O zákone II. Zákon ako neprekonateľná prekážka ku spáse

Minule sme odhaľovali zákon čo do fyzickej pôsobnosti. Dnes sa pozrime na zákon, ako duchovnú záležitosť, ktorá je prekážkou a to nezdolateľnou ku spaseniu.

Sledoval som video Johna Pipera, reformovaného kazateľa, ktorý dostal otázku ohľadom zákona, či ho má kresťan dodržiavať. On odpovedal niečo v tom zmysle, že kresťan nie je pod zákonom, ale pod milosťou. Ale – dostal nové srdce a preto má zákon dodržiavať, má byť teda pod zákonom ale už inak – slobodne. My si teraz ukážme, ako to stojí v písmach a mnohí kresťania budú šokovaní, keď sa im ukáže, že kresťan nielenže nie je zákonom viazaný, ale že musí byť od zákona oprostený.

Keď dal Boh Izraelitom desatoro, sľubovali, že sa ho budú držať. Tak bola spečatená zmluva medzi Izraelom a Bohom. Boh bude verný svojmu ľudu, ak ľud bude poslúchať zákon. Ak sa pozrieme na históriu Izraela, ide o jedno veľké fiasko, čo sa týka dodržiavania zákona. Izrael je neverný Bohu, čo je hneď prvé prikázanie desatora. Boh dopustí vyhnanstvo Izraela pre jeho odpad od Boha a útek k modlám. Izrael zabíja každého, kto sa ho snaží k Bohu opäť navrátiť. Padajú hlavy tých, ktorých Boh posiela aby hlásali Jeho vôľu – prorokov. Napokon príde sám Boh na svet a ten je Izraelom odsúdený a zabitý potupnou smrťou na kríži. Toto je dopad desatora na človeka. Toto je reálny obraz, že desatoro nesplnilo úlohu spásy, no Boh mal predsa s ním plán načo ho použiť.

Pavol začína svoj list Rimanom veľmi hlbokou teológiou o zákone. Ak chce byť človek spasený, musí dodržať celý zákon. Ale keďže sa to nikomu nikdy v histórii nepodarilo, Boh uzatvára celé ľudstvo pod pokrievku hriechu. Nie preto, aby človeka mučil a sužoval lež preto, aby si človek uvedomil, že zákon dodržať nedokáže.

Pavol píše šokujúcu vec, zvlášť pre vtedajších židov: Zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním (Bohom) ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. Rim 3:20

Pokiaľ sa žid obracal na zákon, ako základ spasenia, Pavol naproti tomu ukazuje na zákon ako niečo, čo odhaľuje hriech a nie čo človeka spasí. Zo zákona nebude nikto ospravedlnený. Ako by aj mohol, keď nikto zákon nedodržal.

Ak by človek bol schopný zákon naplniť, Ježiš by nemusel na svet prísť. Človek by bol jednoducho spasený zo svojho života. Ale Boh vedel, že žiaden človek zákon naplniť nedokáže, preto vynašiel iný spôsob spásy a to skrze vieru. Pavol zachádza ešte ďalej keď tvrdí, že ak by sa človek dokázal zákonom spasiť, viera by bola márna a Kristova obeta zbytočná. Celé zasľúbenia dané skrze starý zákon, by boli iba nepodarenou fraškou, pretože človek má dosť potenciálu nato, aby zákon naplnil sám zo svojich síl. Takéto zmýšľanie Pavol považuje za omyl:

Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené. Rim 4:14

Hneď nato Pavol ešte viac šokuje keď píše, že zákon prináša hnev! Lepšie by bolo človeku, ak by zákon vôbec nepoznal:

Lebo zákon spôsobuje hnev; ale kde nieto zákona, nieto ani priestupku. Rim 4:15

Kto sa vyzná v iných náboženstvách tak možno zaregistroval, na čom stojí novopohanstvo. V tejto skupine sa nachádzajú ľudia, ktorí vyznávajú Slovanstvo, Germánstvo, Vikingskú históriu. Oni nenávidia kresťanov a židov do morku kostí. O židoch a kresťanoch učia, že si podmaňujú svet skrze desatoro, ktoré sem priniesli aby sa ľudia začali báť. Aj keď ich filozofia nie je správna, predsa len majú pravdu v tom, že zákon prináša strach a hnev. Pavol to v hornom verši jasne deklaruje.

Pavol šokuje v liste Rimanom ďalej keď tvrdí, že cieľom zákona je viac a viac rozhojňovať hriech, aby bol viac a viac viditeľný:

Cieľ zákona. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie. Rim 5:20a

Prečo má byť hriech viditeľný a mocný? Aby ľudia videli a spoznali, ako sú na tom zle a sami sa pýtali, ako môžu byť spasení, keď skrze zákon, dodržiavanie desatora, to nie je možné?

Pavol ukazuje na zákon, ako veľmi krutého vládcu. Ak by sme doma žili so zákonom ktorý by bol v ľudskom tele, tak sa načisto zbláznime. Predstavme si že by manželka navarila, oprala, starala sa o deti a domácnosť – napriek tomu domáci zákon by jej vyčítal čo všetko ešte neurobila, čo zanedbala, čo nestihla. Zákon nepozná pochvalu, poláskanie, odpustenie. Ak by táto žena urobila najlepší obed na svete s láskou a nehou, zákon by jej vyčítal pokrčený obrus na stole. So zákonom človek jednoducho nedokáže žiť. Preto Pavol píše, že človek musí voči zákonu zomrieť:

Lebo vydatá žena je priviazaná k živému mužovi zákonom. Ale keby muž zomrel, bola by oprostená zákona muža. Rim 7:2

Ako môže človek zomrieť? Zomrieť s Kristom a narodiť sa v Kristovi. Tak zákon nemá na kresťana dopad:

Nasledovne, moji bratia, aj vy ste usmrtení zákonu skrze telo Kristovo, aby ste boli vlastníctvom inému, tomu, ktorý to vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Bohu. Rim 7:4

Zákon je svätý a dobrý. Ako sme ukazovali predtým, zákon je dokonca potrebný pre pohanov, aby sa za mesiac medzi sebou nezlikvidovali. No už nie je vhodný pre kresťana, ktorý je od neho oprostený. Tento dobrý zákon čo do ochrany človeka proti človeku, nie je absolútne dobrý ku spaseniu ba naopak – privádza človeka k večnej smrti. Zákon ktorý by nás mal uviesť do nebeskej vlasti, nás všetkých bez rozdielu privádza pred brány pekla:

A ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil, ale ja som zomrel, a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo byť na život, to isté mi bolo na smrť. Rim 7:9-10

V otázke spasenia je paradoxne zákon veľmi slabý nás zachrániť. Je mocný a silný v príkazoch a nariadeniach, no ničotný v záchrane človeka. Preto sa človek musí pýtať – ako môžem byť spasený, keď je zákon slabý, aby ma priviedol do neba? Zákon ma odsudzuje a za ruku ma vedie do zatratenia. Čo robiť bratia, aby som bol spasený? Boh musel vynájsť iný spôsob spasenia a to skrze vieru v Jeho Syna. To je jediná možnosť záchrany:

Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Bôh pošlúc svojeho Syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, Rim 8:3

Hriech má silu v zákone. Čím prísnejšie sa snažíme zákon dodržať, tým väčšiu silu hriech v nás spôsobuje, lebo si uvedomujeme svoju nemohúcnosť zákon naplniť. Zákon spôsobuje hriech a hriech smrť. Zákon, ktorý by nám mal byť na záchranu, sa stáva našim prekliatím vedúcim k smrti:

Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. 1Kor 15:56

Keď Izrael padal pod tiažou zákona, ktorý nedokázal celé stáročia dodržať, prakticky stál pod smrťou, ktorú zákon prinášal:

Ak už služba smrti, literami do kameňa vyrytá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, 2Kor 3:7

Pavol nepopiera slávu a dobrotu zákona, ktorý však tvorí len smrť. No vyzdvihuje novú slávnejšiu formu a to ospravedlnenie skrze vieru. Tým Pavol naznačuje, že zákon bude musieť opustiť scénu čo sa týka spásy, keď nastúpi spása skrze Krista:

A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? 2Kor 3:9

Zákon nikoho nedokáže ospravedlniť:

Človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. Gal 2:16

Kresťania sú mŕtvi voči zákonu, zákon nemá na nich dosah. Nie je možné, aby sa kresťania vracali k zákonu ako norme svojej spásy:

Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný Gal 2:19

Ak by sa kresťan chcel ospravedlňovať zákonom a žiaľ, dnes tak veľa kresťanov aj činí – vypadli z milosti, Kristova obeta ide mimo nich, Ježiš zomieral nadarmo:

Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel. Gal 2:21

Návrat pod zákon je hlúposť. Kresťan je ospravedlnený len skrze vieru plus nič! Vrátiť sa k zákonu ako norme viery, je totálne špatné:

Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, [aby ste neboli povoľní pravde]? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery? Gal 3:1-2

Ak sa niekto bije za dodržiavanie zákona, berie ho ako normu kresťanského života, musí vedieť, že zákon ho nielenže neospravedlňuje, privádza ho k smrti, ale je aj pod zlorečením Boha, ak zákon nenapĺňa. Prečo chcú byť kresťania zlorečení, keď sa obhajujú zákonom nám nie je jasné?!

Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje. Gal 3:10

Večný život je možný iba skrze vieru v Krista. Nie skrze zákon. Skrze zákon nikto nebude ospravedlnený, každý bude zlorečený, každý bude prekliaty. Ak sa chce niekto zachrániť prikázaniami, chce z nich žiť – ale ako sme hore spomínali – nikto ich nedokáže dodržať, takže NIKTO z nich žiť fakticky nemôže:

Že zo zákona nikto nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery. No zákon nie je z viery, ale (hovorí): Kto ich (totiž prikázania) plní, bude v nich živý. Gal 3:11-12

Zákon nás preklínal a Boh nám zlorečil. Návrat k zákonu je návratom k zlorečeniu. Ježiš nás musel vykúpiť spod zákona. Dnes sa teológovia dohadujú, spod čoho nás Ježiš vlastne vykúpil? Spod moci satana, hriechu a smrti. Áno – ale. Motorom hriechu a smrti je zákon. A tu Pavol jasne píše, že Pán Ježiš nás musel vykúpiť spod zákona, aby sme nevytvárali hriech, ktorý nás privádza k smrti a k satanovej vláde nad nami:

Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, Gal 3:13

Ak by nás mohol zákon vykúpiť na spasenie, Boh by ho bol použil ako nástroj spasenia, ale to sa nestalo, pretože zákon má opačný efekt. Zákon prináša smrť:

Či je teda zákon proti zasľúbeniam Božím? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon, ktorý môže oživiť, bola by spravodlivosť skutočne zo zákona. Gal 3:21

Zákon bol skôr daný ako vychovávateľ človeka, aby dospel do bodu, že si uvedomí neschopnosť zákon dodržať a to do času zjavenia viery v Ježiša Krista:

Prv však, ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do (času) viery, ktorá sa mala zjaviť. Gal 3:23

Zákon je slúžka Hagar a viera je Pani Sára. Kto chce žiť pod zákonom, chce žiť ako Hagar, ktorá bola od zasľúbenia spásy vyhnaná, aby nededila so synom požehnanie Abrahámovo:

Lebo je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného od služobnej , druhého od slobodnej. A ten, čo bol od služobnej, narodil sa podľa tela, ale ten od slobodnej mocou zasľúbenia. A to je obrazná reč. Oné (matky) znamenajú totiž dve zmluvy; tá prvá, z vrchu Sinaj, rodí k otroctvu; a to je Agar. Gal 4:22-24

Ježiš Kristus zrušil zákon, ktorý stál ako múr nepriateľstva k Bohu a ku spáse:

Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj Ef 2:14-15

Tu sa zastavíme a budeme pokračovať v nasledujúcom článku. Povedal som si, že nebudem písať články dlhšie ako 100 riadkov a práve som cez stý riadok prešiel. Teraz prechádzame verše ohľadom nemožnosti spasenia skrze zákon. V ďalšom diely ich prejdeme do konca. Potom sa budeme pod drobnohľadom pozerať nato, prečo je zákon pre kresťana neprijateľný…

Pokračovanie:

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.