Pokánie I. Falošný význam pokánia ako sa bežne hlása

Aj keď som si myslel, že sa nebudem viac vracať k významu pokánia, prax mnohých kresťanov, cirkví a zborov, tlačí ľudí k nezmyselným skutkom, ktorými majú byť spasení, preto je táto téma dnes viac ako aktuálna. Konkrétne ide o skutky odvrátenia sa od hriechu na spásu, čo je totálne zdevastované evanjelium. V niekoľkých článkoch sa budem venovať pokániu, napokon z toho vytvorím PDF brožúrku, aby ľudia neschádzali z cesty spásy skrze falošných učiteľov skutkov, ale sa držali Ježiša a milosti.

  • Falošný význam pokánia

Bohužiaľ, falošný význam pokánia je to, čo vo väčšine slovníkov dnes vidíme, ako zle vyloženú definíciu.

Anglický dictionary.com napríklad definuje pokánie takto:

a. hlboký zármutok, prosba odpustenia za minulý hriech, previnenie alebo podobne
b. ľutovať akékoľvek minulé kroky

Slovenský výklad pokánia zo slovníka je tento:

  1. prejavenie ľútosti nad previnením, nad zlým skutkom, kajanie sa; v náboženskom chápaní ľútosť nad hriechmi: činiť, robiť p.; dať sa na pokánie; verejné pokánie
  2. odčiňujúci skutok, trest za previnenie, za zlý skutok

Mnohí ľudia by súhlasili, že pokánie znamená ľutovať naše hriechy, cítiť výčitky svedomia. Aj mnohé biblické slovníky majú takúto nesprávnu definíciu. I keď začínajú správnou definíciou, potom ju transformujú do nesprávnej definície.

Rovnako ako u mnohých slov v našich slovníkoch, význam slova sa v priebehu času zmenil. Toto je prijateľné, keď sa zaoberáme svetskou literatúrou. Keď však hovoríme o kresťanskom učení, zmena významu slov sa nemôže v žiadnom prípade meniť. Žiaľ, stalo sa!

Táto zmena významu spôsobila veľké zmätenie a stala sa dokonca prekážkou pre spasenie ľudí. Čo tým myslím? Jednoducho povedané, ľudia zmenili význam pokánia, na nejakú morálnu prácu. Žiaľ, väčšina ľudí automaticky prečíta túto falošnú definíciu v Biblii a príde k nesprávnej ceste spásy.

Skutočne je veľkým problémom, keď kazatelia tomu nerozumejú a kážu chyby, väčšinovo si dokonca neuvedomujú, čo hovoria. Jeden pastor, ktorý jasne pochopil tento problém, povedal toto:

„Počuli sme niektorých známych kazateľov, ktorí hovoria: „Ak chcete byť spasení, čiňte pokánie, odvráťte sa od svojich hriechov.“

K tomu dodáva:

“Ak odvrátenie sa od hriechov znamená prestať hrešiť, ľudia môžu byť spasení iba vtedy, ak skutočne a totálne prestanú hrešiť. A je nepravdepodobné, že by niekto takto mohol byť spasený, pretože nepoznáme nikoho, kto by hrešiť skutočne prestal.“

Biblia jasne hovorí o podmienkach spasenia. Sme spasení iba Božou milosťou, keď veríme v samotného Ježiša Krista, ako našu jedinú cestu do neba. Pavol píše:

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,  nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Ef 2:8-9

Všimnime si, že nejde o skutky. Tu nejde o človeka, ktorý sa snaží reformovať svoj život odvrátením sa od zla, snahou prežiť čistý život. To by vyžadovalo úsilie, skutky, prácu – ale spasenie nie je skutkom.

V Skutkoch 16 sa žalárnik opýtal na najdôležitejšiu otázku ohľadom spasenia: „Pane, čo musím urobiť, aby som bol spasený?“ Pavol a Silas mu mohli povedať čokoľvek. Ale čo mu jasne povedali?

A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Sk 16:31

Nie je tu žiadna zmienka o slove pokánie, spomenutá je len viera.

Ježiš taktiež jasne objasnil v Jánovi 6, podmienku pre prijatie večného života:

Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Jn 6:47

V tomto verši nenájdeme nič o požiadavke prestať robiť určité hriechy, alebo sľubovať, že budeme žiť morálnejším spôsobom, aby sme boli spasení.

Mnohí ľudia dnes tvrdia, že pokánie znamená to, že človek musí byť ochotný odvrátiť sa od svojich hriechov.

Zamyslime sa nad tým:

Ak hovoríte, že človek musí byť ochotný odvrátiť sa od svojich hriechov, aby bol spasený, hovoríte, že stratený človek musí vykonať sľub, záväzok alebo úmysel, odvrátiť sa od hriechov. Inými slovami, človek sa zaväzuje alebo sľubuje, že bude toto odteraz konať (skutok), neprestajne počas celej budúcnosti pre svoju záchranu..

Otázka však stojí takto: Kde je takáto požiadavka spasenia v Biblii? NIKDE! Požiadavka spasenia je vždy len o viere v Ježiša Krista.

Pokánie by bolo doplnkom toho, čo povedal Ježiš aj Pavol. Toto by bola potom iná, nová dohoda alebo zmluva s Bohom. Tá by stála takto:

„Ak sľúbim, že prestanem hrešiť, zachrániš ma?“

V skutočnosti je to práca na spasení, pretože si vyžaduje úsilie, ide o totálne iné evanjelium!

Pravda je takáto: Nikto neprestal a neprestane hrešiť až do dňa, keď zomrie! Človek, ktorý má v úmysle pokúsiť sa reformovať alebo vyčistiť svoj život, vykonáva skutky zamerané na seba miesto toho, aby dôveroval Kristovi a Jeho skutkom. Je to zameranie sa na svoje správanie, miesto dôvery v dokonané dielo Krista na kríži. Je to zahľadenie sa do seba, miesto hľadenia na Krista.

Pre tých ktorí tvrdia, že je nutné sa spasiť odvrátením od svojich hriechov, aby boli spasení, mám niekoľko otázok:

a. Obrátili ste sa zo všetkých svojich hriechov? Buďte úprimní! Biblia hovorí, že ste to tak zaručene neurobili. 1 Ján, ktorý je napísaný spaseným ľuďom, hovorí, že ak tvrdíte, že nemáte hriech, klamete sami seba.

b. Z koľkých hriechov sa musíte odvrátiť? Bolo by rozumné, ak by ste sa odvrátili od hriechov všetkých, čo je napokon podmienka takejto falošnej zmluvy. To je vpravde ale nemožné.

c. Ak sa neodvrátite od všetkých hriechov, potom stačí od ktorých? Existuje niekde v Písme zoznam hriechov, od ktorých sa musíte odvrátiť?

d. A čo hriechy opomenutia? Niekoľko príkladov: miluješ Pána každú minútu celým svojím srdcom, dušou a mysľou? Miluješ svoju manželku neprestajne tak, ako Kristus miluje cirkev? Modlíš sa neprestajne za ľudí, ako hovorí Pavol – neprestajne sa modlite?

e. A čo hriechy srdca, ako je pýcha, nenávisť, hnev, žiarlivosť, závisť, chtíč? To nie sú hriechy viditeľné, to nie sú dokonca ani myšlienky, to sú prirodzené pochody nášho padnutého srdca a je jedno či ste obrátení alebo nie. Srdce je najzradnejšie zo všetkého na svete, hovorí prorok. Srdce tieto veci koná úplne prirodzene!

f. Čo sa stane, ak vyhráte nad hriechom, ale po nejakom čase do neho opäť spadnete? Stratíte svoje spasenie? Alebo to znamená to, že ste nikdy nemali spasenie? Niektorí hovoríte, že pokánie znamená, kráčať jedným smerom, potom sa náhle otočíte a pôjdete opačným smerom. Ale čo ak sa znovu otočíte naspäť?

g. Koľko úspechov v oblasti hriechu dokazuje, že ste spasení?

h. Koľko zlyhaní v oblasti hriechu dokazuje, že ste stratení?

Tieto falošné definície pokánia ako podmienky spásy, sú formou reformácie človeka, ktorá je len jeho vlastným úsilím, keď sa človek snaží žiť správne. Znamená ale snaženie sa žiť správnym životom, cestou spasenia? Nejde náhodou o naše práce a skutky?

A keď spojíte toto vaše snaženie – správne žiť s – vierou, neskončíte s falošným evanjeliom: milosť + skutky? Nejde o pravoslávie či katolicizmus, ktoré tak mocne kritizujete? Biblia však hovorí, že spasenie je BEZ SKUTKOV, aby sa nikto nemohol chváliť.

Satan odviedol skvelú prácu prostredníctvom falošnej definície pokánia. Dnes je hlavnou súčasťou kultúry takmer celej „cirkvi“. Vyučuje sa z kazateľníc, z komentárov, je spievaná v hymnách, v študijných biblických knihách a učebných osnovách nedeľných škôl pre deti.

Ujasnime si jeden fakt aj pre tých, ktorí padajú na druhú stranu, že o hriechu nechú ani len počuť. Pre tých, ktorí boli spasení vierou v Krista, je Božou vôľou, aby žili zbožne a čisto. To je nepochybné. Boh dobre vie, ako nás hriech ničí a preto túži nás od neho oslobodzovať, i keď do konca života sa budeme potkýnať.

Boj s hriechom tu však nie je nato, aby sme boli spasení, ale preto že už sme spasení. Nespochybňujeme moc hriechu a dopad na človeka. Hriech nie je ani tak urážkou Boha, ako sa zvykne kázať, lež hriech v prvom rade ničí samotného človeka a Boží obraz v ňom. Hriech ničí človeka duchovne, ako aj fyzicky, to je nesporné. Veď písmo hovorí:

Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete… Tít 2:11-12

Ale teraz pozor! Snažiť sa žiť čistým životom nikdy nikoho nespasí! Toto nie je požiadavka spasenia.

Pozrime sa na učenie pokánia z Biblie:

a. V Biblii nie je žiaden verš, ktorý by explicitne (jasne) hovoril, že pokánie z vašich hriechov vás dostane do neba. Ani jeden verš nehovorí, že musíš činiť pokánie zo svojich hriechov, aby si bol spasený.

b. 3 biblické knihy, ktoré sa viac zameriavajú na spásu ako ktorékoľvek knihy iné, sú: Ján, Rimania a Galaťania.

A teraz fakty: Jánovo evanjelium nikdy nepoužíva slovo pokánie alebo kajanie! Avšak Jánovo evanjelium je „Božou záchrannou sústavou učenia“. Čo tým myslím? Uvádza sa v ňom:

A tak aj mnoho iných divov učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene. Jn 20:30-31

Ján používa formu slova viera 98-krát, ale ani raz nespomína slovo pokánie. Ak by pokánie, ako ho dnes definuje väčšina cirkví, vyžadovalo spasenie, potom by Jánov spis bol určite plný tohto slova, ktoré by bolo napísané na výslovný účel viesť ľudí ku Kristovi. Ale Ján slovo, alebo význam – pokánie – absolútne nepoužíva!

List Rimanom používa pokánie dvakrát, sú to však dve rôzne grécke slová. Aj to, dva krát sa to takto vyskytuje len v Anglickom preklade KJV, ktorý nie je v tejto veci dobrý, pretože do jedného mecha preložil všetky formy pokánia, i keď ide o rôzne významy. Naopak viera je nájdená v tomto liste až 39-krát. Pozrime sa na dve miesta o pokání:

A či pohŕdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu? Rim 2:4

Tu Pavol používa grécke slovo metanoeo. To znamená – zmeniť názor. Boh vedie ľudí k čomu? Ku skutkom, k odvráteniu sa od hriechov? Nie! Boh vedie ľudí k zmene zmýšľania ohľadom spásy.

Židia verili v spásu skrze to, že sú židia, že majú zákon, predpisy, obrady. Ale Boh ich vedie k inému zmýšľaniu, že toto ich nespasí, ale len viera v Ježiša áno.

Druhým veršom o pokání z Rimanom v Anglickom preklade KJV stojí takto:

„Lebo dary a povolanie Božie sú bez pokánia“ (Rimanom 11:29).

Slovenské a české preklady sú presnejšie, pretože slovo použité v tomto verši prekladajú tak, ako skutočne stojí. Roháčkov preklad znie:

Lebo nijakým činom neželie Bôh darov svojej milosti a svojho povolania. Rim 11:29

ECAV preklad:

Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie. Rim 11:29

Vráťme sa k Anglickému KJV, ktorý to preložil tak ako sme ukázali hore:

„Lebo dary a povolanie Božie sú bez pokánia“ (Rimanom 11:29).

Grécke slovo je tu ametamelētos. To znamená neľutovať. Slovo neľutovať správne preložil Roháček ako aj ECAV, je špatne tento význam preložený v KJV biblii. Táto biblia je typická tým, že nerozlišuje významy pokánia.

Tretia kniha o spáse – kniha Galaťanov, NIKDY nepoužíva slovo pokánie – vôbec. Je to kniha, ktorá dôrazne obhajuje a vysvetľuje evanjelium milosti, iba vierou v Ježiša Krista.

Musíme sa pýtať, prečo je to tak, že tri knihy Nového zákona, ktoré sa vyslovene a teologicky zaoberajú spasením viac ako knihy ostatné, nikdy a nikde nehovoria o tom, že sa musíme odvrátiť od svojich hriechov, ospravedlniť sa za naše hriechy, alebo byť ochotní odvrátiť sa od hriechov a tak byť spasený?

Dôvod je jednoduchý. Je to preto, že k spáse nie je potrebné takto definované – falošné pokánie. Čo teda znamená – pravé pokánie – si povieme v ďalšej lekcii…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov