Ako správne čítať bibliu?

Mnoho kresťanov je zmätených kvôli čítaniu Biblie bez toho, aby správne rozdelili zákon a milosť. Celá Biblia bola napísaná pre nás, ale nie všetko je zapísané pre našu spásu. Musíme správne rozdeliť Slovo, aby sme zistili, čo sa na nás vzťahuje a čo nie. Rozdiel spočíva v slobode verzus otroctve.

Stará zmluva stála na zákone a ľudskom dodržaní tohto zákona, v čom človek zlyhal. Pán Ježiš sa narodil pod zákonom a On tento zákon miesto nás aj dodržal. Ale nová zmluva už nie je o zákone a desatore, ale o milosti. Pán Ježiš nielenže dodržal zákon za nás, on trpel na kríži pre naše hriechy, očistil nás svojou krvou a vstal zmŕtvych ako prvotina kresťanov.

Do času pôsobenia Ježiša na zemi, bol svet pod zákonom a Pán Ježiš tento zákon naplno odhaľuje. Doslova búši z posledných síl do človeka, aby si ten uvedomil nemožnosť spásy skrze skutky. Veď napríklad hovorí:

A jestli ťa pohoršuje tvoja ruka alebo tvoja noha, odtni ju a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života chromý alebo okyptený, než aby si mal dve ruky a dve nohy a bol uvrhnutý do večného ohňa. Mt 18:8

Tak radikálne slová a div, že si kresťania nedávajú odsekávať údy, pretože nevedia ako čítať bibliu. Existuje totiž primárna otázka ako kľúč k písmu a ten znie:

Opisuje v tejto stati Písmo zákon starej zmluvy, ktorý odsudzuje hriešnikov, alebo milosť Novej zmluvy, ktorá dáva život svätým ?!

Prečo je táto otázka tak dôležitá? Pretože vo svete existujú dva druhy ľudí:

  • Hriešnici, ktorí žijú podľa zákona.
  • Svätí, ktorí žijú pod milosťou.

Toto neplatí len na nekresťanov, ale aj na kresťanov. Žiješ podľa zákona? Si hriešnik a ešte si neprijal Krista v plnosti. Žiješ z milosti? Potom nie si hriešnik, si svätý!

Teraz tento princíp prenesme na verše, ktoré sme čítali s Ježišom hore:

A jestli ťa pohoršuje tvoja ruka alebo tvoja noha, odtni ju a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života chromý alebo okyptený, než aby si mal dve ruky a dve nohy a bol uvrhnutý do večného ohňa. Mt 18:8

Hovorí Pán Ježiš o milosti, alebo hovorí o zákone a jeho dodržaní? O zákone! Tak radikálnym spôsobom hovorí o zákone, aby prebudil mŕtve duše k životu, aby sa opýtali – čo máme robiť, aby sme boli zachránení pre večný život, pretože inak skončíme bez rúk a bez nôh!?

Ak by si človek odťal všetky údy, vyrezal jazyk a vypichol oči, aj tak mu to nič nepomôže, pretože vlastné srdce ho zradí a jeho hriešne myšlienky.

Pán Ježiš tu ukazuje na človeka starej zmluvy, ktorý mal dodržať na 100% zákon. Pán Ježiš podľa našej šablóny hovorí k hriešnikovi, ktorý žije podľa zákona, pod zákonom. Nemá šancu na spásu.

Vezmime si príklad bohatého mládenca, keď prišiel za Ježišom. Je pod starým zákonom, musí teda tento zákon dodržať. Ale dokáže to? Hovorí, že od mladosti všetko dodržiaval, ale Ježiš po ňom chce, aby všetko predal a nasledoval Ho, nasledoval Boha. A on zostane nešťastný a odchádza domov skľúčený.

On sám seba klamal, že dodržuje zákon, istotne sa snažil dodržať morálne prikázania, ale zlyhal hneď v prvom prikázaní – Milovať Budeš Boha z celej sily a duše. Nemiloval Boha, zlyhal. Bol pod zákonom a zákon mu ukázal svoju desivú tvár.

Ale čo pochabí kresťania urobia? Prečítajú si tieto verše, vzdajú sa majetku a idú nasledovať Krista, ako keby toto bolo riešenie problému. Chcú sa spasiť zákonom. Chcú sa spasiť skutkami. Celý život vyznávajú, že sú hriešni pritom veria, že ich život sa zo dňa na deň zlepšuje. Nezlepšuje! Sú a zostávajú hriešnikmi, pretože sú pod zákonom a zákon ich tak či onak odsúdi. Zákon nemá zľutovanie, za maličkú chybu človeka likviduje.

Teda táto stať, o ktorej Pán Ježiš hovorí je veľmi preveľmi potrebná, aby sme pochopili milosť. Milosťou sme spasení, bez skutkov, aby sme sa nemohli chváliť. Sme zasadení v Kristovi, preto sme svätí, žijeme pod milosťou a z milosti. Ako? Skrze vieru v Ježiša. Už nemôžeme povedať, že žijeme pod zákonom, lebo pod zákonom žijú hriešnici.

V jednom videu sa pýtali reformovaného kazateľa Johna Pipera, ako je to s desatorom. On povedal, že kresťan už síce nie je pod desatorom, je pod milosťou, ale dostal novú prirodzenosť a preto teraz desatoro dodržiava. Už nie z povinnosti ako predtým, ale z poslušnosti a lásky.

A teraz si túto výpoveď vložme do hore spomínanej pravdy – hriešnici sú pod zákonom – bez ohľadu nato, či boli obrátení, pokrstení, chodia do zboru, modlia sa ku Kristovi. Veď čo Pavol píše?

A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu, Rim 3:19

Zákon vraví k tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli usvedčení že sú vinní. Je teda pravda to, čo John Piper povedal? Absolútne nie! Kresťan nie je pod zákonom, ale len pod milosťou. Ani sa nemôže spod milosti vrátiť ku zákonu, pretože ten na neho bude ukazovať že je hriešnik.

Jediná možnosť je uznať Krista ako Toho, kto miesto mňa dodržal zákon a tešiť sa z toho, že nežijem v hriechu, pretože Kristus nežil v hriechu. Preto zákon nad kresťanom nemôže a nesmie panovať. Ak panuje, je pod prekliatím a daromná je jeho viera.

Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Rim 6:14

Takto musíme čítať písmo. Stať ktorú čítam, je komu určená? Tým, ktorí neuverili, sú pod zákonom a musia sa spasiť skutkami – alebo – veriacim, ktorí žijú v Kristovi a jeho spravodlivosti?

Celá stará zmluva je zmluvou ktorá stojí pod zákonom, ktorý sa u človeka neoveril. Akékoľvek odvolávanie sa na starú zmluvu, človeka vracia späť k zákonu, prekliatiu a zatrateniu. Pozrime sa čo Pavol napríklad hovorí:

Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi,a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. 1Kor 10:1-5

Pavol hovorí o starej zmluve. Touto výstrahou nevaruje kresťanov preto, aby sa vyhýbali skutkom ktoré konal vtedajší Izrael – ako to väčšina kázní prezentuje. On varuje kresťanov preto, aby sa nevrátili naspäť pod zákon, pretože akonáhle sa vrátia pod zákon, všetko toto sa na nich bude vzťahovať!

Akonáhle vidíme starú zmluvu v zmluve novej, musíme si uvedomiť, že my nepatríme k starej zmluve a jej nariadeniam, ale patríme Kristovi. Pozrime ako Pavol pokračuje:

A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom nato, aby sme neboli žiadostiví zlého,jako aj oni žiadali. Ani nebuďte modlármi jako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud jesť a piť, a vstali, aby sa hrali. Ani nesmilnime, jako niektorí z nich smilnili, a padlo ich v jeden deň dvadsaťtri tisíc. Ani nepokúšajme Krista, jako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Ani nerepcite, jako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu. 1Kor 10:6-10

Akonáhle by sme vytiahli skutky v týchto veršoch, vrátili sme sa pod zákon, opustili sme milosť, pokúšame Krista. My len v Kristovi sme dokonalí, nemáme hriech, sme pod milosťou, Kristus je našou spravodlivosťou. Ale čo nám tu Pavol chce povedať?

Že sa môžeme vrátiť veľmi ľahko naspäť, ak sa odvrátime od milosti k sebe a svojim skutkom. Potom tieto verše budú pre nás hrozbou a smrťou! A verte či neverte – každý z nás skončí ako tí Izraeliti, ktorí neuzreli zasľúbenú zem.

Kresťania budú pristupovať k večeri Pána ako Izraeliti, budú jesť a piť, obžierať sa a hodovať, hrať sa a zabávať. Budú smilniť a pokúšať Krista, budú reptať, budú sa sťažovať, budú túžiť po zemi Egyptskej. Prečo? Pretože ľudské skutky sú jednoducho takéto! Sú zlé, nedokonalé, hriešne.

A div sa svete, väčšina kresťanov keď číta tieto verše tak hovorí – budem sa tohto vystríhať, nebudem takto konať. A skúšajú tak nekonať a – zlyhajú! Mnohí si to zlyhanie nepriznajú. Prečo zlyhajú? Pretože žijú pod zákonom a nie pod milosťou.

Ale čo kresťan, ktorý žije pod milosťou? Je dokonalejší ako Mojžiš či Jozue. Aj Mojžiš, aj Jozue hrešili, Mojžiš kvôli hriechu nevkročil do zasľúbenej zeme. Ale kresťan ktorý je pod milosťou, je dokonalý, pretože je v Kristovi a On je dokonalý!

Je veľmi nebezpečné čítať bibliu tak, že miešame starú zmluvu s novou. Vezmime si kresťanov vyznávajúcich sobotu. Je úplne jedno, ktorý deň kresťan vyznáva ako deň svätý pre Krista, každý deň je dňom chvály Bohu.

Ale jedna časť slávi nedeľu a iná sobotu. Vychádza to z desatora, keď Izrael mal sláviť sabat. Ale tí ľudia sa vložili nie pod milosť, ale pod zákon a preto sú povinní celý zákon dodržať.

Je to rovnaké ako s obriezkou, keď kresťanom v Galatskom zbore nahovorili, že obriezka je potrebná ku spáse. Vypadli z milosti a vrátili sa k zákonu a preto sú povinní dodržať celý zákon.

A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa obrezuje, že je povinný naplniť celý zákon. Gal 5:3

Človek v milosti je slobodný v Kristovi a nelipne na malichernostiach – aký deň treba oslavovať Boha. Kresťan pod milosťou nemôže byť pre tieto veci napomínaný alebo súdený. Pavol žije v slobode a preto píše:

Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo novmesiac alebo pre soboty… Kol 2:16

Takže dávajme pozor, ako čítame písmo. Zbystrime svoje zmysly hneď v tom momente, ako sa hovorí o starej zmluve. Tá skončila, stratila platnosť, prišla zmluva nová:

Lebo ak by tamtá prvá (stará zmluva) bola bývala bezúhonná, nehľadalo by sa miesto druhej (novej zmluvy). Hebr 8:7

Ďalšou vecou je pozornosť, ku komu písmo hovorí. Či k hriešnikovi, alebo k svätému. Hriešnik je pod zákonom a zákonom ho je potrebné usvedčiť, že toto nie je cesta spásy. Musíme dávať pozor, či Pavol nepíše ako sme tu ukázali preto, aby kresťania neprešli späť od milosti k zákonu. Potom im je nutné vykresliť všetko čo musia dodržať, aby obstáli pred Božím súdom. Oni si musia uvedomiť, že je nemožné zákon dodržať a preto sa nutne musia vrátiť pod milosť.

Nesmieme nikdy zabudnúť nato, že sme novým stvorením v Kristovi. Sme bez hriechu, sme svätí, dokonalí, sme dedičmi bez našich skutkov a zásluh. Jedinou našou zásluhou sú zásluhy a skutky Krista. Ak Boh hľadí na kresťana, hľadí na Božie dokonalé dieťa, skrze Krista. Ježiš je nás spasiteľ, ale i brat, prostredník, pomocník. Nie sme sluhami Ježiša ani Boha, sme deti Boha a bratia Pána.

Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám. Jn 15:15

Pozor na farizejov, zákonnícke zbory a teológie, ktorých je viac ako maku. Nerozlišujú komu je text v písme určený, miešajú starú zmluvu s novou, nehľadia na kresťanov ktorí sú pod milosťou, lež sa snažia ich vtiahnuť pod zákon, ako sme to videli u Johna Pipera.

Naučme sa čítať Božie slovo s radosťou a postupne nám každý riadok bude dávať zmysel. Nebudeme sa ľakať veršov, ktoré ku nám nehovoria, pretože sú buď určené nekresťanom, židom, pohanom, Grékom – alebo sú určené tým, ktorí sú pod zákonom a nie pod milosťou. Naučme sa správne porozumieť písmu…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie

Be the first to comment

Leave a Reply