Dobrá správa aj uprostred koronavírusu

Každý deň počúvame o viac a viac chorých ľuďoch a zomierajúcich na koronavírus. Mnohí ochorejú, alebo majú milovaných, ktorí zomierajú. Mnoho ďalších ľudí čelí neistote zo straty zamestnania a ekonomickému kolapsu. Život vo svete je narušený.

Môžeme dúfať, že vírus zmizne, úmrtia a šírenie sa zastavia, že sa vynájde liek a to všetko preto, aby sa svet zase dostal do normálu. O normálnom živote pred vypuknutím vírusu by sme mohli dlho rozprávať, či ide o život skutočne normálny.

No koronavírus nie je najväčším problémom ľudstva. Najväčším problémom ľudstva je duchovné oddelenie sa človeka od Boha. Pripomeňme si základné pravdy o Bohu a jeho vykúpení človeka. Ponúknime svetu to, čo svet za sebou zanechal vo svojej hlúposti ako nepotrebné, pritom nevyhnutné pre spásu.

Boh je! Okrem Boha, ktorý sa zjavil skrze písmo a svedkov, iný boh vo svete nejestvuje.

Hospodin je Boh a že okrem Neho niet iného. Dt 4:35

Je večným Stvoriteľom, ale aj udržovateľom tohto sveta.

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive. Neh 9:6

Boh stvoril každého človeka, mal nás v pláne ešte v čase, kedy sa nikto z nás nenarodil.

Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril. Neboli skryté moje kosti pred Tebou, aj keď som utvorený v skrytosti. Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. Ž 139:14-16

Boh je dokonale svätý, dokonale spravodlivý a dokonale milujúci. Preto nemôže vôjsť nič, čo nie je dokonalé do jeho prítomnosti.

A tu je problém. Ľudia sa nazdávajú, že sú dobrí, že idú po smrti do dobrej oblasti života, do neba, do kráľovstva nebeského, do večného života, ale to nie je možné! Do prítomnosti Boha človek vstúpiť nemôže, pretože je špatný, hriešny, zlý, zákerný, sebecký – je nedokonalý!

Vy a ja nie sme dokonalí. Všetci sme zhrešili a NEMÔŽEME UROBIŤ VÔBEC NIČ, aby sme to napravili. Naše úsilie pracovať na ceste späť k Bohu je úplne zbytočné a nemožné.

Čo je to teda tá dobrá správa od Boha k ľudstvu? Čo je to to evanjelium, ktoré cirkvi stáročiami tak pokrivili a zdeformovali, že sa už evanjeliom nedá nazvať? Dobrá správa je táto:

Boh nás miluje natoľko, že by radšej zomrel, než strávil večnosť bez nás.

V praxi prevedené – Boh dal svojho jednorodeného Syna – Ježiša Krista – Boha v tele – aby zaplatil za naše hriechy. Ježiš nám vzal na kríži naše hriechy. Na Golgote vykonal úplnú platbu za naše hriechy a nenechal nás platiť nič, aby sme mali splácať.

Ježiš na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 1Pt 2:24

Ježiš zomrel na kríži, bol pochovaný a o tri dni neskôr vstal z mŕtvych, čo dokazuje, že jeho platba za naše hriechy bola Bohom Otcom prijatá.

Každý, kto verí v Ježiša, a to, čo dosiahol svojou smrťou a zmŕtvychvstaním – že za naše hriechy zaplatil plnú cenu a nenechal nám nič zaplatiť – má večný život.

Inak povedané. Ak človek verí, že je dobrý, morálny, spolieha sa sám na seba – nemá vieru v Ježiša ale v seba – sám seba odsúdil na večné veky!

Iný človek, ktorý verí v Ježiša, že On za neho zomrel, zomrel za jeho hriechy a neprávosti, má život večný. V tom je jediný rozdiel medzi veriacim v Ježiša a neveriacim.

Ešte inak povedané. Rozumný človek si najme dobrého právnika, aby ho na súde obhajoval pretože on to nevie a súd prehrá. Svet zastihne takýto súd, kedy bude každý človek súdený podľa svojho života.

Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu… Rim 14:10

Bolo by nespravodlivé, keby taký súd nebol. Potom nemá význam konať dobro, žiť dobrým životom. Môžeme sa radšej zaradiť medzi vrahov a takých, ktorí sa živili neprávosťami či genocídou ako pitím vody a nič sa nám nestane. Ale Boh hovorí, že bude súd. Ibaže ani obyčajní ľudia, ktorí žili vysoko morálnym životom, na tomto súde neobstoja.

Preto by bolo rozumné mať právnika, ktorý nás na súde zastúpi. Ježiš je obrazom takého právnika. Ak máš Ježiša, On ťa zo súdu vyseká, respektíve už vysekal. Ak nemáš Ježiša, budeš sa obhajovať sám a to si svoj súd prehral, tvoje ústa sa ani len neotvoria na svoju obhajobu.

Aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom, Rim 3:19

Preto je tak potrebné mať Ježiša. Preto nejaký koronavírus nie je to podstatné, čo by malo ľudstvo trápiť.

Ak uveríš v Ježiša, už nie si duchovne oddelený od Boha. Boh už viac nevidí veriacich vo svojich hriechoch, ale vidí ich ako dokonale spravodlivých v Synovi. Večný život začína okamihom, keď človek verí v Ježiša ako Spasiteľa a toto trvá po celú večnosť.

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Jn 5:24

Naopak – každý kto neverí v Ježiša ako Spasiteľa, zostáva duchovne oddelený od Boha a nemá večný život.

Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Jn 3:18

Ľudia a svet pod správou temných síl vám povedia najrôznejšie spôsoby, ako mať večný život, alebo že niečo také neexistuje. Temné sily sa tešia, keď ľudia veria v rôzne viery počnúc sebou, svojimi silami a schopnosťami, končiac v nadprirodzeno, alebo dokonca popieraním večnosti.

Mnoho ľudí, ktorí majú nálepku kresťania vám povedia, že Ježiš je síce nevyhnutný pre večný život, ale že toto nestačí – že musíte „urobiť svoju časť“ reformovaním svojho správania, vykonávaním dobrých skutkov atď.

Alebo iní vám budú hovoriť síce len o spáse z milosti bez zásluh, ale budú po vás vyžadovať veriť, v určité teologické články ako nevyhnutnosť spásy. Nezabudnite, že evanjelium má iba tri body. Ježiš zomrel za vaše hriechy, bol pochovaný a vstal zmŕtvych. Teda evanjelium je samotná osoba Ježiša a tieto tri informácie o tom, čo pre ľudstvo vykonal.

Spasenie nie je z nás, našich skutkov, nášho života, našich výkonov – ale len z milosti Boha, ktorý sa zmiloval a ako prostriedok zmierenia, nedal našu prácu a naše výkony ako podmienku spásy – ale svojho Syna!

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ef 2:8-9

Mali by ste počúvať, čo hovorí Ježiš a porovnať s tým, čo vám povie niekto iný. Pretože Ježiš je Boh a Boh je dokonalý, nemôže klamať.

On (Ježiš) nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; 1Pt 2:22

Ak Ježiš nikdy neklamal a vy mu neveríte, nutne veríte lži! To samo sa tým odhaľuje. On totiž prišiel na svet preto, aby zjavil pravdu o záchrane:

Ježiš povedal: Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Jn 18:37

Nie je spása mimo Ježiša, všetky iné cesty sú len klamstvami. On povedal:

Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Jn 11:25-26

Či veríš tomu drahý priateľ? Na tom stojí a padá tvoja spása bez ohľadu toho, čo si v živote vykonal, v čo veríš, v čo sa nádejáš. Toto je hlavným problémom ľudstva, jeho duchovná choroba, ba duchovná smrť a nie koronavírus. Veď tento život je len okamžik.

Veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne. Jak 4:14

Ale kam pôjdete ak zaklope smrť na vaše dvere? A ona určite zaklope, smrť je najväčšou istotou ľudského života. Kam kráčajú tí ľudia ktorí zomierajú aj dnes na choroby, na koronavírus? To je najdôležitejšia otázka života a chvála Bohu, je na ňu aj odpoveď. Odpoveď od Toho, ktorý nikdy neklamal… Od Ježiša…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov