Nikdy nekáž evanjelium bez kríža!

Hlásame evanjelium, hlásame Krista. Len skrze Krista je možná spása. Toto všetko je pravda. Ale dávajme pozor nato, čo hlásal Pavol. Keď sa ho žalárnik opýtal, čo má robiť aby bol spasený on odpovedal: uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Čo ale Pavol povedal žalárnikovi v jeho dome? Pavol totiž vstúpil do jeho domu a vyložil mu evanjelium v plnosti:

Potom hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome. Sk 16:32

Ježiš ťa spasí len tak

Dnes je veľmi nepopulárne hovoriť o spasení skrze Krista a bodka. Naopak je populárne hlásať evanjelium bez kríža. Ježiš ťa spasí, On ťa zachráni, zver mu svoj život. Ak pozorne čítame písmo, nikde sa tam nepíše, že Ježiš dáva večný život len tak. Zveril som život Ježišovi a som spasený. Toto v písme neplatí. Pomodlil som sa modlitbu obrátenia, modlitbu spasenia a som spasený. Išiel som dopredu keď ma kazateľ vyzval, aby som zveril svoj život Kristovi, preto som spasený. Nič z tohto neplatí, i keď sa to v cirkvách bežne robí. Pre veriacich je jasné, že Ježiš Kristus zomrel na kríži a vstal zmŕtvych. Ale pre nových ľudí to jasné byť nemusí, ak im to nikto správne nevyložil.

My musíme ísť hlbšie do evanjelia a opýtať sa, čo Pavol povedal žalárnikovi v jeho dome? V prvom rade si musíme uvedomiť, že Ježiš bol Bohu vydaný pre naše hriechy na dreve kríža. Pavol neustále káže Krista – Toho Ukrižovaného. Prečo stále spomína kríž? Musíme sa vydať do listu Korinťanom. Ten Pavol začína odhalením jadra evanjelia:

Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, 1Kor 15:1

Pravé evanjelium

Pavol pripomína evanjelium Korinťanom. Aké evanjelium? Ktoré im zvestoval, oni ho prijali a zotrvávajú v ňom. O čo v tom evanjeliu ide? Čítajme Pavla ďalej. On ich varuje, že ak nezachovávajú toto evanjelium ako im ho zvestuje, nadarmo uverili a ich viera je márna:

Evanjelium skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 1Kor 15:2

A tu narazíme na dve časti evanjelia, ktoré sú veľmi dôležité, no dnes tak málo preferované. Tieto verše dokonca môžeme často čítať a predsa sa s nimi minúť. Pavol pokračuje:

Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem… 1Kor 15:3

Čo je na tomto verši také zvláštne. Ježiš Kristus zomrel pre naše hriechy. On vyniesol naše hriechy na drevo kríža, hovorí iný verš. A ďalší – jeho ranami sme uzdravení. Skrze Neho sú nám odpustené hriechy. Tých veršov okolo kríža je veľa. Čo to znamená?

Kristus vzal naše hriechy na seba. Postavil sa pred Boha, vezmúc si naše špinavé otrhané rúcho hriechov. Nie jedného hriešnika, ale rúcha všetkých hriešnikov ktorí kedy uveria. Boh mal právoplatne odsúdiť nás všetkých. Ale Ježiš Kristus sa postavil na naše miesto a nechal sa miesto nás odsúdiť. Vzal moje hriechy na seba a postavil sa pod Boží hnev, ktorý mal dopadnúť na mňa. Boh právoplatne Ježiša odsúdil až tak, že bol Ježiš zdrvený Božím spravodlivým hnevom.

Boh zdrvil svojho Syna

Boh nešetril svojho vlastného Syna, keď bol oblečený v našich neprávostiach. Uvalil na neho svoj hnev s rovnakou silou, ako by to urobil na nás. Jeho láska k Synovi bola prekonaná spravodlivosťou, ktorú musel uplatniť a aj uplatnil. Písmo hovorí:

Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho (Ježiša) tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Iz 53:10

Ježiš sa stal obeťou, stal sa starozákonným baránkom. Všetky tie starozákonné židovské obety, smerovali k tejto Kristovej obeti. A teraz sa natíska otázka. Prijal Boh túto Kristovu obetu za nás hriešnikov? Ježiš predsa zomiera na kríži a je ticho. Čo toto ticho znamená? Piatok, sobota, nedeľa – tri dni je ticho, učeníci sú zmätení. Ak by Ježiš zostal v hrobe, naša viera nemá zmysel. Všetko skončilo, všetko je stratené. Boh by neprijal Kristovu obetu na kríži. Chvála Bohu, že to takto neprebehlo. Pavol preto dokončuje zvesť evanjelia takto:

Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem 1Kor 15:3-4

Ježiš za nás zaplatil

Pokiaľ Ježiš zaplatil na Golgote za naše hriechy, Boh Jeho obetu prijal a potvrdil tým, že Ho vzkriesil zmŕtvych. Aj keď dnes existujú učenia o tom, že Ježiš sám seba vzkriesil, my sa radšej držme písma ktoré píše:

Bôh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili povesiac ho na drevo. Sk 5:30

Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rim 10:9

A teraz sa pozrime, či sa táto správa evanjelia káže svetu. Toto je totiž veľmi kľúčové z mnohých pohľadov. Dnes vidíme, že svet sa chce Krista zbaviť. Nie úplne, ale chce z Neho urobiť iba veľkého človeka. K tomu môže byť veľký učiteľ, alebo veľký náboženský vodca. Kresťania presviedčajú svet o tom, že Ježiš im dá večný život. Hovoria tiež o Božej veľkej láske. O dobrom Ježišovi. Svet si povie, že je to celkom pekné. A tam to skončí. Mnohí ľudia nemajú nič proti Ježišovi.

Spása len skrze ukrižovaného Ježiša

Problém nastáva vtedy, ak kážeme spásu len a výhradne skrze Ježiša, čo je pravdivé posolstvo. Ale Pavol len toto nekázal! On kázal Ježiša ukrižovaného! Prečo?

Ježiš bol ukrižovaný pre naše hriechy. Tým pádom Pavol ukazuje na hriešnosť človeka a ľudstva. Ste zlí a hriešni ľudia, potrebujete niekoho, kto za vaše hriechy zaplatí. Sami sa z nich nevyplatíte. A tu je problém v dnešnom chápaní evanjelia. Ľudia nevedia že sú hriešni. Načo by im bol niekto, kto za nich zaplatí hriechy. Veď sú dobrí ľudia vo svojej podstate, veľa ľuďom pomohli.

Ale ak im ukážete Ježiša, ktorý bol umučený a zavraždený pre ich hriechy, musia sa zamyslieť nad svojou údajnou dobrotou. To ale nie je všetko. Ježiš zomrel, ale Boh ho vzkriesil k životu. Touto správou likvidujete všetkých ostatných učiteľov a náboženstvá. Nikto nebol vzkriesený k životu. Prečo bol vzkriesený Ježiš? Sám nepoznal hriech, ale vzal naše hriechy na seba, ako obetu. Boh túto obetu prijal, čím sa otvára jediná možná cesta ku spáse.

Iná možnosť neexistuje

Touto správou evanjelia nedávate súperom šancu v inú možnosť. Buď prijmú Ježiša, alebo Ho odmietnu. Americký kazateľ Paul Washer v jednom videu tvrdil, že nie je problém povedať svetu, že Ježiš je môj Spasiteľ. Problém je to, keď budete tvrdiť, že Ježiš je jediný možný Spasiteľ sveta. Paul Washer však nepovedal to podstatné. Ježiš zomrel pre hriechy ľudí, bol v hrobe, ale Boh jeho obetu prijal a vzkriesil Ho zmŕtvych. Toto je dôvod, prečo je Ježiš jediný Spasiteľ celého sveta. Toto evanjelium sa sotva kde káže, i keď Pavol kríž vo svojich listoch nevynecháva. Pavol predsa píše:

Ale aj kvôli nám, ktorým sa má počítať ako veriacim v Toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie. Rim 4:24-25

Týmto sme sa dostali k jadru evanjelia a pochopenie, prečo Pavol neustále hovorí o kríži a vzkriesení. Len tieto dva body rezonujú v jeho kázňach, na ktoré sa ešte podrobne pozrieme. Aj keď dnes existujú doktríny o pripočítaní Ježišovej spravodlivosti a im podobné, ale tie nie sú tak dôležité ako učenie Pavla. Ak budeme pozorne čítať písma, budeme vidieť dva hlavné body Pavlovej kázne: Ježiš zomiera kvôli nám, na našom mieste sa stavia pod Boží hnev. Ježiš je tak vydaný ako obeta zmierenia Boha a sveta. Následne Boh potvrdzuje túto obetu tým, že Ježiša kriesi zmŕtvych. Pre Pavla je hlavné, že Ježiš bol opäť privedený k životu.

A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. 1Kor 15:14

Ak Pavol na tejto veci tak veľmi trval, otázka zostáva – prečo? Budeme nad tým premýšľať v ďalšom diely tu…

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie