Jednoduchosť viery a jej prekrytie

Ježiš Kristus je Spasiteľ. Ježiš je objektom viery. Je osobou, v ktorú človek má uveriť pre svoju záchranu – spásu. Ježiš je Emmanuel – Boh s nami. Všetko toto sú pravdivé prívlastky pre nášho Boha, ale je to všetko zložité a komplikované. Boh dal ľuďom spásu skrze jednoduchú vieru. Uver v Ježiša a budeš spasený.

Viera má svoj obsah. V čo mám uveriť? Ako uveriť v Pána Ježiša? Že bol silný človek, mal veľké svaly? Že bol dobrý rečník? Nie. Viera má obsah. Základným obsahom je samotný Ježiš! On je zdrojom viery. Takto uveril Lotor a bol spasený. O niečo málo širší je obsah viery, ktorý neprestajne kázal Pavol a ten pochopí aj malé dieťa. Táto viera znie:

Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem. 1Kor 15:3-4

Sme hriešni. Ježiš zomrel pre naše hriechy. Bol pochovaný, zomrel pre naše hriechy, pretože mzdou hriechu je smrť – výplatnou páskou hriechu je smrť. No ani smrť Ježiša nezastavila, pretože vstal zmŕtvych pre naše ospravedlnenie.

Vydaný pre naše hriechy a vzkriesený na naše ospravedlnenie. Rim 4:25

Toto je všetko. To je celý obsah viery ktorá človeka spasí. Uver v Ježiša. Pozri na kríž a tam vidíš, ako pribitý človek za tvoje hriechy znáša bolesti, miesto teba zomiera, o tri dni vstáva zmŕtvych, platba tvojich hriechov bola prijatá skrze Jeho zmŕtvychvstanie.

Buď presný. Ježiš nevstal preto, lebo naše dobré skutky sú ukryté v jeho skutkoch, ale písmo píše – vstal pre naše ospravedlnenie. Mnohí falošní učitelia kážu podobné evanjelium, keď zamieňajú jasné významy slov za svoje.

Tiež radi k tejto základnej zvesti pridávajú ďalšie veci a učenia, ktoré už evanjeliom nie sú. Teraz sa nebudeme zameriavať na skutkárov, tých poznáme. Zamerajme sa na ľudí, ktorí miesto pokory prijať kríž, hľadajú extravaganciu, čím sťažujú ľudom spásu.

Existujú napríklad verše ako tento:

Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením. 1Kor 1:30

Toto sú všetko veľké pravdy. V Kristovi sme spravodliví, posvätení, vykúpení. Tieto verše sú ako by sa dalo povedať – nadstavbou evanjelia, pre hlbšie pochopenie a utvrdenie viery. Ale vo svete existujú extravagantní učitelia ktorí učia, že ak toto neviete, nemáte plné evanjelium, nemáte spasenie!

A zase ak toto prijmete, u týchto večne nešťastných a nespokojných ľudí, sa objaví nová a nová teológia o tom, čo všetko musíte vedieť, aby ste boli spasení. Na začiatku im stačila milosť a viera, neskôr sa im to málilo a pridávali nové a nové poznatky k evanjeliu, aby bolo dôležité ich ego. Hľadajú svoju slávu a nie Božiu.

Preto prosíme všetkých ľudí, aby sa nikdy nedali oklamať nadstavbou evanjelia, ako podmienkou spásy. To že je človek spravodlivý v Kristovi je pravda, ale to nie je primárne evanjelium. Primárne evanjelium znie: uver v Ježiša a budeš spasený. Uver v tri veci. Neprestajne to opakujeme na týchto stránkach. 1. Ježiš zomrel za tvoje hriechy, 2. bol pochovaný a 3. vstal zmŕtvych.

Toto jednoduché evanjelium kázal Pavol počas celej svojej obrátenej životnej dráhy. Nič iné nechcel vidieť, len Toho Ukrižovaného Ježiša. Je pravdou že Ježiš je Emmanuel – Boh s nami. Ale evanjelium neznie tak, aby si toto vedel, i keď ti to bude prínosom. Evanjelium vždy za každých okolností znie – uver v Ježiša.

Ježiš je našimi dobrými skutkami – to je pravda. Ale toto nie je primárne evanjelium, ide o nadstavbu. Ak by si toto nevedel, budeš aj bez toho spasený. Filip úplne jednoducho vyložil Eunuchovi o Ježišovi evanjelium, že trpel pre naše hriechy, zomrel a vstal zmŕtvych. To mu plne postačilo ku spáse, dokonca založil doma cirkev.

Komplikovanie evanjelia sa stalo športovou disciplínou v cirkvi hneď na počiatku, keď sa pridávalo k jednoduchej zvesti, čím ďalej tým viac balastu, až sa evanjelium stratilo.

Je nepochybne dobré vedieť viac, je dobré sa zaujímať čo všetko evanjelium obsahuje, ale človek musí stáť v prvom rade v tom najjednoduchšom možnom učení. Pavol nikdy evanjelium nekomplikoval a všade kde prišiel, kázal o ukrižovanom Ježišovi.

Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 1Kor 2:2

Tú jednoduchosť vidíme už u Pána Ježiša, keď hovorí:

A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Jn 3:14-15

Stačí pozdvihnúť vierou zrak na Ježiša, Toho ukrižovaného a človek je v tom momente zbavený choroby večnej smrti. Pán Ježiš po nás chce len to, aby sme sa na Neho pozreli s vierou. Uverili, že na tom kríži zomiera pre nás, pre naše hriechy a pre naše ospravedlnenie.

Tak ako jedna skupina tvrdí, že človek musí k spaseniu pridať skutky, činy pokánia, odvrátenie sa od hriechu, druhá skupina zase pridáva hlbšie poznanie evanjelia ako podmienku spásy. Sílas keď videl Božiu moc sa opýtal Pavla:

Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Sk 16:30-31

Uver v Pána Ježiša, je tá najjednoduchšia forma evanjelia aká existuje. Boh vsadil na našu vieru, ktorá nie je zaťažená hriechom a dokáže evanjelium prijať napriek tomu, že sme hriešni. Boh veľmi dobre vie, aká krehká je viera človeka, ako ľahko sa dá naviesť iným smerom, k iným evanjeliám – podobným, ale iným.

Nedajme sa oklamať a nenabaľujme na evanjelium, rôzne nové systémy, učenia a výklady. Pre naše ego je to povzbudivé, ako keď človek denne číta nové správy zo sveta. No evanjelium sa nemení.

Preto vždy stojme na tej najjednoduchšej možnej ceste a tou je viera v Ježiša. Nie skutky, ani nie zložité teologické systémy. Spása je v jednoduchosti.

Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Jn 6:40

Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Jn 6:47

Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. Jn 11:25

Lotor na kríži pochopil svoju hriešnosť a Ježišovu svätosť. Obrátil sa na Neho s malou dušičkou, či by si nespomenul na neho keď bude vo svojom kráľovstve a Ježiš ho o tom ubezpečil, že tam istotne bude.

Pán Ježiš bez veľkých teológií a dlhých výkladov, zložitých vzorcov, dokazovaní verš veršom, udeľuje Lotrovi spásu. Dokonca tu neplatí ani o málo zložitejšie Pavlovo evanjelium, ktoré hlásal celý svoj život.

Praktická viera sa ukazuje už v príbehoch, kde sa Ježiš pohybuje. Keď za ním niekto príde a verí v uzdravenie, Pán Ježiš mu len povie – tvoja viera ťa uzdravila.

Žena ktorá trpí na krvotok, verí, že sa stačí dotknúť plášťa Ježiša, v momente ozdravie. Keď slepec kričí na Ježiša, aby sa nad ním zmiloval, kvôli zraku, Ježiš mu ho vracia. Viera je tak jednoduchá.

No čím viac vieru človek komplikuje, tým menej z nej má osoh, až ju stratí a prekryje falošným učením.

Pán Ježiš po nás chce detinskú vieru. Mimo dlhých kázní a kresťanských filozofií. Chce vieru ako majú deti. Keď dieťaťu poviete, že dostane zajtra darček, ono uverí, rozšíria sa mu zreničky a nedočkavo očakáva budúci deň. Toto je viera ktorú Pán po nás chce. Aby sme prijali jednoduché evanjelium, doslova rozšírili zreničky a radovali sa zo spásy.

Pán Ježiš sa aj teba pýta tú jednoduchú otázku, akú dáva Marte:

 A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky; či veríš tomu? Jn 11:26

Veríš tomu? Ver, to je všetko, čo Pán po tebe chce. Vyhýbaj sa vlkom, ktorý v rúchu ovčom ťa chcú dostať k zložitému evanjeliu, komplikovanému učeniu o spáse. Čítaj si Jánovo evanjelium kde je veľmi krásne odhalená spása z viery, skrze Ježiša. Pretože viera je z počutia, respektíve čítania. Ján zakončuje svoje evanjelium takto:

Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene. Jn 20:31

Majte večný život v jednoduchom prijatí viery v Ježiša.

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov