Ako ísť do neba slovom Písma – uver v Krista, ak si tak ešte neučinil

Spasenie je veľmi jednoduché. Je potrebné len porozumieť a prijať pravdu. Pravda sa nachádza v Božom slove. Prejdime si základné verše, ktoré je dobré poznať, aby nám odhalili pravdu nášho stavu pred Bohom a jeho lásku k nám, keď nám v Synovi daroval nezaslúžene spasenie.

  • Človek je hriešnik v očiach Svätého Boha

My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho (Ježiša) zasiahla neprávosť všetkých nás. Iz 53:6
Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom. Rim 3:19
Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného. Rim 3:10-12
Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Rim 3:23

  • Za naše hriechy si zaslúžime večnú smrť, večné zatratenie

Lebo odmena za hriech je smrť. Rim 6:23a
Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť – tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Rim 5:12
V plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 2Sol 1:8
A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. Zjv 20:15
Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť. Zjv 21:8

  • Ježiš zaplatil cenu vykúpenia pre tých, ktorí v Neho uverili, keď prelial svoju drahocennú krv, zomrel na kríži, bol pochovaný, na tretí deň v tele vstal zmŕtvych

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rim 5:8
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Jn 3:16
Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. 1Tim 1:15
Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, 1Pt 1:18-19
Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, 1Kor 15:1-4

  • Vierou v Krista, len skrze túto vieru, je človek spasený – v tom okamžiku ako uveril.

Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Gal 3:26
Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, Jn 11:25
Povedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho (v Ježiša), ktorého On (Boh Otec) poslal (na svet). Jn 6:28-29
Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ef 2:8-9
Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Jn 14:6
Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Jn 6:40
Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte (zmeňte zmýšľanie naproti Bohu) a verte v evanjelium! Mk 1:15
Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Rim 10:13
Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 1Kor 3:11
Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Gal 3:26
Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Jn 3:17
Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Jn 3:18

Uver v toto jednoduché evanjelium. Spasenie nenájdeš v náboženstve, ani vo svojich dobrých skutkoch. Spasenie nájdeš len v Ježišovi Kristovi. Uver v toto evanjelium a si naveky zachránený od budúceho súdu a nekonečnej smrti. Pros Pána, aby ti otvoril tvoj zatemnený zrak. Potom spoznáš že si hriešnik a že ako hriešnik – skončíš na poslednom súde, kde sa postaví každý jeden človek, ktorý kedy žil – na strane odsúdených. Ale vierou v Ježiša Krista, obdržíš večný život a staneš sa Božím dieťaťom…

Veľmi starostlivo si tieto verše čítaj, pretože Božie slovo má moc ťa spasiť. Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov