Všeobecné modlitby za zmilovanie

Modlitby za každodenné všedné, ako aj večné potreby človeka…

Modlitby za zmilovanie

Modlím sa v pokoji k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za pokoj zhora a za spásu mojej duše skrze vieru v Ježiša, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za mier vo svete, ukončenie všetkých vojen a tyranií, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za telo Kristovo, Jeho svätú oddelenú cirkev od sveta, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za zjednotenie všetkých ľudí, aby sa odvrátili od modiel sveta, falošných vier, filozofií, ľudských názorov, a poddali sa pod jedinú pravdu, ktorou je Spasiteľ Ježiš Kristus, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za všetkých kresťanov, milujúcich Trojjediného Boha, za Kristovo stádo a Jeho oddelený ľud, aby niesol svetlo pravdy evanjelia svetu, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za tých, ktorí spravujú a ochraňujú našu krajinu, aby konali čestne a spravodlivo, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za dobré počasie, hojnú úrodu zeme, hojnosť plodov, pokornú vďaku za jedlo, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za ochranu všetkých cestujúcich, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa….
Za všetkých chorých, ľudí pred smrťou, ľudí v ťažkých bolestiach, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za všetkých prenasledovaných ľudí, zvlášť prenasledovaných kresťanov, za trpiacich a ťažko skúšaných skrze mnohé nešťastia, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za rodičov, súrodencov, priateľov, známych, kolegov, susedov a za všetkých ľudí, s ktorými prichádzam do styku, za ich obrátenie k Ježišovi, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za rodiny, manželov a ich deti, za ochranu počatých detí, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za kresťanskú výchovu detí, aby ďalej svetu niesli svetlo evanjelia ďalším pokoleniam, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za silu Ducha Svätého, odolávať hriechu, pokušeniam, závislostiam, zviazanosti, za pomoc v boji proti temnostiam sveta, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za nábožný Bohumilý život, pretkaný pokorou a modlitbami, v duchovnej chudobe a prostote srdca, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za pomoc Ducha Svätého, ktorý v srdci oživuje svätú kresťanskú vieru, za Jeho milostivé pôsobenie v celom mojom živote, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za zvestovanie evanjelia, za nebojácnosť pri jeho hlásaní, za silu brániť kresťanskú vieru pred svetom, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za pomoc zhora pri čítaní Písma Svätého, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za lásku k Bohu Otcu a lásku k blížnemu, podľa rád evanjelia, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za silu odolávať svetu a jeho zvodom, za opustenie svetských zábaviek a zbytočností, za odvrátenie sa od sveta, ktorý je pominuteľný a nestály, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…
Za hľadanie nepominuteľného kráľovstva nebeského, keď to ostatné nám bude pridané, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za formovanie života podľa Božích prikázaní – Milovať Boha, blížneho, neklaňať sa modlám sveta, nevyslovovať Božie sväté meno nadarmo, ctiť si rodičov a predstavených, nekradnúť, necudzoložiť, nesmilniť, nevyhľadávať nečisté veci, nezabíjať, neohovárať, nerobiť blížnemu zlé meno, nehovoriť o ňom krivo, nebažiť po jeho majetku a manželke (pre ženy – po manželovi), modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za dobré vykupovanie času, keď svoj čas budem s celou silou venovať Bohu, zriekajúc sa všetkých vecí, ktoré by ma o tento čas mohli okradnúť, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za časté pamätanie na svoju smrť, aby som si uvedomoval pominuteľnosť a zbytočnosť vecí tohto sveta, ktoré si nevezmem do hrobu, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za uvedomenie si svojej hriešnosti, za odhaľovanie všetkých, aj skrytých hriechov, za ich vyznávanie a nápravu, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za hojnosť darov Ducha Svätého, ktorými sú – láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za silu s radosťou nosiť duchovnú výzbroj, ktorou je – opasok pravdy, pancier spravodlivosti, štít viery, topánky pokoja, prilba spasenia, meč Ducha, ktorým je slovo Božie, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za vytrvalosť a trpezlivosť vo viere, v skúškach, v ťažkostiach, v prenasledovaní, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za oslobodenie od zármutku, hnevu, núdze, beznádeje, mysliac vždy na Božiu prozreteľnosť, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za mocnú ochranu Nebeskej svätej Božej ruky, ktorá ma bude chrániť tak, ako chránila Jóba, že ani satan sa k nemu nemohol dostať, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za silu v boji Kristovho Ducha, ktorý vo mne prebýva, proti telu, ktoré je nepoddajné až do hrobu, za jeho krotenie a odopieranie mu, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za silu spoľahnutia sa len na Pána, ktorý koná v každej situácii môjho života, za nereptanie proti nepriaznivým časom, vediac že všetko je dané z Božej ruky, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Za pokojnú smrť, kde svojho ducha odovzdám Bohu Otcu, skrze vieru v Ježiša Krista, modlím sa k Pánovi… Pane, zmiluj sa…

Zastaň sa ma Bože Otče, spas ma, zľutuj sa nad hriešnikom a zachráň ma, svojou nezaslúženou milosťou… Pane, zmiluj sa…

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa k odberu – ODKAZ