Trojica a útok na Ježiša – Boha

Trojica je zjavená skutočným veriacim. Ak Ježiš Kristus nie je Boh, nemáme odpustené hriechy. Ak Ježiš Kristus nie je Boh, potom celá naša kázeň je márna. Ak Ježiš nie je Boh, potom nemôžeme byť spasení. NIKTO! Tu nejde len o Trojicu, ale o Božstvo Ježiša Krista. Ak takto neveríme, sme bez spásy. Takže sa na to pozrime prečo to tak je. Dnes sa budeme zaoberať hlavným spojením – Ježiša a Boha. Duch Svätý bude v inom článku… (Pozri antitrinárne herézy)

Tým že ľudstvo upadlo do hriechu, urazilo Boha. Hriech je urážkou Boha. Odčiniť urážku Boha nemôže NIKTO. Podľa práva ktoré Boh dal svetu, kto zhreší, urazí Boží Majestát – si zasluhuje smrť – fyzickú aj večnú smrť. Aby človek mohol žiť, potom by URAZENÁ strana, musela na seba vziať našu smrť! URAZENÁ strana je BOH! On by musel miesto nás zomrieť. Ale to nejde! Boj je Duch a On zomrieť nemôže. On drží celý svet svojou silou, bez neho sa nič nepohne vo svete, okrem toho je večný. Ak Boh nemôže zomrieť miesto človeka, potom človek nemá ako byť spasený! Nikto sa nemôže postaviť medzi padlé ľudstvo a Boha ako prostredník, ako zmierenie za hriechy! Nikto, ani Ježiš, ak je človekom, aj keby bol Božím Synom.

Ježiš nebol treťou stranou

Ak by Ježiš bol len človek, aj keby bol Bohom sám poslaný, nemôže naplniť zmierenie! Ježiš by bol treťou stranou. Satan by žaloval oprávnene Boha, že obišiel svoju vlastnú spravodlivosť. Odplata za ľudí ktorí zhrešili a (ľudia zhrešili všetci) – je večné zatratenie – smrť. Od tohto nemôže Boh odstúpiť. Iba jediný prípad by znamenal, že by sa naplnila Božia spravodlivosť a to vtedy, keby Boh zomrel miesto človeka!

Satan toto dobre vedel a preto ani len netušil, čo Boh vymyslí. Boh sa stal človekom!!! Boh sa stal človekom, aby naplnil spravodlivosť. Ak by bol Ježiš iba človek, nemôže naplniť spravodlivosť, pretože by bol treťou stranou. 

Ako keby vás nieto zbil na ulici – spor je medzi vami a útočníkom. Súd neberie do úvahy žiadnu tretiu stranu. Napríklad – že by mama útočníka sa miesto neho postavila pred súd. Nebola by naplnená spravodlivosť a ani vy by ste s tým nesúhlasili, aby nevinná mama trpela za syna. Predstavte si, že by súd vymeral útočníkovi 5 rokov väzenia. Týmto rozsudkom je naplnená spravodlivosť. Je to iba medzi vami a útočníkom. Nikto tretí nemôže vstúpiť medzi vás a útočníka. Súd je nato, aby rozsúdil.

Viete ako by mohol byť útočník podľa Božieho poriadku oslobodený? Že by ste si VY SAMI – OBEŤ – išli odsedieť tých 5 rokov miesto útočníka! Keby ste VY vzali JEHO vinu na seba, on bude oslobodený. NIKTO iný nemôže túto vec urobiť, len vy a – obeť!

Právnická stránka

Takto je to po právnickej stránke aj s Bohom a ľudstvom. Boh je obeť našej nenávisti a preto musí potrestať naše hriechy, ktoré v konečnom dôsledku vychádzajú z nenávisti a nezáujmu o svojho Stvoriteľa. On ustanovil spravodlivosť, že každý kto pácha hriech, musí zomrieť. Aby ste vy nemuseli zomrieť, MUSÍ za vás zomrieť Boh. To je právna požiadavka zákona!

Ale to nie je možné, pretože Boh je Duch a nemá telo, je nesmrteľný. Ale predsa existuje možnosť, o ktorej diabol nevedel. Keby to bol vedel, nedovolil by, aby Ježiš zomrel na kríži. Tá možnosť je ako isto tušíte, že sám Boh sa stal jedným z nás ľudí! Takto mohol Boh zomrieť na kríži miesto nás, v podobe človeka, aby bola naplnená spravodlivosť po právnickej stránke. Satanovi zostali tak iba oči pre plač, pretože on veľmi dobre vie, že Boh zomrieť nemôže. Ale čo nevedel bolo to, že sa sám Boh vtelí a zomrie miesto padlého človeka! (Pozri článok o kríži)

Takže ak hovorím o kríži a Pavol hovorí o Kríži, myslí tým to, že na tom kríži nevisel obyčajný človek – ale sám Boh. Lebo ak tam nevisel Boh, potom nemôžeme mať vieru! Ak veríme, že nám Ježiš vzal hriechy na drevo kríža ale bol len človekom, taká obeta nemôže mať právnický obsah a moc. Sme v Jehovizme! Sme v sektárstve.

Pavol ani len nepomyslel nikdy nato, že Ježiš nebol Boh. Ak sám Boh nevzal moje hriechy na dreve kríža, ale len človek, som stratený a nikdy moje hriechy nie sú odpustené. Jehovisti takto veria a preto ich Boh uvrhol do skutkárstva. Oni nevedia ako budú spasení. Rovnako tak Mormóni a ďalšie sekty.

Nie je nič horšie ako učenie, že Ježiš je len človek. Ak skutočne veríte, že sú na kríži odpustené vaše hriechy skrze Ježiša – Boha, ktorý bol v ľudskom tele – potom dostanete Ducha Svätého, ktorý vás v tom utvrdí. Táto pravda bola zjavená každej generácii v cirkvi. A táto pravda je zahalený tým, ktorí si myslia, že Ježiš bol len človekom. Nemajú Ducha.

Biblické dokazovanie

Preto uvažujme nad veršami:

Ježiš hovorí, že On a Otec sú jedno! Ja a Otec sme jedno. Jn 10:30

Už za apoštola Jána sa šírilo toto falošné učenie, že Ježiš bol len človekom. Ján preto napísal štvrté evanjelium, ktoré je evanjeliom učenia o Boho-človeku. Vezmime si úvod:

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Jn 1:1-3

Ján tu hovorí, že na počiatku bolo Slovo (Ježiš). Jehovisti tárajú, že na počiatku znamená na začiatku sveta. Ale Ján pokračuje – A to Slovo (Ježiš) bolo u Boha. Bolo vždy u Boha. A ďalej pokračuje – a to Slovo (Ježiš) bol SÁM BOH!

Ako vieme, že to Slovo, o ktorom hovorí Ján, je Ježiš? Čítajme:

A on (Kto On?) , to Slovo (aké slovo?) sa stalo telom (Božie slovo sa stalo telom) a prebývalo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Jn 1:14

Slovo sa stalo telom

A tu vidíme, že to Slovo, nebolo len Slovo, ale že sa stalo telom a prebývalo na tejto zemi. A my ľudia sme ho videli, dotýkali sme sa neho skrze generáciu, ktorá s ním žila, hľadeli sme na Jeho slávu a – teraz pozor – ako Jednorodeného od Boha Otca!

A Ján Krstiteľ hovorí: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja. Jn 1:15

Ježiš sa narodil v čase na zemi, ale bol tu vždy, skôr ako všetko stvorené a bude tu naveky, ako nestvorené Slovo, ktoré vždy bolo u Otca.

Židia, keďže nemali Ducha ako ho nemajú sekty, si mysleli, že Ježiš bol človek a preto mu hovoria:

Päťdesiat rokov ešte nemáš, a Abraháma že si videl? Jn 8:57

Oni nevedia, že Ježiš je Slovo, ktoré VŽDY bolo u Boha a ktoré bolo BOHOM! Čo im odpovedá Ježiš?

Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, JA SOM. Jn 8:58

Ja som

Ježiš nielenže hovorí, že bol skôr ako Abrahám, keďže je večný, ale On sa pasuje Božím menom – JA SOM. Pre žida toto bolo najvyšším rúhaním, ak sa niekto označil – JA SOM. Tak sa totiž označuje LEN sám Hospodin. Takto povedal Mojžišovi pri horiacom kríku – Som ktorý som. Čo urobili židia keď počuli Ježiša povedaj – JA SOM?

I zdvihli kamene, aby hádzali na Neho. Jn 8:59

Ježiš im vlastne povedal – JA SOM BOH! A oni to nepochopili, pretože bez Ducha tomu nemohli porozumieť.

Pozrite si verše, kde Ježiš hovorí – JA SOM a budete prekvapení, koľko týchto veršov v písme je. Keď Ho išli zajať v Getsemnaskej záhrade, pýtali sa, ktorý je ten Ježiš Nazaretský. On sa priznal a opäť použil Božie meno: JA SOM! Všimnite si čo sa stalo s celým tým ozbrojeným plukom:

Riekol im Ježiš: Ja som! A stál s nimi Judáš, Jeho zradca. Ako im povedal: Ja som! ustúpili a padli na zem. Jn 18:5-6

Všetok ten zástup spadol na zem! Tí mocní muži so zbraňami ležia na zemi, keď počujú Božie meno – JA SOM.

Len Boh môže odpustiť hriechy

Ľudia hovoria, že len Boh môže odpúšťať hriechy a je to pravda! Skutočne len Boh môže odpustiť hriechy, pretože len On jediný je na strane krivdy a len On jediný môže hriech odpustiť. Ježiš hovorí:

Synu, odpúšťajú sa ti hriechy! Mk 2:5 Farizeji a zákonníci mali pravdu, pretože len Boh môže hriechy odpustiť a preto takto zmýšľajú:

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a premýšľali v srdciach: Čo tento hovorí? Rúha sa! Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie Jeden, Boh? Mk 2:6-7

Ak ale Ježiš nebol Boh, nemohol odpúšťať hriechy! Prečo ho židia vlastne odsúdili? Pretože on im priamo a nepriamo hovoril a dokazoval, že je Boh v ľudskom tele. Preto mu židia hovoria:

Odpovedali Mu Židia: Pre dobrý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa Ty, človek, robíš Bohom. Jn 10:33

Oni si mysleli, že je iba človekom, ako to robia dnes sekty! Oni nerozpoznali Boha v ľudskom tele! Ježiš sa otvorene rovná Bohu a má aj prečo. Ak by nebol Bohom, dal by sa nižšie. On bol nižšie počas pozemského života, počas svojej ľudskej služby tu na zemi. Ale vo svojej podstate, bol rovný Bohu:

Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť Ho, že nielen porušil sobotu, ale že aj Boha nazval svojím Otcom, a tým sa rovnal Bohu. Jn 5:18

Pre židov rúhanie ak sa niekto označil sa Božieho Syna

Pre žida bolo jasným znamením to, že keď sa niekto prirovnával k Bohu, bol Bohom sám a to bolo pre nich ťažké rúhanie Pozrime sa čo píše Pavol:

Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Flp 2:5-8

Pavol napísal, že Ježiš mal podobu Božiu (podľa Ducha, nie podľa tela) a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež! Ježiš sám seba zjavuje ako Boha. Keď sa Filip pýta Ježiša, aby mu ukázal Boha, čo mu Ježiš povie?

Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Jn 14:9

Kto Ježiša videl, videl Boha! My sme v starej zmluve videli Boha len ako cez nejasnú hmlu, ale v Ježišovi sa nám zjavil Boh taký, aký skutočne je. Mrákota starej zmluvy sa rozplynula.

Písmo hovorí, že Boh je žiarlivým Bohom a svoju slávu nikomu nedá! On sa s nikým nebude deliť. Ako je to možné, že predal súd Synovi, že spásu uvalil na Syna? Ako je to možné, že Ježiš si nárokuje na všetko čo je Božie? Pretože Boh a Syn sú Jedno a vždy je s nimi i Duch Svätý.

Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Jn 16:15

Všimnime si starú zmluvu, ako boh hovorí v množnom čísle o sebe: Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami atď. Gn 1:26

Boh v množnom čísle

Ďalšie verše, kde Boh hovorí o sebe v množnom čísle:

Hospodin Boh však riekol: Hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, Gn 3:22

Pozrime sa ako zostupuje pri stavaní Babylonskej veže – čo hovorí Boh?

Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Gn 11:7

Množné číslo! Keď prichádza Boh za Abrahámom a Boh sám hovorí, že Boh ho navštívil – prichádza v Trojici!

Ján hovorí vo svojom liste toto:

Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo [na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú]: 1Jn 5:7

Zmenená biblia

Všimnime si, že sekty a moderné biblie, chcú Boha v Trojici odstrániť a preto je tento záver v zátvorkách. Katolícka a ekumenická biblia tam už nemá toto slovné spojenie: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú! V Roháčkovi jasne čítame bez zátvoriek:

Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. 1Jn 5:7

Výborný kralický preklad: Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou. 1Jn 5:7

A teraz nová česká biblia 21: Jsou tu tedy tři svědkové: 1Jn 5:7 Koniec – nič viac!

Toto je ustanovené presne podľa Jehovistickej biblie! Iba – sú traja svedkovia – jasne nie sú definovaní, ako to Ján napísal. Prečo sa satan snaží zničiť Trojjedinosť? Pretože ak je Ježiš človek, potom je na jednej rovine s Buddhom, Mohamedom, Krišnom, a ďalšími podvodníkmi. Ale Ježiš je STVORITEĽOM Buddhu, Mohameda, Krišnu! Ich telá hnijú v hroboch do dňa súdu, kedy ich tento Ježiš bude súdiť podľa evanjelia! Ak Ježiš je človek – NIE SME SPASENÍ a trčíme vo svojich hriechoch!

Tomáš po uverení povedal z Ducha Svätého:

Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! Jn 20:28

Pán môj a Boh môj

Prečo mu povedal že je Boh? Pretože dostal pravú vieru zhora. Ak Boh nikomu nedá svoju slávu, ale je žiarlivý, prečo máme vyznávať aj Jeho Syna? Prečo hovorí Boh v množnom čísle? V starej zmluve je ešte hlboko skrytá jeho Trojjedinnosť, prakticky druhá osoba ešte nie je svetu zjavená – je zatiaľ iba Slovom u Boha. Ctiť Syna však znamená ctiť Otca a naopak. Oni sú jedno a preto Ján píše:

Aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. Jn 5:23

Čo hovorí druhé prikázanie? Nebudeš sa klaňať NIKOMU, žiadnemu človeku, žiadnemu výrobku remeselníka, žiadnej modle. Prečo sa ľudia klaňajú Ježišovi a On ich nekarhá zato že tak činia? Pretože je to prirodzené, že sa Bohu máme klaňať:

Len Boh sa budeš klaňať!

A oni sa Mu (Ježišovi) poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema Lk 24:52

A [ako šli zvestovať to Jeho učeníkom], ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu. Mt 28:9

Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali. Mt 28:16-17

A tí, čo boli na lodi, padli Mu k nohám a hovorili: Vpravde, Syn Boží si! Mt 14:33

A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. [Amen.] Lk 24:52-53

Boh sa zjavil v tele

Ježiš je Boh ktorý sa zjavil v tele. Pozrime sa na Pavla, čo píše Timoteovi, aké tajomstvo mu zveruje, ktoré svet nedokáže rozpoznať:

Vpravde veľkým tajomstvom pobožnosti je On (Boh), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu. 1Tim 3:16

A znovu – Ježiš je Slovo:

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 1Jn 1:1-2

Záver

Tých veršov je nespočet, ale sú zjavené len tým, ktorí prijali Ducha skrze Kristov kríž. Ale ak na kríži nebol Boh, ale iba človek, naša viera a kázeň je márna. Nedajte sa oklamať prosím vás sektami, ktoré hľadajú v starých vierovyznaniach chyby a snažia sa vytvárať nové učenia. Málokto z vás vie, že Trojjedinnosť sa má z biblie dostať preč, že sú vynechávané úmyselne tieto verše, ktoré Ježiša označujú za Boha.

Prišli s tým Jehovisti, ktorí slúžia diablovi a diabol ich nápad prijal a tak sa hromadne prepisujú biblie po celom svete, vrátane Česka a Slovenska. Prečo diabol nenávidí Trojicu? Pretože ak je Trojica, je Ježiš Boh! Ak je Ježiš Boh, potom všetky ostatné náboženstvá a viery sú falošné odporné cesty do pekla! Ale ak sa z Ježiša urobí len človek, potom iné viery majú šancu na svoju existenciu v Novom Svetovom poriadku (New Age)!

Ľudia ktorí nepoznajú kázeň o kríži, o odpustení hriechov, ale sa zaoberajú inými učeniami a vierami, ktoré kríž niekam odhodili ako okrajovú záležitosť, zvádzajú v dnešnom čase kresťanov k diablovmu učeniu. Cirkev si vraj Trojjedinnosť vymyslela, ako keby v nej nepôsobil Boh a nechal ju celú zablúdiť. Ak sa cirkev mýlila na prvom koncile v Nicei v otázke Trojjedinnosti, potom sa mýlila aj v otázke biblie, ktorú ustanovila! Ak nie je Trojjedinnosť správna, potom vaše biblie nemajú žiadnu moc, okrem starého zákona, na ktorý sa odvolával Ježiš a učeníci.

Ak Ježiš nie je Boh, stále stojíme vo svojich hriechoch

Ak Ježiš ako Boh nezomrel na kríži za naše hriechy – potom porozbíjajme kríže, modlitebne a poďme radšej meditovať v lotosovom sede! Ak nás má spasiť človek na kríži, minuli sme sa so spásou a vôbec s kresťanstvom. Jeden človek nás nedokáže spasiť. Toto povedal istý človek, ktorý odišiel od kresťanstva a stal sa buddhistom. Krútil hlavou – jeden človek nedokáže vziať všetky hriechy sveta na seba – to nie je možné. Preto považoval kresťanstvo za falošné náboženstvo. Čo bol problém tohto buddhistu? On veril, že Ježiš bol len človekom! Tak ho to sekty naučili a on odpadol od viery, ktorá vierou nebola.

Ale keby sme ho dnes vyhľadali a ukázali mu, že Ježiš bol Boh, ktorý žije a onedlho príde súdiť svet – stále by neveril, že Boh dokáže na seba vziať miliardy a miliardy hriechov ľudí, ktorí mu v celých dejinách uveria?

Pozorujme a hľadajme Krista všade, pretože celé Písma hovoria o Ňom. Kristus sa nenarodil ako niekto, kto tu nikdy nebol. On bol Boh. Stará zmluva hovorí, že s Izraelitmi po púšťi chodil sám Boh. Ale Pavol to presne definuje, že s nimi chodil Ježiš Kristus:

Všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus: 1Kor 10:2-4

Celá biblia ukazuje na Ježiša

Kristus je odkrytý všetkým veriacim, ktorí uverili v kríž a vidia ho v starej zmluve jasne ako svetlo. Veď On sám hovorí – hľadáte múdrosť v písmach – ale písma ukazujú na MŇA!

Kto môže ustanoviť zmluvu s človekom ak nie Boh? Boh ustanovil zmluvu s Abrahámom a Jeho potomstvom. Ale Ježiš priniesol väčšiu a mocnejšiu zmluvu – novú. Vari bol Ježiš väčší ako Boh, keď ustanovil novú zmluvu? Alebo bol iba človekom? Ak bol človek, NEMOHOL ustanoviť novú zmluvu! Na to nemá človek právomoc! Ale On to vykonal pri poslednej večeri:

Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Mt 26:27-28

Nedajte sa oklamať, pretože dnes je vek odpadnutia od pravej viery a od kríža. Kríž je jedinou možnou spásou pre človeka, keď človek verí, že Ježiš išiel na drevo kríža za jeho hriechy, kde boli na Jeho svätom tele odsúdené, kde bola preliata Jeho svätá krv, ktorá nás veriacich očistila od všetkých neprávostí. Táto viera pokračuje keď hovorí, že Ježiš zomrel miesto nás na kríži, ale na tretí deň vstal zmŕtvych pre naše ospravedlnenie.

No súčasťou tejto viery je pravda, že Ježiš je Boh! Ak Ježiš nie je Boh, potom je kríž je nutné rozbiť kladivom, pretože nemá žiadnu spasiteľnú moc!

Ježiš ale povedal: A všetko, čo je moje, je Tvoje, a čo je Tvoje, je moje, a ja som oslávený v nich. Jn 17:10

Otec a Ja sme jedno

Všetko čo je Božie, je aj Synove a naopak. Ja a Otec sme jedno. Toto je to veľké tajomstvo viery. Každý kto uveril správne, má svedectvo o tejto pravde v srdci a radšej by trpel, ako by toto svedectvo mal zaprieť.

Keď sa Atanáz postavil svojho času za túto pravdu, cirkev bola na 70% Ariánska, vrátane pápeža, ktorý bol Arianizmu naklonený. Sám pápež prenasledoval Atanáza a pravoverných kresťanov. Atanáz utekal do hôr aj s 30% vernými, ktorí boli radšej vo vyhnanstve, ako by mali poprieť Ježiša čoby Boha. Tak koná každý kresťan ktorý uverí. Atanáz bol pre túto vieru niekoľkokrát vo vyhnanstve.

Napokon však Boh dal cirkvi víťazstvo a Arianizmus bol odsúdený ako heréza. Bolo to tak správne. Arianizmus obsahoval okrem popretia božstva Ježiša ďalšie nebiblické chyby. Arianizmus veril, že človek sa spasí svojimi skutkami, že po obrátení má človek silu, nasledovať Krista zo svojej práce a námahy. Čo vám to pripomína? Dnešné katolícko-protestantské väčšinové učenie. Arianizmus tiež učil, že človek je vo svojej podstate dobrý, čo odporuje písmu. A opäť nájdeme hromadu kresťanov, ktorí takto veria. Ak by tomu tak bolo, znamenalo by to, že Kristus nemusel prísť, pretože človek sa môže spasiť sám svojimi zásluhami.

Poznávate toto učenie dnešného veku a veríte mu? Drvivá väčšina kresťanov je dnes Ariánov. Veria rovnako ako verí svet, že budú spasení zo svojho dobrého života. Ale Atanáz hlásal iné krédo a ešte dva koncily po Augustínovi, až po koncil v Kartágu. Tie potvrdili biblické pravdy, že človek je hriešny, že sa nemôže spasiť sám, že potrebuje Spasiteľa a LEN JEHO. Že zo skutkov nebude nikto ospravedlnený! Toto nachádzame u Ambróza Milánskeho, ktorý striktne vylučuje, že by sa človek dokázal spasiť sám, alebo že by potreboval ku spáse len pomoc Boha. Amróz jasne píše, že človek je spasený len z milosti, bez svojich zásluh a všetka práca na spáse, je len prácou Boha v Spasiteľovi.

Pomýlený Ariáni

Takže o čo išlo v tedajšom spore? To isté, čo v dnešnom svete. Ariáni opäť povstali a znovu chcú pokaziť cirkev Božiu. Opäž útočia na Ježiša ako Boha, opäť útočia na panenské počatie z Ducha Svätého a nie z muža. Opäť učia, že človek je v podstate dobrý a že sa spasí sám svojimi skutkami. Proti týmto bludom jasne stojí Božie slovo! Nedajte sa opäť oklamať. Myslite nato, čo Ježiš povedal o sebe:

Ja a Otec sme jedno. Jn 10:30

Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Jn 14:9-11

Amen…

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie