Nebojovať s vášňami, znamená ničiť si život

Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom. Gal 5:17-18

Starí kresťania vo svojich spisoch často spomínali skúsenosť, takzvanej duchovnej lenivosti. Ide o malátnosť v modlitbe, ako aj v kresťanskom živote. Ako vrchol lenivosti označovali poddanie sa vášňam a zlozvykom. Učili, že existujú dva tábory kresťanov.

Prví budú tvrdiť, že je zbytočné bojovať proti vášňam, keď aj tak nad nimi nezvíťazíme. Sme predsa hriešni ľudia a telo bojuje proti Duchu a naopak. Načo sa namáhať, keď nikdy dokonale nedosiahneme absolútneho posvätenia. Veď Ježiš všetko už urobil za nás.

Títo starí kresťania hovoria o falošných učiteľoch, ktorí sami žijú v duchovnej lenivosti a preto učia, aby aj iní ľudia upadali do rovnakého stavu, v akom sú sami.

Druhá skupina kresťanov bojuje proti vášňam. Tu je dobre si pripomenúť, že bojovať proti vášňam pre svoju spásu je čistý nezmysel. Boh v Kristovi nám spásu vydobyl. My sa tu musíme postaviť do roviny spaseného človeka, ktorý túži byť ako Kristus, prinajmenšom sa Mu pripodobňovať.

Z vlastných skúseností nám títo kresťania radia, že bojovať proti zmyselnosti a telu je nevyhnutné. Prečo? Pretože ak človek prestane bojovať s hriechom, hriech ho totálne pohltí.

Nikdy nevyhráme dokonale, na to nás prísne upozorňujú, ale ak prestaneme bojovať, nosiť duchovnú zbroj a oddávať sa lenivosti a malátnosti, hriech nielenže nad nami zvíťazí, ale začne nám ničiť život!

Máme sa opýtať tej prvej skupiny na ich život a ich posväcovanie?! Akými kresťanskými vzormi sú pre kresťanov a pre pohanov?! Či viac neškodia viere v Krista, ako by boli na osoh?! Či nezačnú upadať do bludných náuk, aby si ospravedlňovali svoju lenivosť?!

Pavol sám hovorí o sebe, že ak by spása stála na ňom – beda – nemá nádej. Ďakuje Ježišovi za záchranu. No tiež píše:

Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Rim 6:1

Pavol tu nehovorí o tom, že v Kristovi je všetko dokonané. To hovorí inde. Tu ukazuje na kresťanský život. Falošní vykladači písma povedia – my sme bez hriechu, lebo Ježiš nám všetky hriechy vzal na dreve kríža. To je pravda. Ale len polovičná. Druhá polovica pravdy stojí v tom, aby sme sa pripodobňovali Ježišovi. Hriech je totiž reálny a má dopad na iných ľudí, ba aj celú spoločnosť. Peter predsa píše:

A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti, ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní .Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! 1Pt 1:14-16

Peter ani Pavol nehovoria o abstraktnej svätosti v Kristovi. Oni hovoria o reálnej svätosti. Napriek tomu že títo apoštoli sami neprekonali hriech, ktorý s nimi išiel do hrobu, vedeli, že ak nebojujú, hriech im začne brať Boha, nábožné, pokorné a veriace srdce a ich život sa začne prepadávať do svetskosti, smilstva, obžerstva, opilstva, lakomosti a sebeckosti.

Ak hriech necháme bez zábran v nás pôsobiť, nielenže prehráme, ale hlavne tento hriech sa v nás usadí a nebude ho ľahké dostať z tela von.

Niektorí kresťania sú tak poddaní pod hriech, proti ktorému sa nikdy nepostavili, až sa nazdávajú, že proti hriechu nie je možné nikdy vyhrať alebo ho skrotiť. Hriech striehne pri našich dverách. Ak sme nepripravení, skutočne mu podľahneme. Sila kresťanov však väzí v Kristovi, ak sa na Krista obracajú pre pomoc a sú ochotní sa podriadiť Jeho veleniu. Veď On povedal:

Bezo mňa nič nemôžete činiť. Jn 15:5

Ak telo bojuje telo proti Duchu a Duch proti telu, je všetko v poriadku. Napriek mnohým prehrám a večným bitkám do konca života. Ale ak Duch nebojuje proti telu, ide o katastrofu! Kresťan je hračkou temných síl ktoré ho ovládajú a on nič nezmôže len sa poddávať vášňam – či chce, alebo nechce…

Boh nám dal cirkev, aby spoločne bojovala proti diablovi a temným silám. Aby sa kresťania vzájomne povzbudzovali, ale aj sa jeden za druhého modlili a spoločne kráčali svetom ako deti Boha.

Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Gal 6:1-2

Dajme pozor na falošné učenia ktoré tvrdia, že ak písmo hovorí o hriechu, že tento hriech nie je, lebo ho Ježiš vzal na kríž. Je pravda, že Ježiš zaplatil za všetky hriechy sveta, ale to neznamená, že ich dnes ľudia reálne nepáchajú. Títo falošní zvodcovia tvrdia, že vlastne hriech nie je hriechom, pretože je zmazaný. Tým z hriechu robia ilúziu, ktorá vlastne neexistuje. To je diablov podvod!

Zvyčajne vždy ide o ľudí, ktorí učia že môžu ako kresťania hrešiť, že si môžu robiť čo chcú.

Buďme triezvi, buďme nie kresťanmi len podľa mena, ale ako spasené deti žime ako Kristus. Napriek porážkam, napriek prehrám. Predchádzajme hriechom krotením svojho tela, ktoré bojuje proti Duchu.

Ako učia ranní kresťania, prvotným mostom aby sa nás diabol zmocnil je klaňanie sa bruchu – obžerstvo a opilstvo. Dnes táto brána sa dá rozšíriť o ďalšie pôžitky, ktoré prechádzajú skrze ústa – fajčenie, sladkosti, gurmánske pôžitkárstvo, neprestajné nutkanie mať niečo v ústach. Táto brána je takto široko otvorená pre temné sily, ktoré v hojnom počte prichádzajú, aby nám zničili život. Buďme slobodní…

Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci! 1Pt 2:15-16

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov