Kresťanova spravodlivosť je v Kristovi I. Adam a Ježiš

Tu chcem upozorniť, že ide o rozšírenie základnej viery v Ježiša, ktorý trpel pre naše hriechy, zomrel a na tretí deň vstal zmŕtvych. Táto viera je základom spásy. Dnešná téma je o rozšírení si obzoru viery, potvrdenie a utvrdenie sa vo väčšej viere. Dnes sa pozrieme na spravodlivosť, ktorá nie je možná z nás. Je možná len v Kristovi.

Ľudia ktorí odišli od evanjelia, prirodzene odišli k sebe a svojim skutkom. Hľadali tak spravodlivosť sami v sebe. Konali veľké a dobré skutky preto, lebo chceli zo svojej sily byť spravodliví. Napokon samých seba oklamali, že spravodlivosť aj dosiahli. Vo svojich očiach sa im zdalo, že sú prijateľní pre Boha. Žalm 26 je predobrazom zlého pochopenia spásy, keď žalmista o sebe tvrdí, že je spravodlivým:

Skús ma, ó Hospodine, skúšaj ma, preskúmaj moje ľadviny i srdce. Lebo mi Tvoja milosť bola pred očami, chodil som v Tvojej pravde. Nesedával som s falošníkmi, neschádzal som sa s pokrytcami. Nenávidel som spoločnosť zlosynov a s bezbožnými som nesedával. Ž 26:2-5

Proti tomuto náhľadu stojí Pavol keď píše:

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej… Rim 3:23

Tu ide o hlavné oddelenie starej a novej zmluvy. Stará zmluva bola o ľudskej spravodlivosti, nová zmluva je Ježišovej spravodlivosti pre nás.

Židia v čase príchodu Ježiša sa tiež o sebe domnievali, že sú spravodlivými. Ježišov príbeh o farizejovi a publikánovi Židov šokoval. Farizej konal veľké náboženské skutky, ale nebol ospravedlnený. Ospravedlnený bol naopak publikán, ktorý uznával svoju hriešnosť a svoj nemožný stav byť spravodlivým človekom, keď sa odvolával len k Bohu ako ku svojej spáse.

Toto ostro stojí proti spomenutému žalmu 26, ktorým sa nielen Židia, ale aj mnohí dnešní kresťania utešujú, že vo svojej podstate sú dobrými, teda spravodlivými ľuďmi. My však môžeme vstúpiť do neba len za jednej podmienky – že budeme ako Ježiš! Ak sme len o málo horšími ako Ježiš, naša spravodlivosť je lož, nebeská brána je pre nás zatvorená!

My všetci sme zhrešili v Adamovi, celé ľudské pokolenie bez výnimky. Máme staré ja, čo sa inak nazýva aj výrazom – Starý muž. Všetci tí, ktorí neveria v Ježiša, alebo len zčasti veria v Ježiša a zčasti v seba, stoja v Adamovi, v starej prirodzenosti človeka, v Starom mužovi.

Človek potrebuje tohto Starého muža premeniť na muža nového. Pre nás je tento proces prirodzene nemožný! Tak ako Ježiš povedal Nikodémovi, že sa musí narodiť znovu. Je nemožné, aby sme sa znovu narodili. Je nemožné, aby sme starého muža premenili na nového z našej sily, z našich skutkov.

Kedysi dávno ešte keď som bol malý, chodila v TV Ruská rozprávka – Koníček Hrbáčik. Na konci tejto rozprávky, sa chcel starý Cár premeniť na mladíka, aby si mohol vziať vzácnu princeznú, ktorá bola mladá. Mal prejsť cez tri kade, keď hneď v prvej bola vriaca voda. Tam sa Cár nielen utopil, ale aj obaril a zomrel. Nestal sa mladým.

Tak aj pre človeka je nemožné, aby sa zo starého muža v Adamovi, stal muž nový, stal mladík vhodný pre nebo. Keď si vezmeme na pomoc vtipné predstavy o Petrovi, ktorý vraj stojí pri nebeskej bráne, podľa tohto modelu, Peter môže vpustiť do neba len mladého človeka. Problém je ten, že bez Krista – sú všetci ľudia starci a preto nemôžu prejsť cez nebeskú bránu. Otázka teda zostáva – ako sa stať mladým? Ako zo starého muža, stvoriť mladíka?

List Rimanom v šiestej kapitole hovorí:

Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Rim 6:3

Toto je cesta! Naša stará prirodzenosť musí zomrieť, Starý muž musí zomrieť, aby mohol vstať človek nový. Ježiš hovorí:

Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Jn 12:24

Starý muž musí byť raz a navždy pochovaný! Ak neumrie, neprinesie žiadnu úrodu, inak, rozprávkovo povedané – zostane starým mužom, ktorého Peter nevpustí cez nebeskú bránu. Pavol píše, že krst vyjadruje smrť.

Každý kto bol pokrstený po uverení a to ponorením, mal by byť poučený o krste ako o smrti. Veď starý človek v krste zomrel v Kristovi, bol ponorený pod vodu čoby v smrť, keď sa následne vynoril človek nový. Starý muž bol utopený, aby sa mohol narodiť človek nový. Pavol pokračuje:

Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. Rim 6:4

Vierou v Ježiša, len v vierou v Ježiša, sme spasení. Toto je základné evanjelium. Pre obšírenie obzorov, stávame sa z tejto viery Božími deťmi, kňazmi, bratmi Ježiša. Vierou sme znovuzrodení, zároveň náš starý človek zomrel a narodil sa človek nový. Tak začíname chodiť v novote života. Máme nový život, starý život je za nami, zmizol ako para.

Boh akoby nám hovoril: Ukončil som tvoj starý život na kríži. Ježiš bol ukrižovaný, aj ty si bol s ním ukrižovaný. On zomrel, ty si v ňom zomrel tiež. On vstal zmŕtvych do nového života, aj ty si vstal spolu s Ježišom do nového života.

Ak by sme hľadali v tomto procese svoje skutky, nijaké nenájdeme! My sme v tomto tŕpni, nečinní. Našou jedinou vecou je uveriť. Všetko ostatné vykonal Boh v Kristovi. Základ je v tom, že sme spasení, bez veľkých teologických rozborov.

Až po tejto základnej viere sa môžeme v pravde spásy utvrdzovať tým, že pochopíme čo je znovuzrodenie, smrť s Kristom, zmŕtvychvstanie s Kristom, nový život s Kristom. Pochopíme čo znamená spravodlivosť v Kristovi, nový život v Kristovi a ďalšie mnohé pravdy. Tomuto všetkému sa budeme venovať v ďalších článkoch.

Pavol pokračuje:

Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia Rim 6:5

Keď sme uverili, zomreli sme s Kristom, v krste sme túto smrť vykonali vo fyzickom úkone. Zároveň, jedným dychom sme vstali s Ježišom zmŕtvych, boli sme vzkriesení k novému životu. Tým sa nemyslí to, že náš nový život je bez hriechu, ako to mnohí vykladači nesprávne interpretovali už od dávnych čias. Nový život je v Kristovi, teda sám Ježiš je zárukou tohto života a nie my. Je to akoby sme my sami boli v koži Ježiša a spolu s Ním vstali zmŕtvych ako On vstal zmŕtvych a keďže On bol bez hriechu, aj my sme bez hriechu. Všetko je v Ňom! Nie v nás…

Pavol píše ďalej toto:

vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu. Rim 6:6

Opäť tu nejde o falošnú predstavu, že po uverení a následnom krste, sa stávame dokonalými bezhriešnymi ľuďmi. Taktiež musíme obísť zlý výklad, že už nie sme otrokmi hriechu v zmysle, že hriech v našom živote zmizol. My musíme vždy premýšľať v tom zmysle, že Ježiš vstal zmŕtvych, On, ktorý bol bez hriechu a preto aj my, sme v Ňom bez hriechu! Všetko je v Kristovi, náš pohľad nesmie spočívať na nás, ale na Ježišovi.

Záver tohto preslovu Pavol zakončuje takto:

Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. Rim 6:7

Mŕtvemu človeku nemôžeme pripisovať hriechy lebo je nečinný. Tak aj kresťanovi nie je možné pripočítať hriechy, lebo on nespadá už pod zákon a nespadá pod hriech. Prečo? Pretože hriech a zákon môžu pôsobiť len na – Starého muža, teda na starého Adama. Ale kresťan zomrel!

A tým, že vstal zmŕtvych v Kristovi, je rovnako ako Ježiš dokonalý a spravodlivý. Môže na neho mať nárok zákon alebo hriech? Absolútne nie!

Zákon a hriech majú pôsobnosť len v starej prirodzenosti, v starom Adamovi. Zákon a hriech platí na pohanov, inovercov, všetkých tých, ktorí sa chcú spasiť sami, svojimi skutkami.

Kresťan je ale nový stvorením a na toto nové stvorenie nemá hriech a zákon žiaden nárok. Ako píše Pavol, ten kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. Starý človek zomrel, hriech nemá na neho pôsobnosť. Vstal človek nový v Kristovi, ktorý je dokonalý ako Ježiš a preto na tohto človeka – ako aj na znovuzrodeného Krista – nemá hriech a zákon nárok.

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Ef 2:10

Boh akoby nám skrze tento verš hovori:

Vy, ktorí ste uverili, ste teraz novým stvorením v Kristovi, pretože som vás v ňom stvoril. Vaše miesto a postavenie predo mnou je rovnaké ako postavenie Kristovo, pretože ste navždy v Kristovi.

Amen…

Pokračovanie…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov