Obráťte ku mne oči, pretože len vo mne je spása, hovorí Hospodin

Prečo ľudia hľadajú všade možne spásu, len nie v Bohu?! Prečo si pridávajú k Bohu svoje cesty ku spáse, ktoré nikam nevedú? Veď Boh tak jasne ku nám hovorí:

Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho. Iz 45:22

Obráťte ku MNE zreteľ, alebo obráťte ku MNE oči. Boh nás vyzýva, aby sme ku NEMU obrátili svoj zrak. Len ku nemu. Lebo On je silný Boh a nielenže nieto iného Boha okrem Neho, neexistuje ani iná cesta spásy ako skrze Neho.

Toto hovorí Pán starozmluvným ľuďom. Vtedy bola spása zahalená ešte oparom. Boh nebol zjavený v TELE. Boh ešte nevyšiel na kríž, kde sa obetoval na mieste hriešnikov. A predsa už tu plne naznačuje, aby sa ľudia pozerali len na Neho, ak chcú pomýšľať na spásu.

Ale kam sa ľudia dnes pozerajú? Už nemajú len toto zasľúbenie od Boha zo starej zmluvy, ktorá ešte nebola celkom naplnené v Kristovi. Dnes má človek plnosť poznania spásy. Človek je hriešnik a do neba sa dostane len ten, kto je na 100% spravodlivý. A to nie je nikto. Preto Boh dáva svojho Syna za hriechy ľudí a Ten zomiera miesto nás na kríži. Ježiš zmazáva hriechy všetkých ľudí, ktorí v Neho uverili. keď sa nechá za nich zmárniť pod Božím spravodlivým hnevom a pod prekliatím smrti. No Boh Ho na tretí deň kriesi zmŕtvych. Boh prijíma Ježišovu platbu na Golgote za nás. Toto je evanjelium. Plné znenie evanjelia. Kto verí, už nie je odsúdený, hovorí Božie neomylné slovo.

Ako je to možné, že ľudia nehľadia na Boha, ale hľadajú spásu mimo Neho? Alebo Boha berú ako barličku, ktorá im pomôže naplniť spasenie. Písmo jasne hovorí – obráťte oči ku MNE, u MŇA je spása, v nikom a v ničom inom. Ku MNE. K Bohu obráťme zreteľ.

Ale nie. Ľudia hľadajú vlastné cesty spasenia. Mnohí veria, že si k Bohu môžu pridať svoje vlastné uličky, ktoré sú údajne nepostrádateľné. Tak tvrdia, že ku spáse sú potrebné dobré skutky. Taktiež sviatosti, obetný systém, modlitby k svätým, mnohé práce pre cirkev. Iní tvrdia, že krst je potrebný ku spáse. Krst je poslušnosťou Bohu, keď človek uverí, má sa pokrstiť. No samotný krst nie je podmienkou spásy, lež viera v Ježiša Krista. Kto uverí a dá sa následne pokrstiť znamená, že viera človeka spasila a krst je poslušnosťou voči Bohu.

Židia sa taktiež oháňali tým, že sú obrezaní, čo je podmienkou spásy. Ale Pavol im hovorí, či bol Abrahám spasený z viery, alebo obriezky? Abrahám uveril totiž v čase, keď ešte obrezaný nebol. A túto vieru mu Boh počítal za spravodlivosť. Obriezka prišla oveľa neskôr, dávno po uverení. Abrahám nebol spasený z obriezky, ale obriezku vykonal ako znak poslušnosti Bohu.

Dnes dokonca niektoré cirkvi učia, že krst je podmienkou spásy. Nič také v písme nenájdeme, ba dokonca máme niekoľko príkladov, kde aj nepokrstený človek bol spasený. Lebo spasenie je z viery v Krista a len z tejto viery. Ale ak človek uveril a obrátil sa, má sa dať pokrstiť. Nie na svoju spásu, ale na poslušnosť Bohu. Tak má nasledovať príklad praotca viery Abraháma, ktorý sa rovnako na znak poslušnosti podriadil slovu Boha a prijal obriezku.

Spása neleží v konkrétnej cirkvi, v nejakých obradoch, v piesňach, v modlitbách, v rituáloch. Neleží v katolicizme, ani v protestantizme, neleží v reformácii, ani v reformovaných učeniach, katechizmoch a vyznaniach. Spása neleží v žiadnom človeku, kazateľovi, pastorovi, farárovi, pápežovi, biskupovi, teológovi a v jeho výkladoch písma. Spása leží len v Bohu. Leží v Božskej osobe – v Ježišovi. Preto nás Boh nabáda, odvrátiť sa od všetkých horeuvedených vecí, smerom k Ježišovi.

Ján píše vo svojom liste:

Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Jn 10:27-28

Všimnime si tie Božie zasľúbenia, ktoré sú nemenné. My musíme Boha vždy brať ako nemenného, ktorý nemení názory, nespochybňuje svoje rozhodnutia a sľuby. Tí, ktorí uverili v Kristov kríž, počúvajú Boha, počúvajú Spasiteľa. Odišli od seba a svojich skutkov k Bohu a poslúchajú len Jeho vôľu a nie svoju. Pozrime sa na tie body postupne:

  1. Kresťania počujú Boha, počujú Jeho hlas a rozumejú Jeho spáse
  2. Kresťania nasledujú Boha, snažia sa mu pripodobniť, i keď zostávajú hriešnikmi do konca života
  3. Boh dáva kresťanom večný život. Nie oni si dávajú večný život, nie oni si večný život nejako zasluhujú
  4. Boh sľubuje kresťanom, že nezahnú naveky. Nie pre ich skutky a ich snaženie, ale sám pre seba.
  5. Nikto kresťana nevytrhne z Božej ruky. Ak človek uveril v Krista a spolieha sa v otázke spásy len na Neho, Ten hovorí, že mu kresťana NIKTO nevytrhne z ruky.

Koľko zasľúbení v jednom verši a všetky sú o spoliehaní sa na Boha a nie na seba. Všetky tieto zasľúbenia sú o pozeraní, hľadení na Boha, ako pôvodcu a dokončovateľa spasenia.

Veľký prorok Eliáš sa hnevá na Izraelitov, keď im hovorí:

Dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho, a jestli je ním Bál, iďte za ním! A ľud mu neodpovedal ani slova. 1Kr 18:21

Prenesené do dnešnej doby. Ak veríte v spásu len skrze Krista, nasledujte Boha. Ale ak si chcete k tejto viere niečo pridať, kulháte, alebo krívate! Nechodíte priamo, ale kulhavá nova vás privádza do priekopy! Tou kulhavou nohou nie je nič iného, ako pridanie si čohokoľvek alebo kohokoľvek ku Kristovi. Tým pádom nehľadíme len na Boha, ale poškuľujeme po niečom mimo Boha. A Boh hovorí:

Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho. Iz 45:22

Amen…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa do odberu e-mailov, alebo ho zdieľaj s ľuďmi na sociálnych sieťach