Ježiš mal odvahu. Syn tesára si dovolil zvrhnúť Mojžišov zákon a Levítske kňažstvo

Kto bol historický Ježiš? Ak sa na neho pozrieme z pohľadu nezaujatého človeka, uvidíme syna tesára Jozefa. Vyrastal v chudobných pomeroch, v mestečku Nazaret, dostal tak prímenie – Nazaretský. Viete o tom, že Nazaret sa ani jediný krát nespomína v starej zmluve? Nie je to mesto proroctiev, mesto historicky známe, ide o mesto opovrhované, ležiace na hranici Galileje. Keď našiel Filip Natanaela, ktorému s radosťou hovoril o Ježišovi z Nazareta, že ide o Toho, ktorého predpovedal Mojžiš, Natanael tou informáciou okamžite opovrhol. Keď totiž počul, že ten človek pochádza z Nazareta, s ľahostajnosťou a odporom sa opýtal:

Či z Nazareta môže byť niečo dobré? 1:46a

Komu sme to vlastne uverili? Tesárovmu chudobnému synovi z Nazareta? Veď On pochádza z pokolenia Júdu. Aspoň keby pochádzal od Levítov, že by mohol byť kňazom, ale on nemá čo hovoriť do židovského kódexu. Je iba pouličným kazateľom, ktorého vlastní takmer zhodili do priepasti, keď doma kázal. Takých už v Izraeli bolo. Gamaliel, popredný žid a učiteľ o podobných povedal:

Lebo pred nedávnom povstal Teudas, ktorý sa vydával za nejakého veľkého, a pripojilo sa k nemu asi štyristo mužov. Ale ho zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozpŕchli a vyšli navnivoč. Po ňom, v dňoch popisu, povstal Judáš Galilejský a strhol so sebou ľud; aj on zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozprášení. Sk 5:36-37

Vidíme že sektárov v Izraeli bolo viac než dosť. Tento je len ďalším v poradí.

Keď židia od Ježiša chceli vedieť, či chce zrušiť zákon a prorokov, odpovedal, že prišiel zákon naplniť. Tomu nikto v tej dobe nemohol rozumieť. Ježiš skutočne naplnil zákon do poslednej bodky a to kvôli nám. Ibaže čo Pán židom nepovedal je fakt, že On priniesol inú zmluvu, akú mali židia. Ak by im toto otvorene povedal, zabili by ho na mieste. Pán Ježiš tým že naplnil zákon, mohol vydať iný zákon. V dobe kedy žil, hovoril o naplnení zákona, nie o jeho zrušení. No Jeho smrťou nastupuje zákon nový, alebo nová zmluva, čím zastaralá zmluva Mojžišova stráca silu, platnosť a smeruje k záhube:

Keď však (Boh) hovorí o novej zmluve, vyhlasuje prvú (Mojžišovu zmluvu) za zastaranú; a čo je zastarané a prežilo sa, je blízke zániku. Hebr 8:13

Tento chudobný tesár z Nazareta, si dovolil zrušiť Mojžišov zákon a Levítske kňažstvo! Ako je to možné? Veď sám Boh bdel nad starou Mojžišovou zmluvou, ktorá obsahuje 613 predpisov, desatoro, bohoslužbu, obety a Levítsky systém. Kto by dokázal túto Bohom ustanovenú náboženskú mašinériu ochromiť a odstaviť? Ani Rimania nedokázali židovský systém zničiť. Pilát sa musel prispôsobiť židovskému náboženstvu a vôbec z histórie vieme, že Rimania neradi išli vládnuť do Izraela, pretože vedeli aký náboženský poriadok tam vládne, že židia skôr zomrú, akoby sa mali vzdať svojej viery.

Ale tento jeden jediný človek, celý tento systém odstavil a nastolil úplne novú zmluvu! Je to vôbec možné? Židia Ním hlboko opovrhovali už len preto, lebo nebol Levíta. A tu je prvý háčik. Človek nemohol byť skrze Mojžišovu zmluvu nijako spasený. Spasenie vyžadovalo skutky a úplnú poslušnosť Bohu a náboženskému systému. A to bolo nad ľudské sily. Mojžišov systém zlyhal čo do spásy. Preto musel Boh vytvoriť inú zmluvu s ľudstvom, aby došlo k záchrane.

Židia nepočítali s jednou záhadnou postavou – Melchizedechom. Keď sa Abrahám vrátil z boja proti kráľom, kde mu zajali Lóta, prichádza na scénu záhadná postava kňaza s menom – Melchizedech. Je to zvláštne, ale nikde sa nepíše, že by v tom čase okrem Abraháma existoval človek, ktorý by poznal Hospodina. Boh si Abraháma vyvolil v čase, kedy bol celý svet pohanský. A tu sa objavuje kňaz Najvyššieho. Abrahám si je vedomý postavenia tejto osoby a preto mu obetuje desiatok. Menší vždy obetuje desiatok väčšiemu. Písmo o tomto Melchizedechovi píše:

Nemá otca, nemá matku, nemá rodokmeň, jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez konca; podobný je Synovi Božiemu a zostáva kňazom navždy. Hebr 7:3

To je riadne zamotaný a záhadný verš. Ide o Ježiša, alebo nejde? Melchizedech bol kráľ Salemu. Kráľ Salemu sa prekladá ako Kráľ Pokoja. Niektorí tvrdia, že Melchizedech bol sám Ježiš, Anjel, Posol nebeský. Iní zase hovoria, že išlo o kráľa nejakého kráľovstva. To je dosť nepravdepodobné, že by niekto iný ako Abrahám, poznal v tom čase Boha, dokonca by bol Božím kňazom a išiel požehnať Abraháma. Tak ako Abraháma navštívili Traja pocestní, ktorí sú rovnakou záhadou, i keď písmo hovorí, že Abraháma navštívil sám Boh – Melchizedech je rovnako záhadná postava, ktorá má viac nebeský, ako pozemský základ. Čo to všetko znamená?

Abrahám dostal od Boha zasľúbenie, že bude praotcom veriacich, ktorých bude ako piesku na morskom brehu. Ale teraz pozor – Abrahám nebol súčasťou Mojžišovho zákona, ktorý prišiel oveľa neskôr! Abrahám bol pod požehnaním Melchizedecha, nie Mojžiša! A Melchizedech bol predobrazom budúceho kňaza, ktorý bude podobný ako on sám. O akého kňaza pôjde? Nemá otca, nemá matku, nemá rodokmeň, jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez konca. Jedinou možnou osobou na tento post by musel byť Boh! Len Boh nemá matku, otca, rodokmeň, jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez konca. Toto sa hodí len na jednu osobu – na Boha! Mohol by byť Boh zároveň kňazom?

Pán Ježiš nebol Levíta a to utešovalo židov, že nemôže ísť o človeka ktorý by zmenil systém. Oni verili, že iba Levíti by mohli zmeniť poriadok spásy. Pán Ježiš bol z Júdu. Ale tu je ten kameň úrazu – Melchizedech! Ani on predsa nebol z kmeňa Júdu, dokonca on nebol zo žiadneho kmeňa, keďže nemal otca ani matku. On bol predobrazom budúceho kňaza, ktorý tiež nebude mať otca ani matku. A bol tak veľký, že praotec veriacich Abrahám mu obetuje desiatok!

Ak bol Melchizedech predobrazom budúceho kňaza – kto tým kňazom môže byť? Paradoxne nepôjde o Levítu! Levíti spadali pod Mojžiša, nie pod Melchizedecha. Židia sa nazdávali, že Ježiš nemohol byť tým kňazom, keďže On sa podľa nich narodil, mal otca Jozefa a matku Máriu. Oni nevedeli, ako Boh všetko dobre ukryl. Pán Ježiš ale nemal otca, bol splodený z Ducha svätého skrze Máriu. Mária síce bola jeho telesná mama, ale On bol večné Slovo, ktoré sa Telom stalo a to Slovo bolo VŽDY u Boha! Na svet prišiel síce skrze mamu, ale On bol Bohom, On bol skôr, ako bol svet svetom, skôr ako Adam, Noe, Mojžiš, Abrahám:

Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som. Jn 8:58

Tu všetci popierači Ježiša ako Boha úplne odchádzajú od pravdy a ich viera je ničotná. Ak Ježiš nebol Boh, potom mal minimálne matku, čím by nemohol byť potomkom Melchizedecha, pretože ten otca a matku nemal a nový kňaz rodičov nebude mať rovnako. Ak Ježiš nebol Boh, potom list židom je len jeden nepodarený falošný pamflet. Ale tu je múdrosť, ktorá bola odhalená cirkvi, že Ježiš je Boh, ako vyznáva aj Tomáš:

Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! Jn 20:28

Ak sme sa dostali sem a odhalili sme pravý pôvod Ježiša, poďme uvažovať ďalej. Mojžišov systém bol vlastne dobrý načo? Prečo tento systém pretrvával toľké stáročia, keď mal byť napokon zavrhnutý naplnením, ktoré sám Ježiš uskutočnil? Mojžišov systém mal dva ciele. Prvým cieľom bolo to, že ak je spása postavená na človeku – konkrétne tento test prebehol na Izraeli – človek zákon nedokáže naplniť. Zákon mal človeka usvedčiť z hriechov, no nikoho nemohol spasiť.

Druhým cieľom bolo skrze zákon ukázať na Toho, kto ho ako jediný človek celej histórie naplní, čo do príkazov. Ale to nie je všetko. Ježiš nielenže napĺňa zákon, ale napĺňa aj systém obetných zvierat. Tento systém vyžaduje na očistenie od hriechu, krv nevinných baránkov a iných stvorení. Pán Ježiš dokonale napĺňa zákon, zároveň sa sám stáva obetným Baránkom a svoju vlastnú krv prelieva za spásu sveta, na očistenie hriechov. Pokiaľ zvieracie obety sa museli neprestajne vykonávať, Ježiš vykonal jednu jedinú bitnú obeť tak, že sám vošiel do Svätyne Svätých a sám seba obetoval:

Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie. Hebr 9:11-12

Mohol Ježiš vôjsť do Svätyne Svätých? Vieme z písma, že iba veľkňaz z rodu Levítov, mohol raz za rok vstúpiť do Svätyne a obetovať za hriechy ľudu. Pán Ježiš ale nebol Levíta. Ako potom mohol vôjsť do tejto svätyne? Jediným spôsobom – ako Melchizedech, ktorý bol Jeho predobrazom! Melchizedech bol väčší nielen ako Abrahám, ale aj ako Mojžiš! Ak by nebol väčší, ani Ježiš by nemohol byť väčší ako Mojžiš.

Melchizedech bol predobraz lepšej zmluvy ako Mojžišovej a to zmluvy v krvi Boha, ktorý sa obetuje za spásu sveta. Veď všetky obety starého zákona, ukazovali na Ježišovu obetu! Tá obeta presiahla všetky obety miliónov a miliónov zvierat, počas celej histórie Mojžišovho zákona. Pokiaľ zvieracie obety nedokázali očistiť dokonale človeka od hriechu, Ježišova obeta toto na 100% učinila. Je div, že sa pretrhla opona na svätyni svätých v momente, keď Ježiš skonal? Mojžišov zákon v tom momente padol a s ním kňažstvo, obety, zákon, desatoro!

A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali. Mt 27:50-51

Tento chudobný tesár, bol ukrytý pred očami sveta v ľudskom tele ako Boh. Bol úmyselne zahmlený Jeho pôvod, aby ľudia vierou prijali dielo ktoré pre nás na kríži vykonal. Podnes je zahmlená mnohým ľuďom táto pravda, keď vidia Ježiša iba ako tesára, človeka. On priniesol novú zmluvu, kým starú zmluvu sám naplnil. Mal pravdu keď povedal, že neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. Po naplnení zákona kresťan – teda človek ktorý v Ježiša uveril – nie je a nemôže byť viazaný Mojžišovou zmluvou a jeho zákonom! Je divné, keď Pavol napísal, že už nie sme pod zákonom ale pod milosťou?

Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Rim 6:14

Hriech panuje nad človekom vtedy, keď je pod zákonom. Zákon totiž roznecuje hriech a zväčšuje ho:

Lebo zákon spôsobuje hnev; ale kde nieto zákona, nieto ani priestupku. Rim 4:15

Ale až keď sme vykúpení spod zákona a to skrze vieru v Krista, desatoro a celý židovský zákon nad nami nemôže viac panovať! Prečo sa celý kresťanský svet vrátil k desatoru, keď písmo vylučuje jeho používanie? Zákon je dobrý pre tých ktorí neveria, pretože ich privádza zúfalstvu a nemožnosti ho naplniť. Musia sa potom pýtať po inej ceste záchrany a tou je Kristus. Ak človek uverí v Ježiša, už nie je pod zákonom, ani desatorom. Je oslobodený od zákona. Kresťan sa stáva slobodným, nie je a nemôže byť súdený zákonom. Nemôže byť teda súdený zo skutkov. Preto je spasenie bez skutkov zákona:

Vieme, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. Gal 2:16

Teda ak nájdeme v písmach verše o poslednom súde, kde budeme súdení zo skutkov, z nášho prežitého života, na kresťanov toto nemôže v žiadnom prípade platiť! Boh odplatí zo skutkov pohanom, ktorí sa na zákon odvolávali, rovnako ako židom. No v žiadnom prípade nemôže byť človek odsúdený zo skutkov, keď veril v Krista. Ježiš miesto nás dodržal Mojžišov zákon a desatoro, svojou krvou nás úplne očistil a my prechádzame zo smrti ktorá nás mala čakať, okamžite do života:

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Jn 5:24

Tento Ježiš mal skutočnú odvahu. Odsunúť Mojžišov zákon ako nepotrebný, to sa nepodarí každému. Ale Ježiš ho neodsunul nejakým gestom, alebo pohŕdaním, lež jeho naplnením a svojou smrťou.

Židia dostali zákon a desatoro, v ktorom totálne zlyhali. Musela prísť teda od Boha iná zmluva, ak chcel Boh vôbec ľudstvo spasiť – a On chcel. Jeho prvá zmluva ktorú dal Mojžišovi, bola zmluvou slávnou. Žiaľ, nie pre človeka. Človek v nej zlyhal. Pokiaľ Boh bol Izraelu verný, Izrael Boha odmietal, ignoroval, hrešil, utiekal sa k modlám. Preto prišla druhá zmluva a to skrze vieru v Syna. Táto zmluva je oveľa slávnejšia ako Mojžišova, pretože táto zmluva skutočne dáva život:

A keď už služba odsúdenia (Mojžišova zmluva) bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia (skrze vieru v Krista)? 2Kor 3:9

Takže drahí kresťania a nekresťania. Ak ste v Kristovi, alebo aj raz uveríte v Krista – a v tomto článku je myslím dosť dôkazov nato, že ide o veľmi rozumnú vec – tak vedzte, že po uverení už nie ste pod zákonom. Ste oslobodení od hriechu. Tým sa nemá na mysli, že prestanete hrešiť. Tým sa myslí to, že hriech nad vami nemôže panovať, pretože ho nemá čo vo vás vzbudiť, keďže toto dielo skazy robil zákon a vy ste mimo neho. Teraz ste pod milosťou a milostivým dohľadom Svätého Ducha, tak nežného a jemného vášho spojenca v živote.

Pavol skúšal hriech poraziť. Dobre vedel, že je spasený skrze vieru, že je Božím dieťaťom. Aj tak chcel poraziť hriech sám so svojou silou. Tento jeho postoj je správny a dobrý. Človek je zrodený ako bojovník a dostáva aj duchovnú zbroj. Má bojovať koľko vládze. Ale človek aj keď je kresťan – prehrá! Ale nie tak úplne – víťazstvo totiž nie je v Ňom, ale v Ježišovi. On zvíťazil na Golgote, v Ňom je ospravedlnený. Pavol bojoval čo mu sily stačili, ale napokon sa vyznal:

Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. Rim 7:18-21

Pavol nad hriechom nezvíťazil. Ale zvíťazil nad ním Ježiš. Aj keď Pavol bol bojovník na pohľadanie, vedel že zákonom a svojim životom nemá na spásu nádej. Preto dokončuje túto svoju spoveď otázkou:

Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Rim 7:24

Odpoveď je v Ježišovi a len v Ňom. Pavol si odpovedá:

Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána! A tak teda ja – ten istý – svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu. Rim 7:25

Takže drahí veriaci. Viete komu ste uverili, že vám dal takéto postavenie pred Bohom? Postavenie zachráneného človeka? Chudobný tesár z mesta Nazaret, ktorý sa narodil v maštali za mestom. Nešiel dobyť svet mečom, ale bezmocnosťou a láskou.

Karel Kryl o Ježišovi napísal pieseň ktorú zakončil slovami – najväčším prečinom, je hlásať lásku. Ježiš zomrel preto, lebo miloval. Zomrel preto, lebo nehlásal zákon, nehlásal farizejstvo, poddajnosť systému či už Rímskemu alebo židovskému – ale hlásal lásku. Prišiel zachrániť tých najslabších, o ktorých sa nikto nestaral. Prišiel zachrániť hriešnikov, ktorými svet opovrhoval. Prišiel aj kvôli tebe. Máš tohto Ježiša ako svojho Pána, brata, priateľa, vykupiteľa, spasiteľa? Ak áno – čoho by si sa mal báť, keď máš vyriešenú najväčšiu dilemu v živote – čo so smrťou, spásou a večným životom?

Ak sa nazdávate, že môžete byť spasení skrze zákon, dobré skutky, svoj život, na Izraelitoch vidíte, že to nie je možné. Nenašiel sa ani jeden človek v celej histórii, kto by zákon dodržal. Ak by Boh súdil podľa práva, všetci sme zhrešili a všetci končíme v zatratení. Ak sa chceš spasiť desatorom tak vedz, že ho musíš dodržať celé bez jediného pošmyknutia.

Taktiež si desatoro nemôžeš zmeniť, alebo vybrať čo ti vyhovuje. Desatoro napríklad hovorí, aby si dodržiaval sabat – sobotu. Ak sláviš nedeľu ako Boží deň, porušil si desatoro a nebudeš spasený. Darmo budeš tvrdiť, že cirkev slávi nedeľu na počesť zmŕtvychvstania Krista. Zákon je nemenný! Zo zákona nesmie vypadnúť ani čiaročka a nič sa k nemu nemôže pridať. Zákon je buď – alebo. Buď ho celý dodržiavaš, ale si odstavený. Zákon je podriadený Mojžišovi a Izraelu, ktorý bol Bohom vyvedený z Egypta.

Ak adventisti zachovávajú sobotu a sú zato na seba pyšní – musia zachovať tiež všetky ostatné časti zákona do poslednej bodky. Ak raz zakopnú, nebudú spasení. Zákon je neúprosný. On pozná iba dodržanie zákona a nedodržanie. Pokiaľ dodržanie zákona sa berie ako čosi normálne, nedodržanie je trestané okamžitou smrťou.

Pavol predsa píše:

Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel. Gal 2:21

Ak sa chcete spasiť zákonom – Kristus umrel nadarmo. Kristus vám nepomôže a ste vylúčení zo spásy. Ak sa ktokoľvek chváli dodržiavaním zákona a spasením podľa desatora, je pod zlorečenstvom a odsúdením.

No chvála Pánovi, že nám vydobyl víťazstvo skrze Ježiša Krista. Toho Ježiša, ktorý je našim kňazom a Veľkňazom. Ktorý sa prihovára za nás priamo u Boha Otca. Ktorý za nás zaplatil svojou krvou výkupné. Ktorý naplnil miesto nás zákon.

Veď máme takého Veľkňaza (Ježiša), ktorý sa posadil na pravici trónu Velebnosti na nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý rozložil Pán, a nie človek. Hebr 8:1-2

Ak sa chcete zachrániť skrze desatoro, ak sa na desatoro odvolávate po uverení, Pán vás karhá, pretože Mojžišova zmluva je platná len pre tých ktorí hynú:

Ajhľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem novú zmluvu s domom Izraelovým (skrze Ježiša) a s domom Júdovým; nie podľa onej zmluvy (Mojžišovej), čo som uzavrel s ich otcami toho dňa, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta; pretože oni nezotrvali pri mojej zmluve, aj ja som ich opustil, hovorí Pán. Hebr 8:8-9

Tu vidíte, že Pán opustil každého, kto by chcel stáť v Mojžišovej zmluve, alebo čo i len v jednej jej časti.

Pán ustanovil novú zmluvu ktorá je postavená na Ježišovi. O tej zmluve Boh hovorí:

Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca a ja im budem Bohom, a oni mi budú ľudom. Hebr 8:10

Slúžme Bohu v slobode a nie v litere zákona. Sloboda smeruje k nášmu dobru, dobru k blížnemu a dobru k nášmu Bohu. Buďme si vedomí toho, že sme deti Božie, dedičia nebeskej vlasti, ktorí sú hrdí na svoj nový Božský pôvod. Ďakujme celú večnosť Ježišovi za to, čo pre nás urobil. Nikdy nepochopíme do hĺbky jeho obetu a jej rozsah za celé ľudstvo. Vierou v Ježiša sme navždy deti Božie. Aj keď niečo zlého urobíme, vždy zostávame v Božom dome. Budeme sa trápiť, bude nás trápiť vlastné svedomie a budeme túžiť byť dobrými deťmi Boha, ktorý nás nikdy neopustí…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.