Prečo cirkvi učia dodržiavať zákon ktorý nás odsudzuje?

Prvé ak človek príde niekam do cirkvi je skutočnosť, že vytiahnu na neho zákon a jeho dodržiavanie. Luther napísal malý katechizmus, postavený na desatore. Kalvín rovnako postavil svoje inštitúcie na desatore. Všetky reformované katechizmy vykladajú desatoro. Ale čo hovorí biblia o zákone? Zvlášť nový zákon? Postupne sa tým musíme prepracovať, aby sme pochopili, že aj keď je zákon dobrý a svätý, je neprijateľný pre spásu.

Prejdeme postupne všetky verše z novej zmluvy, od listov apoštolských, aby sme uvideli, že zákon je hodnotený ako niečo negatívne. Zákon bol daný svetu nato, aby svet pochopil, že zákon nedokáže nikto naplniť. Prečo sa teda v cirkvách ako prvé hovorí o tom, aby nový veriaci dodržiaval zákon čo to ide, keď zákona prináša len smrť?

Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení Rim 2:12

Tu Pavol ukazuje dve najväčšie skupiny ľudí na svete. Prvá skupina nemá napísaný zákon. Niekedy takých ľudí bolo veľmi veľa. Dnes, potom ako sa svet zmenšuje vďaka cestovaniu, je len málo oblastí vo svete, kde zákon – stručnejšie povedané – desatoro, nepoznajú.

Tí ktorí zákon nemajú, budú súdený zo zákona. Ako tomu máme rozumieť? Je to podobné ako v práve – neznalosť zákona neospravedlňuje. Pavol to ale odhaľuje, že pohania ktorí nemajú zákon, zákon predsa len majú, zapísaný v srdciach. Boh zapísal desatoro každému človeku do srdca a svedomie je tým sudcom, ktorý človeku odhaľuje že koná neprávosť, porovnávajúc jeho skutky so zákonom zapísaným v srdci.

Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom, ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolusvedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú.) Rim 2:14-15

Mnohí sa pýtajú, ako budú súdení tí ľudia, ktorí nepočuli evanjelium. Pavol tu odpovedá jasne – budú súdení zo zákona. Pavol odhaľuje aj inú skupinu, ktorú sme vykreslili hneď na začiatku. Ide o tých ktorí zákon – desatoro – majú a poznajú ho. Židia mali napísaný zákon dávno predtým, ako bol odhalený pohanom.

Ale ak príde posledný súd, pohania budú súdení podľa zákona ktorý majú zapísaný v srdci a židia zo zákona, ktorý mali zjavne napísaný. Otázka zostáva len jedna – nájde sa niekto z pohanov a zo židov, kto zákon dokonale dodržal? Absolútne nikto, vynímajúc Pána Ježiša! Nikto zákon nenaplnil, všetci zhrešili, všetci si zaslúžia večné zatratenie.

Tu vidíme, že zákon ľudí všetkých do jedného zavrhuje. Preto sa znovu musíme pýtať – prečo kresťanský svet hneď ako prvé, požaduje od veriaceho, aby dodržiaval zákon, keď pred obrátením, alebo aj po ňom, nikto zákon nedokáže naplniť? Pokračujme ďalej:

Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. Rim 2:13

Zákon predsa len môže človeka ospravedlniť. Ako? Ak ho človek po celý svoj život bude verne dodržiavať, a ani JEDEN KRÁT ho neporuší, neprekročí. Pavol správne píše, že nie poslucháči zákona budú ospravedlnení, ale tí, ktorí zákon napĺňajú – činitelia zákona.

Ale opäť si položme tú istú otázku ako hore. Naplnil niekto zákon? Nikto. Kto potom môže byť ospravedlnený zo zákona? Nikto! Žiaden človek! Takže zase si klaďme otázku – prečo sa v cirkvách ako prvé ukazuje na zákon a jeho dodržanie?

A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu… Rim 3:19

Celý svet je vinný pred Bohom, pretože sa nenašiel nikto, kto by zákon dodržal. Ale tu Pavol hovorí zvláštnu vec – zákon je dané pre tých, ktorí sú pod zákonom. Čo to znamená? Kresťan nie je pod zákonom, ale pod milosťou.

Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Rim 6:14

Hriech panuje nad človekom vtedy, ak je človek pod zákonom. Človek poruší zákon a hriech je v tom momente odhalený. Ale nová zmluva hovorí, že kresťania nie sú pod zákonom, ale pod milosťou. Zákon už nie je kresťanom daný. Zákon je naopak daný pre tých, ktorí sú pod zákonom. Teda pre všetkých ľudí, ktorí nie sú kresťania. Prečo?

Aby ich zákon obviňoval z hriechov a uvedomili si, že konajú neprávosti a pýtali sa, ako môžu byť hriešnici ako oni, zachránení. Zákon nie je daný pre kresťanov, ale pre nekresťanov. Ešte raz tú časť:

…čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom…

Takže opäť tá otázka. Prečo sa kresťania majú zaoberať zákonom, keď nie je pre nich daný, ale je daný pre nekresťanov? A hneď ďalší verš hovorí toto:

Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. Rim 3:20

Zo zákona nebude nikto ospravedlnený, nikto spasený. Zákon odhaľuje hriech. Skrze zákon je poznanie hriechu. Spása skrze zákon je absolútne vylúčená. A Pavol svižne pokračuje aby vysvetlil, načo vlastne desatoro bolo dané a z čoho človek spasený byť môže a to bez zákona:

No, teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, Rim 3:21

Doteraz sme hovorili o spravodlivosti zo zákona. Kto dodržal do poslednej bodky zákon, by bol spasený. Taký človek sa ale nikdy v histórii nenašiel a tak tu Pavol poukazuje na inú spravodlivosť – nie zo zákona! O akú spravodlivosť ide?

Avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Rim 3:22

A tu vidíme inú spravodlivosť. Nie zo zákona, ale z viery v Ježiša Krista! Zákon je odsunutý nabok, ako niečo nepotrebného ku spáse, je použitý na nekresťanov, aby ich zákon obviňoval z hriechu. Na kresťana sa však už zákon nevzťahuje, pretože kresťan nebude spravodlivý zo zákona, ale z viery v Ježiša Krista. Toto je nové postavenie kresťana. Preto opäť otázka – prečo je do kresťanov pumpovaný neprestajne zákon a jeho dodržiavanie?

Pavol túto stať krásne dokončuje:

Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej Rim 3:23

To sme si hore dokázali. Človek je postavený pred zákon, pred paragrafy a nikto zo zákona neobstojí. Všetci ľudia zhrešili znamená – že nikto v celých dejinách neobstál pred zákonom, vrátane tých najväčších svätcov. Ale Pavol pokračuje, ako budú ľudia ospravedlnení:

Ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, Rim 3:24

Teda nie skrze zákon, nie skrze desatoro, skrze skutky, skrze naše výkony, skrze naše práce – ale zadarmo – (bez protihodnoty) – milosťou, skrze vykúpenie v Kristovi. Ako? Vierou.

V tomto úvodnom zamyslení nad zákonom sme videli, že zákon je postavený v novej zmluve do negatívnej polohy. Usvedčuje z hriechu, z našej neschopnosti, nikto ho nedokáže dodržať, všetci kvôli zákonu zhrešili, zákon všetkých odsudzuje.

Napriek tomu sa cirkvi totálne zbláznili, keď zákon dávajú kdesi vysoko, ako akúsi normu. Ale normu čoho? Viera je nad zákonom, viera zákon odsúva do úzadia, vierou je človek spasený bez zákona.

Pokračovanie…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov