sám kradneš? Ty hovoríš: necudzolož, a sám cudzoložíš? Ty si modly ošklivíš, a olupuješ svätyne? Ty sa chvastáš zákonom, a zneuctievaš Boha prestupovaním zákona? Rim 2:21-23

Zákon nás musí nutne zahnať do kúta aby sme kapitulovali. Keď cirkev vyhlásila, že k viere sú potrebné skutky, tým pádom vyhlásila, že je potrebné dodržať zákon a cirkev stála v omyle. Skutky sa totiž zákonom merajú. Cirkev vynašla falošné evanjelium, kde síce máme Ježiša, ale On nám len pomáha zákon dodržať, posilňuje nás. Centrum viery sa tak preniesol na plnenie zákona a nie na to, čo Kristus miesto nás vykonal.

Ak miešame evanjelium a zákon, znehodnocujeme Kristovu obetu na kríži. Vypadávame z milosti, sme dokonca od Krista odlúčený napriek tomu, že Ho vyznávame a modlíme sa k Nemu:

Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti. Gal 5:4

Sú len dve cesty. Cesta zákona, kde je potrebné celý zákon do bodky naplniť a tak byť spasený, alebo byť od zákona oslobodený skrze Krista.

Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! Gal 5:1

Pavol tu ukazuje na zákon ako na otrocké jarmo, ktoré nevieme a nedokážeme ťahať. Galaťania si pridali k viere skutok – obriezku. Tým pádom vypadli z milosti, opäť sa poddali pod zákon a boli odlúčení od Krista. Vyučovali tak falošné evanjelium. Pavol im prízvukuje:

Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. Gal 5:2-3

Ak pridávame k viere skutky, v tom momente sme pod zákonom a musíme celý zákon naplniť. Vypadávame z milosti, Kristova obeta sa stáva neúčinná. Prestalo platiť – len vierou sme spasení bez skutkov, pretože sme k viere pridali skutky. A keď sme pod zákonom, sme zároveň pod zlorečením:

Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje. Gal 3:10

Nemôžeme od viery a evanjelia nikdy odísť k zákonu, oháňať sa zákonom, spoliehať sa na zákon. Ak dodržiavame nejaké prikázania dôsledne, nemôžeme sa na ne odvolávať a pýšiť sa nimi. Ide o posväcovanie života, o očisťovanie našich hriešnych sklonov Kristovým Duchom, ktorý nás vedie k inému životu ako ponúka svet. Ale čo do spásy nie je možné, aby sme sa odvolávali na zákon, aby sme sa zákonom chválili. V tom momente sme mimo spásu.

Viera je veľmi krehká vec. Ľahko sa dá zdeformovať, ľahko sa dá ovplyvniť, ľahko sa dá prekrútiť, niečo z nej ubrať alebo k nej pridať. Preto Pavol hovorí, že vo viere musíme zotrvať a hlavne ju zachovať rovnakú, po celý čas ktorý budeme žiť. Ale nato aby sme ju vedeli udržať, potrebujeme ju aj pravdivo počuť.

Preto je dnešné nebezpečenstvo prekrúteného evanjelia tak veľmi reálne. Všetko vyzerá dobre, rastú cirkvi, zbory, vyučujú sa okrajové veci z písma, ale samotné evanjelium je zdeformované. Najľahšie zdeformovať evanjelium je práve takto – zmiešaním ho so skutkami a zákonom. Potom evanjelium nemá moc. Upadli sme do náboženstva, kde sa chceme spasiť vlastným úsilím a vlastnou chválou.

Zákon je dobré kázať pohanom a inovercom. Ak neprijali Krista, sú pod zákonom a preto sú povinní zákon celý dodržať. Ak budú dôslední a poctiví, musia prísť k bodu kedy pochopia, že zákon sa dodržať nedá. Zákon ich tak zaženie do kúta, pretože ak ho nedodržiavajú, nemôžu byť spasení. Musia potom hľadať inú možnosť spásy a tá je v Kristovi. No nie je nič horšie ako to, keď sa kresťanom hovorí o sile zákona a jeho dodržiavaní ako podmienke ku spáse.

Ak nedodržiavame zákon, sme pod Božím zlorečenstvom. Ježiš miesto nás zachoval zákon. No nielen to. Tým že vzal naše hriechy na seba, sám sa stal zlorečeným. Ježiš sa stal takým, akoby sám nedodržal zákon (i keď ho dodržal, ale postavil sa na naše miesto), preto bol miesto nás zlorečený.

Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Gal 3:13

Miesto nás Ježiš naplnil zákon, On je koniec zákona, zákon nad nami nemôže a nikdy nesmie panovať. Moje nedodržanie zákona je na Kristovi. On vzal moje prestúpenia zákona, aby sa on stal miesto mňa zlorečeným, aby ma spod zákona vykúpil. Moja spravodlivosť nie je zákon ktorý prestupujem, ale Kristus, ktorý ho za mňa dodržal.

Utekajme od učení a kázní, zborov a cirkví, kde hlásajú dodržiavanie zákona ako podmienku spásy. Ide o veľmi zlé učenie, ide o falošné evanjelium, ktoré nás strháva od milosti k zákonníctvu, od požehnania k prekliatiu, od spásy k zatrateniu.

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov