Čo Peter Korneliusovi nepovedal keď mu kázal, aby uveril

Kornelius bol prvým pohanom, ktorého Boh obrátil. Poslal za ním Petra, aby mu zvestoval evanjelium. Všimnime si Petrovu kázeň a potom si všimnime, čo Peter nepovedal, ale čo sa vyžaduje dnes v cirkvách. Pozrime sa na text, ktorý Peter predniesol:

Veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním. A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, ako Ho aj zamordovali, povesiac Ho na drevo. Toho Boh vzkriesil v tretí deň a dal Mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní. Sk 10:37-41

Ak si pozorne pozrieme túto kázeň, Peter hovorí o známych veciach tých čias. Ježiš bol prorok, liečiteľ, učiteľ. Robil veľký rozruch v Izraeli. Kornélius o Ňom zaiste veľa vedel. Peter len opakuje čo vedia.

Veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním.

Čo ale Kornelius nevedel je to, že Ježiš vstal zmŕtvych. Peter zvestuje Korneliusovi Ježišovo ukrižovanie (povesiac Ho na drevo), keď hovorí o Jeho smrti (zmordovaní). Potom o zmŕtvychvstaní – vzkriesení. Toto je podstata evanjelia. Táto činnosť Boha vydobyla človeku spásu. Porovnajme to s evanjeliom, ktoré káže Pavol:

Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim, 1Kor 15:3-5

Ako Peter tak aj Pavol hlásajú tri základné veci – ukrižovanie, kde Pavol pridáva veľkú pravdu – za naše hriechy. Smrť a zmŕtvychvstanie. Najprv sa pozrime, ako Duch Svätý zostúpil na prekvapenie Petra na tento dom:

Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč. A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial (Boh) dar Ducha Svätého; lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy povedal Peter: Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali Ducha Svätého ako aj my? Sk 10:44-47

A teraz sa pozrime, čo Peter Kornéliusovi nepovedal, čo nám dnes ale povedia v mnohých zboroch.

 • Peter nepovedal Korneliusovi, aby prijal Ježiša do srdca
 • Peter nepovedal Korneliusovi, aby sa pomodlil modlitbu spasenia
 • Peter nepovedal Korneliusovi aby si kľakol, že sa nad ním on pomodlí modlitbu spasenia
 • Peter nepovedal Korneliusovi, že podmienkou spásy je nasledovať Ježiša (skutky)
 • Peter nepovedal Korneliusovi, že musí prejsť katechizmom aby ho mohli pokrstiť
 • Peter nepovedal Korneliusovi, aby verejne vyznal Pána
 • Peter nepovedal Korneliusovi, aby vydal svedectvo o obrátení
 • Peter nepovedal Korneliusovi, aby zmenil svoj život
 • Peter nepovedal Korneliusovi, aby odišiel zo sveta
 • Peter nepovedal Korneliusovi, aby učinil pokánie
 • Peter nepovedal Korneliusovi, aby sa odvrátil od hriechov

Dnes sa v cirkvách mnohé tieto veci vyžadujú. Ľudia sa pýtajú – ako môžem byť spasený? Nedostane sa im jednoduchej odpovede ako žalárnikovi – uver v Pána Ježiša – ale dostanú niečo takéto:

Prijmi Ježiša do srdca. My sa nad tebou pomodlíme modlitbu spasenia, ale je dobré, ak ju budeš po nás opakovať. Tým že prijmeš Ježiša, budeš ho musieť hneď nasledovať, my ťa ešte povedieme našim katechizmom, ako to máš konať a čo všetko musíš vo svojom živote urobiť. Pred krstom musíš verejne vyznať že je Ježiš Pán, vydáš svedectvo o obrátení, musíš zmeniť svoj život. Najlepšie ak odídeš zo sveta a kdesi v tichu budeš oplakávať svoje hriechy, do ktorých už viac nikdy nesmieš upadať. Môžeš niekoľkokrát upadnúť do hriechu, ale ak to budeš konať opakovane, tvoja viera nemá skutky a preto je falošná. Niekde si urobil chybu. Mal by si začať s vierou od začiatku. Veľmi horlivo pros Boha, aby ti dal skutočnú vieru, lebo táto tvoja viera je asi iba ľudská. Uveril si zo seba, nie z Boha. Možno ti Boh napokon vieru nemusí dať – s tým sa musíš zmieriť!

Tak. A máte po evanjeliu a kresťanstve. Bude vám trvať roky, pokiaľ nájdete Krista a jeho kríž!

Ak to celé zhrnieme, Peter Kornéliusovi v tejto kázni nepovedal vlastne vôbec nič, ohľadom jeho skutkov. Čo mu povedal, sa týkalo len Ježiša Krista a nie Kornéliusa. Zvestoval mu tú tichú evanjeliovú správu – Ježiša zmordovali na kríži kde zomrel, ale Boh Ho vzkriesil zmŕtvych. Amen. Bodka! Koniec evanjelia. A Boh mocne koná. Peter nepovedal nič Kornéliovi ohľadom skutkov, aby niečo činil, aby bol spasený.

Jednoduchosť spásy je v Božom Synovi a nie v nás. Jednoduchosť evanjelia je mimo človeka, je zakotvené v Bohu. Je to ako keby ste mali obrovský dlh v banke, niekoľko miliárd dolárov, ktorí by ste nikdy nedokázali splatiť. A tu by si vás bankár pozve a povie vám, že dlh máte odpustený! Že na vašom konte by mala byť nula, ale aby ste sa rozbehli do života, dal vám bianko kartu s neobmedzeným výberom. Neveríte! To nemôže byť pravda. Ale je! Tak aj Boh vykonal spásu za človeka, keď mu odpustil na kríži všetky hriechy, nielen minulé a prítomné, ale aj budúce. Proste všetky. Ľudia hovoria – to je veľmi lacné. Odpovedáme – pozrite na kríž, či to také lacné bolo?

Tiež si dobre všimnime, že Peter nehovorí vôbec o pokání. To nás až zaráža. Pokánie je totiž zvrat v myslení, alebo zvrat v pozeraní sa na svet. Bežný pohan pozerá na svet zo svojej sebeckosti bez Boha. Pokánie je zvrat v tomto myslení, keď do stredu postaví Pána a prispôsobí podľa toho svoj život. Napriek tomu tu nepočujeme ani raz slovo – pokánie. Počujeme to od mnohých pastorov a kazateľov, že podmienkou prijatia Pána, je učiniť pokánie z hriechov.

Taktiež sa tu nespomína absolútne cirkev. Katolícka cirkev rada samú seba pasuje na tú, že bez nej nie je spása. Postup je taký, že najprv idete do cirkvi, potom sa zapíšete na katechizmus, potom sa vyspovedáte a prijmete eucharistiu. Tento proces je veľmi dlhý, pre dospelého môže trvať aj dva roky, no nikoho nezaujíma či bol človek skutočne obrátený, zasiahnutý Bohom ako Kornélius. Ide iba o formálny postup.

Evanjelium nie je teológia. Evanjelium patrí tým najjednoduchším ľuďom. Evanjelium patrí doslova deťom. Čím viac človek špekuluje ako byť spasený, tým bližšie príde k nejakému evanjeliu falošnému. Pavol napísal:

Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom. 2Kor 11:3

Evanjelium je jednoduché, čisté a úprimné. Akonáhle človek začne chytračiť nad ním, vsúvať ho do teologických rámcov, je v rukách satana ktorý ho zvedie k inému evanjeliu. Evanjelium nemá nič spoločné so skutkami. Akonáhle k nemu prihodíme skutky, evanjelium strácame:

Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery? Gal 3:2

Na Korneliusa zostúpil Duch Boží. Kresťan v momente uverenia, sa stáva príbytkom Svätého Ducha.

Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? 1Kor 3:16

Evanjelium je len jedno. Nie sú evanjeliá dve alebo viac. Len jedna dobrá správa je vo svete. Ježiš Kristus zomrel za hriešnikov:

Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; 1Tim 1:15

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov