Pravý význam vianoc – požehnané sviatky…

A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.  Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,  lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Lk 2:9-11

V tomto verši sa ukrýva celé čaro vianoc – narodenia Krista. Pozrime sa veľmi jednoducho na jednotlivé časti verša…

Zvestujem vám veľkú radosť…

Slovo – zvestujem – v tomto verši, je preložené z Gréckeho slova – euangelizó – evanjelium. Evanjelium sa prekladá aj ako dobrá správa, alebo dobrá zvesť. Mohli by sme to preložiť ako – Predávam vám dobrú zvesť alebo dobrú správu na vašu radosť. Presne toto isté skloňovanie – euangelizó – sa používa v liste Rimanom 1:16

Lebo sa nehanbím za evanjelium (euangelizó) Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Rim 1:16

Všetkým ľuďom

Pokiaľ kalvinizmus vykladá tieto verše o obmedzenom počte ľudí pre spásu, keď evanjelium prijmú len vyvolení – tu vidíme, že sa evanjelium zvestuje všetkým ľuďom – všetkému ľudu. Grécke slovo – PAS – má významy – všetci a každý.

Kalvinizmus zvodne učí, že každý znamená každý vyvolený a všetci znamená tiež iba obmedzené množstvo – všetci ktorí uveria. Ale toto slovo znamená absolútne všetci. Ide o neurčitý člen, ktorý sa stáva určitým len v tom prípade, že je za týmto slovom pridané určujúce slovo.

Tu je spojenie jasné – všetkým ľuďom. Aby bol počet ľudí obmedzený, muselo by za týmto slovom – PAS – byť pridaná konkrétna skupina – napríklad – všetci židia, všetci vyvolení, všetci Európania. Ale tu je slovo spojené so slovom – ľudia – všetci ľudia.

Takže už tu máme dve spojenia. Dobrá zvesť, evanjelium, je daná všetkým ľuďom.

Narodil sa

Ježiš sa nezjavil na zemi tak, že by spadol z neba, že by bol kdesi stvorený z prachu ako Adam, do ktorého Boh vdýchol ducha. Ježiš sa narodil. Toto slovo znamená doslova – porodiť. Panna Mária porodila Ježiša. Je tu kladený dôraz nato, že Ježiš, čoby Slovo, Logos, Boh, súčasť Boha, sa narodil ako človek, alebo inak – Boh sa vtelil ako človek. Súčasť Boha – Logos – Slovo, sa stalo telom.

Spojme si teda ďalšiu súčiastku: Dobrá zvesť je daná všetkým ľuďom, keď sa sám Boh narodil – vtelil do tohto sveta.

Spasiteľ

Tento Boh – Logos, ktorý sa stal človekom, je zároveň Spasiteľom. Grécke slovo – sótér – znamená záchranca. Človek je hriešny a zaslúži si večné zavrhnutie. Ale Boh prichádza v ľudskom tele ako záchranca každého človeka ktorý tomu uverí.

Ježiš neprichádza s dvojcestnou zmluvou záchrany. On vykoná svoju prácu a človek svoju. Nie! Ani neponúka takú spásu, kde dá človeku možnosť vyslúšať si vieru a keď nebude človek stačiť, neobstojí vo viere, spása mu bude odňatá. Nie! On prichádza ako záchranca s jednocestnou zmluvou – On vykoná všetko a človek nič.

Ježiš prišiel, aby zaplatil na kríži hriechy všetkých, ktorí v Neho uverili bez inej podmienky akou je viera. Nedáva spásu ako výmenu – dám ti spásu, ale ty musíš pre mňa konať mnoho dobra vo svete, mnoho dobrých skutkov.

Kristus

Kristus znamená Mesiáš, Bohom pomazaný. Ide o zasľúbeného a prorokmi predpovedaného človeka. Celé písmo hovorí o Ňom.

Pán

Slovo Pán nie je v tomto texte náhodné. Nejde o oslovenie v našom zmysle vnímania. Slovo Pán znamená v Gréčtine – Kyrios. To dodáva tomuto slovu úplne inú váhu, pretože toto slovo znamená: Vládca, Majiteľ, Hospodin! Pre všetkých tých, ktorí si myslia že Ježiš je iba človek, samotné toto oslovenie hovorí o príchode Vládcu na zem, o príchode Majiteľa všetkého, o samotného Boha!

Záver

O tomto je narodenie Krista, o tomto sú vianoce. Ľudia si bez výnimky zaslúžia večné odsúdenie. Ale Kristus Pán – Vládca a Majiteľ sveta sa vtelil, stal sa človekom, aby svojou smrťou na kríži vykúpil všetkých ľudí, ktorí uveria v túto dobrú zvesť. Táto správa je daná všetkým ľuďom, aj tebe drahý čitateľ. Ježiš sa vtelil aj pre teba, On požaduje iba jednoduchú vieru, aby ťa zachránil pre večnosť. Veď sám povedal:

Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Jn 6:47

V čo máš teda drahý čitateľ urobiť na svoju záchranu? Uveriť, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý sa stal človekom, zomrel pre tvoje hriechy na kríži, vstal z mŕtvych na tvoje ospravedlnenie, sedí po pravici Boha Otca, na konci časov príde súdiť svet. Ak v toto veríš v srdci a ústami to vyznávaš, si zachránený. To je všetko:

Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rim 10:9

Amen

Požehnané sviatky…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa do odberu e-mailov, alebo ho zdieľaj s ľuďmi na sociálnych sieťach