Štyri krásne lekcie ktoré nám zanechala Jonášova kniha

Kto by nepoznal knihu Jonáša? Prorok, ktorý bol poslaný Hospodinom, aby varoval mesto Ninive od súdu. Človek, ktorý sa vybral na opačnú stranu ako mu Boh prikázal, lebo chcel Božiu úlohu obísť. Nemôžeme sa mu diviť. Ninive bolo hlavným mestom krutej Asýrie. Je to podobné, ako keby sme my dostali úlohu, varovať moslimských radikálov v srdci ich samotnej viery v Mekke, že ak neprijmú Krista, nebudú spasení. Aj my by sme utekali na druhú stranu do zasneženého Nórska. Nemôžeme Jonáša obviňovať. Ale pozrime sa na nášho Boha Otca, aké lekcie nám udelil z tejto maličkej knižky, ktorá sa dá prečítať behom pár minút.

Prvá lekcia – Tri dni v bruchu veľryby

Jonáš bezstarostne utekal od svojho poslania, keď sa plavil loďou smerom ku Španielsku. Boh spustil na námorníkov veľkú búrku, ktorá bola nad ich sily. Začali sa modliť k svojim bôžikom. Jonáš na prekvapenie tvrdo spal. On, kvôli ktorému sa strhla táto búrka, nerušene odpočíva:

Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha; pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili ľahšou. Ale Jonáš zostúpil do vnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Jon 1:5

Jonáš po prebudení tušil, prečo je celá posádka lode v nebezpečenstve a preto námorníkom povedal, že sa to stalo kvôli jeho neposlušnosti. Jonáš ich žiadal, aby ho hodili cez palubu, inak búrka neutíchne. Potom Jonáša pohltila veľká ryba a on bol v jej útrobách dlhé tri dni a tri noci. Tu mal čas premýšľať o svojom bláznovstve neposlúchať Boha, tu učinil pokánie – zmenu zmýšľania. Pán ho zachránil a po druhý krát mu zdelil svoju požiadavku:

Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jon 3:2

Tentokrát Jonáš išiel bez slova a poslúchol Pána. Táto lekcia nám hovorí o tom, aké je bláznivé sa vyhýbať Božím zámerom. Aké je hlúpe, neprijať Ježiša Krista do svojho života, keď to je jediná vec, ktorú Boh od nás požaduje aby sme boli spasení:

Povedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Jn 6:28-29

Druhá lekcia – kajanie sa a podvolenie pod Boha

Ninive bolo mesto pohanské. Hospodin nemal uzatvorenú zmluvu s Ninive, oni boli svojvoľníci. Aj keď prišli s Bohom Izraela niekoľkokrát do styku, nikdy Ho neprijali. No v tejto lekcii ukázali čosi neobyčajné. Keď im Jonáš káže, že za 40 dní bude Ninive zničené, oni uveria a začnú sa kajať vo vrecovine a prachu, od posledného človeka v meste, až po samotného kráľa.

Aký kontrast medzi Ninivským kráľom a faraónom v čase Mojžiša. Faraón vo svojej pýche a vzbure prehlásil:

Kto je Hospodin, aby som poslúchol Jeho slovo? Ex 5:2a

Naopak Ninivský kráľ sa sám oblieka do vrecoviny. Akú lekciu to dáva nám? Izrael bol nie raz napomenutý Hospodinom, aby sa odvrátil od svojich zlých ciest, ale on nepočúval svojho Boha na rozdiel od Ninivského ľudu. Zašlo to až tak ďaleko, že Boh poslal svoj ľud do vyhnanstva Babylonskej ríše, na dlhých 70 rokov. Aj tak tento tvrdošijný ľud nechcel poslúchať hlas svojho Pána. Zabíjal a kameňoval tých, ktorých mu Boh posielal k náprave. Napokon dal zabiť na kríži, samotného Syna Božieho.

Pokiaľ kráľ Ninive Jonáša poslúchol na jeho slovo, Boží ľud neposlúchal svojho Boha, neposlúchal tých, ktorí ho varovali, dokonca ich prenasledoval a zabíjal. Jonáš mal šťastie. Možno ak by bol poslaný k svojmu ľudu, bol by skončil horšie, ako keď išiel hlásať slovo Boha pohanom.

Čo táto lekcia hovorí nášmu svetu? Boh varuje aj dnešný svet pred blížiacim sa koncom a strašným posledným súdom. V starej dobe Boh varoval svet skrze prorokov, dnes svet varuje skrze svojho Syna, v ktorom je spasenie. Boží Syn je jediným prostriedkom ku spáse, iná cesta ako Ježiš Kristus neexistuje.

Kým za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Bôh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi, Hebr 1:1

Dáme sa ako jednotlivci ešte napomenúť, prijmeme Pána Ježiša Krista do svojho života? Dáme sa napomenúť ako národ, ako svetadiel, ako svet? Aj dnes chodí Jonáš v podobe kresťanských misionárov svetom a hlása, aby sa ľudia zmierili s Bohom skrze Ježiša Krista. Daj sa zachrániť drahý človeče, ešte nie je neskoro, ešte je stále čas milosti. Nebuď hlúpy ako bol faraón, ktorý naduto vyhlasoval – kto je Boh, aby som ho mal počúvať?

Tretia lekcia – Mesiáš

O 700 rokov neskôr, ako sa stal príbeh s Jonášom, prichádza Ten, o ktorom hovorí celé písmo – Mesiáš, Ježiš Kristus. On sám potvrdzuje knihu Jonáša keď predpovedá, že Syn človeka rovnako ako Jonáš, bude tri dni a tri noci ležať v hrobe, ale na tretí deň vstane zmŕtvych:

Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľryby tri dni a tri noci, tak bude i Syn človeka v srdci zeme tri dni a tri noci. Mt 12:40

Ježiš napĺňa všetky starozákonné proroctvá sám na sebe. Skutočne bude tri dni v útrobách zeme, aby vstal zmŕtvych a dokázal svoje Mesiášske poslanie. Čo nám táto lekcia hovorí? Jonáš kázal mestu Ninive 40 dní kázeň skazy a oni uverili a kajali sa. Pán Ježiš potvrdil celé písma, že On je tým, ktorého Boh predpovedal. Vstal zmŕtvych a odišiel domov k Otcovi. Ale ešte predtým rovnako ako Jonáš, 40 dní svedčil Izraelu, aby v Neho uverili, pretože 40 dní po svojom zmŕtvychvstaní sa Izraelu ukazoval.

A Izrael v drvivej väčšine odmietol toto 40 dňové kázanie a v Ježiša neuveril. Boh hneď nato otvoril brány nebeského kráľovstva celému svetu a 40 dňové kázanie sa pretiahlo až do dnešných dní. Prečo sa nedáš zachrániť slabý človeče, myslíš si, že Boh chce tvoju smrť?

Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto. Iz 45:22

Alebo si myslíš, že Boh je proti tebe zameraný tak, ako ti ho vykreslili cirkvi a kresťanské náboženstvá? Že hľadí nato, čo zlého vykonáš, aby ťa mohol trestať? Veď On ťa tak miluje, že ti dal možnosť záchrany v Synovi – stačí iba prijať jednoduchú zvesť o kríži, aby si sa stal nielen Božím priateľom, ale aj Jeho synom. Boh nesliedi za tebou čo zlého vykonáš, On dobre vie že si hriešny už od narodenia. Ale vsadil na TVOJU vieru, ktorá nie je nezaťažená hriechom, ktorá môže Boha v Synovi prijať na zmierenie.

Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť – znie výrok Hospodina, Pána. Obráťte sa a budete žiť! Ez 18:32

Štvrtá lekcia – dajte sa drahí ľudia zachrániť

Ninive je nám veľkým vzorom. Uverilo a bolo zachránené. Kresťanské náboženstvo urobilo tak zlú reklamu Bohu, že ľudia o Ňom chcú dnes sotva čo počuť. Predstavilo a podnes predstavuje svetu Boha, ktorý neprestajne hádže blesky, mučí svedomie, je prísny ako tvár Kalvína, neoblomný ako reformovaná teológia.

Ale toto nie je Boh biblie, toto je Boh vytvarovaný ľuďmi a ich učeniami. Boh nás volá, apeluje na našu vieru, ktorá je ako duša, do ktorej je možné naliať akékoľvek učenie. Viera nie je zaťažená hriechom, je slobodná, rada počúva a prijíma.

Aj ty malý človiečik máš takúto vieru v sebe, naplnenú azda učeniami o reinkarnácii, astrálnom cestovaní, ezoterike, buddhizme, hinduizme, judaizme, ateizme. Azda je tvoja duša naplnená moslimskou vierou, alebo gnosticizmom či vierou agnostickou. Boh chce, aby si tieto viery odhodil ako slabé a mizerné, ktoré ťa nedokážu spasiť. Boh ti chce naliať do srdca pravú vieru, ktorá má ako jediná spasiteľnú moc. Počúvaj drahá duša, nastraž uši, pretože Pán k tebe teraz hovorí:

Všetci sme hriešni, nikto nepríde do kráľovstva nebeského, jedine skrze Ježiša. Prečo? Ježiš Kristus bol ukrižovaný kvôli všetkým ľuďom, aj kvôli tebe. Vzal hriechy ľudí na seba, kde ich Boh na Jeho tele strašným hnevom raz a navždy zničil. On kvôli tebe zomrel a bol tri dni v hrobe. No potom vstal zmŕtvych na tvoje ospravedlnenie a večný pokoj s Bohom Otcom. Nemusíš naveky zomrieť, môžeš naveky s Bohom žiť v kráľovstve, o ktorom sa ti ani len nesnívalo.

Boh má vypísaný šek spasenia aj s tvojím menom. Má vypísané šeky na všetky mená, ktoré sa v celej histórii narodili. Jedinou vecou ktorú máš urobiť je uveriť, že Ježiš kvôli tebe podstúpil tak strašnú smrť, aby si ty mohol žiť. Vyber si tento šek spasenia ešte dnes, pretože nikto z nás nevie, kedy nastane jeho posledný deň. Boh ťa miluje a to nielen slovom, ale aj skutkom:

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Jn 3:16

Keď krutí Sýrski Ninivčania dokázali uveriť Bohu a jeho varovaniu, prečo nie ty – človek 21. storočia? Boh nedal iné meno k spaseniu, len meno Ježiš. Neexistuje spasenie skrze proroka Mohameda, Buddhu, Krišnu, Osha, Lao C’, Sri Chinmoya, pápeža. Iba jediné meno existuje pod slnkom, v ktorom je možná spása. A tým menom je Ježiš. Boh, ktorý nedokáže klamať, ti to hovorí skrze svoje slovo:

A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom (okrem mena Ježiš), v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Sk 4:12

Nemôžeš vôjsť do večného života inou cestou, ako skrze Ježiša:

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Jn 14:6

Ježiš je jediným pastierom, ktorý prevedie teba – naivnú ovečku – do svojho ovčinca ak sa Mu zveríš:

Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. Jn 10:9

Ježiš zomrel kvôli tebe drahá ovečka, preto ťa môže spasiť. Ježiš dal svoj život za tvoj, aby si mohol večne žiť:

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Jn 10:11

Všetci falošní vodcovia náboženstiev, nedali svoj život za ovečky, hneď sa rozutekali ak prišli problémy a satan na nich dorážal:

Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; [nájomník uteká], pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Jn 10:12-13

Ježiš sa nezľakol, samého seba zmaril kvôli svojim ovciam, On je skutočným pastierom:

Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje. Jn 10:14

Pozná ťa Ježiš? Poznáš ty Ježiša? Ak nie – nie si ešte jeho ovečkou, ale ovcou ktorá sa zachytila svojou vlnou do tŕnia falošných náboženstiev, vier a ľudských učení a nevieš ako sa dostať preč. Zavolaj na Ježiša a on ťa vyslobodí z krovia, a budeš navždy Jeho.

Toto sú štyri krásne lekcie ktoré nám zanechal Jonáš. Čo ti bráni v tom, aby si uveril a bol spasený? Boh nesliedi za tebou a neobviňuje ťa v tomto čase milosti, ale ťa volá a hovorí k tvojmu srdcu aby si uveril v Jeho Syna, v ktorom je život. Poznáš tohto dobrého Boha Otca, ktorý chce aby si žil? Ktorý skrze Ježiša k tebe prehovára takto:

Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Jn 6:40

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.