Kňažstvo a obety sú zrušené, prečo cirkvi stále obetujú?

Obety boli zastavené. Daniel toto predpovedá vo svojej knihe. Stalo sa to v roku 70. kedy bol zničený Jeruzalem. Od tohto času už židia obety nekonajú. Písmo hovorí, že už ani nie sú potrebné. Pravú obetu totiž vykonal Pán Ježiš na kríži a táto obeta je jedinou, ktorá skutočne vymazáva hriechy. Všetky tie zvieracie obety len ukazovali na Ježiša a Jeho obetu.

Lebo krv býkov a kozlov nemôže zahladiť hriechy. Hebr 10:4

Židia obetovali každý deň zvieratá ako obetu za ich hriechy. Tieto obety boli nedokonalé, nedokázali zmyť z hriešnika vinu. Ich úlohou bolo ukazovať na Krista. Starozákonný kňaz obetoval na oltári každý deň, tie obety ale nesňali nikomu dokonale hriechy.

A potom, každý kňaz tam stojí každý deň, koná bohoslužbu, znovu a znovu prináša tie isté obete, ktoré nikdy nemôžu zahladiť hriechy. Hebr 10:11

Naproti tomu Ježiš Kristus priniesol jednu, jedinú DOKONALÚ obetu!

On (Kristus) však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy po pravici Božej a teraz už čaká, kým Mu Jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. Hebr 10:12-13

Ježiš prináša jednu dokonalú obetu

Iba jednu obetu, nie viac obetí, nie obetný systém. Ranná cirkev nemala kňazov. Načo? Obety skončili a s nimi aj kňazi. Zbory mali správcov, ktorí sa volali – biskupi. Tiež diakonov, niečo ako dnešných kostolníkov. Aj židia dnes nemajú kňazov. Je to logické, keďže obety skončili, načo by im boli. Ale niektoré cirkvi podnes obetujú údajne na oltári Krista. Tento stav v cirkvi nebol od počiatku.

Kresťania sa stretávali na hostinách zvaných agapé, popri tom si pri každom stretnutí pripomínali smrť Ježiša Krista v lámaní chleba a pití vína. V tom je totiž zahrnutý kríž, obeta a zmŕtvychvstanie. Pri lámaní chleba a pití vína, si pripomínali Ježišovu obetu a vyliatu krv za nich. Ako každý kresťan má právo krstiť ďalšieho kresťana, tak aj každý kresťan má právo vykonávať poslednú večeru. Pán Ježiš povedal – toto robte na Moju pamiatku. Máme si pripomínať Jeho dokonalé a dokončené dielo na Golgote.

Cirkev časom zaviedla podobné obety ako mal Izrael, čím boli potrební kňazi. Biblia slovo – novozákonný kňaz nepozná. Musíme si uvedomiť, že veľká časť cirkvi pochádzala zo židovstva. Židia milovali svoje obety a keď bol spustošený Jeruzalem a chrám, vynašli opätovnú obetu Ježiša Krista na oltári.

Radostná večera Pána

Pokiaľ cirkev slávila večeru Pánovu v radosti zo spásy, v úcte voči Kristovi a jeho dokončenému dielu obety na Golgote, potiaľ neboli v cirkvi rozbroje a roztržky. Ale v momente kedy sa táto slobodná úcta kresťanov vtesnala do teologických štruktúr, začali hádky a zvady. Najprv prišla nedotknuteľnosť laikov ku chlebu, ktorý sa premieňal údajne pod rukami kňaza opäť na telo Krista. Potom prišla nedotknuteľnosť k predmetom, ktoré sa používali pri úkone obetovania.

To čo Ježiš Kristus zrušil, to čo predpovedá Daniel že bude skončené, cirkev opäť nepochopiteľne vytiahla. Napriek tomu že obetný systém je zastavený (aj dnes), staré cirkvi neustále obetujú svoj vlastný ľudský obetný systém, ktorý je neplatný. Obety skončili, Kristova obeta skončila. Prečo pokračujú niektoré cirkvi v obetách ktoré nemajú žiadnu moc?!

Pokiaľ písmo jasne hovorí, že Kristova obeta raz a navždy zahladila všetky hriechy toho, kto uveril Kristovi, kríži a zmŕtvychvstaniu, ľudské obety ktoré sa neustále vykonávajú majú obrovské problémy.

Tým že cirkvi neustále obetujú Krista, znehodnocujú jedinú právoplatnú obetu, ktorá sa musí logicky javiť ako nedokonalá. Tých stovky kníh o večeri Pána z pohľadu neustálej obeti, je iba ľudským nedokonalým ospravedlnením toho, že tieto cirkvi konajú proti Bohu a Jeho slovu. Je to zároveň nevera, pretože človek v takejto cirkvi nemôže veriť že má raz a navždy odpustené hriechy. Nemôže tým pádom veriť v Kristov kríž. On verí, že sú mu odpustené hriechy skrze akúsi spoveď, aj to len do času. Podľa učenia týchto cirkví, po vykonaní spovede žije človek v takzvanej – mimo-biblickej – milosti posväcujúcej.

Cirkevná temnota

V momente ako človek v tejto cirkvi zhreší, upadá naspäť do nemilosti a opäť musí ísť ku spovedi. Kristova obeta je naproti tomu vykonaná raz – a tak navždy zničená akási ľudsky vymyslená nová obeta. Tú robí kňaz (ktorého ranná cirkev nepoznala) na oltári, keď táto obeta má len tak slabú moc, že dokáže človeku odpustiť hriechy minulé.

Prakticky sa teda môže stať to, že človek vyjde zo spovednice, niečo ho do zúrivosti nahnevá, skočí do cesty, zrazí ho auto, zomrie a on tým že zhrešil tesne pred smrťou veľkým hnevom, stratil milosť posväcujúcu a skončí v zatratení. Aké desné náboženstvo skutkov dokáže človek vymyslieť! Toto nemá nič spoločné s kresťanstvom a vierou v Ježiša Krista.

Pozrime sa čo hovorí proti tomuto obludnému systému písmo:

Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť. Hebr 10:14

Jedinou obetou NAVŽDY zdokonalil veriacich. Jedinou obetou a navždy! A ďalej písmo hovorí:

Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mysle a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nepomyslím. Kde sú však hriechy odpustené, niet už viac obetí za hriechy. Hebr 10:16-18

Boh už nespomína na hriechy svojich detí

Boh už si nikdy ani len nespomenie na hriechy tých, ktorí Mu uverili. Boh už si nikdy nesadne oproti vám, ak ste uverili v Krista a Jeho kríž a nevyhodí vám na oči, že ste hriešni ľudia, že ste včera vykonali toto a tamto. Toto je krása písma a ohavnosť ľudského učenia. A posledný verš ešte raz – kde sú hriechy odpustené, niet už viac obetí za ne!

Ak vám Boh raz odpustil hriechy, pretože ste uverili JEDINEJ a právoplatnej obeti, sú všetky vaše hriechy navždy odpustené a už viac neexistuje iná obeta, ktorá by vám mala hriechy zahladiť! Preto Pán Ježiš zvolal na kríži – dokonané! Obety sú skončené, už nie je potreba vymýšľať žiadne nové obety, obnovovať v novom šate staré obety – obetný systém je skončený, nie je potrebný!

Ježiš Kristus neurobil hocijakú obetu. Izrael obetoval jednu mimoriadnu obetu raz za rok. Vtedy veľkňaz sám vkročil do svätyne svätých. Najprv obetoval za seba, pretože bol hriešny. Potom obetoval za ľud, ktorý bol rovnako hriešny. Ale Ježiš zastavil tieto obety, pretože on SÁM vošiel do svätostánku. Nevzal si zvieratá na obetu, ale samého seba. Svoju vlastnú krv Baránka Božieho vylial v svätyni svätých, aby navždy – NAVŽDY očistil tých, ktorí Mu uverili.

Kríž ako oltár

Oltárom Božím bol samotný kríž, po ktorom stekala Baránkova krv. Táto jediná obeta presiahla všetky obety, ktoré Boh nariadil Izraelu, keď sa obetovalo milióny zvierat od vyvedenia Izraela z Egypta. Táto obeta vymazáva ľudské novovzniknuté obety, ktoré sú rovnako nedokonalé, čo nedokážu raz a navždy zmazať hriechy, ale len do času.

Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie. Hebr 9:11-12

Keď Ježiš zomrel, evanjelisti nezabudli poznačiť, že záves na svätyni svätých bol roztrhnutý od vrchu dolu. Za ten záves nesmel nikto vstúpiť, svätyňa bola nedotknuteľná. Ale keď Ježiš vykonal dokonalú obetu, záves sa roztrhol, čím Boh povedal – obety skončili, už nie sú potrebné, opúšťam váš posvätný stánok! Izraeliti ešte chvíľu ďalej obetovali, ale len do roku 70, kedy Boh dopustil zničenie chrámu a svätyne, ktorá už nebola potrebná.

Kristus a schádzanie na oltár

Dnes cirkvi argumentujú tým, ževraj Kristus neustále schádza na oltáre. My vidíme z písma že je to len ľudské mámenie. Nič také neexistuje! Je to nepochopenie toho, čo Ježiš RAZ a NAVŽDY vykonal. On sa predsa posadil na pravicu Boha a prihovára sa za nás ako náš Kňaz a Veľkňaz. Neustále ťahanie Krista na oltár je viac démonská viera, ktorú démoni v mnohých zjaveniach aj potvrdzujú (eucharistické zázraky a podobné). Písmo učí čosi úplne iného:

Lebo Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len obrazom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zástanca. Ani nie preto, aby sa opätovne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou krvou. Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. A On sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou zahladil hriech. Hebr 9:24-26

Všimnime si predošlého veršu. Kristus sa neobetuje opätovne, On netrpí znovu a znovu! Cirkvi protichodne učia, že Ježiš sa neustále obetuje, čo odporuje Bohu a Jeho slovu. A pozrime čo píše písmo ďalej – on sa ZJAVIL RAZ, aby svojou obeťou zahladil hriechy! Navždy! A ďalej:

Práve tak aj Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých. Hebr 9:28a

Pravá viera v Krista

Ježiš vykonal obetu, bol vzkriesený, vystúpil na pravicu Boha Otca, miesto seba zoslal svetu Svätého Ducha. Ježiš nezostupuje na ľudsky vynájdené obety, nezchádza z neba, ako keby jeho obeta sa musela neustále opakovať. Ešte raz čítajme:

On však priniesol iba JEDNU obeť za hriechy, posadil sa NAVŽDY po pravici Božej Hebr 10:12

Milý kresťan. Upevni sa v tejto viere. Ak veríš v neustály kolotoč obetí, ktoré iba – do času – zahladzujú hriechy – nemôžeš veriť v jedinú obetu ktorú vykonal raz a navždy Kristus na Golgote. Tieto dve veci sa vylučujú. Skrze Ježišovu obetu más zahladené všetky hriechy raz a navždy. Boh si na tvoje hriechy už nikdy nespomenie, tak k tebe prehovára v Božom slove. Ježiš tvoje hriechy – ak si mu uveril – raz a navždy vyniesol na drevo kríža a tam boli Bohom odsúdené.

(Ježiš) na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 1Pt 2:24

Ježiš trpel pre tvoje hriechy, nemoci a neprávosti a to raz – na Golgote.

Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Iz 53:4

Mylné ľudské učenia

Ver slovu Boha a prehodnoť slovo človeka, ľudské učenia a ľudské podania. To robili farizeji a zákonníci, ktorých Ježiš ostro napomína. Oni dali svoje ľudské učenia zarovno k písmam, dokonca písma prekrúcali ľudským učením. Toto isté urobila časom cirkev, kedy Božie slovo bolo prevalcované ľudskými vynálezmi a učením:

Ježiš im povedal: Opustili ste prikázanie Božie a pridŕžate sa podania ľudského. Mk 7:8

Je pochopiteľné, že človek má strach, keď žil v náboženstve. Náboženstvo vždy vyžaduje skutky. Buddhizmus, Hinduizmus, Islam, katolicizmus, pravoslávie, Judaizmus – to sú náboženstvá, pretože učia, že sa človek zachráni skutkami.

Ale viera v Ježiša vyžaduje iba jeden skutok – veriť v Krista a v JEHO prácu.

Povedali Mu (Ježišovi) teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie?Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Jn 6:28-29

Náboženstvo likviduje vieru

Náboženstvo pravú vieru musí logicky ničiť a prekrúcať. Náboženstvo nenávidí vieru v Krista, nenávidí pravdu. Náboženstvo sa chce spasiť samo svojimi výkonmi. Ale viera je mimo nás, ide o výkon Boha a vieru v tento Jeho výkon – nie v náš výkon. Bez našich skutkov a pričinení:

Vieme, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. Gal 2:16

Zo skutkov zákona nebude ospravedlnený a spasený NIKTO! Egoista to neprijme, pretože svoju vieru postavil sám na sebe. A človek je egoista, preto hľadá náboženstvo, kde vynikne on a jeho skutky. Ale viera ktorú nám Boh zanechal je mimo skutky, je o Kristovi a nie o mne!

Vernosť Božieho slova

Božie slovo je verné. Radšej sa boj Boha a Jeho slova ktoré nemôže klamať, ako sa bojíš človeka a jeho ľudských úsudkov. Náboženstvo židov tiež chcelo zničiť vieru v Krista. Chceli ju zakázať, zničiť. Vezmi si príklad z Petra apoštolov ktorí povedali:

Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí! Sk 5:29

Čítaj Božie slovo a nechaj sa ním formovať a viesť, nie úsudkom ľudí, veľkosťou komunity, ľudskou múdrosťou. Písmo je pravda, nie ľudské náuky.

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. 2Tim 3:16-17

Múdrosť sveta je bláznovstvom u Boha

Múdrosť sveta je bláznovstvom pre Boha a naopak. Múdrosť Boha je v kázaní o ukrižovanom Ježišovi Kristovi, ktorý RAZ vystúpil na drevo kríža, RAZ vzal hriechy všetkých ktorí Mu veria na svoje plecia, RAZ ich vyniesol na drevo kríža a RAZ ich Boh na jeho tele odsúdil. Potom sa RAZ posadil na pravicu Boha Otca a RAZ príde súdiť živých i mŕtvych. Ježiš vykonal JEDNU dokonalú obetu, ktorou RAZ zaplatil za naše hriechy a Boh otec túto obetu prijal a potvrdil vzkriesením Syna.

Toto je evanjelium. Nič k nemu nemožno pridať ani ubrať. Len v Kristovi môžeš mať spásu, odpustené hriechy, posvätenie, rast vo viere. On je tvojim jediným Kňazom a Jediným Veľkňazom!

Veď máme takého Veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu Velebnosti na nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý rozložil Pán, a nie človek. Hebr 8:1-2

Neexistuje nikto, kto by mal byť prostredníkom medzi tebou a Bohom! Žiaden svätec, žiadna sila, žiaden človek, žiaden kňaz, žiaden anjel. Ježiš ako tvoj Kňaz, je jediným, kto sa za teba prihovára Bohu Otcovi:

Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Rim 8:33-34

V Ježišovi je všetko

On je pravým Bohom, On je pravým Kňazom, On je pravým Veľkňazom. V ňom je obsiahnuté všetko. On je jediný Prostredník medzi tebou a Bohom. Bolo by divné, ak by taký dokonalý Kňaz nebol tvojim prostredníkom, ale by si zvolil ľudských prostredníkov, ktorí sú hriešni a nedokonalí:

Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase. 1Tim 2:5-6

Uver slovu BOHA, ono je mocné a pevné. Odhoď slovo človeka, odhoď ľudské náuky, ktoré ti darmo čo skomplikujú alebo zahatajú cestu k Bohu a jeho kráľovstvu…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov