Miešanie spasenia z viery a posvätenie.

Je spasenie z viery ktorú treba dokázať? Česko-Slovensko zaplavila dnes vlna učení hyper reformácie. Na prvý pohľad sa učí spasenie z viery, na druhej strane túto vieru treba údajne dokázať. Spája sa tak spasenie s posväcovaním. Túto doktrínu dnes vyučuje väčšina takzvane reformovaných zborov v Čechách aj na Slovensku. Nie je divu. Táto doktrína sa vyučuje na teologických školách. Vy ako kresťan máte potom dve možnosti. Po prvé sa budete snažiť konať to, čo od vás kazatelia budú chcieť. Tu ale prídete mnohí k bodu, keď nedokážete ťahať náklad nad vaše schopnosti. Vaše kresťanstvo tak bude chabé a jalové. Druhá možnosť je skúmať opäť písma bez nánosov ľudských učení. Uvedomiť si, na čom stojí vaša viera.

Keď reformovaní učia spásu zo skutkov

V čom je problém? Dnešný reformovaný systém učí spasenie zo skutkov. Nie výrazným spôsobom ako katolicizmus a pravoslávie. Toto spasenie zo skutkov je prekryté doktrínami, aby nebolo tak okaté.

Boh dáva každému človeku inú mieru poznania, aj inú mieru posväcovania. Sú kresťania, ktorí sa povedzme z hriechom sexuality bijú celý život. Často prehrávajú a trápia sa. Podobne s hriechmi ako sú výbuchy zlosti, upadanie do svetskosti a následný neustály návrat k Bohu.

Naproti nim sú kresťania, ktorí od Boha majú rýchly rast vo svätosti. Hrubých hriechov sa veľmi rýchlo vedia vzdať, zostane im však pomerne veľa iných hriechov. Človek je hriešny ako pred uverením, tak ak po uverení. Niekto rastie v posvätení rýchlejšie ako druhý. Kresťan toto má veľmi dobre vedieť. Nemá však zarmucovať svojho brata, ale ho povzbudiť.

Nezarmucuj svojho brata

Ako príklad nám písmo ukazuje na pokrm. Aj dnes sú cirkvi, ktoré odporúčajú určitý druh stravy. Niekto sa dostane až tak ďaleko, že sa stane vegánom. Z písma začne vykladať, že vegánstvo je jediným spôsobom stravovania. Ak ľudia nedokážu niesť takýto spôsob života, budú v tej cirkvi nešťastný. Nie každý môže byť vegánom. Pavol preto píše:

Lebo ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, nepokračuješ podľa lásky. Nepriveď svojím pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel. Rim 14:15

Všimnime si slov – neprivoď pokrmom brata do zahynutia, za ktorého Kristus zomrel. Pavol tým hovorí, že vegánsky kazateľ je na tom v spáse rovnako ako ten, ktorý sa nedokáže tak stravovať.

Podobne je to aj s posvätením. Máme sa posväcovať. Písmo nám otvára oči, aby sme dokázali rozlíšiť dobro a zlo. Aby sme sa stránili zla a primkli sa k dobru. Posvätenie je nepochybné. Ale noví kazatelia tvrdia, že ak sa nedokážete zbaviť určitých hriechov ako to urobili oni, vaša viera nie je v poriadku! Toto je vysoko nebezpečné učenie.

Miesto toho majú tí, ktorí dostali dar rýchlejšieho rastu v posväcovaní pomáhať slabším. No oni ich teologicky začnú mordovať. Hovoria si, že je treba na hriech ukazovať, čo nepochybne treba. Ale aj za tých ľudí ktorí uverili a bojujú s nejakým hriechom, Ježiš Kristus zomrel. Ich viera nie je chybná, len potrebujú väčšiu pomoc a starostlivosť. A práve tu zlyhávajú títo kazatelia mocní v slove, slabí v činoch.

Spasenie len z viery

Aj keby kresťan skončil len na mliečnom pokrme ako píše Pavol, aj tak bude spasený z viery. Pavol nikde nehovorí, že kresťan nemá správnu vieru. Len z viery je človek spasený a to bez skutkov. Miešať posvätenie a vieru je dnes veľmi módna, zato nebezpečná vec. Poďme sa pozrieť na konkrétny príklad. Začnime týmto veršom:

Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! 1Kor 6:9-10

Verš hovorí o tom, že ľudia ktorí toto konajú, nezdedia kráľovstvo Božie. To by ale kráľovstvo Božie muselo stáť na spasení zo skutkov. V podstate každý jeden človek tieto hriechy veľmi dobre pozná. Jeden má problémy so smilstvom, iný s lakomstvom. Ďalší miluje svet, čo je modloslužba, iný si zase občas uhne fľašu vína, či niekto oklame na daniach. Jednotlivé hriechy sa potom preberajú do hĺbky kde sa zistí, že je toho oveľa viac ako tento zoznam. V liste Rimanom je tento zoznam väčší:

Naplnení všetkou neprávosťou [smilstvom], zlosťou, lakomstvom, zlobou, plní závisti, vraždy, sváru, ľsti, zlomyseľnosti; utŕhači, ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, výmyselníci zla, neposlušní rodičom, nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní. Rim 1:29-31

Veriaci ktorý nemá pravú vieru

Ak toto konáš, nebudeš spasený – hovorí moderná reformovaná teológia. Prečítajme si komentár kazateľa Johna MacArthura, ktorý je motorom týchto učení. Ten píše:

Veriaci sa môžu týchto hriechov dopustiť, pokiaľ však v nich zostávajú, dokazuje to že nie sú súčasťou Božieho kráľovstva.

To vás nepoteší, mnohých to vyplaší. Sú ľudia ktorí dlhé roky bojujú s nejakým hriechom a prehrávajú. Nie ste súčasťou Božieho kráľovstva – hovorí MacArthur. Vaša viera je chybná. Musíte ju prehodnotiť. Tento kazateľ zabudol na dôležitú vec. Že ani on sám nie je týchto hriechov do koreňa zbavený. Božie kráľovstvo totiž vyžaduje človeka DOKONALÉHO! Absolútne dokonalého. Preto sa poďme pozrieť na pokračovanie tohoto verša:

A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. 1Kor 6:11

Ľudské očistenie od hriechov miesto Božieho

MacArthur píše k tomuto tento komentár: Boh nás očistil od týchto hriechov. Sme od týchto hriechov oslobodení. To je špatné. Keď u seba vidím hriech lakomstva či obžerstva, som na tom zle. Ak mám silnú sexualitu, som na tom zle. Nemám vieru, akú by som mal mať. Toto je miešanie viery a posvätenia. Vráťme sa teda k tomu čo hovorí Božie slovo.

A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. 1Kor 6:11

Všimnime si časť z tohto verša: dali ste sa obmyť! Čím sme sa dali obmyť? Kristovou krvou! Kto zaplatil za všetky naše hriechy? Ježiš Kristus na kríži. Boli sme umytí Jeho krvou a jedine tak sme schopní prísť do Božieho kráľovstva. Ako dokonalí ľudia. V Kristovi. Teda táto druhá časť je o milosti. Pokiaľ svet stojí v týchto hriechoch a ich miluje, veriaci človek ich páchať nechce, bojuje s nimi aj keď prehráva. Ale je obmytý Kristovou krvou!

Len dokonalí vôjdu do neba

Do neba sa dá vojsť jedine v dokonalosti. Ak nie si totálne dokonalý, nemáš čo v nebi robiť. Ako byť dokonalý? Nechať sa obmyť Kristovou krvou! V Kristovi sme dokonalými, inak nie. Aj po obrátení sme len nedokonalými hriešnikmi. Aj po obrátení neustále hrešíme.

Potešme sa radšej Božím slovom, ktoré ničí tieto bludné teórie. Pripomeňme si pravdu, že človek nemá zo skutkov žiadnu nádej na spásu, dokazovanie viery skutkami je ešte nebezpečnejšie, ako hlásať samotné skutky. Písmo nás ale utešuje:

Človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. Gal 2:16

Učením o ospravedlnení zo skutkov, ktoré dokazujú vieru, je dnes zahltený celý internet. Je to učenie skryté. Hovorí sa tam síce o spasení len z viery, ale tá viera musí obsahovať isté skutky a znaky. Ak človek verí v Krista ako svojho Vykupiteľa, to nemusí výhradne stačiť. On sa totiž údajne nemusí ku vám priznať a nedá vám posvätenie, preto nie ste Jeho. Aké divné a temné učenie. Toto presahuje aj učenie katolíckej cirkvi, ktorá je zameraná výhradne na skutky a to otvorene.

Nedajme sa preto pomýliť. Pevne sa držme viery v Krista, ktorý za nás zaplatil na kríži všetky naše hriechy (článok 1 a článok 2).

K tejto téme sa budeme musieť neustále vracať, pretože toto bludné učenie zaplavilo veľkú časť sveta.

Amen

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov