Prečo kresťania žijú v starom zákone? Ten ich robí nemožným dosiahnuť spásu

Nie je nič horšie, ako po Kristovom vykupiteľskom diele, sa vracať k zákonu, k sabatu, k prikázaniam ohľadom sviatkov či jedál. Pozrime sa na pilotný verš tohto článku:

Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Jn 1:17

Sú tu dve osoby. Mojžiš a Ježiš. Obe tieto osoby prezentujú dva totálne rozdielne systémy. Kresťan by mal vedieť, do ktorého systému má patriť. Žiaľ, ak sa pozeráme na kresťanstvo, viac sa prikláňa k Mojžišovi, alebo balancuje medzi ním a Ježišom. Len málo kresťanov stojí komplet na novej zmluve, kde Mojžiša odmietli ako nedostatočného. Všimnime si tieto dve postavy.

  • Mojžiš bol len človekom. Ježiš bol Bohom v ľudskom tele.
  • Mojžiš bol hriešny. Ježiš nepoznal hriech.
  • Mojžišovi žiarila len tvár, keď sa vracal z vrchu kde mu bol predaný zákon.
  • Ježiš celý žiaril na vrchu Tábor, kde sa s Mojžišom a Eliášom stretol.
  • Mojžiš konal zázraky.
  • Aj Ježiš konal zázraky.
  • Mojžiš konal zázraky smerujúce k smrti. Urobil zázrak v Egypte, keď premenil vodu na krv, čo prinieslo smrť.
  • Ježiš vykonal svoj prvý zázrak, keď premenil vodu na víno, čo prinieslo oslavu a život.
  • Všetky Mojžišove zázraky v Egypte, priniesli smrť a beznádej.
  • Naopak všetky Ježišove zázraky, priniesli uzdravenie, pokoj, radosť a šťastie.

Ako je možné, že kresťania, ktorí by mali jasne a tvrdo odmietať Mojžiša a jeho starozákonný systém, sa v ňom neprestajne hrabú? Dokonca skrze tento systém vyučujú ľudí? Ten systém nám má byť našou výstrahou a nie poučením. Má nám ukázať slabosť a nemožnosť tohto systému človeka spasiť, pričom má ukázať na Ježiša, skrze ktorého prišla milosť.

Keď biblia hovorí, že celé písmo ukazuje na Ježiša, len málo ľudí si uvedomí, ako Mojžišov zákon, obrady, obete, zákon, prikázania, sabaty – na Ježiša skutočne nutne ukazujú. Všetky tieto veci sú totiž mŕtvym náboženstvom, ktoré privádza človeka k smrti a deštrukcii. Všetky príbehy starej zmluvy sú o smrti. Práve preto ukazujú na Ježiša, ktorý je naopak prameňom života.

Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. Jn 11:25

Starý zákon ustanovuje, aby človek dodržal prikázania i keď človek je toho absolútne neschopný. Ľudia môžu vyčítať Bohu, prečo dal ľudstvu možnosť spásy cez nemožnú prekážku? Bolo to nutné! Ľudia si museli uvedomiť, že skrze seba a svoje skutky, neprídu k životu večnému. Mali si uvedomiť, že skrze náboženstvo a obrady, čo je zameranie sa na človeka, neprídu k spáse. To všetko preto, aby sa museli pýtať – ako môžeme byť spasení?

Ale ak sa pozrieme na všetky dnešné kresťanské smery, pochopili tieto pravdy? Žiaľ, vôbec nie! Kresťania dnešného veku, trčia v smrtiacom Mojžišovom zákone!

Mojžiš bol len služobníkom Božím. Bol prostredníkom, ako sluha. Ježiš bol Božím Synom, čo je neporovnateľné. Pozrime sa na Ježiša čo hovorí. Mnohí kresťania nevedia čo je v týchto veršoch ukryté:

A tiež nikto nevlieva nového vína do starých kožíc, lebo ináče nové víno roztrhne kožice, víno sa vyleje, a kožice sa zahubia; ale nové víno sa má lievať do nových kožíc. Mk 2:22

Výklad tohto verša je tak zrejmý, ale zákonník ho nedokáže vyložiť. Ježiš tu hovorí o tom, že nie je možné starý zákon vliať do zákona nového. Ak sa starý zákon vleje do nového, nový zákon bude roztrhnutý a zničený.

Nedeje sa toto vo väčšine kresťanstva práve dnes? Nechcú vám zbory a ich pomýlení kazatelia vliať do novej zmluvy zmluvu starú? Nechcú títo učitelia na vás vhodiť zákon, prikázania, sabaty, prikázané sviatky a mnohé ďalšie starozákonné zbytočnosti, ako podmienku spásy?

Ale Ježiš hovorí, že ak starý zákon vlejete do nového, to nové bude zničené! K tomu dodáva, že nové víno sa má vliať do nových nádob.

Nová zmluva nesmie byť miešaná so starou zmluvou v žiadnom prípade. Stará zmluva odhaľuje Ježiša, ukazuje na Neho. To je významom starozmluvného písma. Máme v starej zmluve odhaľovať Ježiša – ale nie to, že vezmeme starú zmluvu a budeme sa ňou riadiť, brať si z nej príklady a poučenia, ako sa to v kresťanskom svete deje.

Nová zmluva je tak nová, že nie je možné ju ani len jedinou kvapkou starého zákona pošpiniť. Inak stratí silu a moc!

Veď stará zmluva vyžaduje absolútne dodržanie zákona, z ktorého človek bude spravodlivý v tom prípade, ak ani jeden krát nezakopne. To je pre človeka nemožné naplniť. Naproti tomu zmluva nová, dáva človeku spravodlivosť ako dar.

Ako môžu byť tieto dve rozdielne zmluvy spojené? Ako môžeme starú zmluvu vliať do zmluvy novej? Nijako! Ježiš dobre a trefne hovorí, že ak starú zmluvu vlejeme do novej, roztrhnú sa nádoby. Naša spása je preč, ak sa chceme obracať na Mojžiša.

Pozrime si v súhrne rozdiel medzi zákonom a milosťou, ktorú Ježiš priniesol. Je až zarážajúce, ako ľudia obchádzajú, prehliadajú, dokonca popierajú milosť, naproti čomu radi vyzdvihujú zákon, prikázania, obrady, dodržiavanie pravidiel. Jadrom tejto veci je hľadenie na seba a svoje sebectvo. Pokiaľ starý zákon hovorí človeku – rob to alebo tamto – on keď to robí, môže sa sám sebou pýšiť.

Ale nová zmluva toto nehovorí, lež ukazuje na Krista, čo urobil On pre nás, kde my nemáme žiaden skutok ani zásluhu na našej záchrane. Toto je problémom u človeka, ktorý si chce záchranu odpracovať, pretože je sebec! Chce ukázať na seba, svoje JA, svoje EGO, chváliť sa, koľko toho ON pre Boha vykonal.

Pozrime sa teda na zákon a milosť, aký dramatický rozdiel je medzi týmito dvomi systémami:

ZÁKON: Bol neosobne daný prostredníctvom Mojžiša, služobníka Božieho
MILOSŤ: Prišla osobne skrze Ježiša, Syna Božieho
ZÁKON: Odhaľuje, čo by mal človek robiť pre svoju spásu
MILOSŤ: Odhaľuje, čo Boh vykonal pre spásu človeka
ZÁKON: Výsledkom je smrť a večné zatratenie
MILOSŤ: Výsledkom je večný život
ZÁKON: Litera zákona zabíja človeka, pretože literu človek nedokáže naplniť
MILOSŤ: Duch milosti dáva život
ZÁKON: požaduje konať spravodlivosť od neschopného človeka
MILOSŤ: Poskytuje spravodlivosť ako dar pre človeka
ZÁKON: Staré skazené víno, ktoré po požití vytvára bolesť
MILOSŤ: Nové lahodné víno, ktoré dáva radosť života
ZÁKON: Boh si pamätal a trestal spravodlivo všetky hriechy
MILOSŤ: Boh odpustil všetky hriechy v Ježišovi a už si na ne nespomína
ZÁKON: Udeľuje ľuďom a národom požehnania a kliatby
MILOSŤ: Rozdáva ľuďom požehnania
ZÁKON: Zameraný na človeka – čo musíme urobiť pre Boha
MILOSŤ: Čo Boh urobil v Ježišovi pre nás
ZÁKON: Naša diskvalifikácia je istá a konečná
MILOSŤ: Sme kvalifikovaní Ježišovou poslušnosťou, životom a obetou
ZÁKON: Svojimi skutkami sa ospravedlňujeme
MILOSŤ: Sme ospravedlnení vierou v Ježiša, ktorý miesto nás odžil spravodlivý život

Drahí kresťania. Všetci sme si tým prešli a verím že ďalší a ďalší ešte tým prejdete, pokiaľ sa nespoľahnete len na Ježiša, len na milosť, len na spásu skrze vieru bez skutkov. Všetci sme totiž začali stavať na zákone, všetci sme stavali na starej zmluve, všetci sme boli poučení slepými zbormi a cirkvami o tom, že máme dodržiavať desatoro a tak sa približovať k Bohu a potom sa uvidí.

Celý tento systém je špatný a deštruktívny. Celá stará zmluva je zmluvou smrti. Prikázania a desatoro, i keď je dobré a sväté, je dobré a sväté len pre toho, kto sa nenarodil pod Adamov hriech a to nie je nikto. Pre človeka je stará zmluva katom! Prikázania sú pre neho katom, desatoro je pre neho katom. Nemá šancu na spásu.

Opustite starú zmluvu, ktorú lejete do nových mechov, prilievate ju k Ježišovi, k novej zmluve, čím ju ničíte a trháte na kusy. Nemôžete byť spasení ani z jednej jedinej litery starého zákona. Ona je tu len nato, aby ukázala na Toho, kto nám spásu vydobyl. Na Ježiša.

Nedajte sa klamať farizejmi v cirkvách, ktorí majú premyslené systémy učenia, majú vyskladané verše tak, aby im tvorili teológiu, ktorú vyskladanú chcú mať. Obráťte sa k Ježišovi, pretože v Ňom je všetko. Život, spása, večnosť, láska, milosť, pravda, On je jedinou cestou.

Opustiť starú zmluvu, opustiť zákon, opustiť ceremónie, je pre človeka ťažké z jedného dôvodu. Tieto veci ukazujú na ľudskú veľkosť a človek sa rád chváli svojou veľkosťou.

Naša veľkosť je však len Ježiš, nič naše. Uverte v Neho, len v Neho…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov