Pokoj s Bohom a istota večnosti

Toto je zamyslenie o viere a Božej práci na našej spáse. Nie na našej práci, pre našu spásu. Prečo ľudia neveria Kristovi, ale si vytvárajú náboženstvo, mnohé viery ktoré nesúhlasia s bibliou? Prečo sa poddávajú zjaveniam, pocitom, svojim zásluhám a skutkom miesto toho, aby ako deti uverili v Jeho slovo. Veď Boh nevie klamať! Celá viera stojí na Ňom, ktorý nás nikdy neoklame. Celá viera stojí na Jeho slove, nič čo by bolo z nás alebo v nás.

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a TO NIE ZO SEBA, je to dar Boží, NIE ZO SKUTKOV, aby sa niekto nechválil. Ef 2:8-9

Spasenie je nám dané bez skutkov, bez zásluh, bez našich prác a námah. Ak stojíme na našej práci pre spásu, sme pod prekliatím.

Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty! Gal 1:8

Prečo sa Pavol tak hnevá na Galaťanov? Pretože si vytvorili náboženstvo, čo nie je nič iné, iba ľudský výmysel o ľudskom snažení, ako byť spasený. Všetky náboženstvá sveta sú o skutkoch ľudí a veľmi veľa ľudí, to k náboženstvám aj ťahá. Ale Pavol píše, že spása nestojí na nás ani len milimeter, nestojí na dodržiavaní zákona, desatora, konaní dobrých skutkov, vedenia morálneho života – ale len na viere v Krista.

Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo. Gal 2:16

Vidíme to krásne – zo skutkov zákona, teda z desatora a morálneho života – NIKTO nebude spasený. Nikto nebude spasený zo svojich zásluh, svojich prác, svojho zaliečania sa Bohu. Všetci budú spasení len z viery v Krista. Nič viac, nič menej.

Ale čo je to viera? Veriť že Ježiš žil, že existuje Boh? Mnohí ľudia toto tvrdia – ja verím že existuje Boh, som veriaci. Nie si! Aj démoni veria že je jeden Boh, oni to dokonca nielenže veria, oni to na 100% vedia. Veď satan predstúpil v Jóbovi pred Boha. Ale či satana spasí poznanie, že jestvuje Boh? Absolútne nie tak, ako teba nespasí poznanie Boha:

Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Jak 2:19

Čo je teda evanjelium, ktoré hlásal Pavol? Každý človek je hriešnik. Každý jeden človek, ktorý kedy žil okrem Pána Ježiša – bol hriešny:

Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej… Rim 3:23

Do neba sa dostane len človek, ktorý je dokonalý. Ako dokonalý? Tak isto ako bol dokonalý Ježiš, keď žil na tejto zemi – bez jediného hriechu, bez jediného zakopnutia. Si rovnaký ako Ježiš? Ak nie, nebo je pre teba zatvorené!

Ak by si dodržal celé desatoro, čo sa ti nepodarí – ale vezmime v úvahu takúto teoretickú možnosť – len raz by si ohovoril suseda, alebo v srdci závidel priateľovi nové auto, alebo peknú ženu – tvoja dokonalosť skončila. Jeden hriech, ako ho urobil Adam v raji a si diskvalifikovaný zo spásy:

Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Jak 2:10

Ale niekto si povie, že hriechy spovedá Bohu, iný kňazovi a tým má hriechy zmazané – odpustené. Ibaže človek si nemôže všetky hriechy pamätať, nedokáže dokonca rozpoznať mnohé hriechy. Veď Pavol píše, že čo nie je z viery je hriech:

A všetko, čo nie je z viery, je hriech. Rim 14:23

Ak sám sebe dopriavaš, ak nemyslíš na Boha, ak sa zaoberáš svetom, športom, politikou, PC, hrami, videami, autami, koníčkami – ak iba raz odchádzaš od myšlienky na Boha k myšlienke na seba – hrešíš. Koľkokrát denne nemyslíš na Boha?

Koľkokrát denne myslíš na hriech v srdci, na smilstvo, zlosť, závistlivé oko. Sú ľudia, ktorí navonok vyzerali, že dosiahli dokonalý život – ale to je lož. V ich srdci bolo množstvo hriechov, i keď vonkajškom pôsobili ako svätci.

Nikto si nedokáže všetky hriechy spočítať, alebo ich vyznať. Skrytých hriechov sa človek dopúšťa v myslení a v srdci, nespočetne krát, prežijúc iba jeden krátky deň. Koľko hriechov človek spácha za rok? Žalmista to krásne vykladá keď píše:

Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň! Ž 19:13

Nevedomých vín je ďaleko viac, ako vín či hriechov vedomých. Je ich stovky a stovky denne. Ak v sebe prechovávaš nevedomé viny, nie si ako Kristus a nemôžeš ísť do nebeského kráľovstva. Ak vyznávaš hriechy, ale nevyznáš ich do posledného nevedomého hriechu, nie si ako Kristus a nemôžeš ísť do nebeského kráľovstva.

Čo je teda evanjelium? Keď človek prestane pozerať na seba, ako na svoju hriešnosť, tak aj na svoje zásluhy, ale obráti svoje oči ku Kristovi a Jeho krížu. Pretože na kríži sa udiala zázračná zámena, keď Ježiš, ktorý bol bez hriechu, vzal naše hriechy pre odsúdenie na svojom tele:

Ježiš sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého sinavicami ste uzdravení. 1Pt 2:24

My sme neodumreli hriechom, ako niekto vykladá tento verš tak, že sme prestali hrešiť. Nikdy človek až do smrti neprestane hrešiť. Ale Ježiš vzal naše hriechy na drevo kríža – teda ich po právnej stránke nemáme – žiadne. Jeho ranami sme uzdravení.

Ako že Boh bol v Kristovi zmieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo smierenia. 2Kor 5:19

Boh prestal počítať hriechy veriacich. Prečo? Pretože akonáhle veriaci človek uverí, v Kristovi sú mu odpustené hriechy, pretože On vzal všetky hriechy sveta na seba.

On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1Jn 2:2

Všetky hriechy všetkých ľudí, ktorí kedy žili, žijú a budú žiť. Iba jednu podmienku požaduje Boh nato, aby tieto hriechy prestal počítať – vieru – že Ježiš toto pre mňa, alebo teba urobil.

Desatoro a celý Mojžišov zákon, je nepriateľom spásy človeka – žiaden človek nemôže byť z desatora ospravedlnený, pretože desatoro ukazuje na jeho slabosť a hriešnosť. Ale odpustenie hriechov je v Kristovi, keď Mojžišov zákon – desatoro – totálne zlyhal čo do spásy človeka:

Nech vám je tedy známe, mužovia bratia, že skrze toho sa vám zvestuje odpustenie hriechov, a od všetkého, od čoho ste v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlnení, v ňom (v Kristovi) sa ospravedlňuje každý, kto verí. Sk 13:38-39

Evanjelium je teda v prvom rade jednoduchá viera, že sme sa stali bezhriešnymi. Nie preto, lebo sme bez hriechu ale preto, lebo Kristus nás zbavil všetkých hriechov – minulých, prítomných i budúcich. On ich vzal na drevo kríža a tam boli raz a navždy zničené, ak tomu ovšem človek verí.

Ak človek takto neverí, hriechy zostávajú na ňom a on si sám zaplatí za svoje priestupky. Boh tým, ktorí uverili že sú im všetky hriechy zmazané skrze vieru, hriechy nepočíta, ich dlžobný úpis, kde mali zapísané množstvo hriechov, v Kristovi pribíja na kríž, kde sú raz a navždy zničené, dlžobný úpis zlikvidovaný:

Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil (Boh) spolu s Ním (Kristom), keď nám ODPUSTIL VŠETKY priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, VYMAZAL A ODSTRÁNIL, pribijúc ho na kríž. Kol 2:13-14

Ale Boh nezostal len pri odpustení našich hriechov, On nám ukázal aj cestu zo smrti do života v Kristovi. Pretože On nielenže zomrel pre naše hriechy, ale aj vstal zmŕtvych, pre naše ospravedlnenie:

Nám, ktorým sa má počítať ako veriacim v Toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie. Rim 4:24-25

Toto je evanjelium. Preto tri otázky:

  • Veríš, že ti Boh v Kristovi odpustil všetky hriechy? Minulé, prítomné i budúce? A to tak, že ti ich vzal a vyniesol ich na kríž? Boh je mimo čas, On vedel koľko hriechov si napáchal a napáchaš – vedel presné číslo a tieto všetky tvoje hriechy vyniesol na kríž, keď na ne spadol Boží spravodlivý hnev, ktorý mal spadnúť na teba. Veríš, že má odpustené všetky hriechy?
  • Veríš, že Ježiš zomrel miesto teba na kríži? Odplatou hriechu je smrť. Alebo mzdou, či výplatou za konanie hriechu je smrť. Mal by si naveky zomrieť – ale miesto teba zomrel Ježiš. Veríš, že Ježiš za teba zomrel na dreve kríža?
  • Veríš, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby ti ukázal, že smrť je navždy porazená? Aj keď každý človek musí prejsť prvou smrťou – fyzickou – druhou smrťou večnou, už človek prejsť nemusí, pretože Ježiš ako prvotina nám ukázal, že druhá smrť na veriacim človekom nepanuje. Tak ako Kristus vstal s novým vzkrieseným telom, vstane každý, kto veril v Ježiša. Ako veril v Ježiša? Že mu boli vzaté všetky hriechy, zomrel miesto nás a vstal pre naše ospravedlnenie, ako prvotina všetkých veriacich, ktorí rovnako vstanú k večnému životu.

Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem. 1Kor 15:3-4

Skutky preč, zásluhy preč, náboženstvo preč, svoje práce preč – len Kristus, len kríž, len Boh. Ak neveríš v seba, ale veríš v Krista, tvoja duša nájde pokoj už dnes. Nemusíš si viac robiť starosti s večným životom…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa do odberu e-mailov, alebo ho zdieľaj s ľuďmi na sociálnych sieťach