Dobrý a zlý strom poznať po ovocí – otázky a odpovede

Čo znamenajú verše z matúša siedmej kapitoly? Hovoria tieto verše o skutkoch človeka ako o ovocí pochádzajúce z Boha?

Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Mt 7:17-18

Tento verš ukazuje na dva stromy. Jeden strom rodí dobré ovocie a druhý strom zlé. Stromy vyzerajú navonok úplne rovnako, nie je medzi nimi rozdiel. Ako poznáme ktorý strom je ktorý? Že ochutnáme jeho ovocie. Jeden strom bude mať zlé, trpké ovocie, druhý dobré a sladké.

Dva pohľady

Mnohí ľudia vykladajú tento verš tak, že kresťan má niesť ovocie, teda skutky. Ak bude mať dobré skutky, pôjde o dobré ovocie, ak bude mať skutky zlé, ide aj o ovocie zlé. Takýto výklad je nesprávny. Prečo?

Každý človek, ako aj každý kresťan, koná raz dobré skutky, inokedy zlé. Raz má dobré myšlienky alebo slová, inokedy zlé. Človek ešte nie je telesne vykúpený a preto hriech prebýva v jeho tele. Ak by teda záležalo na skutkoch, aké ovocie prinášajú, raz by to ovocie bolo dobré, inokedy zlé.

Strom Ježiš

Ale tento verš nehovorí len o ovocí, ale aj o strome. Jeden strom prináša dobré plody a druhý zlé. Ide teda o strom. Tým stromom nie je myslené nič iného, iba Pán Ježiš Kristus. To On prináša dobré ovocie, pretože je dobrým stromom. Naproti tomu človek je stromom zlým a preto sám od seba prináša ovocie zlé.

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia! Mt 7:11

Kresťan je preto vsadený do Krista, čoby dobrého stromu a tým je jeho súčasťou, bez ohľadu na svoje skutky. Ovocie neprináša kresťan, ale kmeň, teda Ježiš. Kresťan je zasadený skrze vieru v Kristovi, v Ňom, a preto z tejto viery bude večne žiť:

Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude žiť z viery. Rim 1:17

V Kristovi

Ak by sme my boli stromom sami o sebe bez Krista, budeme prinášať len zlé ovocie. Pretože len jeden strom prináša dobré ovocie a tým stromom je Kristus.

Aby kresťan niesol dobré ovocie, musí byť zasadený v Kristovi, čoby strome. Ak je človek súčasťou tohto stromu, kresťan prináša dobré ovocie. Nie zo seba, ale z kmeňa stromu.

Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Jn 15:5

Svet ale povie, že kresťan je rovnaký ako každý človek, tiež koná hriechy. Pre svet síce kresťan koná hriechy, no nie pre Boha, ktorý jeho hriechy sňal skrze Syna na Golgotskom kríži. Na jeho hriechy už nespomína a preto kresťan aj keď hreší, pred Bohom už nehreší, ani hrešiť nemôže. Prečo? Pretože jeho hriechy sú prikryté:

Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semä zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. 1Jn 3:9

Opäť tento verš nemôžeme brať tak, že kresťan prestal hrešiť a hrešiť ani nemôže. Tento verš ukazuje na Krista, ktorý nikdy nehrešil a keď je kresťan v Ňom, ako ratolesť skrze vieru, ani On nehreší a prináša dobré ovocie Bohu.

Záver

Celá táto stať je teda o tom, že ak je kresťan v Kristovi, je dokonalý, prijateľný pre nebo. Nie zo seba, svojich skutkov, svojho života, ale z Krista. Preto je Kristus pre kresťana všetkým – múdrosťou, spravodlivosťou, posvätením, aj vykúpením. No kresťan už nestavia na sebe, ale na Kristovi, ktorý je jeho základmi a uholným kameňom:

A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravedlivosťou i posvätením i vykúpením,  aby bolo, jako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. 1Kor 1:30-31

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.