Všetky hriechy navždy odpustené minulé, prítomné, budúce

Spasenie je trvalé. Nestojí na nás, stojí na Kristovi. Stojí mimo mňa. Pán Ježiš na kríži mi vzal všetky moje hriechy a ja tomu verím. Čo ma môže odlúčiť teraz od Kristovej lásky?

Ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Rim 8:39

Skrze Ježiša sa nám zvestuje odpustenie hriechov. Keď sú hriechy odpustené, sme slobodní, sme čistí, sme bezhriešni. Nie viditeľne. Ale v Božom poriadku. Diabol nemôže prísť a žalovať, že sme konali to alebo tamto. Ježiš za naše hriechy zaplatil na kríži. Aj keď budeme hrešiť kvôli nevykúpenému telu do konca života, naše hriechy sa už nazapočítavajú.

Nech vám je tedy známe, mužovia bratia, že skrze toho sa vám zvestuje odpustenie hriechov, a od všetkého, od čoho ste v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlnení, v ňom (v Kristovi) sa ospravedlňuje každý, kto verí. Sk 13:38-39

Slovo odpustiť znamená – spôsobiť prepustenie, získať slobodu. Všetky hriechy znamená, že nielen minulé, ale aj prítomné a budúce – všetky.

Lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Jer 31:34a

Boh sa už nikdy neposadí pred nás a nebude nám naše hriechy vyhadzovať na oči. Nebude nás našimi hriechmi vydierať. Platba prebehla. Predstavte si, že by ste mali dlh milión euro v banke, vzali by vám dom, auto, proste všetko, zostanete na ulici. A tu k vám príde záchranca ktorý vám nielen vyplatí váš dlh, ale vám dá postaviť nový dom a peknú sumu peňazí na dožitie slušného života. Ak prídu veritelia, alebo bankári a chcú vám vyhadzovať na oči, že ste nezaplatili, čo urobíte? Budete sa hanbiť a poviete – naozaj som nezaplatil? Alebo ukážete na záchrancu, ktorý vyplatil všetky dlhy aj s úrokmi, ešte k tomu vám zabezpečil nový život? Takým záchrancom je náš milostivý dobrý Boh.

A budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy viacej nepomyslím. Hebr 8:12

Dávid sa modlí presne o to, čo sa v Kristovi splnilo. On prosí Boha, aby nehľadel na jeho neprávosti, ale aby pozeral na svoju vlastnú dobrotu a milosť. Mimochodom. V katolíckej cirkvi zostala jedna formulka, ktorá je ešte z čias ranných kresťanov. Tá formulka znie:

Pane nehľaď na naše skutky, ale na vieru svojej cirkvi…

Toto je pozostatok správneho nazerania sa na spasenie. Katolíci to síce neprestajne odriekajú, ale je to pre nich len prázdne slovo. Takto by sme mali zmýšľať – nehľaď Bože na mňa a moje skutky, ale pozeraj na moju vieru – verím v tvojho Syna a verím, že mi bolo všetko odpustené na Golgote. Amen. Tak sa modlí aj Dávid:

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. Ž 25:7

V Izaiášovi prehovára Pán k Izraelu tak, že sám kvôli sebe zotrie ich hriechy a už nikdy na ne nebude spomínať. Písmo veľakrát hovorí o tom, že Boh ospravedlňuje človeka na základe viery – dôvery v Neho. Dôvera v Boha je Hospodinovi milšia, ako mnohé obety a ceremónie. Preto hovorí:

Mne si neprinášal ovce svojich zápalov a mňa si neuctil svojimi obeťami. Nezaťažoval som ťa pokrmovou obeťou, ani kadidlom som ťa netrápil. Nekupoval si mi za peniaze vonnú trsť, nelahodil si mi tukom svojich obetí. Ale ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Iz 43:23-24

Napriek tomu Boh odpúšťa hriechy nie na základe skutkov, ale kvôli sebe samému. Toto je len predobraz starej zmluvy, pretože v novej zmluve sa to naplnilo. Boh kvôli sebe, v Kristovi (Bohu), odpustil veriacim ich hriechy a nebude na ne nikdy viac spomínať, ak mu ľudia budú dôverovať:

Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať. Iz 43:25

Dávid nebol skutkár. On je prototypom vzoru veriaceho. Keď zhrešil s Beštebou, neskúsil sa nejako očistiť, nekonal ceremónie a obety, ale sa vyznal a prosil o očistenie. Nehľadal pomoc u seba, ale u Boha.

Izopom zbav ma hriechu, a ja budem čistý, umy ma, belší budem ako sneh! Ž 51:9

A znovu ak sa zahľadíme ma tento verš, jasne hovorí o Kristovi. V Kristovej krvi nás Boh očistil od všetkých hriechov, aby sme boli belší ako sneh.

Ďalší verš je akoby vystrihnutý z novej zmluvy. Boh naťahuje ruky k hriešnikovi, aby sa ku nemu vrátil. Spomeňme si, ako Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, že chcel svoj ľud schovať pod svoje krídla, ale oni nechceli. A tu v Izaiášovi čítame, že ak sa ľud obráti k Nemu, On zotrie ich priestupky. Dnes je tento verš naplnený. Máme zotreté priestupky v Kristovi.

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil! Iz 44:22

Boh doslova rozšliape naše hriechy a viny, aby sme mali s Ním spoločenstvo, aby sme sa z Neho mohli radovať naveky, prijímať Jeho samého a sladkosť toho, čo pre nás pripravil na večnosti.

Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Mich 7:18-19

Vidíme ako Boh odpúšťa?! Nielenže viny rozšliape, ale ich hodí do hlbín mora, aby nemohli proti nám nikdy svedčiť. Kto je taký ako náš Boh?

Pavol otvorene ukazuje na Krista, ktorý bol v starej zmluve iba tieňom, teraz zjaveným a zjavným, skrze ktorého máme odpustené hriechy, sme vykúpení Jeho krvou:

V Ňom (v Kristovi) máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, Ef 1:7

Ježišov kríž je obeť miesto nás. Na kríži nás zmieril Ježiš s Bohom Otcom. Nie je tak medzi Otcom a nami žiadna prekážka.

On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1Jn 2:2

A posledný verš:

Milosť vám a pokoj od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen. Zjv 1:5-6

Sme očistení našim Pánom, Baránkom, Bratom, Ježišom Kristom. My nehodní hriešnici, sme prehlásení pred celým svetom ako ospravedlnení, zbavení všetkých hriechov. Aké silné zasľúbenia a aké mocné je slovo nášho Boha. Ten ktorý nevie klamať, nám napísal tento ľúbostný list – bibliu, do našej doliny hriechov a smrti, aby sme sa potešili, pretože veci sa majú inak, ako nám ich svet a diabol predostiera. Máme raz a navždy odpustené hriechy. Keď Pán Ježiš na kríži povedal – dokonané. Proces s nami sa skončil úderom súdneho kladivka a vyhlásením – nevinný každý kto uveril. My súdny dvor, nenachádzame na človeku ktorý je v Kristovi vinu. Kto by nemiloval nášho Spasiteľa preto, čo vykonal pre nás? On nás ubezpečoval predom:

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Jn 10:11

Amen…

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie