Veľkonočná nedeľa a prázdne kostoly? No a čo?!

Dnes v čase vírusu, kedy sú pozatvárané mnohé obchody, prevádzky, kiná či divadlá, sú zatvorené aj zbory, modlitebne a kostoly. Pre mnohých ľudí je toto veľkým nešťastím, pretože tieto miesta považujú za sväté, posvätné. Je to pre nich znak, že satan vyhráva bitku na kresťanskom poli, keď sa ľudia nemôžu zhromažďovať pri Božom slove a spoločnej modlitbe.

Ale práve táto situácia nám ukazuje viac ako čokoľvek, že budovy sa síce môžu dať zatvoriť, ale nie živé kamene cirkvi, ktoré sme my, kresťania.

A aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 1Pt 2:5

Sme nielen živými kameňmi Kristovej cirkvi, ktorá je všadeprítomná po celom svete, my sme zároveň kostolom, modlitebňou, zborom, či chrámom živého Boha, Ducha Svätého.

Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 1Kor 6:19

Prečo dnes kresťania klesajú na duchu, že sú zatvorené budovy, keď Božia budova, naše telo, zatvorená nie je a ani by sme nemali dopustiť, aby niekedy bola?! Prečo kresťania v tomto čase podliehajú strachu, obavám, hovoria o konci sveta, či o zmene systému?! Vari sa má kresťan pripodobňovať tomuto svetu? Má sa starať o hry, machinácie, šachové partie politikov či mocnárov sveta? Čo nám Pavol radí?

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Rim 12:2

Pre kresťana by tento svet nemal byť vôbec dôležitý, mal by prechádzať okolo neho bez povšimnutia. Ale či nie preto sa kresťania boja, lebo si svet zamilovali a sú jeho pevnou súčasťou? Či nevychádza tento strach z pohodlia a mieru, ktorú im pôžitkársky svet poskytuje? Či nám Pavol nehovorí, aby sme sa oddelili od pohanského sveta a jeho zmýšľania? A ako tvrdo a priamo to hovorí:

Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim? Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, budem vám otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. 2Kor 6:14-18

A práve v tento deň, ktorý sa stáročia oslavoval v cirkách, nám odhaľuje radostnú správu – Ježiš vstal zmŕtvych! Či vari neboli apoštoli zlomení, keď Pán zomrel? Či sa neobávali hanby, že sa z nich bude celý Izrael posmievať, že nasledovali bludára? Či sa nebudú musieť opäť vrátiť k rybárčeniu? Ale prišla tá úžasná novina – Ježiš vstal zmŕtvych!

Či Peter neletel ako šialenec k hrobu, aby sa presvedčil o tom, čo mu ženy povedali o prázdnom hrobe? Či netúžil po tom, aby opäť stretol Ježiša, dotkol sa ho, počul ho hovoriť, vidieť ho? Ak Ježiš vstal zmŕtvych, celé dejiny ľudstva sa menia. On vzal naše hriechy na drevo kríža, vzal naše podlžnosti Bohu na Golgotu, vzal náš dlh previnení, náš úpis a pribil ho na drevo, kde bol odsúdený Božím spravodlivým hnevom.

Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. Kol 2:13-15

Ježiš odzbrojil zlo, temné sily, vydal ich na posmech, pretože už nemajú vládu nad tými, ktorí uverili v Ježiša. Ježiš vzal naše hriechy na drevo kríža, ale aby prišla dokonalosť zmierenia Boha Otca a ľudstva, Ježiš vstáva zmŕtvych vo veľkonočnú nedeľu. Čo to znamená?

  • Ježiš sa stal prvotinou veriacich, keď sám premohol smrť a má kľúče od podsvetia a smrti. Či sa Pavol nevysmieva zo smrti, kde je jej sila?

Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 1Kor 15:55-57

  • Ježiš sa stal cestou k večnému životu. Porazil temnotu, ktorá držala ľudstvo pevne vo svojich rukách a vytrhol nás z tejto nemožnej situácie večnej smrti. Preto je Ježiš jedinou cestou k večnosti. Nemôže ním byť Buddha či Mohamed, ktorí sú zahrabaní v zemi, keď sa z prachu stal opäť len prach a čakajú na posledný súd, ako všetci ostatní ľudia.

Ježiš riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Jn 14:6

  • Boh Otec prijal Ježišovu platbu za nás, preto vzkriesil Syna zmŕtvych. Tak sa dokončilo totálne a úplne dielo Golgoty, ktoré započalo Ježišovým výkrikom – dokonané je! Z Ježišovej strany bolo skutočne všetko dokončené. Odžil spravodlivý život miesto nás, naplnil zákon miesto nás, vzal naše hriechy na seba miesto nás, zomrel miesto nás. A teraz zostávalo iba čakať na potvrdenie od Boha Otca, či spečatí Ježišovo dielo a On ho aj spečatil, Ježišovým zmŕtvychvstaním. Touto prácou Boha v Synovi a v Duchu, bola spása dokončená, bez našej ľudskej účasti.

Abrahám je praotcom veriacich. On nepochyboval o spáse skrze Božieho Syna, ktorého síce nevidel, ale veril v neho. A táto viera sa mu rátala za spravodlivosť. Ale aj nám sa táto istá viera počíta za spravodlivosť keď veríme, že Ježiš trpel pre naše hriechy, zomrel a vstal zmŕtvych pre naše kompletné a totálne ospravedlnenie. Máme tú istú účasť na tej istej viere akú mal Abrahám.

A nielen kvôli nemu (Abrahámovi) bolo napísané, že sa mu počítalo, ale aj kvôli nám, ktorým sa má počítať ako veriacim v Toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie. Rim 4:23-25

Čo je naproti tejto správe nejaká hrozba koronavírusu, nazamestnanosti, pádu ekonomiky, prenasledovania či smrti? Či nie je tento život príliš krátky oproti nekonečnej večnosti. Dá sa to vôbec porovnať?

Čo je táto správa o Kristovom vzkriesení oproti zatvoreným zborom a kostolom? Vari nám môžu zatvoriť náš chrám tela, v ktorom prebýva Duch Boží a viera v Ježiša? Vari nám môžu vziať vieru, vziať spásu?

Ježiš zvolal – je dokonané. Je koniec, spása je hotová. Už nie je potrebné spásu hľadať v sebe, v svojom živote, v svojich skutkoch, vo svojom náboženstve. Spása je hotová a ukončená v Trojjedinnom Bohu.

Ježiš nielenže vstal zmŕtvych, ale zasadol aj po pravici Boha Otca, kde sa za nás kresťanov prihovára.

Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Rim 8:31-35

Ale ani tu nekončí Ježišova cesta. On príde opäť na túto hriechom prekliatu zem, aby vykonal súd nad národmi a všetkými ľuďmi, ktorí kedy žili. A súd je v tom, či človek veril v Ježiša ako svoju jedinú možnosť spásy, alebo neveril:

A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi, aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. Jn 5:22-23

Ale ani tu nekončí dobrá správa. Boh stvorí novú zem a nové nebo, kde On sám bude svetlom:

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. Zjv 21:1

Noc už nebude, nebudú potrebovať svetlo sviece, ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kraľovať budú na veky vekov. Zjv 22:5

Už viac nebude vojen, strachu, bolesti, zúfalstva, hriechu, smútku, plaču, smrti. Tento čas ťažkého a nestáleho života sa skončí. 

Boh im zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Zjv 21:4

Chválime Ťa náš Nebeský Otec, v mene Tvojho milovaného Syna a nášho Spasiteľa, že si vykonal toto nádherné dielo spásy pre nás, nehodných, hriešnych, zlých, sebeckých ľudí. Ničím sme si nezaslúžili takýto dar spásy, veď v nás nie je nič, čo by bolo hodné Tvojej lásky. A predsa si nás miloval, keď si vlastného Syna neušetril, aby sme mohli s Tebou prebývať na večnosti a radovať sa navždy v Tvojej prítomnosti. Veľká vďaka v mene celého ľudstva, v mene všetkých tých, ktorí uverili a môžu teraz žiť na tvoju slávu a chválu…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov