Urob si test. Si zákonník, alebo kresťan?

Jedným z problémov v kresťanstve je spôsob zmýšľania. Pokiaľ nás písmo vedie k milosti a len ku nej, my máme tendenciu neprestajne hľadať niečo v sebe. Hlavné body, ako zmýšľajú zákonnícki kresťania sú tieto:

  1. Kresťania sa snažia stať tým, čím už sú
  2. Snažia sa nájsť spásu, ktorú už vlastnia
  3. Skúšajú preskočiť priepasť, ktorá neexistuje
  4. Žiadajú Boha aby urobil to, čo už dávno urobil
  1. K prvému bodu si môžeme povedať len toľko, že každý kresťan chce byť Božím dieťaťom. Problém je v tom, že v momente uverenia už Božím dieťaťom je.
  2. Kresťania chcú dosahovať spásu. Vymysleli nespočet spôsobom, ako to urobiť. Myľne si myslia, že spása bude odmena za ich život. Tým neukazujú na Krista, ale na seba. Chcú zistiť, či ich skutky sú dostatočné pre spásu, ktorá je však už vykonaná a dokončená. Takže je potrebné spásu uchopiť a nie hľadieť na seba a svoje práce.
  3. Medzi nebom a zemou je fiktívna priepasť. Kresťania sa ju snažia preskočiť, i keď je tam dávno položený prechod – Kristov kríž. Skúšajú to opäť a znovu vlastnými silami, vymýšľajú nekonečno spôsobov, ako sa do neba dostať, ako zaplniť priepasť medzi zemou a nebom. Ale tá priepasť zaplnená už je – Ježišova obeť na kríži, zabezpečila ľahký prechod človeka do nebeskej vlasti.
  4. Kresťania neprestajne žiadajú Boha, aby ich spasil. Žiadajú Boha, aby im neprestajne odpúšťal hriechy. Ale Ježiš vzal ich platobný úpis hriechov a pribil ho na drevo kríža. Všetky hriechy kresťana sú zmazané – minulé, prítomné, budúce. Kresťan je v Kristovi slobodný a spravodlivý. No kresťania tomu nechcú veriť a preto neprestajne volajú – zachráň nás Pane, hynieme.

Kresťania sa snažia dosiahnuť jednoducho to, čo Kristus dosiahol miesto nich, čo v ich mene vykonal. Ak v to neuveria, potom sa cítia frustrovaní, nemajú pokoj, hľadiac sami na seba a svoje skutky, sa zdajú byť pred Bohom nedostatoční.

Ľudské myslenie sa neprestajne vracia do starej zmluvy a k zákonu. Akoby nová zmluva bola so starou zmluvou zmiešaná. Pokiaľ stará zmluva iba nejasne ukazuje na Krista a milosť, nová zmluva je o Kristovi a milosti. Stará zmluva bola zameraná na spásu skrze skutky človeka, ale človek v tejto zmluve zlyhal – nová zmluva je zameraná na Krista, čoby hlavu cirkvi, ktorý miesto svojho veriaceho ľudu zákon naplnil. V Ňom je kresťan spravodlivý. My sa pozrime na rozdiely medzi starým – zákonníckym a novým zmýšľaním. Urobme si test – ako premýšľame?

Boží ľud je pod zákonom

Zákonnícke zmýšľanie: Väčšina cirkví napriek učeniu o milosti, sa neprestajne obracia na zákon. Martin Luther, ktorý prišiel k poznaniu milosti, sa plne nedokázal zákona zbaviť a preto jeho katechizmus je postavený na desatore. Rovnako tak sú postavené všetky reformované vyznania na zákone – desatore – vrátane Kalvinových inštitúcií a iných kresťanských reformačných spisov. Zákonnícky ľud sa nezbavil zákona a jeho zmýšľanie nie je v plnosti pod milosťou.

Zmýšľanie kresťana: Boží ľud je pod milosťou. Celá spása, všetka nádej, ľudská spravodlivosť, je postavená výhradne na osobe Ježiša Krista. Byť pod milosťou vylučuje zákon a vôbec akékoľvek zákonnícke zmýšľanie. Posvätenie, spravodlivosť, dokonalosť – to všetko je v Kristovi, nie v zákone, nie v predpisoch.

Boží ľud je hriešny

Zákonnícke zmýšľanie: Aj keď je pravdou, že človek sa pri prvom stretnutí s evanjeliom stretne s tým, že je zlý hriešnik – čo je presný opak dovtedajšieho jeho zmýšľania, keď si sám o sebe myslel, že je celkom dobrý a spravodlivý človek. Ale – po uverení, toto zmýšľanie musí prestať existovať. Zákonnícke zmýšľanie sa nedokáže zbaviť starého myslenia a preto sa človek neprestajne kajá, koná pokánie, sľubuje že nebude hrešiť, prosí o odpustenie.

Zmýšľanie kresťana: Naopak Boží ľud je spravodlivý, svätý a dokonalý. Toto je správne zmýšľanie kresťana. Kresťan nehľadí na seba, ale na skutky Krista, v Kristovi je dokonalý bez ohľadu na jeho život. Už sa viac netrápi pre hriechy, pretože tie mu boli raz a navždy vymazané. Už nepremýšľa ako sa dostať do Božieho kráľovstva, pretože vie, že len spravodlivý človek sa tam dostane a on taký v Kristovi aj je.

Aby sme to skrátili, pozrime si v rýchlosti, ako premýšľa zákonník a kresťan. Farizej alebo zákonník hľadí na seba. Kresťan hľadí na Krista. Farizej hľadá spásu skrze svoju spravodlivosť, kresťan má spravodlivosť skrze Krista.

Zákonník vyznáva, že Boží ľud je otrokom hriechu
Boží ľud je vpravde otrokom spravodlivosti v Kristovi

Zákonník žiada neprestajne Boha o odpustenie
Boží ľud už má všetky hriechy odpustené v Kristovi

Zákonník dáva svoj hriech pod krv Kristovu.
Boží ľud vie, že už mu raz a navždy odpustené bolo a že jeho hriechy už boli odstránené krvou Ježiša Krista

Zákonník sa neprestajne odvracia od hriechu (skrze pokánie)
Boží ľud sa neprestajne obracia k Bohu, ako zdroju svätosti skrze pokánie

Zákonník žiada Ducha Svätého, aby preskúmal jeho srdce a poukázal na jeho hriechy a nedostatky
Boží ľud žiada Ducha Svätého, aby ho preskúmal a ukázal či je zakorenený vierou v Ježišovi a že verí len v Jeho dokonalú obeť na svoju spásu

Zákonník verí, že Boh odstráni svoju prítomnosť zo svojho ľudu, keď ľud hreší, až s pomocou Ducha Svätého je možný opätovný návrat
Boží ľud je chrámom Ducha Svätého, kresťan je ním zapečatený. Boh ho nikdy neopustí.

Zákonník verí, že „hriech človeka oddeľuje od Boha“
Boží ľud vie, že kresťana nič nemôže oddeliť od Boha a jeho lásky

Zákonník sa zameriava na sebaobetovanie a ľudské skutky
Boží ľud sa sústreďuje na Ježišovu obeť a Jeho skutky

Zákonník sa skrze skutky snaží stať sa spravodlivým, svätým, dokonalým a podobným Kristovi
Boží ľud už je spravodlivý, svätý, dokonalý v Kristovi

Zákonník zdôrazňuje posvätenie ako celoživotný proces očistenia
Boží ľud zdôrazňuje, že posvätenie je v osobe – Ježiša Krista – keď toto očistenie bolo vykonané raz, navždy a natrvalo

Zákonnícky ľud neustále volá po slove „viac“ – viac požehnaní, viac milosti, viac lásky, viac pomazania atď.
Boží ľud je v Kristovi úplný, dostatočný a spokojný

Zákonnícky ľud hľadá a neprestajne žiada „čerstvú výplň“ alebo „pomazanie“ Ducha Svätého
Boží ľud je plný Božieho Ducha a pomazania

Zákonnícky ľud hľadá a žiada Boha o väčšiu vieru
Boží ľud prijal vierou skrze Slovo Krista a je preto plný Božej nadprirodzenej viery

Zákonnícky ľud sa snaží dostať na ďalšiu úroveň po rebríku dokonalosti
Všetci Boží ľudia vedia že sú dokonalí v Kristovi, sú si rovní, majú rovnaké postavenie ako Ježiš pred Otcom

Zákonnícky ľud sleduje skrze vonkajšok Božiu slávu a hovorí o nej ako o oblakoch a stĺpoch
Boží ľud nosí Boha v sebe

Zákonnícky ľud sa obáva, aby sa nedotkol Božej slávy
Boží ľud je účastníkom Božej slávy

Zákonnícky ľud chodí do zboru, kostola alebo chrámu, aby sa stretol s Bohom
Boží ľud je cirkev a Boží chrám

Zákonnícky ľud hľadá Božiu dokonalú vôľu pre svoj život a bojí sa urobiť nesprávnu voľbu.
Boží ľud našiel dokonalú vôľu Božiu, zjavenú v osobe Ježiša Krista. Ježiš sám je dokonalá vôľa Božia pre kresťanské životy

Zákonnícky ľud sa nádejá na proroctvá o nových veciach, ktoré sa ešte len udejú, o novej zemi, novom nebi, posledných časoch.
Boží ľud hovorí a vyhlasuje, že všetko sa už stalo novým – vďaka Ježišovej obeti a preto nie je nič, čo by ich malo v budúcnosti prekvapiť

Zákonnícky ľud hľadá a čaká na Božiu návštevu a druhý príchod Krista
Boží ľud prebýva v Kristovi už dnes, tu a teraz

Zákonnícky ľud očakáva, že jedného dňa pôjde do neba
Boží ľud už sedí v nebi v Kristovi a s Kristom

Zákonnícky ľud si myslí, že okolo neho sa točí kresťanský život, je dôležité veľa konať pre Krista
Boží ľud vie, že všetko je len o Kristovi a o tom, čo pre nich urobil On

Zákonnícky ľud robí všetko, čo je v jeho silách, a snaží sa Boha potešiť a páčiť sa Mu.
Boží ľud je pre Boha potešením v Kristovi, odpočíva v Bohu, Boh je s ním spokojný

Zákonnícky ľud verí, že Boh môže, alebo bude uzdravovať ľudí z choroby.
Boží ľud už dnes vie, že Boh uzdravil všetky ich choroby, zvlášť nemoc hriechu, v Ježišových ranách

Zákonnícky ľud si myslí, že Boh môže mať zlú náladu, môže sa naplniť pohár trpezlivosti, môže začať trestať, ak prepadli neprávostiam
Boží ľud vie, že Boh sa na nich nikdy nebude hnevať, pretože na kríži ich neprávosti už potrestané boli

Zákonnícky ľud verí, že ich telo žije v spravodlivom živote, ak sa snažia žiť podľa zákona
Boží ľud má dôveru v Krista a v Jeho spravodlivosť

Zákonnícky ľud vyznáva, že bez Ježiša nemôže nič urobiť
Boží ľud vyznáva: Ja som s Ježišom zjednotený, aby som mohol robiť všetko vďaka Nemu, ktorý ma posilňuje

Zákonnícky ľud je na celoživotnej ceste do sľúbenej zeme
Boží ľud už prišiel do zasľúbenej zeme – prostredníctvom Ježiša Krista

Zákonnícky ľud, nie je si istý Božím charakterom, jeho vôľou a preto vyznáva: Jeho myšlienky sú vyššie ako naše a jeho cesty sú záhadné
Boží ľud je jednotný s Bohom, a preto Božie cesty sú cestami svojho ľudu a Jeho myšlienky sú ich myšlienky. Čo sa dá vedieť o Bohu, sa v nich prejavuje. Veď v Kristovi Boh zjavil tajomstvo, ktoré bolo skryté po celé veky – spásu sveta

Zákonnícky ľud dáva desiatky, dlhuje Bohu 10 percent svojho príjmu, začo obdrží darujúci požehnanie
Boží ľud neplatí Bohu za to, čo dostal darom. Nepotrebuje dávať desiatky, aby dostal Božie požehnanie, ale vrelo dáva všetko, čo sa rozhodne vo svojom srdci, pretože už požehnaný tento ľud je

Zákonnícky ľud sa spolieha na svoju vernosť, odhodlanie a disciplínu pre svoje spasenie a večnú bezpečnosť
Boží ľud sa spolieha na Božiu vernosť, odhodlanie a dokonalé dielo kríža pre spasenie a večnú bezpečnosť

Zákonnícky ľud sa zúčastňuje kresťanskej zodpovednosti, kde kladie dôraz na zlyhanie v hriechu a zaväzuje sa konať dobro a vyhnúť sa zlu
Boží ľud sa zúčastňuje ako nové Stvorenie v Kristovi, kde vyvyšuje túto identitu v Kristovi (svätú, bezhriešnu, dokonalú) nad svojim správaním, pričom sa v ničom nezaväzuje a nesľubuje sám zo seba

Zákonnícky ľud sa bojí, že Boh môže byť kvôli nemu sklamaný alebo nahnevaný, kvôli jeho hriechom, zlyhaniam a nedostatkom.
Boží ľud vie, že z nich Boh nikdy nie je sklamaný ani naštvaný, pretože hriech už nie je medzi ním a Bohom, keďže bol totálne zničený na Kristovom tele

Zákonnícky ľud sa vysoko zameriava na svoju poslušnosť
Boží ľud sa sústreďuje na Ježišovu poslušnosť, ktorá im bola pripísaná, a teší sa z toho, že On urobil všetko správne medzi Otcom a ním

Zákonnícky ľud zdôrazňuje, že milosť a skutky by mali byť v rovnováhe
Boží ľud spočíva v tom, že Ježiš Kristus je ich milosťou ako aj ich skutkami

Záver

Toto bol len krátky zoznam z obrovského zoznamu, ktorý by sa dal dlho ešte písať. Ide tu o to, aby si kresťania uvedomili, čo je to viera. Nie je to o hľadení na seba a čo človek pre Boha robí, ale hľadenie na Krista a utvrdenie sa v Kristovi, ktorý je pre kresťana všetkým – skutkami, spravodlivosťou, láskou, dobrotou, milosťou, posvätením, vykúpením, spasením.

Farizejské, alebo zákonnícke zmýšľanie v človeku je pevne zakotvené už od mladosti. Mnohí kresťania prejdú veľmi tvrdým a krutým výcvikom takéhoto zmýšľania a fungujú ďalej v zákonníckych zboroch a cirkvách, kde vanie duch nie Kristov v slobode, lež duch zákonníctva a predpisov.

Pevne veríme, že mnohým čitateľom pochopí objasniť inú myseľ tento zoznam, ktorý je napísaný na ich pokánie – zmenu zmýšľania. Väčšina kresťanov v sebe nosí zákonnícke zmýšľanie. To je nutné pretvoriť v pokání, na myseľ slobodnú v Kristovi.

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.