Štyri doktríny Božieho plánu spasenia

Slovo doktrína sa vo svetskej reči prekladá, ako súhrn názorov, alebo súhrn učení. V kresťanskom svete je doktrína chápaná ako pravdivé, teda neomylné, učenie vychádzajúce z biblie – Božieho slova. Je veľa názorov v kresťanstve, ktoré sa vyučujú ako doktríny, teda pravdy. V skutočnosti z nich veľa ale pravdivých nie je.

Mnohé doktríny sú iba ľudským učením, ktoré sú len chabo podopreté Božím slovom, alebo majú množstvo protichodných veršov. Napríklad doktrína o eschatológii – posledných veciach, je viac domnienka, ako pravdivé učenie. Nikto nevie, ako posledné veci prebehnú, ale ako z histórie môžeme vidieť, Boh má vždy niečo tak prekvapivé, že ľudské náuky sú iba nepodarenými fantasy románmi.

Už na židoch sme videli, ako sa držali doktríny Spasiteľa – Mesiáša a spásy. Mali svoje predstavy, vytvárali učenia, ale keď Spasiteľ napokon skutočne prišiel, nielenže Ho nespoznali, dokonca Mu tvrdo odporovali, až Ho dali zabiť. Nehovoriac o ich doktrínach spasenia, ktoré boli materiálne a nie duchovné. Pán Ježiš priniesol tak prevratné evanjelium, že by ho sotva ľudský mozog dokázal vymyslieť.

Sú ale doktríny ktoré sú pravdivé a na tie sa teraz pozrieme. Každý biblický kresťan s týmito doktrínami súhlasí, sú veľmi pevne zakotvené v Božom slove.

1 doktrína. Každý človek je hriešnik

Pavol napísal:  Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej Rim 3:23

Všetci ľudia ktorí kedy žili, žijú a budú žiť – sú hriešni. Jedinou výnimkou je Pán Ježiš, ale Jeho dáme nabok. Stará zmluva nám skrze Kazateľa hovorí:

Lebo nieto na zemi spravodlivého človeka, čo by len dobre robil a nehrešil. Kaz 7:20

Mnohí ľudia si o sebe myslia, že nie sú až takí zlí, sú v podstate dobrí. Chodia do práce, platia dane, starajú sa o rodinu a každú nedeľu zasadnú do kostolnej lavice. K tomu sa modlia ráno, večer a pred jedlom. Nazdávajú sa, že ich Boh miluje preto, akí sú spravodliví a poctiví. Nie je to pravda. Každý človek je špatný, zlý hriešnik, ešte k tomu aj klamár. Ján napísal:

Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. 1Jn 1:8

Izaiáš taktiež nešetrí ľudskú rasu keď píše, že všetci chodíme v špinavom otrhanom rúchu svojich skutkov, o ktorých sa nazdávame že sú dobré.

Lebo sme všetci (ľudia) ako nečistí, a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho; vädneme všetci ako lístie a padáme, a naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor. Iz 64:6

My máme v sebe srdce, ktoré je centrom nášho zmýšľania, konania, reči. A toto srdce miluje temnotu, hriech, rozkoše, pritom nás klame, že sme dobrí a spravodliví. Tento prevrátený stav srdca nastal v momente pádu Adama a Evy. Jeremiáš odhaľuje naše srdce ako srdce zradné, ľstivé a choré:

Najľstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé (choré) na smrť. Kto ho pozná?! Jer 17:9

Ak sa človek porovnáva s iným človekom, môže sa mu zdať, že nie je na tom až tak zle. Ale my sa nemáme porovnávať s rovnako padnutým tvorom ako sme my, ale sa máme porovnávať s Bohom a Jeho totálnou čistotou. Boh aby nás preveril, dal nám desatoro, ktoré sme prekračovali, prekračujeme a budeme prekračovať do konca života. Tým pádom hrešíme.

Slovo hriech sa prekladá aj ako minutie sa z cieľom, oddelenie sa od cieľa, oddelenie sa od Boha. Ľudia sú hriešni, špatní, zlí. Potrebujú niekoho, kto by ich zachránil z tohto biedneho stavu, ktorého koniec je večné zatratenie. Nikto sa nemôže spasiť sám, žiadne náboženstvo neponúka skutočnú spásu. Spása je len v Božom Synovi, mimo ľudských skutkov.

Boh vie aký človek je špatný a preto On sám vykonal celú spásu miesto človeka. Dáva človekovi zdarma večný život, ak človek uverí, čo Boh pre neho urobil, bez akýchkoľvek svojich skutkov a zásluh. Boh dáva spasenie ľuďom, ktorí si to nezaslúžia. Dáva spásu tým, ktorí nemajú na ňu žiaden morálny ani právnický nárok. Všimnime si Pavlov verš:

Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho (Boha), ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Rim 4:5

Tomu dáva Boh spásu, kto nerobí skutky, kto ani nemá potenciál, aby mohol konať Bohu milé skutky. Každý človek hreší nepretržite skutkami, slovami, myšlienkami. No Boh práve takéhoto človeka zachraňuje. Bez skutkov a bezbožného. Vidíme to v Pavlovom verši – Boh ospravedlňuje bezbožného. Ak si bezbožný človek, Boh ťa ospravedlní. Ale ak si myslíš, že si dobrý človek, čo ťa iba darmo oklamalo vlastné prevrátené srdce, potom spása pre teba nie je. Boh ospravedlňuje tých, ktorí nemajú na spásu nárok, ktorí si uvedomujú svoju bezmocnosť. Ježiš povedal, že lekára nepotrebujú zdraví (ktorí si o sebe myslia že sú dobrí), ale chorí (ktorí vidia hriech vo svojom živote a snažia sa ho zbaviť).

2 doktrína: Výsledkom hriechu človeka je smrť

Lebo odplatou za hriech je smrť. Rim 6:23a

Alebo platba, výplata, či mzda za hriech je smrť. Smrť ako večné oddelenie od Boha. Aj keby sme bývali v chráme, nepretržite sa modlili, čítali neustále písma a pomáhali ľuďom naokolo – sme hriešni. My nedostaneme zaplatené zato, že konáme dobre. To máme konať prirodzene. My dostávame plat zato, keď hrešíme. Ak hrešíme, dostaneme večnú smrť, večné zatratenie.

Inak povedané. Ak jazdíme autom, nedostaneme peniaze zato, že dodržiavame predpisy. Policajt nás nezastaví a nedá nám 50 euro, že sme celý týždeň jazdili podľa predpisov. My až keď prekročíme predpisy, ak prejdeme na červenú, ak nedáme prednosť v jazde, ak prekročíme rýchlosť, potom dostaneme pokutu – plat za porušenie zákona.

Písmo hovorí:

Vaše neprávosti spravili priehradu medzi vami a medzi vaším Bohom, a vaše hriechy skryli pred vami jeho tvár, aby nepočul. Iz 59:2

Hriech tvorí priehradu medzi Bohom a človekom. Čím viac človek hreší, čím viac žije v hriechu, tým väčšiu priepasť si stavia. Nie je divu, že dnes ľudia odmietajú Boha. Sú tak veľmi hriešni a prevrátení, že cez širokosť a veľkosť hrádze ktorú si svojimi hriechmi vystavali, Boha už vôbec nevidia.

No odplata za hriech človeka, je stále rovnaká, či v to niekto verí alebo neverí. Odplata za hriech je smrť – večná smrť. Takto je postavené Božie právo vo svete. Písmo ľudstvo varuje:

Keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s anjelmi svojej moci,  v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti. 2Sol 1:7-9

Dnes sa do sveta vkradlo satanovo učenie, že všetci ľudia budú spasení. Ale my tu vidíme, že je to len veľké diablovo klamstvo. Tí ktorí neposlúchajú evanjelium Ježiša Krista, evanjelium o kríži, ponesú pomstu a večné zahynutie.

3. doktrína. Nebo bude dokonalým miestom pre život, kto sa ale do neba dostane?

Aby sa človek mohol dostať do neba, nemôže tam vstúpiť hriešny. Keď sme pozorne sledovali prvé dve doktríny, padá tu otázka: ako sa to môže stať? Človek je hriešny, každý jeden, ale do neba vstúpi len ten, kto je bez hriechu. Ak to necháme v tejto rovine, rovnica logiky nepustí – do neba sa nedostane nikto! Nebo vyžaduje totálne spravodlivého človeka. My poznáme takého len jedného – Ježiša Krista.

A nevojde do neho (neba) nikdy nič obecného, a čo robí ohavnosť alebo lož. Zjv 21:27a

Nebo je Božie miesto, ktoré nie je poškvrnené hriechom. Veď sám Boh prebýva v ňom, má tam svoj trón:

Hospodin, ktorý je v chráme svojej svätosti; Hospodin, ktorý má svoj trón na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho oči skúšajú synov človeka. Ž 11:4

Ale náš Boh je na nebesiach a činí všetko, čo chce. Ž 115:3

V nebi nie je a nebude nikdy žalosť, strach, smrť, nespravodlivosť:

A Boh zotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly. Zjv 21:4

Ak nebude v nebi smrť, ako by tam mohol ísť niekto, kto hreší a smrť má ako odmenu?

Možno si ešte dobre pamätajú Slováci na pohreb veľkého hokejistu, Pavla Demitru. Katolícky farár mal v priamom prenose kázeň kde hovoril, že Paľo je určite v nebi, dokonca v hokejovom nebi. Ale my tu vidíme, že všetci ľudia zhrešili. Nikto z nich nedosahuje slávu Božiu, každý naopak za svoj život obdrží večnú smrť. Nebo je miestom len pre totálne dokonalých ľudí. No ani jeden človek dokonalý nikdy nebol, nie je a nebude. Tá kázeň bola falošná a zlá. Bola to iba akási ľudská predstava o nebi a jeho vstupe doň. Boh nehľadí na osobu človeka.

Lebo Hospodin, váš Bôh, je Bohom bohov a Pánom pánov, silný Bôh veľký, premocný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani nevezme úplatného daru. Dt 10:17

Pavol Demitra bol zaiste veľký hokejista a morálne dobrý človek. Ale v merítku Boha bol hriešny. A hriešny človek sa do neba nemá šancu dostať. Nikto sa nemá šancu dostať do neba zo svojich skutkov a svojho života.

Tak ako sa teda človek do neba dostane? Ako obdrží večný život? Niekto musí jeho hriechy zmazať. Niekto musí za jeho hriechy zomrieť, pretože odplata za hriech je smrť. Ak sa človek dostal až sem, uznal, že je hriešny a špatný, že sa nedostane do neba pretože hreší – je pripravený prijať poslednú štvrtú doktrínu.

4 doktrína. Spasenie mimo nás, spasenie bez našich skutkov, spasenie ktoré vykonal Boh

Spasenie si nemôžeme zaslúžiť, nemôžeme odpracovať, nemôžeme byť spasení zo skutkov, lebo sme hore videli, že sme všetci hriešni. Keďže sme hriešni, dostávame ako mzdu za hriech – večnú smrť. Do neba sa dostane len ten, kto je dokonalý ako bol dokonalý Pán Ježiš. Existuje nejaké východisko z tejto nulovej situácie?

Jedno jediné. Boh poslal na svet svojho Syna, narodeného z panny. Tento Syn sa volal Ježiš. On odžil spravodlivý život bez jedného jediného hriechu. Ako Baránok bez jediného hriechu, mohol vziať na seba hriechy celého sveta. On to urobil. Na Golgote – Božom oltári nazvanom kríž, sa udiala vzácna zámena. On, Ježiš, ktorý nepoznal hriech, sa stal hriechom miesto nás. On vyniesol naše hriechy na drevo kríža, kde ich Boh odsúdil. Ježiš aj keď nepoznal hriech, stal sa hriešnym miesto nás, pretože naše hriechy boli na Jeho tele odsúdené. Písmo nás vyzýva:

Zmierte sa s Bohom! Toho (Ježiša), ktorý nepoznal hriech, urobil (Boh) hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom. 2Kor 5:20-21

Ježiš zomiera na našom mieste. To nás mal Boh odsúdiť aj s našimi hriechmi, usmrtiť navždy. Ale Ježiš bol zabitý miesto nás, keď naše hriechy predložil Bohu Otcovi ako svoje:

Ježiš bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Rim 4:25

Ježiš sa postavil pod Boží hnev miesto nás, On zomrel miesto nás, aby sme my boli v Ňom spravodliví.

A aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom (v Kristovi), ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. Kol 2:10

Boh zaplatil náš dlh na Golgote, zomrel pre náš dlh. Boh túto platbu za nás prijal, keď Ježiša vzkriesil zmŕtvych, aby sme boli dokonale spravodlivými. Nie z našich skutkov, nie z našich výkonov, pretože tie nám prinášajú iba smrť. My sme spravodliví v Kristovi, sme v Ňom dokonalí, máme skrze Jeho krv odpustené všetky naše hriechy.

Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením, aby (platilo), čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. 1Kor 1:30-31

Ak sa máme čím chváliť, jedine v Pánovi. V Ňom sme spasení, v Ňom sme spravodliví, v Ňom sme múdri, v Ňom sme posvätení a vykúpení. Preto naše snahy a skutky sú nepodstatné ku spáse. Celá spása je mimo nás.

Ale pozor – Boh vyžaduje, aby človek uveril v Krista a Jeho dielo spasenia. Toto je plnosť viery – uveriť v Krista a Jeho kríž. Uveriť, že nám boli odpustené všetky hriechy. Bez viery v Krista a Kristov kríž sa na človeka nevzťahuje záchrana. Písmo totiž hovorí:

Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. Mk 16:16

Kto neuverí v Krista, bude sám stáť pod Božím hnevom, bude odsúdený a zomrie večnou smrťou. Svojimi skutkami si nebo nezaslúžil, naopak si zaslúžil večnú smrť. Skutkami Krista, ktorý obetoval svoj život – opovrhol. Preto nemá východisko. Musí sa sám postaviť pod Boží strašný hnev.

Naopak – každý kto v Krista uveril, sám Ježiš zastal jeho miesto. Ježiš sa postavil miesto neho pod Boží hnev, On niesol jeho previnenia a hriechy, ktoré boli Bohom Otcom odsúdené na Jeho tele.

Otázka teda zostáva – kde stojíš milý človiečik? Opovrhuješ Kristovou obetou? Myslíš si, že sa sám spasíš? Myslíš si, že Kristova obeta bola darovaná zdarma každému človeku bez rozdielu, alebo je podmienkou spasenia viera?

Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Jn 3:18

Vidíš čo ti hovorí Božie slovo. Kto neuverí, už je (prítomný čas) odsúdený. Už teraz si odsúdený, ak si opovrhol touto úžasnou obetou Krista na kríži.

Rovnako tak si stratený, ak sa spoliehaš na svoje skutky a svoje zásluhy. Preto štvrtá doktrína ktorá je absolútne pravdivá, je o Kristovi a nie o tebe. Buď sa zachrániš len skrze Krista, jedine vierou v Neho, alebo sa nezachrániš ak sa budeš pozerať na seba a svoje dielo. Všetko musíš vložiť na Ježiša, celú svoju nádej.

Sú dva druhy ľudí, ktorí zachránení nebudú.

  1. Tí, ktorí opovrhli milosťou Božou a neprijali Ježiša ako svojho Spasiteľa
  2. Tí, ktorí neprijali evanjelium dané z milosti a zdarma, keď si snažením chcú spásu zaslúžiť. To sú kresťania, ktorí sa chcú spasiť skrze svoje zásluhy.

Písmo hovorí:

Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje. Gal 3:10

Každý kto sa chce spasiť sám tak, že dodržiava zákon a predpisy vynájdené ľuďmi, je pod zlorečenstvom. Prečo? Pretože zákon nikdy nenaplní! Len z viery sme spasení, inak povedané – zo skutkov Krista za nás, nie našich skutkov. Zo zákona, z dodržiavania desatora, zo snahy byť dobrý, nebude ospravedlnený nikto:

Že zo zákona nikto nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery. Gal 3:11

Spravodlivým sa človek stáva len z viery, že Ježiš miesto mňa alebo teba zákon naplnil, vzal ti hriechy, tie boli odsúdené spravodlivo na kríži a Ježiš miesto teba zomrel. Boh ho na tretí deň vzkriesil zmŕtvych. Kde je v tomto diele nejaký tvoj skutok alebo zásluha? Nikde! Viera je len o skutkoch Boha. Akékoľvek tvoje chvastanie je márne – nemáš ani jeden skutok ktorý by ťa do neba dostal.

Kde je teda chvastanie? Je vylúčené! Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Rim 3:27-28

Preto prijmi vieru v Ježiša Krista. Spoľahni sa len na neho a jeho dielo. Nespoliehaj sa na človeka, na ľudské inštitúcie, ľudské názory, na cirkvi hlásajúce iné prekliate učenia, nespoliehaj sa na seba. Všetko odovzdaj Kristovi do rúk, On sa o ostatné postará.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Mt 11:28

Ak prídeš ku Kristovi, On ti nepovie – nie! Nikam ťa nevyženie, ak mu zveríš svoj biedny život:

Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von. Jn 6:37

Toto sú teda v kocke vyložené štyri pravdivé doktríny o spáse

  1. Si hriešnik
  2. Zaslúžiš si večnú smrť
  3. Do neba sa dostane len človek absolútne spravodlivý bez jediného hriechu
  4. Bez hriechu môžeš byť spôsobilý len v Kristovi

Toto je plán spásy pre človeka, toto je plán záchrany. Nepohŕdaj týmto plánom.

Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravedlivosť skrze zákon, tedy Kristus nadarmo zomrel. Gal 2:21

Ak si chceš zaslúžiť nebo skrze svoje zásluhy, svoje skutky, svoj život, svoje náboženstvo – Kristus pre teba umrel nadarmo.

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov