Zomrel pre naše hriechy – veľmi dôležitá pravda, ktorá býva vynechaná z kréda

Neustále na týchto stránkach pripomíname Kristov kríž. Pozrime sa cez oči písma, prečo je toto jediné evanjelium, jediná cesta ku spáse. Prečo mimo kríža nie je možná spása? Prečo mimo kríža má kresťan falošnú vieru? Prečo je tak dôležité mať ustanovené vo vierovyznaní, že Ježiš Kristus zomrel pre naše hriechy?

Pavol napísal: Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, 1Kor 15:3-4

Toto je jediné posolstvo ktoré človek má prijať aby bol spasený. Ježiš zomrel pre naše hriechy, na tretí deň bol vzkriesený. Ak v toto neveríme, alebo k tomu pridávame skutky, veríme nadarmo:

Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 1Kor 15:1-2

Ježiš Kristus zomrel pre naše hriechy. Prečo je to tak dôležité vedieť a veriť? Všetci ľudia sú hriešnici a zaslúžia si večné zatratenie. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Rim 3:23

Hriechov ktoré sme spáchali sa nemôžeme sami nijako zbaviť. Jedinou cestou je Kristus, Boží Syn, ktorý ich vzal na drevo kríža, aby tam boli odsúdené. A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd, práve tak aj Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých. Hebr 9:27

Ježiš zomrel pre naše hriechy, ale na tretí deň vstal zmŕtvych, pre naše ospravedlnenie. Veríme v Toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie. Rim 4:24-25

Táto udalosť, kde Ježiš berie naše hriechy a neprávosti na seba, je predpovedaná v starej zmluve: Ale on (Ježiš) bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Iz 53:5-6

Naša spravodlivosť je len v Kristovi a jeho obeti za nás:

Toho (Ježiša), ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom. 2Kor 5:21

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku. Gal 1:3-4

Stará zmluva hovorila o človeku, ktorý visel na dreve, že taký človek je prekliaty. Keď židia videli Ježiša na dreve kríža, rozpomenuli sa na tento verš a preto ešte viac opovrhovali Ježišom. Oni podľa Mojžišovho zákona verili, že Boh by nemohol na drevo povesiť niekoho dobrého a spravodlivého.

Mŕtvola nezostane na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesený je prekliaty Bohom. Preto si nepoškvrň zem, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva. Dt 21:23

V tom je ďalšie prehĺbenie viery keď si uvedomíme, že Boh si vybral spôsob umučenia svojho syna napodiv – drevo – kríž. Dosť že Ježiš bol odsúdený pre naše prestúpenia, ešte k tomu bol aj zlorečený, pretože visel na dreve. Zlorečený znamená – že sám Boh o ňom zle hovorí.

Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo, aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie Ducha. Gal 3:13-14

Ježiš bol na kríži zavesený ako obeta Bohu príjemnej vône:

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Ef 5:1-2

Jeho krvou sme očistení od každej neprávosti, zároveň dostávame Ducha Svätého, ktorý nás povzbudzuje v konaní dobra. Tu musíme rozlišovať medzi spásou a posvätením. Spása je len v Kristovi, posvätenie je ľudský výkon, ktorý nemá so spásou nič spoločného.

(Ježiš) sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Tít 2:14

Výkupné bolo priveľmi vysoké – krv Boha. Ak hovorí ateista alebo pohan, že aj on skončí v nebi, má krv Boha ktorá ho ako jediná zbaví hriechov? Nemá, keďže Bohu odporuje. Ako chce byť teda spasený? Ako chce byť spasený buddhista, moslim, hinduista, keď nemajú krv Boha na očistenie, ale majú nejakých guruov a svoje systémy skutkov?

Boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. 1Pt 1:18-21

Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom, 1Pt 3:18

On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1Jn 2:2

V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 1Jn 4:10

Od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov Zjv 1:5

A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa Zjv 5:9

Ježiš nielenže vzal naše hriechy, jeho drahou krvou sme vykúpení, ale aj vstal zmŕtvych. Tým sa potvrdilo len to, že bol skutočným Mesiášom – Kristom, že jeho platba na kríži za naše hriechy bola prijatá. Ak by Ježiš nevstal – zostávame v hriechoch a náš domov je večné zatratenie:

Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený, ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. 1Kor 15:16-18

Kto ich (kresťanov) odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Rim 8:34

On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy po pravici Božej a teraz už čaká, kým Mu Jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť. Dosvedčuje nám to aj sám Duch Svätý, lebo po slovách: Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mysle a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nepomyslím. Kde sú však hriechy odpustené, niet už viac obetí za hriechy. Hebr 10:12-18

V týchto a ešte ďalších príbuzných veršoch vidíme, aké je dôležité poznať to, prečo Ježiš išiel na kríž. Prečo je tak dôležité vedieť, že Ježiš zomrel pre naše hriechy. Ak toto vynechávame v kázni o kríži, ako to vynechávajú kréda, vynecháme tým tento veľký oblak veršov, ktorý ukazuje na Krista ktorý bol na kríži kvôli našim hriechom.

Toto je centrálna správa celej biblie. Boh na kríži. Čo tam robí? Prečo tam visí? Ak veríme v niečo iného, naša viera nemá zmysel. Od takej viery je možné odpadnúť, pretože nebola skutočná.

Ako chceme teraz k tejto práci Boha pridať čosi svoje na ospravedlnenie? Prečo sa neupneme k tomuto krížu a neveríme len v Krista, Toho ukrižovaného?! Pavol neučil žiadne iné evanjelium, žiadne zložité teológie a omáčky, okrem Krista Ukrižovaného:

Lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 1Kor 2:2

Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, my však kážeme ukrižovaného Krista – Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo. 1Kor 1:22-23

Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, [aby ste neboli povoľní pravde]? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! Gal 3:1

Prečo je táto kázeň o Kristovi dnes tak opomínaná? Jediná vec ktorá dokáže spasiť, je zahrabaná kdesi veľmi hlboko. Koľko kázní a zložitých výkladov sa hovorí ohľadom viery, pritom viera obsahuje len tri veci:

  • Ježiš ide na kríž, kde nám berie hriechy a prelieva pre nás svoju drahocennú krv
  • Zomiera
  • Vstáva zmŕtvych pre naše ospravedlnenie

Bez týchto troch vecí je každá kázeň o spáse márna. Nie je divu, že sa potom vytvárajú falošné evanjeliá a falošné učenia. Neobsahujú centrum viery Kristov kríž, alebo ho kdesi majú veľmi hlboko zaprášený, učia o ňom len veľmi okrajovo. Aj keby som nemal bibliu a nepoznal ani jedno evanjelium, Kristov kríž mi postačuje ku spáse. Takto stačil ku spáse Eunuchovi zo skutkov, ktorý mal iba knihu Izaiáša a dostal výklad Kristovho kríža od Filipa.

Toto kázanie o kríži je kázaním o Bohu a nie o mne. Je o jeho práci pre mňa, nie o tom čo ja musím pre spásu vykonať. Spása je dokonaná na kríži – bodka! Nie je možné k nej nič viac pridať, ani ubrať. Ak ma kríž nespasí, nespasí ma už vôbec nič! Ak neverím v kríž, alebo ak len zahmlene verím v kríž bez jasného výkladu, neverím vôbec.

Neverím, že sa dá od kázne Kristovho kríža odpadnúť, ak bol jasne vyložený a skutočne vo viere prijatý. To je ten dar spasenia, ktorý od Boha obdržíme a nikdy ho nestratíme.

Odpadnúť sa dá od omáčok, ktoré sa v kresťanstve miešajú, ale s krížom nemajú veľa spoločného. Odpadnúť sa dá tiež v tom prípade, ak bol síce niekomu kríž vyložený, ale on tomu nevenoval pozornosť (čarodej Šimon a pod.) Takí ľudia kríž preskakujú, pretože nie je o nich, je nudný a hľadajú, čo pre svoju spásu môžu oni sami vykonať. Odpoveď – vôbec nič. Ich viera vierou ani nie je, ak od kríža niekam odišli k sebe.

Odpadnúť sa dá od toho, keď Kristov kríž zmiešam zo svojimi skutkami. Pavol píše, že taká viera je márna, nie je vôbec vierou.

Kázeň o kríži Pavol kázal celé roky zborom. Keď prebehneme listy, zdá sa nám všetko rýchle. Ale Pavol trpezlivo a svedomito vykresľoval zborom Krista – Toho ukrižovaného veľmi dlhý čas. Človek sa v tejto viere musí pevne zakoreniť, musí piť z prameňa jedinej možnej spásy. Až potom môže prechádzať na tvrdší pokrm. Ale ani tam nemôže zabudnúť na Kristov kríž, lež sa musí k nemu neustále vracať. O tom je večera Pána – kázeň o kríži.

Zachovávajme každým dňom túto kázeň o kríži. Ježiš nám na Golgote vydobyl veľké víťazstvo. Neupadnime do pýchy, že toto už poznáme a ideme ďalej. To ďalej bude len cestou do nešťastia. Bez Kristovho kríža skončíme v temnote…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov