Nicejsko-Carihradské vyznanie – Verím v jedného Boha

Poznať toto vyznanie je kľúčom k celému kresťanstvu a jeho tajomstvám. Poznať a uznať toto vyznanie znamená, odvrátiť sa od všetkých heréz a falošných učení, ktoré sa zvlášť v dnešnej dobe objavujú pod plástom modernizmu a liberalizmu. Toto vyznanie ustanovila cirkev v moci Ducha Svätého, keď aj satan chcel vieru zdeformovať a skrze svoj ľud, keď na konciloch vyvolával roztržky.

Postupne prejdeme celým vyznaním, čo najjednoduchšie, pretože má ísť o ľahké vyznanie prístupné každému. Vyznanie začína – Verím v Jedného Boha…

Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný (Dt6:4).

Boh je jeden. Nie je iného Boha okrem Hospodina. Sám Pán Ježiš hovorí:

Ježiš odpovedal: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. Mk 12:29

Boh je Duch a ako Ducha Ho nemožno spodobniť. No On sa zjavil svetu v Troch osobách. Ako Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Nehovoríme tu o Bohu ktorý je rozdelený na tri časti, alebo má tri tváre, ako mnohé pohanské viery verili vo svojich Bohov. Tento jeden Boh, sa zjavil v Synovi a v Duchu Svätom. Alebo opačne – Syn odhalil Boha Otca, Duch Svätý odhalil vlastnosti Boha Otca. Nebavíme sa o Trojitom Bohu v zmysle rozdelenia, ale o Jednom Bohu, ktorý sa prejavil v troch formách.

Rozdiel medzi podstatou a osobami

Samotné slovo – osoba – nie je presným vyjadrením nevyjadreného. Podľa nášho ľudského chápania sme rozdelili Boha, ktorý sa zjavil v Troch osobách. Osobu a podstatu sme oddelili, aby sme lepšie chápali Trojicu. Pokiaľ je Boh jednej podstaty, je zároveň v Troch osobách. Syn a Duch Svätý majú tú istú podstatu čo aj Boh Otec. Ale čo do osôb, sú rozdielne v pôsobnosti.

Niektorí kazatelia sa snažili vyjadriť túto pravdu pomocou vody. Voda je tekutá, ide o H2O, ale stane sa z nej ľad, i para. Stále ide o vodu, ktorá zmenila len svoje vlastnosti. Toto prirovnanie k Bohu je pochopiteľne nedokonalé, ale jednoduchým ľuďom pomôže pochopiť nepochopiteľné.

Boh je jeden. V Bohu sú tri osoby, skrze ktoré sa zjavili svetu. Boh okrem svojej prirodzenej podstaty, ešte sa zjavil v Synovi, v ľudskej podobe, ako aj v Duchu Svätom.

Táto pravda vylučuje všetky ostatné náboženstvá, ktoré tiež tvrdia, že veria v Boha. Pre nich je ale Boh len jedna osoba. Podstata Boha je zároveň jednou osobou. U kresťanov ako sme hovorili je podstata jedna, no zároveň je Boh v Troch osobách, pre inovercov je Boh ako jedna podstata, tak aj jedna osoba.

Izrael hlboko upadol do omylu, keď Ježiša označil len za človeka. Boh v starej zmluve ešte plne neodhalil osoby skrze ktoré bude pôsobiť, ktoré iba naznačoval. Ani ich plne nemohol zjaviť, pretože sa v Synovi ešte neukázal svetu. No po príchode Ježiša Krista, odhaľuje svoju plnosť v Trojici, keď sa zjavuje v Synovi a Ten odhaľuje Ducha Svätého, ktorý ho plne nahradí keď odíde.

Tým pádom Boh ktorého vyznáva svet, je iba bôžikom, modlou, alebo nepoznaním plnosti Boha, ako to robí Izrael, ktorý podnes Krista celoplošne ešte neprijal. Rovnako ako Boha nepozná Izrael, tak isto ho nepoznajú ani moslimovia, ktorí vychádzajú zo židovstva a kresťanstva.

Pre kresťanov je tento prvý článok jasný. Boh je jeden, veríme v jedného Boha Otca. Ak sa modlíme k Bohu, ak vyznávame Boha, vyznávame jediného Boha. Tento jeden Boh sa zjavil v Duchu a v Synovi. Otec, Syn a Duch sú osoby. Boh je jednej podstaty. Slovo – osoby a podstata – sú pomocné slová, aby sme vedeli vyjadriť nevyjadriteľné. Pravda je to, že Boh je v Trojici, zároveň je Jeden. Písmo správne hovorí:

Ja som Hospodin, a nieto iného, okrem mňa nieto Boha, opásal som ťa, hoci si ma nepoznal. Aby poznali od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa nieto nikoho. Ja som Hospodin, a nieto viac nikoho! Iz 45:5-6

Boh ktorého vyznávajú všetky viery počnúc od Židov, končiac hinduistami, je Boh v ktorom je jedna osoba – Boh sám. No samotná stará zmluva naznačuje, že Boh sám nie je. Boh sa odhaľuje v množnom čísle už v starej zmluve:

Potom riekol Boh: UČIŇME človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Gn 1:26

Hospodin Boh však riekol: Hľa, človek je už ako JEDEN Z NÁS, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, Gn 3:22

Úplne iný boh, ktorý je iba bôžikom je u ezoterikov a rôznych okultných a iných falošných siekt. Pre nich je Boh láska, sila, energia, pocit a podobne. Tu vidíme jasne, aký veľký rozdiel je medzi pravým Bohom a bohom vymysleným skrze človeka.

Sekty kresťanské odpadli od kresťanstva, keď sa vracajú do starozmluvnej viery pomýleného Izraela a poblúdeného moslimstva. Pre nich je Boh len Otec, ktorý je zároveň jednou osobou. Ježiš je iba človek a Duch Svätý dokonca len energia alebo sila.

Hneď úvod tohto vyznania nás krásne utvrdzuje v pravde o Jednom Bohu. Tento jeden Boh je však v Troch osobách, na čo toto vyznanie poukazuje neskôr…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa k odberu – ODKAZ