Boží dar ktorý nie je výmenou za niečo

Slovo – dar – je dnes tak zdeformované, že ľudia si pod tým predstavujú výmenu. Niekto mi dal dar, ja mu musím tento dar odplatiť. Aj samotné vianoce sú takýmto obchodom, kde si ľudia dávajú dary preto, lebo očakávajú že dary aj dostanú. Potom mnohí porovnávajú, sťažujú sa, že oni investovali do blížneho veľa peňazí a im sa dostal iba dar malej hodnoty. V takomto ponímaní sa z daru stáva odplatenie iného daru. Ale to už potom nejde o dar, ale o výmenný obchod.

Veľmi pekne definuje slovenský slovník slovo dar a to takto: dar je vec, ktorú dávame niekomu zo svojho vlastníctva, bez protihodnoty, bez náhrady. Dokonca sa toto slovo objavuje v odpustení. Možno si mnohí pamätajú starý výraz – tak toto ti nedarujem – čo sa dá preložiť aj ako – toto ti neodpustím.

A čo kresťanstvo? Ako chápeme slovo dar v cirkvách a zboroch? Po celom svete sa na vianoce spievajú koledy, básne, hrajú divadielka o tom, ako sa Ježiš narodil, čím priniesol DAR odpustenia všetkému ľudu. Ale v skutočnosti, v učení a teológiách týchto istých ľudí, ktorí spievajú, recitujú a hrajú o narodení Ježiša vo vianočný čas – slovo dar neznamená skutočný dar. Pre nich je Ježiš spoluautorom ich spasenia, spoluúčinkuje z ich snahou a skutkami. On im len pomáha, aby boli spasení a zachránení pre večnosť. Dar večného života sa tak stáva obchodom, kde Ježiš prináša síce dar spásy, ale my si ho musíme po prijatí odpracovať svojim životom a skutkami.

Inak povedané – kresťanstvo vo svete v drvivej väčšine učí falošné evanjelium, že naše diela a skutky sú potrebné k nášmu spaseniu. Buď sa toto učí priamo, kde skutky sú hneď vedľa daru spásy, ale nepriamo, kde si tento dar skutkami a životom musíme udržať. Máme sa jednoducho preukázať životom, že sme si dar spásy zaslúžili. Ale toto je iné evanjelium.

Biblia naopak učí, že večný život je darom Božím, ktorý je daný každému, kto ho prijme jednoduchou vierou. Celé to je bez našej účasti a našich výkonov:

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,  nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Ef 2:8-9

Ďalším omylom ktorý sa v kresťanstve vyskytuje, je spojitosť – DAR VIERY. Toto vychádza od reformovaných a kalvinistov. Dar viery nedáva Boh každému, ale len tomu koho si predom vybral, alebo presnejšie – označil. Spása je skrze vieru, kde samotná viera je darom. Boh tento dar – vieru – dáva len svojim. Opäť sme vo falošnom evanjeliu, pretože spojenie – dar viery – sa nikde v písme nevyskytuje! Ak takto ľudia veria, veria v iné evanjelium, aké Boh ľuďom daroval.

Vidíme hore, že milosťou sú ľudia spasení skrze vieru – že ide o dar Boží. Reformovaní špatne tento verš poňali keď sa nazdávajú, že Boh dáva vieru ako dar. Ale Boh nedáva vieru, pretože viera je niečo čo každý človek má, ale On dáva ako dar svoju milosť! A to bez skutkov, bez zásluh, aby sa nikto nemohol sám sebou nijakým spôsobom chváliť. Všimnime si ten verš – milosťou ste spasení! Až za tým ide prostriedok – skrze vieru. Milosť je ten dar a nie viera. Vierou disponuje každý človek na svete a aj každý človek niečomu verí. Ale Božím darom je milosť a Božia snaha, aby každý človek prijal – svojou vierou – túto milosť. Iné verše ani vieru nespomínajú, len milosť ako dar:

Aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom – milosťou ste spasení – Ef 2:5

Ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, Rim 3:24

Reformovaná časť kresťanstva učí, že človek sa musí stať učeníkom Ježiša Krista, musí Ho verne nasledovať v poslušnosti a učeníctve. Ak človek uverí, dostane – dar viery (falošné učenie), keď tento dar so sebou nesie učeníctvo, nasledovanie, poslušnosť, minimálny hriech v živote kresťana. Ak človek verne Krista nenasleduje, nie je poslušný verne v slove Božom, pravdepodobne dar viery nedostal. Ak by dostal dar viery, nasledovanie, bezhriešnosť, poslušnosť a učeníctvo, by pre takého človeka bolo ľahkým bremenom.

Ale toto nie je o nezaslúženom DARE zdarma. Toto je o skutkoch a výkonoch človeka, toto je podobné evanjelium, ale nepravé. Veď horný verš jasne hovorí, že spása je dar BEZ SKUTKOV, aby sa nikto nemohol chváliť. Rimanom 11, 6 hovorí:

Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť, pretože skutok už nie je skutkom. Rim 11:6

Čo je vlastne evanjelium? Každý kresťan povie – dobrá správa. Ale o akú dobrú správu ide? Mnohí si myslia, že Ježiš nám prišiel pomáhať v spáse. Iní zase veria, že viera v sebe obsahuje skutky, alebo že skutky potvrdzujú vieru. Ježiš je dobrý učiteľ, ktorý nás naučil cestu viery skrze skutky a preto je potrebné začať tvrdú askézu, pretože toto je tá cesta do neba. Toto všetko sú falošné evanjeliá. Je len jedno evanjelium, jedna dobrá správa:

Ježiš vykonal všetko ohľadom spásy, keď Boh Otec ponúka túto hotovú a dokončenú spásu všetkým ľuďom ako DAR. Dar podľa Božieho slovníka – zdarma! Prijmi a si spasený – toto nám Boh ponúka. Nič viac! To ostatné je ohľadom spásy nepodstatné. Skutky, zásluhy, snahy, výkony, diela – to všetko je pre spásu človeka ničím – nulovou hodnotou.

Ježiš zaplatil na kríži všetky naše hriechy, je dokonané, už nič nie je možné pridať ani ubrať. Spasenie je naplnené. Bodka, koniec, end, finito. Ježišova obeta, očistenie našich hriechov Jeho krvou, smrť, zmŕtvychvstanie – je ponúkaný dar večného života v tejto Ježišovej obeti. My máme iba jednu možnosť – prijať dokončené dielo Ježiša našou vierou. Nič viac.

Nedostali sme inštrukcie, kde si na toto Ježišovo dokonalé dielo máme vypočítať náklady na prijatie, dokonca sme nedostali ani žiadne povinnosti na prijatie. Uver a budeš spasený – to je všetko, čo Boh od človeka požaduje.

Ide o dar, ktorý sa nedá opísať, vypovedať o ňom, neexistuje žiadna protihodnota ktorá by ho vyvážila:

A vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať. 2Kor 9:15

O tom je najznámejší verš v biblii Ján 3,16, že celá spása je na strane Boha, ktorý ponúka ľuďom bezplatný dar spásy a to len skrze vieru. Viera nie je ten dar, ale Ježiš sám je tým darom pre svet. Samozrejme jeho život a jeho práca na našej spáse:

Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Jn 3:16

Amen…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa do odberu e-mailov, alebo ho zdieľaj s ľuďmi na sociálnych sieťach