Trvalé odpustenie II. Neprestajné vyznávanie hriechov podľa modelu Jána?

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1Jn 1:9

V prvom rade si musíme vždy ujasniť, čo je základom nášho spasenia. Viera v Ježiša Krista, ktorý trpel pre naše hriechy, zomrel, bol pochovaný, na tretí deň vstal zmŕtvych. Ak sme v toto uverili, sme zachránení a to bez ohľadu toho, či sme vyznali alebo nevyznali hriechy.

Kto verí v Syna, má večný život… Jn 3:36a

Je mnoho postáv v písme, ktoré hriechy nevyznali, ale skrze vieru boli i tak spasení. Žalárnik nevyznal hriechy, ale zľakol sa Božej moci, ktorá otvorila cely vo väzení. Pýta sa, ako môže byť spasený a Pavol mu odpovedá, aby uveril. Pavol mu nehovoril, že musí vyznať hriechy.

Lýdia pozorovala na reč Pavla a uverila. Nevyznávala svoju hriešnosť, rovnako ako Kornélius, alebo Eunuch, ktorý bol pokrstený hneď nato, ako uveril v Spasiteľa, ktorého mu z Izaiáša vyložil Filip.

Základom spasenia za každých okolností je viera v Ježiša. Ide o prácu Boha skrze Syna, ktorý nám zabezpečil spásu bez našej účasti. Čo potom s Jánovým veršom? Uvedomenie si hriešnosti a vyznanie, že som hriešnik, nespravodlivý zlý človek, je prostriedkom ako prísť k viere.

Mária Magdaléna si bola vedomá svojej hriešnosti a preto keď pochopila, že v Ježišovi je odpustenie, slzami mu umyla nohy. Samotné slzy, ani vyznanie by jej nepomohlo – ale viera v Ježiša áno. Uvedomenie si svojej hriešnosti ju priviedlo k viere.

Aj Pavol sa vyznáva z toho, že prenasledoval Božiu cirkev, že žil v omyle samo-spravodlivosti. Mnohí ľudia si uvedomia že sú hriešni a pýtajú sa, ako sa dá špina hriechu vymazať?!

Faktom je, že človek hriešny naozaj je. Ak človek hreší, bude zatratený, neobdrží večný život v prítomnosti Boha. Odplatou za hriech je smrť. Hriech teda naviguje človeka k rozriešeniu úlohy o svojej záchrane. Ak som hriešny, potrebujem byť očistený. Ako sa to deje? Ak uverím v Ježiša!

Ježiš na Golgote vzal naše hriechy na drevo kríža a tam boli Bohom Otcom spravodlivo odsúdené nie na našom tele, ale na tele Jeho Syna.

Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého sinavicami ste uzdravení. 1Pt 2:24

Jeho krv nás očistila od hriechov.

A skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona, a bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. Hebr 9:22

Tieto pravdy sú rozmenením viery na drobné. Ak sa budeme pýtať, prečo máme v Ježiša uveriť, budú to tieto pravdy, ktoré je dobré vedieť. Že sme hriešni, že Ježiš vzal naše hriechy, že nás očistil svojou svätou krvou. To je obsahom viery, i keď obsahom obšírnejším. Základnou najjednoduchšou vierou človeka je uverenie, že Ježiš zomrel pre naše hriechy, bol pochovaný a na tretí deň vstal zmŕtvych. Nič viac!

Ak sme v toto uverili, Boh je verný, odpúšťa nám hriechy, na ktoré si už nikdy nespomenie. Toto je súčasťou Jánovho verša. Ak si ako človek uvedomíš, že si hriešny, že nie si tak dobrý ako si si donedávna myslel, musíš hľadať riešenie a východisko. Tým riešením je Ježiš. Ak uveríš v Neho, čo pre teba vykonal a prijmeš to za svoje, si zachránený, Boh je verný a odpúšťa ti hriechy. Všetky. Navždy.

Tak ako sa Ježiš raz obetoval, tak sú ti jednorázovo všetky hriechy odpustené ak si uveril. Po uverení si novým stvorením v Kristovi, staré pominulo. Už sa nevracia. Aj keď budeš hrešiť do konca života, Boh si na tvoje neprávosti viac nebude spomínať.

Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. Iz 43:25

Viera mení všetko. Viera ti dáva nový život, odpustenie hriechov, v Jeho krvi, v Jeho obetovaní, stávaš sa dokonalým, bezhriešnym v očiach Boha Otca, si Božím dieťaťom. Samotné vyznanie hriechov však nie je podmienkou spásy. Ani Jánov verš sa tu nespája so spásou.

Nikdy nezabudni na základ spasenia, ktorým je viera v Ježiša Krista. Cirkev na to zabudla a vynašla vyznávanie hriechov v spovedi. Hriechy človek podľa tohto učenia nemá odpustené všetky ale len tie, ktoré vyznal. Toto nestojí na základe spasenia, ktorým je viera v Ježiša.

Viera v Ježiša je skala, podstavec viery a všetko ostatné je len nadstavba. Ak by sme nemali nadstavbu, ak by sme nikdy nepočuli o vyznávaní hriechov podľa Jána, ale by sme mali vieru, máme všetko.

Preto nikdy neodbočujme od spásy v Ježiša k sebe. Ak by bolo vyznávanie hriechov podmienkou spásy, potom sme v ľudským skutkoch. Skutok – vyznať hriech – by bol podmienkou pre spasenie, čo odporuje evanjeliu:

A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Rim 3:28

Nezabudnime na jednoduchosť evanjelia, že iba viera v Ježiša dokáže človeka spasiť. Nadstavby môžu byť prospešné pre rast našej viery, ale môžeme v nich aj zablúdiť, ak máme zlé podanie. Vracajme sa vždy za každých okolností k jadru spásy, ktorá je v Ježišovi a z tohto podstavca budujme ďalej:

A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Jn 3:14-15

Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. Jn 11:25

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov