Kalvinizmus Pána Steigera – Zvrchovanosť Boha určujúca spásu

Mám tu pred sebou knihu od známeho kalvinistu – Pavla Steigera, svou slávu nikomu nedám – čo je kniha dokazujúca kalvínsku teológiu. V prvom rade si musíme ujasniť, že kalvinizmus pochádza z Augustianizmu.

Augustín, ktorý bol ezoterik, filozof a veľký rečník, ktorý sa jedného dňa dostal k Božiemu slovu, ktoré si vyložil podľa seba, pritom nezabudol do neho zahrnúť prvok ako – Božia totalita – čo je v podstate zhodné s Moslimskou vierou Alaha, ktorý koná čo on uzná za vhodné, ľudia sú len figúrky na božej šachovnici.

Pokiaľ prenasledovaná cirkev verila v spásu skrze Krista, nerobila si starosti o teológiu, cirkev ktorá po nej prišla – cirkev slobodná – od viery odbočila a začala sa venovať múdrosti, filozofii a teológii. Rím požadoval od kresťanov nejaké vyznanie, pretože celá Rímska ríša prijala kresťanstvo, tak sa Augustín ujal tejto veci a ZMENIL totálne vieru v Krista, na náboženstvo a iné vierovyznanie.

Kalvinisti stoja pevne na Augustínovi, klaňajú sa mu ako modle. Kalvín vo svojich inštitúciách sa viac odvoláva na Augustína, ako na slovo Božie. Tandem – Augustín, Luther, Kalvín – vytvorilo teológiu protestantizmu, ktorý sa dnes pasuje na jediný správny pohľad na vieru a spásu. Poznáme tento smer ako reformovaná vetva, ktorá samu seba pasuje ako jedinú správnu výuku viery.

Nemôžeme sa pochopiteľne diviť, že učenie prebraté od Augustína sa zaoberá pojmami ako – Pelagianizmus, semi-pelagianizmus, dedičný hriech, večné muky, očistec a mnoho ďalších, ktoré nemajú vôbec čo hľadať v hlavách kresťanov.

Prvým bodom na ktorom kalvinisti stavajú, je totálne zničená vôľa človeka, duchovne mŕtvy človek atď. Opačná strana – arminianisti, sa snažia dokazovať, že človek má predsa len nejakú vôľu milovať Boha. Oba smery sú zvodné. Arminianizmu vyšiel z kalvinizmu, ale sa postavil k piatim kalvinistickým bodom opačne.

Nemôžeme tvrdiť, že by prirodzený človek bol duchovne na tom dobre, že by človek bol dobrý čo do zásluh spásy, nemôžeme tvrdiť, že človek nie je skazený. V tomto má kalvinizmus pravdu – človek po páde myslí len na seba, na svoju sebeckosť, má vo svojom srdci samého seba na piedestále slávy.

 A Hospodin zavoňal príjemnú vôňu upokojujúcu a Hospodin riekol vo svojom srdci: Nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé, od jeho mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, jako som učinil. Gn 8:21

Boh dobre vedel, že na skutkoch a živote človeka spása nemôže obstáť. Preto Izraelský národ bol podrobený pod skúšku skutkov, v ktorej totálne zlyhal. Spása zo skutkov je nemožná!

No Boh hľadal na človeku niečo, čo nie je závislé na skazenosti a hriešnosti a On dobre vedel, čo to je. Je to viera. Naša viera, ako hovorí Pán mnohokrát v evanjeliách – TVOJA viera ťa zachránila.

Vtedy mu povedal Ježiš: Iď, TVOJA VIERA ťa uzdravila! A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. Mk 10:52

Viera nepodlieha skazenosti človeka. Viera si dokonca môže vytvoriť v predstavách svet bez hriechu a v tomto svete žiť, takémuto svetu veriť bez toho, či pozná človek Boha alebo nepozná. Boh vedel na čo vsadil, keď videl že viera je schopná prijať učenie o Bohu bez toho, že by Boh musel do nej zasahovať. Viera je jediná vec, ktorá prekvapuje Ježiša, ktorý sa zadivil na vierou ľudí.

Keď to počul Ježiš ZADIVIL sa a povedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak velikej viery. Mt 8:10

Boh mal pravdu. Viera nepodlieha skazenosti a preto je nová zmluva postavená nie na skutkoch – ale výhradne na viere.

A viera je z počutia Božieho slova, ako prostriedku uverenia. Prostriedkom uverenia nie je Duch Svätý, ako kalvinisti radi hovoria, že Duch otvoril srdce človeka, preto ten človek uveril.

A tu si mnohí povedia – počkať – a čo Lýdia, ktorej Boh otvoril srdce. Boh otvára srdcia každému človeku, ktorý počuje evanjelium, ale je to človek, ktorý sa Svätému Duchu protiví, čo je zase jeden problémov kalvinizmu, ktorý o odpore Ducha Svätého nechce ani len počuť. Ale čo hovorí Štefan židom? Vari nehovorí o odpore Ducha?

Tvrdošijní a neobrezaného srdca aj uší, vy sa vždycky PROTIVÍTE Svätému Duchu, jako vaši otcovia, tak aj vy. Sk 7:51

Teda viera nie je z otvorenia srdca skrze Ducha, aj keď Duch pôsobí pri človeku, ale z počutia evanjelia. A človek má schopnosť evanjelium prijať, napriek tomu že je hriešny a sebecký.

Ak by Boh ustanovil spásu skrze vieru potom, ako človek zlyhal v zákone, ľudstvo by sa nachádzalo v rovnakom probléme ako pred príchodom Ježiša, keby to bolo s vierou ako so skutkami. Nikto by nedokázal byť spasený zo svojho života, rovnako by nikto neprijal Krista vierou. Potom by bolo na Bohu, komu vieru do srdca naleje a taký človek uverí.

Toto je fakticky učenie kalvinizmu. Človek je neschopný prijať Krista vierou, keby Boh nezasahoval, Kristus by zomrel nadarmo. Viera je potom v tomto prípade iba nepodarený žart Boha, ktorý sa za ňu skryl pretože vedel, že viera rovnako ako skutky, nemôžu človeku priniesť spásu – ak ovšem sám Boh sa neujme človeka.

Ibaže toto je prvý blud ako sme hore hovorili. Viera nie je závislá na skutkoch človeka, ani na jeho páde do hriechu. V inom článku sme ukázali, že kalvinisti nemajú žiadnu oporu pre tvrdenie, že vieru dáva človeku Boh, ale je tu nespočet tvrdení písma ktoré hovorí – ako o viere našej, našom vlastníctve. odkaz

Ak Boh dáva vieru, potom je viera iba vedľajší nepodstatný produkt. V podstate Boh mohol vyhlásiť, že spasení budú len všetci zelenooký ľudia. Modrookí a hnedookí ľudia môžu byť tiež spasení, ale len v tom prípade, ak budú mať zelené oči. A keďže oni zelené oči nemajú, darmo sa budú namáhať aby boli spasení, všetka ich práca bude márna.

Mňa v knihe Pavla Steigera hneď v úvode o Božej a ľudskej vôle zaujalo, ako manipuluje s písmom. On rozdelil Božiu vôľu na tri druhy. Prvá je takzvaná dekretívna. Je to Božia vôľa ustanovená, nemenná. Tu si niečo musíme povedať o čase.

Zlý pohľad kalvinizmu aj arminianizmu je ohľadom času. Pokiaľ my všetko vkladáme do času, pre Boha sú – TERAZ – celé dejiny ľudstva. Pre Boha TERAZ Adam zhrešil, rovnako ako TERAZ bol ukrižovaný Jeho Syn, ako TERAZ je posledný súd. Arminianizmus vymyslel teológiu o tom, že Boh sa pozerá akýmsi tunelom dopredu a vidí, kto uverí. Boh sa nepozerá, Boh vie TERAZ, kto uverí.

Už v tejto veci je kalvinizmus opäť postavený mimo hru, pretože ich poňatie času vychádza z ľudských merítok. Oni si myslia, že Boh tvoril svoj plán pred stvorením sveta. Videl dejiny, čo sa ako stane, tomu prispôsobil svoj nemenný plán. Ale Boh je mimo čas, je v neprestajnej prítomnosti – TERAZ – na počiatku keď svet nie je svetom a je na konci, keď už starý svet nie je svetom. Pre našu prízemnú ľudskú hlavu je to nepochopiteľná vec a preto môžeme s Pavol vyznať, že Jeho cesty sú vysoko nad našimi.

Ale my musíme na písmo pozerať z tohto uhlu, že Boh nie je podriadený času ako sme mu podriadení my. Mohli by sme sa opýtať, či Boh dokáže zastaviť čas – samozrejme, dokonca písmo hovorí o vrátení času naspäť, keď sa slnko vracalo nazad a predĺžil sa deň. Práca Boha je tak prezícna, že každá bunka, každá udalosť, každé naše ešte nevyslovené slovo, je u Boha zvažované v čase pred vyslovením, pri vyslovení, aj po vyslovení.

Lebo ešte ani nemám slova na jazyku, a hľa, Hospodine, ty to vieš všetko. Ž 139:4

Ak Pán Steiger hovorí o dekretívnej Božej vôli, nevychádza z predpokladu že Boh je mimo čas, že On zasahuje TERAZ! Pre ľudské myslenie existuje systém, v ktorom Boh na počiatku všetko tvoril a rozhodoval sa podľa toho, ako chodil v čase – dopredu – dozadu. Ale takto to nie je. Ak je niekto mimo čas, môže si zastaviť každú situáciu, môže zmeniť čo a ako chce – nie kdesi v minulosti – ale TERAZ. Pretože TERAZ je pre Boha minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Boh hovorí napríklad v takomto verši toto:

Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že ja som silný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne, ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi… Iz 46:9-10

Toto je verš do nášho časopriestoru od Boha, ktorý je mimo tento časopriestor. Tu ukazuje Boh na seba, že je to On, kto tvorí dejiny. V podstate tento verš je veľkým povzbudením pre človeka, zvlášť kresťana, pretože môže v Bohu nájsť istotu.

Ale – Pán Steiger tento verš začína mimovoľne spájať s vyvolenosťou. Podľa neho Boh nariadil kto má uveriť a kto nie a preto tento a podobné verše, Pán Steiger používa na doloženie svojej falošnej teológie. Tým však vzal Bohu možnosť – TERAZ. Podľa Pavla Stegera, Boh naplánoval dejiny, ktoré sa v čase ako hodinky premietajú. A v tom je problém jeho teológie, ako aj celej reformovanej teológie.

Ďalej Pán Steiger rozvádza Petrov verš ktorý znie:

Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. 2Pt 3:9

Výklad pána Steigera je tento. Boh odkladá koniec tohto veku na neskôr preto lebo chce, aby tí, čo sú predom vyvolení, nezahynuli, ale aby všetci (všetci vyvolení), prišli ku pokániu.

Rozložme si tento verš. Pán Steiger doslovne vzal slovo – nás – ako nás vyvolených. Ide o predponu (eis), za ktorou je slovo nás – ale v tom zmysle, že verš vykladá čo znamená slovo – nás – ďalej. A verš skutočne ďalej hovorí – aby niektorí nezahynuli. Pán Steiger pod pojmom – niektorí nezahynuli vykladá – že ide o kresťanov. Písmo ale nemá na mysli nikoho konkrétneho, pretože ide o neurčité osoby, neurčité členy! Grécke slovo – (tis) niektorí – je neurčitý člen alebo doslovne – ktosi, alebo čosi.

Ďalej tento verš pokračuje tak, že Boh chce, aby všetci prišli ku pokániu. Slovo – všetci (pás) je opäť neurčitý člen, nie je určený kto. Jednoducho je určené – všetci – bez toho že by v tom slove bol niekto konkrétny.

Detským rozumom sú všetci – všetci. Kalvinistický prešpekulovaný rozum hovorí o všetkých – teda tých, ktorí uverili vďaka vyvoleniu. Ale toto v tom verši nenájdeme. Nenájdeme tam konkrétnu skupinu, ale skupinu bez konkrétneho člena. Ak sa totiž toto slovo spojí s konkrétnym členom, potom je podstatný nasledujúci člen. Napríklad:

A už aj je sekera priložená na koreň stromov; každý (pás) strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. Mt 3:10

Tu je toto isté slovo (pás), použité ako – každý. Ale nie ako v predošlom verši osamotené, ale je spojené so stromom – každý strom. Tak sa dozvedáme, že ide o strom, ktorý nerodí ovocie. V Petrovom verši je slovo osamotené, teda je napísané ako – každý, alebo všetci, bez konkretizovania.

Kalvinista toto slovo skúša spájať s pokáním, ktoré nasleduje na konci verša. Všetci prišli ku pokániu – ktorí mali od Boha dané uveriť a učiniť pokánie. Ale tak tento verš nestojí. Jednoducho detskou rečou, je verš Petra jasný tak ako je. Čím jednoduchšie verše vyložíme, tým lepšie. Peter jednoducho hovorí –

Boh neváha zo zasľúbeniami, ako by sa mohlo zdať že váha, ale chce, aby všetci ľudia prišli ku pokániu a On aj vie, že mnoho ľudí počas toho času, ktorý akoby váhal, uverí a príde ku Kristovi.

Kalvinizmus je istým spôsobom filozofické poňatie spásy, kde sa vyskladaním veršov, vytvorí mozaika, ktorej časti sa logicky opierajú jedna o druhú. Vyzerá to, že mozaika je pevná, silná, nepreniknuteľná. Ibaže problém je v tom, že tejto mozaike veľa vecí odporuje. Ďalší problém je v tom, že verše ktoré sa opierajú jeden o druhý, nemusia mať spolu žiaden súvis a mnohokrát ani nemajú. Na to sa pozrieme inokedy.

Tu Pán Steger spojil zvrchovanosť Boha s Petrovým veršom. Tieto verše nemajú priamy súvis, ale výklad pána Steigera chce dotlačiť čitateľa k psychologickému nátlaku. Kalvinista len ťažko premýšľa ako dieťa, jednoducho. Kalvinista má za sebou hromadu teologických pojmov, ktoré vytvorili ľudia – počnúc dedičným hriechom, pelagianizmom, skazenosťou človeka, obmedzeným množstvom spasených, vyvolením atď. a on pozerá cez optiku tejto naučenej filozofie.

Boh je zvrchovaný a nechce, aby ľudia zomierali, ale aby žili s Ním v spoločenstve. Napriek tomu ľudia zomierajú. Má Boh malú silu alebo pôsobnosť nato, aby všetkých ľudí zachránil podľa svojej vôle? Nemá! Boh môže zachrániť všetkých ľudí bez rozdielu. Ale Boh dal k záchrane kľúč – vieru skrze Krista. Tým pádom ponechal človeku vlastné rozhodnutie ohľadom spásy skrze JEHO vieru, ktorá NIE JE podmienená pádom človeka a skazenosťou!

Boh nechce aby ľudia zomierali, ale ľudia zomierajú. Podľa kalvinizmu zomierajú preto, lebo nie sú vyvolení. Podľa starej zmluvy zomierali preto, lebo nedokázali naplniť zákon. Ale podľa písma, zomierajú preto, lebo SVOJU vieru neobrátili ku Kristovi, keď počuli evanjelium, ale verili v reinkarnáciu, tmu po živote, v silu myslenia, v silu človeka, v iných učiteľov atď. Teda vieru mali – ale zle nasmerovanú…

Boh nie je pokriveným Pánom sveta, ktorý by dal ľuďom možnosť spásy skrze vieru, ale oni podobne ako skrze skutky, by vieru nemali a neboli by ani týmto spôsobom spasení. Boh dal svetu vieru v Krista, ako jedinú možnosť záchrany pretože vedel, že človek svoju vieru môže nasmerovať akokoľvek. Viera nie je podmienená pádom človeka. Je to moja viera, je to moje vlastníctvo:

A Ježiš obrátiac sa a vidiac ju povedal: Dúfaj, dcéro, TVOJA VIERA ťa uzdravila. Mt 9:22

Ak by Boh vedel, že človek ani skrze vieru nie je schopný záchrany, načo by túto vieru ponúkal ľuďom? Mohol by jednoducho povedať, že ľudia sú neschopní spásy, že je to ON – vo svojej zvrchovanosti – koho spasí a koho nechá samého na seba. Viera v tom nemusela vôbec figurovať a bolo by to od Boha férové. Určite férovejšie, ako spásu ľuďom ponúkať skrze vieru, ktorú by ľudia nemali. Tak by Boh vyzeral ako pokrytec a nie Pán sveta. Toto je kalvinizmus.

Kalvinistom napriek tomu nevadí takýto výklad, hlavne že mozaika drží pohromade. Podľa nich Boh dáva človeku možnosť sa spasiť skrze vieru, pritom človek vieru nemá, pretože podlieha skazenosti.

Je to rovnaké, ako keď poviem dieťaťu aby lietalo, lebo keď sa nenaučí lietať, dám ho do detského domova. Dobre pritom viem, že dieťa lietať nevie.

S ďalšími chybami kalvinizmu nabudúce…

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie

Be the first to comment

Leave a Reply