Osud, náhoda, alebo karma?

Tento článok vznikol na základe nie pohľadu na ateistov a nekresťanov, ale na pohľade kresťanov. Kresťania, sú dnes ovplyvnení východnou filozofiou, okultizmom, ezoterikou, zážitkami, emóciami, svojimi skutkami. Túto predstavu musíme rozbiť na márne kúsky, pretože je od spásy veľmi vzdialená…

Náhoda alebo osud?

Náhoda alebo osud, ktoré nemajú Tvorcu, sú slepé. Na takejto lži dnes stojí evolučná teória, ktorá hovorí, že slepá náhoda vytvorila dokonalý svet, vytvorila človeka. Ak si vezmeme len jeden orgán, ako napríklad oko a jeho zložitosť, dnes nevieme oko ničím nahradiť, pretože jeho výkon, farebné senzory, rýchlosť, napojenie sa na mozog a prevod bleskových informácií, sú pre naše myslenie a mizernú techniku nepochopiteľné.

Ak sme my vytvorili počítače, ktoré sú niekoľkonásobne pomalšie ako ľudské oko, ktoré nedosahujú ani zďaleka parametre ľudského oka, ako môžeme byť tak hlúpymi, ako si môžeme myslieť, že oko vzniklo samo od seba, nejakými slepými náhodami?

Ako by slepá náhoda dokázala rozoznať, kedy je postupným vývojom šošovka pripravená na svoju funkciu zaostrovania, sťahovania, rozťahovania a zastaviť tak jej evolučný proces? Jednoducho viera v slepú náhodu, je tou najmenej pravdivou vierou.

Osud, náhoda

V dávnejších časoch chodili k narodenému dieťaťu takzvané sudičky, ktoré mu predpovedali osud. Ak malo dieťa svoj osud, ktorý sa dal predvídať, kto mu tento osud dopredu zabezpečil?

Božie slovo hovorí o pôsobení Boha v živote každého človeka, ale ak nemáme Boha, kto určil osud človeka? Slepá náhoda sotva! Božstvo prírodné? Okrem Boha nie je vo svete iný Boh.

Iz 45:5: “Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha.”
Iz 46:9: “Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja.”

Boh a temné sily, ktorým Boh dovolil vidieť malú časť budúcnosti

Vo svete existujú len dva zdroje predpovedania budúcnosti. Boh alebo temné sily. Boh odhalil temným silám malé iskry budúcnosti, čo a ako sa stane. Temnota vie tieto body využiť skrze ľudí, ktorí predpovedajú budúcnosť – veštci, čarodejnice, okultisti, mágovia a pod. Veľmi často sa však mýlia, pretože im Boh neodhalil všetko.

Staroveké čarodejnice a vedmy, podobne ako Africký šamani, vzývali démonov, aby im odhalili budúcnosť. A démoni keďže dostali nejaké pravdy, tie použili, skutočne sa stali, ale medzi ne primiešali informácie, ktoré od Boha neboli, sú od nich samých a preto sa nikdy nestanú – sú omylom.

Boh naproti tomu zvestuje vždy plnú pravdu! Ale zvestuje ju len v takej miere, v akej On sám uzná za vhodné. Napokon Boh sa rozhodol pre hlavné zvestovanie pravdy a to – skrze svoje slovo, zapísané v Písme.

Dovolávanie sa budúcnosti a predpovedí skrze čarodejnice a vidcov, Boh zakazuje! Je to jeho skúška pre človeka, či sa človek bude držať Jeho zapísaného slova, ktorému bude veriť, alebo sa od Neho odvráti a bude sa dopytovať démonov, skrze ľudí, ktorí slúžia týmto démonom ako médium.

Počuli sme o seansách, kde médium – človek, odrazu povie do publika meno a skutočne v tom publiku sa postaví človek s tým menom. A médium mu povie niektoré životné míľniky jeho života, ktoré pozná len on a nikto iný v tomto svete.

Ten človek a publikum je zaskočené a prekvapené. K tomu mu médium povie lož, že jeho zomrelá teta, alebo mama, sa majú na druhom svete dobre a tešia sa na spoločné stretnutie – napriek tomu, že boli ateistami, odmietali do posledného dychu Boha.

Človek, ktorý bol v hľadisku vyvolaný, mal tetu alebo mamu neveriacu osobu, tomu démoni tvrdia, že sa majú na ,,druhom svete” dobre. Ide o lož. Ale – uverí nielen tento človek, ktorého sa to dotýka, ale aj celé publikum. A temné sily si dajú ešte tú prácu, že nejaký spisovateľ napíše knihu o týchto záhadných veciach, čím bude oklamaných množstvo ďalších ľudí, ktorí sa k tejto knihe dostanú a uveria jej.

Toto všetko je previerka človeka, kde ide o zradu Boha, ktorý dal ľuďom skúšku podobnú v raji – jesť či nejesť zo stromu poznania. Veriť Bohu, alebo sa dopytovať veštcov? Preto je napísané:

Dt 18:10-12: “Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň: ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych. Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. Hospodin, tvoj Boh, práve pre tieto ohavnosti tie národy vyháňa pred tebou.”

Veľký vesmír

Mnohí ľudia si uvedomujú, že slepá náhoda je hlúposť. Niektorí šialenci zabiehajú do ďalších vier a to do takých, že vesmír je obrovský a v tomto veľkom nekonečnom vesmíre, sa zaiste nájde aj iná civilizácia, ktorá našu civilizáciu vytvorila, alebo inak – navštívili kedysi dávno našu zem a niektorí z nich tu začali bývať a tak vzniklo ľudstvo. Danniken, spisovateľ, sa veľmi dobre na tejto téme ,,nabalil”.

K tomu sa pridáva viera, že mimozemšťania, ktorých nedokážeme rozpoznať, žijú medzi nami.

K takýmto témam sa škoda vyjadrovať, pretože pojem veľkého vesmíru nemá v Písme oporu. Slnko, hviezdy, iné telesá (veda ich nazýva planéty) sú blízko, pod kopulou, ktorá oddeľuje horné vody nad zemou, od spodných vôd ktoré sú na zemi.

Gn 1:6-7: “Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. Boh utvoril oblohu (v iných prekladoch – kopulu) a oddelil vody pod oblohou (kopulou) od vôd nad oblohou (kopulou). Tak sa aj stalo.”

Žijeme v uzatvorenom priestore podľa písiem a bolo by na dlhú tému odhaľovať podvody, ktoré sa svetom nesú ako pravdy a to už do školských lavíc.

Karma

Ľudia hovoria dnes často o karme, ktorá pochádza z východných vier. Je to údajne energia. Ak konáme zlo, táto energia sa nám vráti v podobe zla. Ak konáme dobro a šírime lásku, karma sa k nám vracia ako dobro a láska.

V čom je problém? Musíme si najprv určiť, čo je alebo čo nie je dobré. Ako človek rozlíši dobro od zla? V biblii máme jasnú odpoveď – desatoro určuje čo je dobré alebo čo je zlé. Ako pohania určujú čo je dobré a čo zlé? Tiež desatorom! Boh totiž zapísal každému človeku desatoro do srdca a to skrze vec, ktorú človek od narodenia má a tá sa volá – svedomie. Pavol napísal:

R 2:15: “Pohania dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané je v ich srdciach. Súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú”

Kresťania sú za desatorom, nepanuje nad nimi. Ale touto témou sa tu nebudeme zaoberať, tá je v priečinkoch – zákon.

Vráťme ku karme. Musíme sa opýtať, ako táto sila dokáže rozlíšiť dobro od zla? Karma je totiž tiež len slepou silou, nemá inteligenciu. Ak by mala inteligenciu, nebola by silou, lež osobou, pretože len osoba má inteligenciu. Podľa čoho sa riadi karma – slepá energia? Boh o karme nič nehovorí, práve naopak – niečo také ani len nepripúšťa. Je to On kto riadi dejiny a nie nejaké slepé sily.

Ak pripustíme karmu, musíme nutne odmietnuť vševedúceho Boha, čo napokon pohanský svet aj koná. Uvedomiť si zlé skutky, hriech, je pre človeka nemožné a to je inteligentná bytosť. Písmo hovorí, že človek si nedokáže svoje poblúdenia (hriechy) ani len uvedomiť. Iba Boh vidí všetky naše hriechy ako na tanieri.

Ž 19:13: “Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín.”

Človek má prostriedky aspoň na hrubé oddelenie dobra od zla skrze zákon a svedomie. Na jemnejšie odhalenie hriechu je príliš slepý, zvlášť ak ide o pýchu a svoj vlastný prospech. Ale potom ako dokáže slepá energia – ktorá nie je osobou – oddeliť dobro od zla tak, že sa dobro vráti ako dobro a zlo ako zlo?

Človek je vysoko inteligentná bytosť a nedokáže do hĺbky rozlíšiť zlo a dobro! Ako to dokáže neinteligentná energia? Žeby mala zakódované dobro a zlo v sebe? Ak áno, potom má človek problém, lebo písmo hovorí, že všetky myšlienky, skutky a slová človeka, sú zlé od jeho mladosti!

Gn 8:21: “Všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé, od jeho mladosti.”

Va tomto prípade by sa karma musela vracať k človeku len a len v podobe zla, keďže človek je vo svojej podstate zlý. Zlý je v tom smere, že všetko čo koná, koná pre seba – je sebecký. A to od mladosti.

Ale veď písmo hovorí o spravodlivých ľuďoch? Sú ľudia, ktorí sú spravodliví. Taký bol napríklad Noe, alebo Lót, ktorého Boh vytrhol zo Sodomy, ktorá onedlho zhorela. Ale Božie slovo nehovorí, že títo ľudia boli spravodlivými sami od seba. Boli spravodliví preto, lebo verili v Boha. Boh ich prikryl svojou spravodlivosťou ako s plášťom. Ak by tento Boží plášť nemali, neboli by spravodlivými. Sami zo seba by to nedokázali, pretože sú vo svojej podstate zlý, ako hovorí písmo.

Len prítomný okamžik

Na blogu istej kresťansky som narazil na odkazy človeka, ktorý jej údajne veľmi pomohol. Dnes nie je problém nájsť kresťanov, ktorí veria v okultizmus, mágiu, šamanizmus, karmu atď. Keď som si toho človeka prelustroval, tak som zistil, že ide o akéhosi buddhistu – filozofa. On učil a veril v to, že existuje len prítomný okamžik. Ak človek žije podľa neho len v prítomnom okamžiku, nemôže mať strach a všetko čo koná, koná správne a koná z lásky.

Toto je veľmi lživá, zato na prvé zdanie lákavá informácia. Žiť tu a teraz. Skúsili ste to niekedy? Dlhé hodiny som ako buddhista sedel pred sviečkou a pozoroval jej jas. Je to akési zhlúpnutie a oddanie sa silám, ktoré potom do vás môžu vnikať a dávať vám rôzne predstavy skrze pocity.

Čo je na tejto viere špatné? Vraj minulosť je ilúzia, budúcnosť je ilúzia, iba prítomnosť je realita. Ak by to tak bolo, potom je jedno čo sme vykonali v minulosti – nikto nás nemôže súdiť, pretože minulosť neexistuje. Boh keď sa pýtal Kaina, kde je jeho brat, mohol mu podľa tejto teórie povedať, že je to jedno, lebo minulosť sa nikdy nestala.

Všetci vrahovia a sexuálni devianti, by sa mohli odvolávať na pravdu, že minulosť neexistuje, iba prítomnosť a preto je úplne jedno čo človek vykonal – nenesie si žiadnu vinu.

Toto je podstata tohto učenia – oslobodiť sa od hriechov spáchaných v minulosti, ktoré sa vlastne nestali. Skúste to vysvetliť rodičom, ktorí vychovávali 15 rokov nejaké dieťa len preto, lebo ho znásilnil a zabil vrah ktorý tvrdil, že sa nič nestalo, veď minulosť je pasé.

A čo budúcnosť? Pre Boha je všetko skončené, je mimo čas a dobre vie, kto uverí v Ježiša, kto skončí vo večnom zatratení. Pre Boha je dnes dňom v raji s Adamom, ako aj dňom posledného súdu. On stvoril čas a je nad časom. Ale to neznamená, že minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú nejaké ilúzie. Ak bude Boh súdiť pohanov podľa ich skutkov, ako píše písmo, potom sa bude na minulosť pozerať veľmi vážnym pohľadom.

Celé písmo ukazuje na budúce veci ktoré sa stanú, ukazuje na Krista, ktorý bol iba matne zjavený v starej zmluve, preto ide o fakt, že pre Boha je každý čas reálny. Ezoterik a filozof, ktorý ovplyvňuje ľudí buddhistickým pohľadom, že existuje iba prítomnosť je lož, pretože Boh pozná aj budúcnosť, ktorá je v písme zapísaná.

Teda neexistuje nejaké náhodné smerovanie ľudstva, ale toto smerovanie je pevne držané Bohom, ktorý ho predvídal od nepamäti a je to On, kto ho prevedie časom, až do skončenia sveta.

Neexistuje nič, čo by mohlo Boha prekvapiť alebo zlomiť. On vie, kto je ten a onen ktorý evanjelium prijme a tamten, ktorý aj po mnohých usvedčovaniach Duchom Svätým, bude tvrdý ako žula.

Ako veľmi vážne tento svet zasiahla vlna nebiblického učenia, keď je jedno, akou cestou sa vydáme, veď všetky cesty vedú do neba. Satan veľmi túži potom, aby ľudia boli znožní, aby mali vieru, aby verili. A ľudia skutočne aj veria, každý človek v niečo verí a to nielen v to materiálne, ale aj v duchovné. Satan každému človeku hovorí – ver – ver – ver – je dobré že veríš. Ale čo nenávidí je viera, kde človek verí len v Krista a v Jeho zástupnú obetu na kríži. Tu sa satan hnevá a koná proti všetkým tým, ktorí túto skutočnú a jedinú pravdu hlásajú.

Pravda nemôže byť vo všetkých náboženstvách a všetkých vierach. Pravda je vždy len jedna. Pravda nie je o tom, že jablko je modré, ružové, žlté, fialové, čierne a vôbec – je jedno akú farbu má. Spasenie nie je v buddhovi, v Krišnovi, Oshovi, Mohamedovi, dokonca ani v Mojžišovi a v jeho svätom a dobrom zákone. Spasenie je len a len v Ježišovi. Nebolo dané ľuďom iné meno, ako Ježiš Kristus, v ktorom by mohli byť spasení:

A nieto spasenia v nikom inom (okrem mena Ježiš), lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Sk 4:12

Táto pravda likviduje všetky ostatné ,,pravdy” a dohady, ohľadom spásy človeka. Máš Ježiša, alebo ho nemáš? Na tom sa láme tvoja večnosť. Všetko ostatné sú len mylné názory…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa do odberu e-mailov, alebo ho zdieľaj s ľuďmi na sociálnych sieťach