Odpoveď reformovanému kalvinistovi od pastora

Istý reformovaný kalvinista sa pustil na nemenovaných stránkach do pastora, učiaceho len spasenie z viery, keď mu do emailu vykladal reformovanú teológiu, ako keby nikto nevedel, o čo v tejto teológii ide. Tu sa budem snažiť prepísať tento rozhovor s odpoveďou pastora, ktorý zverejnil otázku, aj svoju odpoveď.

Reformovaný

Musím reagovať na váš web a učenie, ktoré nie je biblické. V prvom rade je potrebné si povedať, že je to Boh ktorý povoláva, ako čítame v skutkoch:

Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život. Sk 13:48

Zdá sa, že vaše učenie vystupuje ostro proti Kalvinizmu, no už tento verš napovedá správnej interpretácii písma.

Pre nás je (na rozdiel od vás) podstatné kráčať v Ježišových stopách, každý deň sme na modlitbách v nádeji, že získame múdrosť, aby sme správne kráčali za Ním, po Jeho cestách. Neprestajne rastieme vo viere a v posvätení.

Čo vám asi tak hovoria kapitoly Jána 14 a 15? Tu sa hovorí, že ak Ježiša milujeme, budeme sa riadiť jeho prikázaniami. Tiež Matúš 7,21 naznačuje (pozn. Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, Mk 7:21), že mnohí ľudia si myslia že sú spasení, pretože robia dobré skutky v Ježišovom mene, ale Ježiš ich nikdy nepoznal, pre takéto a podobné hriechy, takže vlastne spasení nie sú.

Je potrebné nasledovať spasenému človeku úzku cestu, o ktorej hovorí písmo, keď táto úzka cesta je cestou nasledovania Ježiša. Mnohí dnes hovoria – Pane, Pane – ale Ježiš ich nebude poznať, pretože sa nevydali touto úzkou cestou.

Vaše webové stránky a ich učenie, sa na prvý pohľad môžu zdať nezainteresovanému človeku ako stránky kresťanské. Ale pre potencionálnych veriacich, hlásate nebezpečné veci, ktoré ich privedú na scestie.

Vy totiž tvrdíte, že stačí povedať – verím – a je všetko hotové. Asi nepoznáte písma ktoré hovoria, že aj satan verí, ale spasený nebude!

Samozrejme že spasenie je možné len u Boha, nie u ľudí. Treba si ale uvedomiť, že je nutné činiť pokánie, pretože sme hriešni. Ježiš práve preto zomrel, aby sme činili pokánie a boli nám odpustené hriechy. Bez pokánia z hriechov, nie je možná spása. Veď darom večného života ktorý je zdarma, je pripravené spasenie pre tých, ktorí zapierajú svoj život, vezmú na seba kríž a kráčajú za Ježišom.

Prečítajte si Jána 14 a 15 kapitolu niekoľkokrát, aby ste pochopili zmysel kresťanskej viery. Potom sa modlite a prečítajte si celého Jána. Pokánie je jasné. Ježiš zomrel preto, aby ste vy zomreli s Ním, zomreli telu a kráčali po Jeho cestách. Toto je bezplatný dar spásy, zjavený iba kresťanom v Ježišovi.

Pavol varoval pred falošnými učiteľmi, obracaním sa na ich učenia, pretože oni nič neznamenajú, keďže Ježiš zomrel za nás a nie oni. Modlite sa a držte sa od ľudí a ich učení, čítajte denne bibliu. Biblia je sama osebe najlepším komentárom, nie vaše výklady ani výklady tých, ktorí učia podľa svojej vôle.

Boh vás žehnaj, nech vám otvorí oči….

Nebudem do tohto zasahovať, pretože kazateľ dostal viac takýchto emailov a zhrnul to takto.

Pastor

Takéto a podobné správy mi chodia často. Zhrniem ich do štyroch argumentov a tieto štyri argumenty potom okomentujem. Tento prispievateľ a mnoho podobných verí v toto:

Prvý argument

Vyvážené kresťanské učenie, podľa tohto pisateľa spočíva v tom, že ak sa kresťan znovuzrodí, má sa následne zapierať, odvrátiť od hriechov, vziať na seba svoj kríž a nasledovať Ježiša po zvyšok svojho života.

Druhý argument

On verí, že biblia nie je učenie ľudí, že je zdrojom pravdy. Neodvoláva sa údajne na žiadneho človeka, pretože biblia samotná sa vykladá sama. Už len to, že zastáva Kalvinizmus, ktorý je ľudsky vymysleným učením, hovorí samo osebe proti tomuto argumentu.

Tretí argument

Nemôžeme sa podľa tohto prispievateľa dostať do neba, pokiaľ nie sú naše diela dosť dobré, dostatočné. Problém s tými, ktorí hovoria – Pane, Pane (Mat 7,21-23), nie je ten, že hľadia na seba či stoja v spasiteľných skutkoch, alebo prinajmenej v skutkoch, ktoré dokazujú vieru – ale – problémom je podľa neho to, že kresťania nekráčajú ťažkou úzkou cestou, ktorú tak málo ľudí hľadá.

Štvrtý argument

Aj keď viera je dôležitá, dokonca on tvrdí, že len viera ho spasí, predsa tomu neverí v plnosti. K viere je potrebné pripojiť skutky, viera spoluúčinkuje so skutkami, z viery vychádzajú skutky. Jakub to jasne definuje vo svojom liste. Argument – viera sama osebe ešte nič nemusí znamenať, pretože aj démoni veria, že Boh je jeden, ale sa trasú. (Jak 2,19)

Na tieto štyri argumentmi budem iba krátko reagovať. Ide o tie isté, neprestajne sa opakujúce útoky.

K prvému argumentu

Kresťan má veriť, že znovuzrodenie je možné len skrze vieru v Ježiša, v osobu a jeho dielo. On nám zasľúbil večný život. Jánovo evanjelium, ktoré pisateľ spomína, ani raz nehovorí o pokání. Evanjeliá hovoria o spasení len z viery, mimo skutky, sám Pán Ježiš vyslovuje tieto známe verše, zrovna z evanjelia Jána:

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Jn 3:16

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Jn 5:24

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Jn 5:39-40

Povedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Jn 6:28-29

Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala Mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Jn 11:25-27

Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene. Jn 20:31

Čo sa týka nasledovania Ježiša, biblia učí učeníctvo a nasledovanie Pána Ježiša a to prostredníctvom lásky. Učeník žije z viery, z ktorej koná záslužné skutky, no nie na spasenie. Ukazuje tak Krista svetu. Učeníctvo nie je nutné ku spáse, takéto spojenie v písme nenachádzame.

Dokonca učeníkom sa môže stať človek, ktorý neverí v Ježiša. Mnohí ľudia napodobňovali Ježiša, ale nemali vieru, že iba On je Spasiteľ. Mnohí dokonca vyznávali iné viery, ale páčil sa im ideál kresťanstva a nasledovali Ježiša. Človeka učeníctvo nespasí, len viera. Ak chce byť niekto učeníkom a verne nasledovať Ježiša, vzdať sa sveta, byť misionárom – nech sa páči. Ale musí veriť, že je spasený len skrze Neho, jeho obetu na kríži a to bez ohľadu skutkov a samotného učeníctva.

K druhému argumentu

Aj my učíme, že biblia je zdrojom pravdy. Počúvame len tých ľudí, ktorí učia to isté čo písmo a to – spasenie len z viery bez skutkov. Akonáhle kazateľ spomenie skutky k viere, nie je pre nás autoritou. Tak nie sú pre nás autoritou cirkevní otcovia, ktorí nehlásali spásu bez skutkov, rovnako reformátori a ďalší veľkí kazatelia minulosti, ktorí pridávali k viere ľudskú prácu.

K tretiemu argumentu

Do neba sa človek nedostane inak ako cez Krista. Len On je cesta, dvere, spása. Ak sa niekto nazdáva, že Kristus nestačí ku spaseniu, je potrebné k Nemu pridať vlastné skutky, potom vlastne Ježišovi neverí. Spasenie z našich diel nefunguje.

K argumentu o úzkej ceste, alebo k pasáži – nie každý kto mi hovorí Pane, vojde do nebeského kráľovstva – zastávame poznanie, že pozeranie na svoje diela, ukazuje na nevieru v Krista. Iba hľadenie a spoliehanie sa na Ježiša, prinesie človeku spasenie, ako si to zopakujeme vo verši z Jána:

Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Jn 6:40

Preto pasáž o ktorej pisateľ hovorí, ukazuje na tých, ktorí konali veľké záslužné skutky, liečili, vyháňali démonov, konali zázraky, ale cez Ježiša sa nedostali. Prečo? Pretože sa pozerali miesto na Neho, na seba. Úzka cesta je písmom jasne definovaná, kde sám Pán Ježiš je tou cestou.

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Jn 14:6

K štvrtému argumentu

K viere nie je možné nič pridať. Žiaden skutok, ani zaobalený v kabáte viery, či inak sa vkrádajúci. Viera v Krista je jediný spôsob spasenia. On prelial svoju krv na Golgotskom kríži pre nás, On je jediným zdrojom zmazania našich hriechov:

Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Jn 1:29

On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1Jn 2:2

Jeho krv je prísľubom pre všetkých, ktorí v neho veria.

A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Jn 3:14-16

Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. 1Tim 1:15-16

Démoni za prvé podľa Jakuba veria v jedného Boha, nie Boha v Trojici. Za druhé neveria ani veriť nemôžu, že pán Ježiš zomrel pre nich, pretože oni vo svojej zlobe, Ježiša nenávidia.

Ježiš nezomrel za démonov, ani za žiadne iné duchovné bytosti, ale len za potomkov Adama a Evy. A aj to, ľuďom je ponúknutý večný život len v tom prípade, že ešte žijú. Po smrti nikto večný život obdržať nemôže.

A nik neumrie naveky, kto ŽIJE a verí vo mňa. Či veríš tomu? Jn 11:26

Záver

Všetky verše som sa snažil vytiahnuť výhradne z evanjelia Jána, na ktoré sa pisateľ odvolával. Je pravdou, že v evanjeliu Jána sa vyskytuje poslušnosť a láska k Bohu, ale nikde nenachádzame tieto verše ako podmienku spásy. Podmienku spásy písmo jasne definuje – vierou v Ježiša, bez skutkov.

Boh odmeňuje tých, ktorí Ho snažne hľadajú.

Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú. Hebr 11:6

Pevne verím, že pisateľ hľadá znaživo Pána, hľadá skutočnú pravdu. Ak áno, určite príde k poznaniu, že všetko mimo Kristov kríž na spasenie, je len zvodným výkladom iného evanjelia, za ktoré sa nemôžeme nijakým spôsobom postaviť.

Aj keby sa zjavil sám anjel z neba, alebo Luther, Augustín, Kalvín Zwingli, Spurgeon, Ravenhil. W. Pink a ďalší evanjelikáli, ktorí nás predišli, nemôžeme prijať ich výklad, v ktorom figurujú skutky, v akomkoľvek, čo i len skrytom význame.

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov