Evanjelium bez kríža II. Je Ján 3,16 bez kríža?

Kázanie bez kríža je márne. Prečo Pavol tak veľmi trval na kríži a vzkriesení Ježiša? Lebo to bol dôkaz, že Ježiš neklamal kým je. Keď povedal, že On a Otec sú jedno, vo vzkriesení bol dôkaz. Ak by Ježiš klamal, nevstal by zmŕtvych. Boh by neprivolal luhára späť do života. Boh ale prijal Ježišovu obetu za veriacich, čo potvrdil Jeho vzkriesením.

Pavol nám odhalil, čo je to viera v Ježiša ako sme spomenuli v minulej časti. (dokončenie predošlého článku) Pripomeňme si tieto Pavlove slová:

Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, 1Kor 15:3-4

Ježiš zomrel pre naše hriechy

Ježiš zomrel pre naše hriechy, pre naše ospravedlnenie. Obetoval sa ako baránok pre naše prestúpenia a neprávosti. Všetky starozákonné obety ukazujú na Jeho poslednú dokonalú obetu. Tu bol zaplatený náš dlh. Ježiš za nás zomiera. Ale to nie je všetko. Potvrdenie o platbe je vo vzkriesení. Boh platbu za naše hriechy prijal a spečatil vzkriesením Ježiša Krista. Ak by Ježiš zostal v hrobe, platba by bola neplatná. Pavol predsa napísal:

A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. 1Kor 15:14

Toto kázanie je kľúčové a podstatné. Toto kázanie je jadrom kresťanskej viery a evanjelia. Iné kázanie je neúčinné. Veď Pavol píše:

A skrze (toto kázanie) ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 1Kor 15:2

Je Ján 3,16 bez kríža?

Ak toto kázanie zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval – píše Pavol. Toto kázanie nemôže byť nahradené iným kázaním. Prijmi Ježiša do srdca, uver v Ježiša bez tejto kázne, je iné kázanie ako Pavlovo. Ale tu si povieme, že verš v Jánovi 3,16 o kríži nehovorí:

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Jn 3:16

Najdôležitejším slovom v tomto verši je slovo – verí. Kto verí v Ježiša Krista. Ale čo o ňom verí? Niekto verí v Ježiša, že je veľký učiteľ. Je takáto viera Spasiteľná? Sotva. Niekto verí, že Ježiš bol dobrý človek. Iný verí, že Ježiš bol náboženský vodca. Zároveň taký človek verí aj v Mohameda, v Buddhu, rovnako aj v Ježiša. Všetci sú predsa náboženskí vodcovia, nie je dobré niektorého z nich uraziť. Preto verím vo všetkých. Niekto verí, že ho Ježiš spasí preto, lebo koná pre Neho veľké skutky. Chodí do cirkvi a dodržuje jej nariadenia. Ďalší verí v Ježiša ako astrálnu bytosť, ako dobré svetlo.

Tých vier o Ježišovi je veľa. Najzradnejšia viera je však tá, ktorá hovorí o Ježišovi že Ho spasí, ak sa mu oddá. Ak dá Ježišovi svoj život, odovzdá mu svoje srdce. Dobre vieme, aký je človek hriešny a ako Ježiša aj po odovzdaní svojho života zradí. V podstate tu ide o spasenie vo svoje skutky. Budem sa držať za každú cenu Ježiša a tak budem spasený. Ale Pavol káže iné evanjelium, vzdialené od všetkých týchto názorov. Vráťme sa teraz na slovo – verí – v Jánovom verši.

Medený had – predobraz Kristovho kríža

Ak máme tento verš vytrhnutý, nemáme z neho plné poznanie. Musíme sa vrátiť kúsok späť. Tento verš vyriekol Ježiš v čase, keď za ním prišiel v noci Nikodém. Pred týmto veršom Mu Ježiš povedal:

A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Jn 3:14-15

Tento verš predchádza Jánovi 3,16. Ježiš tu naznačuje budúcu vieru, keď ukazuje na kríž. Dobre vieme, že Izraeliti zomierali od hadov na púšti pre svoje hriechy a Boh sa zmiloval. Kázal Mojžišovi postaviť medeného hada, ktorý bol vyvýšený aby ho každý videl. Kto na hada pozrel, bol uzdravený. Pán Ježiš sa tu prirovnáva k tomuto povýšeniu hore, zatiaľ iba v podobnosti, pretože ešte nebol ukrižovaný. Ale my dnes vieme, že Ježiš zachraňuje rovnako ako medený had zachraňoval na púšti. On bol vyzdvihnutý zo zeme, pribitý na drevo kríža. Pán Ježiš tu ukazuje na kríž! Kto na Neho pohliadne s vierou, má večný život. Tak ako s vierou v uzdravenie, hľadeli Izraeliti na medeného hada.

Ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie

Evanjelium je teda obetnej smrti Ježiša na kríži, jeho smrti a následnom zmŕtvychvstaní. Pavol prízvukuje, že toto musíme zachovať a zvestovať. Ak vybočíme z tejto kázne, Ježiš sa stáva nejasným. Môžeme si potom vytvoriť falošné predstavy o Ňom, čím budeme v sebe chovať nepravú vieru. Je mnoho ľudí vo svete, ktorí proti Ježišovi nič nemajú. Dokonca radi počúvajú jeho príbehy z evanjelia. Ale toto nie je viera ktorá môže spasiť. Toto nie je význam slova – verí – v Jánovi 3,16.

Ešte raz sa vráťme ku Korinťanom:

Ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. 1Kor 15:17

Všimnime si slová – ešte stále ste vo svojich hriechoch. Ježiš išiel na kríž, kde vzal naše hriechy pre odsúdenie Bohu. Následne zomrel. Tri dni bolo ticho. Boh Ježiša vzkriesil. Až keď Boh Ježiša vzkriesil, vtedy bolo plne dokonané dielo spasenia. Je pravda, že Ježiš povedal – dokonané. Ježiš skutočne dokonal svoju časť poslania. Teraz bol rad na Bohu, ktorý Ježiša vzkriesil zmŕtvych, čím potvrdil Ježiša ako Svojho Syna, potvrdil platbu za naše hriechy ako prijatú a prevedenú. Ak by Ježiš nevstal zmŕtvych – daromná je naša viera, sme stále vo svojich hriechoch. Ak by Ježiš zomrel a koniec – platba nebola prijatá a naša viera je márna! Preto sa Pavlovo kázanie odvoláva na úplné dokončenie Božieho spasenia, ktoré končí až vzkriesením.

Pavol píše v Rimanoch:

A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho (Kristovou) krvou (kríž a smrť), budeme zachránení skrze neho (zmŕtvychvstanie) od budúceho hnevu. Rim 5:9

Kázať dve základné body viery

Kázanie Pavla je o kríži a o zmŕtvychvstaní. Nie všade sa objavujú tieto dve veci naraz. V Korinťanom 15 kapitole, ich dal Pavol neoddeliteľne spolu. Pavlova kázeň vždy hovorí o kríži buď priamo, alebo nepriamo. Nepriamo hovorí o Kristovej krvi, ako o jeho smrti na kríži. Pozrime sa na ďalšie verše:

V Ňom (Ježišovi) máme vykúpenie skrze jeho krv (kríž), odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, Ef 1:7

A skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona, a bez vyliatia krvi (kríž) nedeje sa odpustenie. Hebr 9:22

Vediac, že nie porušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami,  ale drahocennou krvou jako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista, 1Pt 1:18-19

Podobné evanjeliá dnešného veku bez kríža

Učenie dnešného veku o Ježišovi je veľmi podobné ako pravé učenie. Prijmi Ježiša za Spasiteľa. On sa o teba bude starať. Zver Mu svoj život. Odovzdaj sa Mu do rúk. Veď Boh tak miluje svet, že ak uveríš v Ježiša, budeš spasený. A ty povieš – verím. Toto nie je Pavlovo kázanie, Pavol takéto kázanie zavrhuje. Veď nevieš čomu veríš.

Si hriešnik, špatný človek, potrebuješ odpustenie hriechov. Nikto na svete ti nemôže odpustiť hriechy, okrem Jediného. Ježiša, ktorý ti ich vzal na dreve kríža:

(Ježiš) na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 1Pt 2:24

Golgota teda nesie dva základné a nezameniteľné body našej viery. Že Ježiš sňal hriechy všetkých veriacich na ramenách kríža, vylial svoju krv pre ne. Bol zmordovaný za ne spravodlivo Bohom, pričom zmordovaní sme mali byť my. Smrťou dokonal svoje dielo, zaplatil za naše neprávosti. Boh ho vzkriesil zmŕtvych, čím potvrdil Ježiša a jeho platbu za hriechy. Dva body – vyliatie krvi a smrť, zahladili naše hriechy. Zmŕtvychvstanie potvrdilo pravosť Mesiáša, prijatie platby a všetky Ježišove slová a učenie, ako neomylnú pravdu!

Pravé kázanie ukazuje na pravého Ježiša

Táto viera likviduje všetky falošné viery, ktoré sa o Ježišovi dostali do sveta. Ježiš nie je iba jeden z mnohých náboženských vodcov. Kázanie o kríži a zmŕtvychvstaní to zavrhuje. Rovnako tak aj pohľady na Ježiša, iba ako na dobrého človeka. Vzácneho učiteľa. Proroka, ako o ňom veria Mohamedáni. Celé písmo hovorí o Ňom – dielo na Golgote spečatilo celú bibliu ako pravdivú.

Toto kázanie je mocné, je od Boha. Pavol kázal na Aeropágu, kde svoju kázeň zameral na múdrosť Grékov. Snažil sa im vyložiť evanjelium ich spôsobom myslenia a zlyháva. Vysmiali ho. Nato si Pavol uvedomil, že nie je dôležité aké slová požíva. Najmocnejšia je Božia pravda a tú sa rozhodol Pavol kázať. Tá pravda znie:

Lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 1Kor 2:2

Amen…

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie