Božie písmo je cesta dobrodružstvom. Ako študovať bibliu? Prvá časť…

Istotu spasenia
Máš istotu spasenia?

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. 2Tim 3:16-17

Mnohí ľudia nevedia ako študovať písma. K čítaniu sa musia nútiť. Vytvoria si ročný plán a každý deň si podľa tohto plánu čítajú. Iní ľudia si náhodne otvora bibliu a čítajú. Niektorí čítajú podľa rád svojej denominácie. Ďalší sa zaoberajú len určitými pasážmi, alebo veršami. Len veľmi málo kresťanov bibliu študuje a hlboko v nej kope. Pozrime sa na princípy, ktoré mnohí zbožní ľudia používali pri štúdiu biblie. Urobme si zo štúdia záľubu.

Je veľa vecí v Božom slove ktoré nemôžeme pochopiť. Budeme chodiť okolo veršov ktorým nerozumieme, až jedného dňa nám začne dávať text zmysel, ak poctivo budeme študovať slovo. Ak sa budeme slovom sýtiť a často k nemu pristupovať, ono sa nám otvorí. Ak budeme hlboko v textoch písma kopať. Musíme mať na pamäti, že biblia je Božie slovo. Keď vidíme vo svete zmenené životy ľudí potom, čo s vierou prečítali nejakú biblickú knihu, musíme uznať, že toto slovo je slovo mocné. Teraz sa pozrime na základné zásady štúdia a chyby.

Nečítaj písmo preto, aby si si utíšil svedomie

Niekto číta bibliu jednoducho preto, aby si utíšil svedomie. Keď prečíta požadovanú dennú časť biblie, je spokojný so sebou. Ak ju neprečíta, svedomie ho drví. Sľubuje že to dobehne. Ono to potom dorastie do tak veľkých rozmerov, že by musel prečítať v jeden deň aj 30-50 kapitol. Radšej ten človek ukončí tento plán. No na nový rok si dá opäť záväzok prečítať celé písmo a opäť to skončí podobne. Mnohí ľudia poznajú Genesis po Abraháma dokonale. Je to tým, že neustále začínajú čítať bibliu, ale nikdy ju nedokončia. Tento prístup je skutkársky. Musím prečítať presný počet kapitol, musím to čítať v presne stanovený čas, v stanovenú hodinu. Pre niektorých je takéto čítanie veľmi dobré a nemajú problém s prečítaním písma. Ale väčšine ľudí tento spôsob čítania nevyhovuje.

Istý človek hovoril o tejto skúsenosti. Vždy večer pred spaním si prečítal tri celé kapitoly biblie. Ustanovil si takéto pravidlo. Tri kapitoly a dosť. Bez toho nešiel spať. Aj keď bol unavený po celodennom dni, že sotva vládal držať otvorené oči, svoje pravidlo neporušil. Neskôr sa však pristihol, že často ani poriadne nevníma čo číta. Zvlášť ak čítal ťažké state, on ráno nevedel, čo večer prečítal. Napokon uznal že to robil len preto, aby mal čisté svedomie.

Kľúč k celej biblii je Ježiš Kristus

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Jn 5:39

Ak čítame bibliu preto, aby sme našli pre seba múdrosť, aby sme si potvrdili svoju teológiu a svoj názor, aby sme sa robili pred svetom múdrymi, potom sa s Písmom míňame. Pán Ježiš nám hovorí, že písma sú napísané preto, aby sme v nich našli Jeho. Preto je Ježiš kľúčom k poznaniu biblie. Ak čítame písmo pre svoju slávu a svoju svetskú múdrosť, písmo sa nám stane len mŕtvou literou. Bez Krista, je písmo bez Ducha a bez Ducha je biblia iba mŕtva litera. Veď bibliu študujú aj ateisti, ktorí v nej hľadajú chyby. Tak sa slovo postaví proti nám, keď miesto života, nám bude na smrť:

On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. 2Kor 3:6

Ak chcete teda študovať bibliu správne, musíte vidieť v nej dve veci. V starej zmluve hľadajte Krista – Mesiáša, v novej zmluve – Ježiša. Novozmluvný Ježiš, je odhalený Mesiáš starého zákona. Toto je správny kľúč k pochopeniu písiem. Samozrejme v starej zmluve je Ježiš skrytý v podobenstvách, príbehoch, prirovnaniach. Keď čítame o hadovi na tyči, na ktorého sa Izraeliti pozreli a boli zbavení jedu, vieme že ide o prirovnanie k Ježišovi, ktorý bol na kríži. Preto v písme musíte kopať hlboko a premýšľať o písme, kde je skrytý Ježiš v kapitole, v ktorej sa zdá, že Ježiš byť nemôže. Napokon vám to Duch zjaví že je tam, kde by ste Ho ani len nehľadali. Toto je prvý princíp štúdia.

Pozor na výklady iných ľudí a teológov

Ak sa dnes pozriete do kresťanského sveta, výklady písma sú vtesnané do teológií. Napríklad stojí proti sebe kalvinizmus a arminianizmus. Svet po vás chce, aby ste sa postavili na jednu z týchto strán. Buď sa chytíte veršov za Božie vyvolenie, alebo sa chytíte veršov za slobodné rozhodnutie. Ale biblia je mimo tieto prúdy a ľudské náuky. Biblia nepozná kalvinizmus a arminianizmus. Božie slovo je o Kristovi.

Ak človek myslí v zajatí svojich denominácií a ich výkladov, príliš slobody v čítaní Písma nemá. Na jednej strane môžete byť kalvinista a na druhej arminianista – to vás nemusí trápiť, sú to len ľudské výklady. Božie slovo ale musí hovoriť k vaše duši.

Ja napríklad nerozumiem prečo Jakub hovorí proti Pavlovi a proti spaseniu bez skutkov. Má to zaiste svoj zámer. Ale nebudem opakovať teológov, ktorí sa snažia spojiť nespojiteľné. Jednoducho tomu nerozumiem a výkladom teológov neverím. Druhú kapitolu jednoducho nedokážem spojiť s celým písmom za cenu toho, že budem ohýbať písmo aby to naoko pasovalo. Nepodarilo sa to zástancom skutkov, ani odporcom. Všetci Jakuba vyložili desne a neexistuje vo svete výklad, ktorý by dával zmysel. Keď som pozeral výklad MacArthura, ako to on vykladá – vyhol sa kľúčovému veršu 2,14. V podstate takto reagujú všetci vykladači. Ak hovoria o spasení z milosti a bez skutkov, Jakuba jednoducho necitujú. Prečo sa teda obracať na ľudí a ich výklady, keď sú to iba názory. Ľudia ktorí hlboko písmo neštudujú, opakujú tieto pohľady a my hneď vieme, do ktorého tábory patria. Nerozumiem tomu a snáď mi raz Pán dá poznať pravdu.

Ak hľadíme na iných ľudí a ich výklady – hovorí sa tomu aj – kresťania z druhej ruky. Miesto vlastného premýšľania a modlitby, miesto vlastného hlbokého kopania v písme, opakujú len to čo sa naučili. Na jednej strane ovládajú mnohé verše spamäti, pretože ich v tom denominácia formuje, na druhej strane o niektorých veršoch vôbec nevedia. Hľadajme Krista v starej zmluve a pozorujme Ho a učme sa od Neho v zmluve novej.

Čítajme evanjeliá

Veľa čítajme evanjeliá. Tam je zaznamenané pôsobenie Ježiša priamo. Tam je dokončené dielo celej biblie – v osobe. Ak sa pozrieme na dnešné kázne mnohých denominácií, sotva tam nájdeme výklad evanjelií a pripomínanie si života nášho Pána. Zbory a cirkvi sa zaoberajú poslednými dňami, vytrhnutím a tisícročným kráľovstvom, kalvinizmom trojbodovým a päťbodovým, ale Ježiša a Jeho život u nich sotva nájdeme. Evanjeliá sú hlbokou studňou poznania. Mnohí ľudia si totiž myslia toto: čo už nového môžem objaviť v evanjeliách? Toľko krát som už počul a čítal evanjeliá, videl som niekoľkokrát film s Ježišom. Na takéto zmýšľanie dajme pozor, pretože v evanjeliách musíme obzvlášť hlboko kopať a objavovať mnohé pravdy.

Štúdium jednej knihy

Sú a boli mnohí kresťania, ktorí študovali jednu celú knihu z písma do podrobnosti. Venovali aj niekoľko mesiacov štúdiu povedzme genesis. To čo tam objavili o Kristovi a novej zmluve, bolo fascinujúce. Každý verš preberali do podrobností a hľadali súvis.

Príklad – Sára, Abrahámova žena. Tak málo sa o nej hovorí, pritom to bola výnimočná žena a veľmi poslušná. Pavol ju vysoko vyzdvihuje keď píše, že volala Abraháma svojim pánom. Ak premýšľame o Abrahámovi, ako išiel do Egypta, kde povedal Sáre, aby hovorila že je jeho sestra, musí nás jej pokora zaraziť. Ona sa vlastne obetovala pre Abraháma, pretože on sa bál o svoj život, ak Egypťania zvedia, že je Sára jeho ženou. Všetky výklady sa sústreďujú na Abraháma a jeho klamstvo, jeho strach, jeho obavy.

Ale čo Sára? Veď ju vzali do háremu, dva krát sa jej to stalo. Ona sa obetovala v tichosti a pokore a v nej môžeme vidieť tichosť a pokoru Pána Ježiša Krista. Aj on išiel ako obeta pre svet v tichosti, ako baránok. Sára mu je veľmi podobná. Bez slov v tichosti vchádza do faraónovho háremu, aby chránila svojho muža. Ako málo sa o Sáre hovorí a aká veľká žena to bola. Takto nám Duch Svätý odhaľuje mnohé nové súvislosti v písme, ukazuje nám na Ježiša a dáva nám nové impulzy – ako tu – tichosť a pokoru Sáry.

Vezmime si veľkosť knihy genesis, kde je osem začiatkov a prvenstiev.

 • Stvorenie sveta
 • Prvé manželstvo
 • Prvý hriech
 • Prvá vražda
 • Prvá obeť
 • Prvá zmluva
 • Počiatok národov
 • Počiatok nového národa – Božieho ľudu Izrael

Ak len cez týchto osem bodov budeme ďalej hľadieť na písmo, s prekvapením zistíme, že všetky tieto veci sa v písme neprestajne opakujú. Ak sa len pozrieme na prvý bod – stvorenie sveta – objavíme nespočet odkazov na krásu stvorenstva, ktorú Boh učinil. Koľkokrát len Dávidove verše chvália Boha a jeho stvorenie.

Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil: Ž 8:4

Takže tu vidíme, že mnohé veci sa opakujú v písme, ale pokiaľ ich nezačneme objavovať, budú nám skryté. Ak budeme hľadieť na písmo skrze oči iných ľudí a teológov, náš Duch bude mŕtvy a písmo nám bude nudné.

Hľadanie tém

Istý kazateľ sa zameral na čítanie písma v oblasti Božej milosti. Ani len netušil, koľko veršov v starej zmluve je o milosrdenstve a milosti Boha. Po niekoľko mesačnom študovaní, keď vytiahol všetky správy o milosti z písma, bol touto milosťou tak prežiarený, že zastavil prvého človeka na ulici a s radosťou sa ho opýtal, či pozná Boha a jeho milosť.

Takto isto si nájdime témy – ako povedzme láska Boha. Skúsme študovať písmo z tejto perspektívy keď potom zistíme, že Boh je plný lásky a táto láska začne prepaľovať aj nás.

Nevyhýbajme sa žiadnej téme

Niektorým ľuďom robí problém napríklad – zvrchovanosť Boha. Boh je totálne zvrchovaný a chvála Mu zato. Ako by sme sa mohli oprieť o Boha, ktorý by nemal každú sekundu nášho života pod palcom? Ľudia narazia povedzme na tento verš a sú celí nesvoji, pretože nepoznajú aký je Boh mocný. Ako kolovrátky opakujú – Boh je láska, Boh je sila, Boh je svetlo, ale čo toto?

Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní (pred Hospodinom) za nič; podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš? Dan 4:32

Ak človek neštudoval do hĺbky zvrchovanosť Boha, neporozumie veľkosti a kráse tohto veršu, ale sa bude desiť. Jeho jednostranný Boh plný lásky je preč. Modla v hlave je rozbitá. Ale ak človek začne študovať túto tému do hĺbky, uvedomí si veľkosť Boha a jeho slávu. Bude Ho ešte viac milovať a ctiť. Preto je dobré sa nevyhýbať témam, ktoré sa nám zdajú, že by nemali ladiť s naším vierovyznaním. Vierovyznanie je potrebné dať nabok a skúmať a požívať pokrm pre dušu.

Istý kresťan mal problémy s odpustením určitej osobe a pastor mu povedal, aby čítal bibliu zameraním sa na odpustenie. Keď ju čítal v tomto zornom poli, bol tak presiaknutý odpustením, že vyhľadal sám od seba osobu na ktorú sa dlho hneval a hneď sa s ňou zmieril. Témy ktoré nám robia problém, pozorujme v písme. Ak je niekto výbušný a často sa hnevá, nech pozrie do písiem, čo hovoria o hneve a jeho dopade. Tak isto ak niekto má problém s alkoholom, alebo má problémy so svojou sexualitou. Jednoducho písmo človeku odkrýva všetky témy života.

Božie slovo je manna pre dušu

Mnohí ľudia sú nešťastnými kresťanmi. Divia sa, ako môžu byť iní kresťania šťastní. Ak nejedia Slovo a to doslovne, ak sa ním nesýtia ako sa sýtil Izrael mannou, ich kresťanský život začne upadať. Na začiatku boli horliví a plní Slova, ale potom prestali čítať lebo si vo svojej pýche povedali – toto poznám – a dnes ú z nich kresťanské trosky. Ich prístup je asi ako prístup k manželke – keď som si ťa vzal, veľmi som ťa miloval, ale dnes po 30 rokoch to celé zoslablo, už ťa poznám ako sám seba. Či nehovorí Pán v zjavení, že vypľuje vlažných kresťanov z úst? Prečo? Pretože zabudli na svoju prvú lásku – na Neho! Prestali ho hľadať, rozjímať o Ňom o Jeho kríži. Len rozjímanie o kríži zaberie mesiace, pre niekoho aj roky. Všetky odkazy na kríž, premýšľanie o každom jednom kroku Ježiša ku Golgote a na nej – je skutočne veľmi dlhé štúdium.

Rýchlosť poznania a uzatvorenie sa – všetko viem a druhý extrém – neustále objavujem

Mnohí kresťania rýchlo vzídu a snažia sa všetkému hneď porozumieť. Niečo ich nadchne, povedzme zvrchovanosť alebo odpustenie, všetko rýchlo prejdú a pochopia, ale náhle ich to začne nudiť. Budú potom vymýšľať iné alternatívy a pohľady na tieto veci, aby osviežili svoj upadajúci kresťanský život. Dnes je veľa komentárov, kázní, videí – jednoducho tony a tony materiálov a oni sa prehrabávajú v tom, čo im práve dnes vyhovuje, pretože zajtra im to už vyhovovať nemusí. Spravidla veľa bibliu neštudujú a veľa sa nemodlia.

Taktiež sú iní kresťania ktorí sa zase naučia rýchlo doktríny svojho zboru alebo denominácie a toto považujú za pravdu, za posvätný kameň. Ako sme spomenuli hore, veľmi často sa toto deje v kalvinistických zboroch a naproti nim v arminianistických. Jedni broja proti druhým a snažia sa dokázať svoju pravdu.

Ale písmo ide mimo. Na jednej stránke je kalvinistické, na druhej stránke je arminianistické. Načo tým zaťažovať okolie? Je potrebné ukazovať na Krista a len na Krista, pretože On je centrom a stredobodom celého písma a nie teológie.

Krása výkladov

Ak začnete bibliu študovať podľa týchto bodov objavovania, uvidíte čerstvosť Božieho slova a priamy dopad na vás a váš život. Istý Škót študoval knihu Jóba dlhé mesiace. Keď potom vykladal svojmu priateľovi – pastorovi na čo prišiel – ten bol celý udivený. Celé hodiny spolu sedávali, aby mu tento Škótsky laik vyložil Jóba. Pastor ani len netušil, aké pravdy sú v tejto malej knižke ukryté. Ten Škót mu najprv vykladal, ako je kniha rozdelená:

 • Prvá stať je o Adamovi v Edene
 • Druhá stať je o jeho páde
 • Tretia stať je o múdrosti sveta

Potom vyložil, kto sú traja priatelia Jóba, ktorí predstavujú tri druhy zmýšľania a pozerania sa na svet a spásu. Každý má svoj spôsob, ako dostať Jóba z problémov a aj dôvod, prečo sa to Jóbovi stalo. No ani jeden z týchto spôsobov chudobného a chorého Jóba nemôže dostať skutočne preč z problémov.

Keď to tento Škód celé vyložil pastorovi z týchto pohľadov, ten si to nezabudol poznamenať do svojho denníka ako úžasnú lekciu o Bohu, páde človeka, milosti a Kristovi. Mal potom celú sériu úžasných kázní. On si dovtedy myslel, že Jób je iba básnická kniha.

Toto bola prvá časť ako začať čerpať z prameňa vody, ktorou biblia je. Nie cez ľudí a ich optiku, ale skrze Ducha Svätého a svoje svedomie a zmýšľanie. Keďže je táto téma obsiahlejšia, druhú časť dopíšem neskôr.

V každom prípade, venujte sa písmam veľa a ak je to možné aj často. Ak máte problémy s hriechom, nájdite si jeho dopady v celom písme a Boh vám dá milosť víťazstva nad ním. V žiadnom prípade si hriech neospravedlňujte, pretože hriech je zlo ktoré zarmucuje a hnevá Boha, ničí vašu dušu a ničí duše okolia, ako aj ľudí z ktorými prichádzate do styku. Napokon ničí ľudí, na ktorých váš hriech prenášate a zabíjate ich ním. Písmo nám dokáže pomôcť, dokáže nám odhaliť pravdy, ktoré sme prehliadali, ktoré sú skryté. Duch Boží nám odhalí veci, ktoré sme nevideli a nevideli ich ani ľudia, ktorí rýchlo všetko len prebehnú, aby im to pasovalo do teológie.

Božie slovo je úžasným dobrodružstvom. Je románom románov, ktorý má nekonečne veľa dejov a možností vyústenia týchto dejov. Má v sebe ukryté dary a radosti, ktoré nám Boh zjaví až keď sa stávame pokornými pred Ním.

Pokračovanie…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa do odberu e-mailov