3 otázky pastora pre svoj zbor ohľadom spásy

V istom zbore urobil nový pastor pokus, ako sú ľudia na tom s vierou a so spásou. Starý pastor bol stará škola. Omieľal donekonečna otrepané frázy, ako človek príde ku spáse. Miešal spásu so skutkami, posvätenie s evanjeliom. Nebolo preto vôbec divné, že nikto v tom zbore nevedel s istotou povedať, či bude spasený. Nový pastor im rozdal papiere a inkognito im v týchto papieroch položil tieto tri otázky:

  1. Čo by ste povedali, že je evanjelium?
  2. Keby ste dnes zomreli a postavili sa pred Svätého Boha, čím by ste sa obhajovali, aby vás vpustil do svojho nebeského kráľovstva?
  3. Ak by ste práve teraz zomreli, viete či ste v nebi? (Pokiaľ hore im nechal priestor na vlastnú odpoveď, tu im dal zakrúžkovať dve odpovede):
  • Áno, som si na 100% istý, že pôjdem do neba!
  • Nemám absolútnu istotu, že skončím v nebi!

Ako by ste odpovedali vy, ja, naši cirkevní bratia v zbore? Pozrime sa na obrázok, kde vidíme cirkev a jej rádiové vysielanie. Neprestajne nám omieľa ktosi tento a podobný zoznam vecí, ktoré musíme dodržať aby sme boli spasení.

Našli ste sa v tom zozname? Alebo ste tam našli frázy, ktoré sa v cirkvách neprestajne objavujú?

Na druhom obrázku sú zase iné frázy, ktoré počúvame od svojich pastorov. Poznáte tieto slová? Sú vám povedomé? Nachádzajú sa mnohokrát aj mimo zborov, na rôznych weboch, youtube kanáloch, kresťanských stránkach.

Má toto všetko niečo spoločné čo i len okrajovo so spásou? Poďme sa pozrieť na tie tri odpovede toho pastora a odpovedajme si čo najjednoduchšie, ako keby sme učili malých prváčikov.

Čo je to evanjelium?

Evanjelium je dobrá správa. Človek je hriešny, každý jeden. Všetci konáme množstvo zlých vecí. Náš hriech sa nedá nijako vymazať, ani vyplatiť. Jedine žeby – žeby Boh vzal na seba naše hriechy. Ale to sa nedá. Boh je Duch a je nesmrteľný. Alebo by to predsa len šlo? Jedine že by sa Boh stal jedným z nás – človekom – a miesto nás by zomrel. A toto sa skutočne stalo. Boh skrze Izaiáša oznamuje, že pošle na zem svojho služobníka. Ale máme dávať pozor – tento služobník síce bude vyzerať ako my – ľudia – ale Boh hovorí, že to bude ON SÁM!

Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil (Ježiša), aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, ŽE SOM TO JA. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Bôh a nebude ani po mne. Iz 43:10

A tento služobník sa objavuje naozaj na zemi. V jasličkách sa narodil Ježiš, malé dieťatko. Anjeli hovoria chudobným pastierom, aby bežali do Betlehema, pretože sa im narodil Kristus Pán, ktorý sníme ich hriechy. A skutočne keď dospel, nechal sa obetovať na kríži ako baránok, miesto nás – teba a mňa – zlých ľudí, plných hriechov. On vzal naše hriechy na seba, kde ich Boh na Jeho svätom tele odsúdil. To ja a ty – my sme mali stáť pod Božím hnevom za svoje hriechy, ale miesto nás sa postavil pod tento hnev Ježiš. Chvála MU…

Kvôli nám krváca a zomiera. Jeho krv nás navždy očistila od všetkých neprávostí a hriechu. Ježiš je položený do hrobu, ale na tretí deň vstáva zmŕtvych, na naše ospravedlnenie, ako dôkaz toho, že Boh prijal miesto mňa a teba, Ježišovu obetu na Božom oltári – kríži.

Je tu však jedna podmienka. Či veríš, že Ježiš toto vykonal miesto teba z celého srdca? Pretože ak veríš, si zachránený, alebo inak povedané – spasený. Ale kto v túto skvelú správu neuverí a je jedno či je ignorant, alebo sa z nej ešte aj posmieva, spasený nebude, Boží hnev sa vyleje priamo na neho. Je bez Obhajcu, je bez Záchrancu, je bez Spasiteľa…

Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Jn 3:36

Čo teda musíš veriť v jednoduchosti? To čo Pavol napísal v liste Korinťanom:

Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, 1Kor 15:3-4

Tri veci:

  1. Ježiš zomrel pre naše hriechy
  2. Bol pochovaný
  3. Vstal zmŕtvych – teda bol vzkriesený

Toto je celé evanjelium. Nič viac, nič menej. Horné obrázky ako sám vidíš, toto evanjelium neobsahujú. Ak by niekto aj hlásal takto evanjelium, ale by k nemu pridával skutky, jeho viera je márna. Keď sa žalárnik pýta Pavla, ako bude spasený, Pavol mu odpovedá:

Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Sk 16:31

Bodka. Teraz sa teda presuňme k druhej otázke: Keby ste dnes zomreli a postavili sa pred Svätého Boha, čím by ste sa obhajovali, aby vás vpustil do svojho nebeského kráľovstva?

Táto otázka vychádza z prvej otázky. Ak sme uverili v Ježiša Krista, ktorý miesto nás zomrel na kríži, Boh nás vpustí do nebeského kráľovstva. Potrebujeme sa v tom uistiť skrze slzy, plač, emócie, či pocity? Vôbec nie! My sme si istí preto, lebo Boh nikdy neklame. Peter napísal:

On (Ježiš) nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach… 1Pt 2:22

Ak Ježiš nikdy neklamal a vždy hovoril len pravdu, potom táto pravda je pevná ako skala. Ježiš predsa nehovoril len tak do vetra keď povedal:

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu (Bohu), ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Jn 5:24

Počul si slovo Ježia? Počul! Uveril si v toto slovo? Uveril. Tak máš večný život! Bodka. Je teda viera o pocitoch, emóciách alebo plači? Absolútne nie! Je viera postavená na tom, že sa ti zjaví sám Ježiš? Vôbec nie! Je viera postavená na tom, že ovládaš ľudské učenia a teológie? Nie, nie! Viera stojí a padá na viere v Kristov kríž.

A tak prejdime k tretej otázke:

Ak by ste práve teraz zomreli, viete či ste v nebi?

  • Áno, som si na 100% istý, že pôjdem do neba!
  • Nemám absolútnu istotu, že skončím v nebi!

Odpoveď na túto otázku vychádza z predošlých dvoch odpovedí. Ak je viera v počutia Božieho slova, ktoré hovorí, že Ježiš bol za mňa ukrižovaný, pre moje hriechy, zomrel a vstal zmŕtvych – a ja tomu pevne verím že to tak je – musím mať prirodzene a logicky istotu že skončím v nebi. Prečo? Pretože sa tu nejedná o môj život, moje skutky, ale o skutky Krista, ktorý vykonal spásu miesto mňa!

Ak by som mal byť spasený podľa horných obrázkov, mal by som veľa problémov. Nie zo všetkých hriechov som sa odvrátil. Nie vždy mám Ježiša ako Pána v mojom živote. Nie som dokonalý, nemám dokonale premenený život, nemám dokonale premenené srdce. Písmo hovorí, že len dokonalý človek môže vstúpiť do kráľovstva Božieho. A ja mám od dokonalosti ďaleko. Tiež sa mi stáva, že zabudnem vyznať hriech. Zabudnem na modlitbu, niekedy som lenivý do čítania písma, ba aj sa mi nechce ísť čas od času medzi kresťanov.

Ale chvála Pánovi, že On nehovorí ohľadom spásy o skutkoch. On hovorí o viere v Neho – teda mimo moje skutky.

A predsa Pán vyžaduje odo mňa jeden skutok – uveriť. To je všetko. Keď sa židia pýtajú Pána, aké sú skutky, ktoré by sa páčili Bohu, čo im odpovedá?

Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho (Ježiša), ktorého On (Boh) poslal. Jn 6:29

A zase sme pri viere. Že príde premena v živote, posvätenie, spoznávanie Boha skrze písmo, modlitba – to vychádza z viery a je to úplne prirodzené. Ale spasenie nie je z týchto vecí, tieto veci sú mimo spasenie. Sú to dve odlišné veci. Naše spasenie nie je z nás, ale je z Boha, bez našich skutkov a našich zásluh. Naše spasenie je iba hľadením na kríž a viera v tento kríž. Nič viac, nič menej. Na svojej spáse nemáme nič, čím by sme sa mohli pochváliť…

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ef 2:8-9

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.