Nespájať spásu s odmenami!

Biblické verše musíme rozdeliť na dve sady. Na tie ktoré hovoria o spáse a na tie, ktoré hovoria o odmenách. Lebo akonáhle spojíme odmeny a spásu dohromady, vzniknú nám teologické nezmysly. V tomto článku si ukážeme biblické verše, ktoré hovoria o oboch balíkoch. Pokiaľ spása je zdarma, odmeny udeľuje Boh na základe skutkov. Za skutky spása ale nie je. V tomto pochybili kresťania hneď na začiatku, keď zmiešali odmeny so spásou. Výsledkom tohto spojenia bola spása zo skutkov, čo sa rovná zničenému evanjeliu a ľudskému náboženstvu.

Spása je zdarma, je to DAR

Ježiš odpovedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi napiť! ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody. Jn 4:10

Izaiáš už v starej zmluve predpovedá túto skutočnosť skrze evanjelium, keď bude spasenie zadarmo. Stará zmluva mala spasenie za odmenu, dodržaním zákona. Ale i tak, boli zachránení všetci, ktorí verili v Boha. Viera už tu mala svoje miesto, ešte prekryté skutkami a náboženstvom. Ale Izaiáš predpovedá dobu, kedy bude spása zdarma, bez skutkov a už nie zahalená clonou zákona:

(Poznámka – Roháčkov nadpis pred veršom). Výzva všetkým žíznivým, i pohanom, prijať milosť; vysokosť myšlienok Božích a moc jeho slova. – Hoj, všetci žízniví, poďte k vodám, a vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte! Poďte, kupujte bez peňazí a bez platu, víno a mlieko! Iz 55:1

Na konci biblie, v úplne poslednej kapitole Zjavenia Jána, je odkaz na vzatie si spásy zdarma. Je to určené všetkým, ktorí chcú. Kto chce, môže byť spasený, môže si nabrať živej vody, ktorou je Kristus:

A Duch a nevesta hovoria: Prijdi! A ten, kto počuje, nech povie: Prijdi! A kto žízni, nech prijde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Zjv 22:17

A najznámejší verš ohľadom daru spásy z listu Rimanom:

Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Rim 6:23

Spasenie je bez našich skutkov, z milosti, skrze dar. Boh ponúka ľudstvu dar spasenia a na nás je iba ho prijať. Všetko je hotové, všetko je dokončené. Z našej strany nemáme čo ku spáse pridať a už vôbec nie naše skutky:

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,  nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Ef 2:8-9

Ďalšie verše bez komentára, jasne ukazujúce, že spása je len v Kristovi, nie v nás a to okamžite – v prítomnom čase:

Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Jn 3:36

Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Jn 5:24

Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Jn 6:47

Ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy, 2Tim 1:9

A on povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji! Lk 7:50

Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha,  nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha, Tít 3:4-5

A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 1Jn 5:11

Diela ktoré sa Bohu páčia – odmeny

Druhou sadou veršou, sú skutky milé Bohu. Boh odmeňuje tých, ktorí v Jeho mene slúžia svetu. Táto sada veršov nehovorí o spáse, o dare spásy zdarma, ale o odmenách za skutky. A opäť – kresťania zmiešali tieto odmeny so spásou a vzniklo im náboženstvo skutkov. My sa pozrime, že Boh odmeňuje skutky, ale nie na spásu.

A ktokoľvek by napojil jedného z týchto malých čo len pohárom čerstvej vody, v mene učeníka, ameň vám hovorím, že neztratí svojej odplaty. Mt 10:42

Pavol píše Timoteovi svoj známy list, kde vyhlasuje, že zachoval vieru. Zachovať vieru znamená, udržať si poznanie viery bez skutkov zákona, bez zásluh, hľadiac len na kríž Ježiša Krista. Za zachovanie viery čaká kresťana koruna:

Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravedlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. 2Tim 4:7-8

Zjavenie Jána hovorí o zásluhách, kde Boh odplatí podľa skutkov. Nikde v týchto veršoch nie je spomenutá spása, ale odplata za skutky kresťana. Najvyšším skutkom je viera, tá dáva spásu. Ostatné skutky sú odmeňované:

A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok. Zjv 22:12

Podobne ako vieru Pavol zachoval, hovorí aj o behu viery. Držať vieru znamená, veriť v spásu ktorú vykonal Boh bez nášho pričinenia. Konať skutky znamená uchvátiť odmeny za diela, ktoré sú naše. Spása je skrze Krista, odmeny skrze našu prácu.

Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte tak, aby ste uchvátili!  A každý, kto zápasí, zdŕža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. 1Kor 9:24-25

Podobenstvo o hrivnách hovorí za všetko. Ak je kresťan verný, ak koná dobré skutky v mene Pána, dostane odmeny.

A on mu povedal: Dobre, dobrý sluha; že si bol v mále verný, maj moc nad desiatimi mestami. Lk 19:17

Naopak, ak kresťan nič nerobí, ale verí v záchranu skrze Krista, Pán sa na neho bude hnevať a odníme sa mu aj to málo čo zakopal a dá sa tomu, kto pracoval veľa. Ale neodníme sa mu spása. Spása sa odníme tým ktorí neverili. To sú tí, ktorí neuznali Krista ako Spasiteľa, ktorí nechceli aby Kristus nad nimi vládol a o takých písmo hovorí, aby boli pobití:

Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kraľoval nad nimi, doveďte sem a pobite ich predo mnou! Lk 19:27

V tom podobenstve jasne vidíme, že od veriacich sa vyžadujú dobré diela, pretože dostávajú od Boha dary a milosti. Spasení budú skrze vieru, odmenení skrze skutky. Ale je tu tretia skupina, ktorá nechcela uznať Boha. Tá je zničená, nie tá, kde nemali skutkov veľa.

Zjavenie Jána hovorí o zachovaní viery. Za zachovanie viery v Krista, čaká veriacich koruna. V tomto prípade je zachovanie viery preskúšané prenasledovaním:

Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života. Zjv 2:10

Verše bez komentára. Naše zmýšľanie musíme premeniť (pokánie) a jasne oddeliť odmeny za skutky, so spásou. Nasledujúce verše si sami preštudujte a premýšľajte v tomto obraze, nie v obraze teológie, ktorá spojila spásu a skutky:

Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. (verš nemá nič so spásou).Mt 16:27

Ale keď robíš hostinu, povolaj chudobných, chromých, krivých a slepých  a budeš blahoslavený, pretože ti nemajú čím odplatiť, lebo ti bude odplatené pri vzkriesení spravedlivých. (Odplata za dobré skutky – nie spása) Lk 14:13-14

A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok. (Odplata za skutky, nie spasenie skrze vieru) Zjv 22:12

Tu sme videli, že spása a skutky sú v biblii jasne oddelené. Je potrebné začať premýšľať v tomto rámci. Ak spojíme odmeny a skutky, vznikne nám náboženstvo skutkov a zásluh. Kristov Kríž bude zahalený ako v starej zmluve. Korunu slávy má veriaci už dnes prijatím Krista:

 Hľa, prijdem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny! Zjv 3:11

Na druhej strane Boh nezabúda na nikoho, kto sa pre neho napracoval – ALE – musel mať na svoju spásu vieru, len a len v Krista. Pracovať pre Boha a veriť že za túto prácu bude človek spasený, je viera nebiblická. Je to viera odmien, ktoré poznajú všetky náboženstvá sveta. Biblická viera je zdarma, bez našich skutkov. Ale ako sme už videli, Boh svojich verných odmení:

Lebo Bôh nie je nespravedlivý, aby zabudol na vaše dielo a na trudnú prácu vašej lásky, ktorú ste dokázali oproti jeho menu, keď ste slúžili svätým a ešte vždy slúžite. Hebr 6:10

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov