Dnes mi reformovaný priateľ dal evanjelizačný leták

Foto prednej strany letáku dolu… Tohto človeka mám rád. Kedysi dávno som chodil do toho istého zboru ako on. Ide o reformovaný zbor v Bratislave, ktorý je blízky zboru kresťanov v Prahe. Teda ide o zbor ktorý napriek veľkému úsiliu, je zároveň značne ďaleko od evanjelia.

Pokecali sme. Ako inak aj o viere. Konkrétne o Trojici, pretože bývalý kazateľ tohto zboru, kvôli Trojici zbor opustil. Opustil Trojicu, opustil aj zbor. Priateľ mi dal letáčik. Evanjelizačný letáčik. Pamätám si ešte na dobu, kedy som práve s týmto človekom bol v meste evanjelizovať. On tak robí neprestajne. Ibaže… Ten leták… Čo v ňom je???

Hľadal som v tomto letáku evanjelium. Nenašiel som ho. Evanjelium o Ježišovi Kristovi. Nič. Ani ťuk! Leták začína okrajovo, že Boh dal ľuďom rady – prikázania – ako Ho milovať a poslúchať. Všetko potrebné vraj nájdeme v biblii. Potom nasleduje verš:

Bôh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie,  pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravedlivosti v osobe muža, ktorého určil nato, a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕtvych. Sk 17:30-31

Daný verš je dobrý pre dosť pokročilého kresťana, ktorý vie o aký verš ide. Ide o Ježiša Krista, ktorého Boh určil ako Zmiercu medzi Ním a človekom. Tento verš hovorí evanjelium, ktoré by bolo potrebné odhaliť a rozviesť. Ak by sme tento verš dali Eunuchovi zo skutkov Apoštolských, ktorý si kúpil knihu Izaiáša a čítal ju, keď za ním potom prišiel Filip – rovnako ako z Izaiáša, by vôbec tento verš nechápal.

Nevedel by, kto je tým mužom, ktorého Boh určil ako prostredníka. Prečo tento muž je dôležitý v spáse, čo urobil, čo má človek urobiť s informáciami v tomto verši? Tak som si aj ja myslel, že verš bude vyložený, ale tento leták sa sústredil na slovíčka v tomto verši. Prvým slovíčkom je slovo – pokánie. Leták hovorí:

Pokánie znamená zmenu zmýšľania a postoja k Bohu.

Isto, pokánie znamená zmenu zmýšľania, ale akú zmenu? Že prestanem jesť mäso a začnem jesť zeleninu? Alebo že uverím, že Boh existuje?

Pokánie je zmena zmýšľania ohľadom spásy, kde človek má uveriť, že len v Kristovi je možná záchrana. Toto je jediné a skutočné pokánie!

Tak som sa nazdával, že takto nejako to bude ďalej formulované, ale my sa pozrime, čo tento leták nasledovne píše. Rozvádza, čo to pokánie je takto:

Pokánie je odvrátenie sa od všetkých hriechov, lebo sú prestúpením Božích prikázaní. Vtedy človek dostane dar nového života – ZNOVUZRODENIE – čo je nový duchovný život v tom istom tele.

Uff… Tak toto je silná káva, pretože nielenže toto nie je evanjelium, toto je falošné evanjelium. Rozoberme si, čo tu je napísané! Poďme opačne. Znovuzrodenie dostane človek tak, že sa odvráti od všetkých svojich hriechov!

Poznáte človeka, ktorý sa odvrátil od všetkých svojich hriechov? Ja nie! Pavol, Peter, Ján, boli všetko zločinci a banditi, rovnako ako kresťania všetkých dôb. Hrešili pred príchodom Ježiša, hrešili počas Jeho života keď ich vyučoval, hrešili po Jeho nanebovstúpení.

Pavol darmo nepíše v liste Rimanom, že všetci ľudia zhrešili. Už ako obrátený dlhoročný kresťan darmo nevyznáva, že v jeho tele neprestajne pracuje hriech.

Ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tela tejto smrti?! Rim 7:23-24

Podľa tohto falošného evanjelia, by ani Pavol nemohol byť spasený, pretože sa neodvrátil od všetkých hriechov. Ani nemohol!

Ak si pozrieme túto časť podrobne – Pokánie je odvrátenie sa od všetkých hriechov, lebo sú prestúpením Božích prikázaní ide paradoxne o učenie starej zmluvy, kde Izraeliti dostali príkaz, dodržať zákon, dodržať Božie prikázania a tak mali byť spasení.

Ide o starozákonné vyučovanie v radoch kresťanov. Ide o prekliate evanjelium skutkov, ako ho odhaľuje Pavol v liste Galaťanom, ba dokonca písmo nehovorí o prekliatom evanjeliu, ale o prekliatych ľuďoch, ktorí by hlásali evanjelium skutkov.

Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty! Gal 1:8

Tento môj priateľ je zapálený kresťan, žiaľ, bez poznania spasenia. Istotne ak budem mať príležitosť s ním nabudúce hovoriť, vyložím mu omyly ktoré hlása a ponúka ľuďom na ulici. On nerozoznal totiž skutky v tom, čo hlása.

Pokánie je podľa neho odvrátenie sa od hriechov – teda ide o akýsi ľudský čin, ľudskú snahu a nie o zmenu zmýšľania v tom, že celá spása stojí na Ježišovi a nič na nás.

Ak sa človek odvráti od hriechov, tak údajne obdrží znovuzrodenie. Pritom znovuzrodenie je to isté ako spasenie, ako nový život, ide o jadro kresťanstva. Znovuzrodenie je ľuďom nemožné dosiahnuť, znovuzrodenie je dané od Boha a to – POZOR – skrze vieru v Ježiša Krista!

Len vierou v Ježiša Krista je možné dosiahnuť nové narodenie, odpustenie hriechov a nový život. Pavol hlása evanjelium takto:

Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem 1Kor 15:3-4

Čo je evanjelium podľa Pavla?

Po prvé – Kristus zomrel za naše hriechy podľa písiem
Po druhé – bol pochovaný
Po tretie – na tretí deň vstal zmŕtvych…

Toto je evanjelium – jediné evanjelium aké nám Boh zanechal. Toto evanjelium nie je o nás, o našej veľkosti, o našom posväcovaní, našich modlitbách, našom chodení do zboru, našom evanjelizovaní – ale len a len o Ježišovi, ktorý miesto nás vybojoval víťazstvo na Golgote bez našej účasti.

Ježiš celý život nič nežiadal od učeníkov a keď aspoň raz od nich chcel, aby sa v Getsemanskej záhrade pred ukrižovaním s ním spolu modlili a boli s ním hore, oni zaspali!

Evanjelium nie je o nás – absolútne. Je o Kristovi. Pavol predtým píše:

A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte… 1Kor 15:1

Toto je trojbodové evanjelium o Kristovi, Kristovi a len Kristovi, kde On pre naše hriechy zomrel a vstal zmŕtvych, ktoré hlásal Pavol, pritom prízvukoval:

Za prvé – oznamujem vám evanjelium takto!
Za druhé – ktoré ste takto prijali!
Za tretie – v ktorom stojíte!

Kresťan musí prijať evanjelium o zástupnej smrti Ježiša za neho. Iné evanjelium neexistuje! Takto ho počul od Pavla skrze písmo, má ho takto prijať a napokon v ňom má stáť. Ale Pavol pokračuje ďalej:

Skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 1Kor 15:2

Za prvé – skrze ktoré sme spasení.
Za druhé – ak ho takto hlásame, pretože ho takto držíme v pamäti a nijako inak.
Za tretie – ale ak ho inak zvestujeme – nadarmo sme uverili!

A teraz sa vráťme k tomuto letáku. Tam sa píše, že znovuzrodenie nastáva vtedy, ak sa odvrátime od hriechov a to všetkých. Je toto evanjelium, ktoré hlásal Pavol? Absolútne nie!

Vezmime inú stať v písme. Žalárnik sa pýta, ako môže byť spasený a čo mu Pavol odpovedá? Uver v Ježiša Krista a budeš spasený ty, aj tvoj dom!

Čo je obsahom evanjelia? Uver v Ježiša Krista! Rozvinuté viac – uver, že zomrel za tvoje hriechy, bol pochovaný a na tretí deň vstal zmŕtvych. Nič viac, nič menej. Ak takto zvestujeme evanjelium, ktoré držíme v pamäti a neuhneme ani o vlas – sme na tom dobre. Ale čo je toto?

Pokánie je odvrátenie sa od všetkých hriechov, lebo sú prestúpením Božích prikázaní. Vtedy človek dostane dar nového života – ZNOVUZRODENIE – čo je nový duchovný život v tom istom tele.

Teraz mnohí ľudia možno pochopia, v čom je hlavný rozdiel. Pavol káže evanjelium o práci Ježiša na Golgote. Tento leták hlása falošné evanjelium o našich skutkoch a výkonoch!

A musíme povedať veľmi smutnú vec, že nie takáto správa je prekliata, ale človek, ktorý takúto správu hlása! A to ma desí. Môj priateľ je prekliaty písmom. Ani to nechcem napísať, ale písmo je proti mne.

Ak tento leták obrátim ďalej, na tretej strane sa hovorí o tom, kto je spravodlivý. A tu sa cituje tento verš:

Krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1Jn 1:7-9

Tu je vytrhnutý verš o zástupnosti Ježiša Krista za nás bez toho, že by tu opäť bolo odhalené evanjelium a súvislosti tohto verša. Pisateľ letáku chcel vyložiť slovo – spravodlivý. Tu sa píše totiž veľká vec a pravda, že Pán Ježiš bol potrestaný miesto nás na kríži a za naše hriechy.

Toto je pravda. Ale ako si to má dať dohromady človek, ktorý tento leták obdrží? Na prvej strane má konať pokánie zo všetkých hriechov, čo je bludné učenie. Lebo ako sme písali hore, pokánie nie je nič iného, iba zmena zmýšľania o spáse človeka, ktorá je možná len skrze vieru v Ježiša Krista. To na prvej strane letáka nie je, miesto toho je tam dôraz na ľudské skutky – odvrátenia sa od hriechov (stará zmluva).

Na tretej strane z ničoho nič vyskočí slovo spravodlivý ako taký, ktorý uveril v zástupnosť Krista. Ale čo písmo učí?

Spravodlivý sa človek stáva skrze vieru v Ježiša, zároveň sa tým stáva znovuzrodený, spasený, je zbavený hriechov. V momente uverenia človek obdrží všetky tieto veci a ešte oveľa viac. Stáva sa Božím dietkom, dedičom, bratom Ježiša, Boh je jeho Otcom ktorého volá Abba atď, atď…

Otáčam letáčik na zadnú stranu. Zadná strana letáku naráža na katolicizmus. Tieto reformované zbory často ukazujú na katolíkov miesto toho, aby sa pozerali na seba. Veľkými písmenami je tam napísané –

SPASENIE SA NEZÍSKA DOBRÝMI SKUTKAMI.

Pod tým je krátky výklad – Pán Ježiš vyslobodí z hriechov toho, kto bude činiť pokánie (odvráti sa od hriechov svojou silou svojim skutkom)!

Spodný výklad popiera horné tvrdenie! Ak sa spasenie nezíska dobrými skutkami, potom nie ani pokáním s prvej strany letáku – v zmysle odvrátenia sa od hriechov – ani posväcovaním sa, modlením, chodením do zboru, prispievaním do kasičky. Pavlovo evanjelium naproti tomuto zlému učenie znie:

Pán Ježiš je jediný, kto človeka spasí. Ako? Tak, že vezme hriechy toho človeka na kríž, že sú na Jeho tele odsúdené Božím hnevom, že zomrie za hriešnika, že vstane zmŕtvych ako prvotina kresťanov. Naša jediná zásluha na tejto veci je viera v tieto pravdy – bodka!

Celá spása je postavená len a len a len na Ježišovi. Nie na našom pokání, na našom odvrátení sa od hriechov, na našom dodržiavaní zákona, na našom výkone, skutku, posvätení atď. Celá spása stojí na Kristovi.

A v tomto letáku o tom nie je ani len zmienka, pretože človek, ktorý toto spísal – nepozná evanjelium! Ten človek sa chce spasiť sám sebou, svojim výkonom a pokáním ktoré zle drží v pamäti, ktoré skutočným pokáním nie je – pokáním skutkov a nie zmenou zmýšľania ohľadom spásy, ktoré verí len a len v Ježiša ako jedinú možnú záchranu.

Môžeme sa potom diviť nad veršom ktorý hovorí toto?

Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? Mt 7:22

Či sme nehlásali evanjelium v tvojom mene, či sme neliečili, nechodili po meste a ponúkali evanjelizačné lístky, či sme nekonali tony a tony skutkov? Ale písmo napodiv hovorí:

A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti! Mt 7:23

Modlime sa za týchto kresťanov, ktorí stavili všetko sami na seba, pretože ich spása je ohrozená napriek tomu, že sú tak blízko Ježiša. Modlime sa za ich skutočné obrátenie a odvrátenie sa od seba, smerom ku Kristovi.

Nech pochopia holú pravdu – som len úbohý zločinec, lotor na kríži, všetko moje posväcovanie, moje kresťanstvo, moje modlitby, moje zásluhy, sú otrhaným rúchom, s ktorým sa nemôžem pred Bohom Otcom zjaviť. Len Kristus, len On a len On je zárukou mojej spásy.

Amen…

Priložený obrázok letáka

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov