Nedeľné evanjelium – Spravodlivý je len ten, kto verí v Krista

Svetské chápanie spravodlivosti je značne skreslené. Spravodlivým je podľa sveta taký človek, ktorý nikdy nesedel vo väzení, ktorý nie je zjavným hriešnikom, opilcom, ktorý platí poctivo dane, stará sa o rodinu, deti a žije morálnym životom. Ak ešte aj chodí do kostola, je svätec nad svätca. Ale Božie slovo nám osvecuje túto falošnú predstavu keď hovorí, že spravodlivý nie je nikto!

Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného. Rim 3:10-12

Ak má človek takúto falošnú predstavu o spravodlivosti, nepotrebuje Boha aby ho ospravedlnil, pretože on sa ospravedlňuje sám. Hovorí si vo svojom srdci, že žije vysoko morálnym životom, že je to on, kto má právo ako spravodlivý človek súdiť. Dokonca zachádza tak ďaleko, že na stoličku obžalovaných posadí samotného Boha, ktorého bude usvedčovať z toho, ako mohol dopustiť toľko vojen, toľko nevinných životov, toľko krutostí a neprávostí.

Ale Božie slovo nám jasne hovorí, že ak človek čo iba raz zhreší, je odsúdeniahodným.

Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Jak 2:10

Stačí porušiť jedno prikázanie a človek skončí v zatratení. Stačí raz zaklamať, niekoho podviesť, o niekom si niečo zlé v srdci myslieť, niekoho v mysli nenávidieť, niekoho ohovoriť, niekomu len raz závidieť a človek nemá šancu na spásu. Ale nemusíme ísť k morálnym prikázaniam, stačí prísť k Božským.

Stačí nemilovať Boha, neslúžiť Bohu a sme skončili. Tak sa natíska otázka: ako môže byť človek spravodlivý? Pretože iba spravodlivý človek bude spasený. Spravodlivý človek a spasený človek je jedno a to isté. Nemôže byť niekto nespravodlivý a byť spasený, rovnako ako nemôže byť človek nespasený, pritom byť spravodlivý.

Takže ako byť spravodlivým? Aké výkony, aké skutky máme konať aby sme takými boli, keď stačí jeden hriech a sme nespravodlivými? Odpoveď je jednoduchá – z nás to nejde. My ľudia spravodliví nie sme, nikto, ani jeden. Jedinou záchranou je spravodlivosť v Bohu.

Ale ani to nestačí – veriť v Boha. Veď aj démoni veria a dobre vedia, že Boh je, aj hinduisti majú svojich nespočet bohov, aj židia spolu s moslimami majú v podstate toho istého Boha starej zmluvy ako aj kresťania. Spása nie je ale postavená v Bohu Otcovi, lež v Synovi. Spravodlivými sa teda môžeme stať, len v Ježišovi Kristovi a nijako inak.

Ak by sme boli moslimovia a povedali by sme spolu so židmi, že veríme v rovnakého Boha ako veria kresťania, nemôžeme byť spravodlivými! Prečo?Pretože židia neuznávajú Krista ako Boha, rovnako ako aj moslimovia. Veď nejaký žid by si mohol povedať, že verí v Hospodina a preto bude spasený, ale nová zmluva nepozná spásu skrze Otca, ale skrze Syna. Náš pilotný verš o spravodlivosti znie:

A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravedlivosťou i posvätením i vykúpením. 1Kor 1:30

Tu sa prenášame do inej roviny. ON – Ježiš, sa nám stal spravodlivosťou. Ako je to možné? My musíme uveriť, že Ježiš bol obetou miesto nás, keď nás Jeho krv očistila od hriechov, keď nám Jeho život bol pripísaný, ako keby sme ho my sami odžili.

My sami od seba máme nespočet hriechov, ale Boh nás zahaľuje plášťom Kristovej spravodlivosti, keď nás ešte predtým očisťuje Jeho krvou. Sme v postavení spravodlivého človeka, i keď naďalej hrešíme a nekonáme presne to, čo zákon a Božie slovo od nás požaduje. Tieto veci ale už nad nami nepanujú, pretože sme v postavení Krista. Povedané priamo a bez servítky: Sme ako Kristus!

Nekresťania, ale aj kresťania postavení na skutkoch namietajú, že takáto spása je príliš lacná. Pre Boha lacná určite nebola, stála Ho smrť Ježiša Krista. Ale je pravda, že spása lacná je, je zdarma, je bez zásluh a bez skutkov. Preto z našej strany môžeme súhlasiť, že spása je naozaj veľmi lacná, ba nielenže je lacná, ona je bez cenovky – je zdarma. Pavol napísal:

Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom (v Kristovi) zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude žiť z viery. Rim 1:17

Ako Boh požaduje od človeka spravodlivosť? Nie z jeho skutkov, nie z jeho náboženstva, nie z jeho chodenia do zboru a kostola – ale z viery v Ježiša Krista Jeho Syna. Kto verí v Krista, je spravodlivým bez svojich zásluh. Takže je naozaj spravodlivosť človeka z jeho strany tak lacnou záležitosťou, že stačí iba natiahnuť ruku nad ponúknutým darom a je všetko hotové? Sto percentne!

No,teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej ospravedlňovaní súc zadarmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, Rim 3:21-24

Vidíme to jasne – všetci ľudia zhrešili – ale – ospravedlnení sú skrze Krista! Ako? Vierou v neho!

Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. Mk 16:16

Sme hriešni a do konca života hriešnymi aj budeme. Budeme sa držať a vystríhať mnohých hriechov, ale prídu slabé chvíľky a my do nich opäť spadneme. Neprestajne sa budeme očisťovať vyznávaním hriechov a neprestajne do nich opäť budeme padať. Ale hriechy sú nám raz a navždy odpustené vo chvíli, kedy sme v Krista uverili, pretože On je prostriedkom nášho očistenia a ospravedlnenia.

(Ježiš) bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Rim 4:25

Je to Kristova poslušnosť Bohu Otcu, ktorá nás zachránila a nie naša poslušnosť, ktorá nás vedie do zatratenia. Mnohí kresťania sa nadúvajú svojou poslušnosťou Božiemu slovu, ale vpravde viac toto slovo prekračujú ako ho napĺňajú. Len Kristova poslušnosť sa stala našou poslušnosťou a spravodlivosťou pred Bohom. Boh pozrie na hriešnika a protiví sa mu. Pozrie sa hriešnika ktorý verí v Krista a vidí ho oblečeného do Kristovej poslušnosti a berie ho za svoje nebeské dieťa.

Lebo jako neposlušnosťou toho jedného človeka (Adama – stará prirodzenosť) stali sa mnohí hriešnymi, tak aj poslušnosťou toho jedného (Ježiša Krista) stanú sa mnohí spravedlivými. Rim 5:19

My aj keď sme miliardu krát zhrešili, Boh nás vidí ako spravodlivých v Kristovi, ktorého učinil miesto nás hriechom! Boh sa pozeral na svojho Syna kráčajúceho na Golgotu, ktorý tam išiel s hriechmi celého sveta, s hriechmi všetkých ľudí ktorí kedy žili a On Jeho potrestal miesto nás. Nie za Jeho hriechy keďže žiadne nemal, ale pre naše hriechy, ktorých sme mali ako piesku na morskom brehu. A preto sme v Kristovi spravodlivými, pretože On sa stal hriešnikom miesto mňa a teba!

Lebo toho (Ježiša), ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom. 2Kor 5:21

My nemáme žiadnu svoju spravodlivosť, nemáme absolútne nič, čím by sme sa mohli pred Bohom obhájiť. Aj tie najvznešenejšie skutky, sú konané pre našu slávu a veľkosť. Ale Ježiš konal všetko len a len na slávu Boha. Tak by mal aj človek konať. Všetko konať na slávu Boha.

Pavol vyzerá z nášho pohľadu ako spravodlivý človek, ale on sám dobre vie, že nemá vôbec nič na svoju obhajobu, ale tiež vie, že spravodlivý je – nie zo seba, ale z Krista:

A bol (som) najdený v ňom nemajúci svojej vlastnej spravedlivosti, spravedlivosti zo zákona, ale majúci spravedlivosť skrze vieru Kristovu, spravedlivosť z Boha, založenú na viere… Flp 3:9

Preto je kresťan ako jediný pred Bohom ospravedlnený. Aj keď sú mnohí neverci, ktorí môžu konať väčšie skutky, môžu zachraňovať deti z koncentračných táborov, môžu sa starať celý život o africké deti, liečiť ich, učiť, konať pre ne zbierky – je to nula bodov v oblasti spásy, ktorá stojí len a len v Kristovi. Aj ten najlepší ošetrovateľ je pred Bohom len úbohým hriešnikom, ktorý bez viery skončí v zahynutí.

Aj ten najzbožnejší žid, ktorý sa roky a roky modlí celý žaltár a to všetkých 150 žalmov za týždeň, nemá žiadnu šancu byť spasený zo svojej zbožnosti, modlitieb, skutkov.

Ani ten najhumanistickejší moslim, ktorý si vyberie z koránu len dobré veci, dobré skutky a bude ich uplatňovať vo svojom živote, nemôže byť spasený, ak neuveril v Krista čoby svojho Spasiteľa, pretože nemá zmazané hriechy a tie zostávajú na ňom. Veď sám Pán to jasne povedal:

Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že JA SOM (Božské meno – rovnosť s Bohom), zomriete vo svojich hriechoch. Jn 8:24

Takže ak si to zhrnieme, evanjelium je úplne jednoduché a prosté. Celé evanjelium je odhalené v liste Korinťanom od Pavla takto:

Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem  a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem 1Kor 15:3-4

Celé evanjelium je teda toto – Ježiš zomrel pre naše hriechy a v tretí deň vstal z mŕtvych na naše ospravedlnenie. Bodka. Nič viac. Veríš tomu?

Ak áno – nepotrebuješ žiadne potvrdenia svojej viery, žiadne zjavenia, hlasy, zázraky, divy, potvrdenia. Táto viera ťa zachránila už dnes. Evanjelium totiž nestojí na tebe a tvojom prijatí, tvojich zážitkoch, ale na Kristovi.

Musíš veriť len v Krista a nikdy nie v seba a v iného človeka. Tak sa stávaš spravodlivým nie zo seba, ale z Boha, ktorý v Synovi vykonal celú spásu miesto teba…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov